Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 3 AĞUSTOS 2009 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 5 Sorulara yanıt vermedi ANTALYA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP’li Konyaaltõ Belediyesi tarafõndan düzenlenen Feslikan Yayla Şenlikleri’ne katõlmak üzere memleketi Antalya’da bulunan Baykal, dün şenlik programõna katõldõktan sonra CHP Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve eski Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk ile Konyaaltõ Caddesi’ndeki evine döndü. Gazetecilerin “Kürt açõlõmõnõ nasõl değerlendiriyorsunuz” sorusuna yanõt vermeyen CHP Genel Başkanõ Deniz Baykal, yalnõzca “Teşekkür ediyorum” dedi. AKP’li Köktaş’ı CHP’ye çağırdı SAMSUN (Cumhuriyet) - Bayõndõrlõk ve İskân Bakanõ Mustafa Demir ile birlikte Samsun’un İlkadõm ilçesindeki Yağõz Spor Kompleksi’nin açõlõşõnõ gerçekleştiren CHP MYK Üyesi ve Samsun Milletvekili Suat Binici, eski AKP Samsun İl Başkanõ Fuat Köktaş’a “CHP’de siyaset yapalõm” önerisinde bulundu. AKP’li Fuat Köktaş ise Binici’ye “Teşekkür ederim” yanõtõnõ verdi. Faruk Şahin toprağa verildi İstanbul Haber Servisi - 78’liler kuşağõnõn öğrenci liderlerinden Faruk Şahin (57), dün son yolculuğuna uğurlandõ. Şahin, Karacaahmet Cemevi’nde düzenlenen törenin ardõndan Karacaahmet Mezarlõğõ’nda toprağa verildi. İstanbul Üniversitesi (İÜ) öğrenci önderlerinden Şahin’in 10 gün önce sürgünde bulunduğu İngiltere’de kalp krizi geçirerek yaşamõnõ yitirdiği ve önceki günde Türkiye’ye getirildiği belirtildi. Şahin’in cenaze törenine, çok sayõda seveni katõldõ. Başbakan’a hakaret davası BURSA (Cumhuriyet) - Bursa’da geçen yõl üniversite harçlarõnõ protesto etmek için yapõlan basõn açõklamasõnda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren sloganlar attõğõ belirlenen Mehmet Emre B, Ahmet K, Betül Ö, Hasan Ö, Berna Ö. ile olay tarihinde 17 yaşõnda olan O.K. hakkõnda Bursa 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde dava açõldõ. Yaşõ küçük olduğu için Bursa 2. Çocuk Mahkemesi’nde yargõlanan O.K’ye, 7 ay 23 gün hapis cezasõ verildi. Mahkeme, bu cezayõ tedbire çevirerek, 3 ay 26 gün kamu kurumunda çalõşmaya dönüştürdü. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP MYK ve grubunun bugün yapa- cağõ toplantõlar sonunda AKP’nin TBMM başkan adayõ netleşecek. TBMM Başkanõ Köksal Toptan ve es- ki bakan Mehmet Ali Şahin’in adlarõ öne çõkarken, Başbakan Tayyip Erdo- ğan’õn “sürpriz bir aday” çõkarabile- ceği de dile getiriliyor. Toptan’õn aday gösterilmemesi durumunda CHP’nin, genel başkan yardõmcõsõ Onur Öy- men’i aday göstermesi bekleniyor. TBMM başkan adaylõğõ için resmi başvurular 30 Temmuz’da başladõ, an- cak bugüne dek sadece Tunceli Ba- ğõmsõz Milletvekili Kamer Genç aday- lõk başvurusu yaptõ. Başvuru süresi bu gece saat 24.00’te doluyor. TBMM başkanlõğõ için ilk iki tur yarõn, başka- nõn ilk iki turda seçilmemesi durumun- da üçüncü ve 4. turlar da 5 Ağustos gü- nü yapõlacak. TBMM başkanõ seçildik- ten sonra başkanlõk divanõ üyeleri de be- lirlenecek. AKP MYK ve grup bugün toplanarak TBMM başkan adayõnõ net- leştirecek. Anayasaya göre siyasi parti gruplarõ TBMM başkanlõğõna aday gös- teremediğinden, bu toplantõlarõn ardõn- dan belirlenecek isim kişisel olarak adaylõk başvurusu yapacak ya da mil- letvekilleri tarafõndan aday gösterilecek. TBMM Başkanõ Köksal Toptan, eski ba- kan Şahin, Anayasa Komisyonu Başkanõ Burhan Kuzu ve Kayseri Milletveki- li Salih Kapusuz’un adlarõ adaylõk ya- rõşõnda ilk öne çõkan isimler olarak gö- rülüyor. CHP Genel Başkanõ Deniz Baykal’õn bir basõn toplantõsõ düzenle- yerek açõk destek verdiği TBMM Baş- kanõ Köksal Toptan’õn yeniden aday gös- terilip gösterilmeyeceği konusunda fark- lõ tahminler yapõlõyor. Erdoğan’õn Kürt açõlõmõ için bazõ girişimlere hazõrlanõr- ken muhalefetle yakõn ilişki içinde olan “Toptan’la devam” diyebileceği; ya da “Toptan AKP’nin geleceğinde yok, merkez sağa daha yakın” diyerek aday göstermeyebileceği değerlendir- meleri kulislerde dile getiriliyor. Son ge- nel seçimlerden sonra bakanlõk beklediği için grup başkanvekilliği önerisini red- deden ve umduğunu bulamayan Salih Kapusuz’un, Başbakan Erdoğan’õn baş- ka bir ismi işaret etmesi durumunda ya- rõşa katõlmasõ bekleniyor. Başbakan Er- doğan’õn “sürpriz” yaparak Başbakan Yardõmcõsõ Cemil Çiçek, Devlet Bakanõ Nimet Çubukçu ya da eski bakanlardan Murat Başesgioğlu’nu da aday göste- rebileceği savunuluyor. Erdoğan’õn başkanlõk divanõ ve grup başkanvekillerini belirlerken de, parti içi dengeleri gözeteceği kaydediliyor. AKP’li TBMM Başkanvekili Eyüp Cenap Gülpınar’õn yeniden aday gös- terilmesi beklenmiyor. Muhalefet par- tileri de TBMM başkan adaylõğõ konu- sunda tavõrlarõnõ netleştirmek için AKP’yi bekliyor. CHP, Toptan’õn aday gösterilmemesi durumunda kendi ada- yõnõ çõkaracak. CHP Genel Başkan Yar- dõmcõsõ Onur Öymen’in aday gösteril- mesi bekleniyor. CHP’nin TBMM Baş- kanvekili Güldal Mumcu ile diğer başkanlõk divanõ üyelerini yeniden aday göstermesi bekleniyor. GELECEĞE İHANET EDİLİYOR Türkiye, termik santral‘cenneti’ CHP milletvekili Ayhan, Türkiye’nin daha Yatağan ve Afşin-Elbistan termik santrallarõnõn doğa ve insan üzerinde yarattõğõ zararõ onaramadõğõnõ vurguladõ. EMRE DÖKER İZMİR -Türkiye’de 46 yeni termik santral için çalõşma yürütül- düğü belirtildi. CHP İzmir Milletvekili Sel- çuk Ayhan, çoğu Ka- radeniz, Ege ve Akde- niz kõyõlarõnda olmak üzere yapõlmak iste- nen ithal kömüre da- yalõ 46 termik santral için hükümetin “atağa kalktığını”, yakõtlarõ- nõn ithal kömüre da- yanmasõ nedeniyle elektrik fiyatlarõnõn da ucuz olmayacağõnõ vurguladõ. Tüm dünya yenile- nebilir enerji kaynak- larõna yönelirken AKP hükümetinin termik santrallarõn yapõmõ için tüm kurumlarõ seferber ettiğini dile getiren Ayhan, 46 santraldan bir kõsmõ için lisans verildiğini de açõkladõ. Ayhan, Türkiye’nin daha Yatağan ve Af- şin-Elbistan termik santrallarõnõn doğa ve insan üzerinde yarattõ- ğõ zararõ onaramadõ- ğõnõ vurgulayarak şun- larõ söyledi: “İzmir’de dört, Adana yedi, Çankı- rı’da iki, Çanakka- le’de beş, Hatay’da beş, Zonguldak’ta al- tı, Sinop’ta dört, Sa- karya’da iki ve Bolu, Balıkesir, Bartın, Ko- caeli, Kütahya, Mer- sin, Bursa, Şırnak, Tekirdağ, Manisa, Edirne’de de birer santral kurulacağı belirtiliyor. Termik santralların çıkardı- ğı zehrin, havaya ve suya karışması ne- deniyle, solunum yo- lu hastalıklarının art- tığı, kanserden ölüm- lerin çoğaldığı, tarım topraklarının ve bit- ki örtüsünün zarar gördüğü, deniz ve ne- hir gibi su kaynakla- rının kirlendiği yar- gı kararları ve bilim çevrelerince kanıt- lanmıştır. Ayrıca NASA’nın 2030 yılı- na kadar dünyadaki tüm kömürle çalışan santralların kapatıl- masını savunduğu; ABD’nin 100 termik santral ihalesini iptal ettiği; ABD ve Av- rupa’nın termik santralları kaldırdığı; dünyadaki karbon salımının toplamda yüzde 41’ini termik santralların oluştur- duğu bilim insanla- rınca ifade edilmiş- tir” Greenpeace Akde- niz Enerji ve İklim Kampanyasõ Sorum- lusu Korol İçer de termik santrallarõn, çevre halkõnõn sağlõğõ ve ekosisteme verdiği zararlarõn yanõnda kar- bondioksit salõmõyla iklim değişiklerine ne- den olduğunu söyledi. Başbakan Recep Tay- yip Erdoğan, Sakarya Caddesi’nde bulunan ve AKPAnkara Mil- letvekili Faruk Ko- ca’ya ait Özler Döner Lokantası’nda akşam yemeği yedi.Recep Tayyip Erdoğan’a, ye- mekte milletvekili Fa- ruk Koca da eşlik etti. Erdoğan, yemek yedi- ği sırada, dışarıda slo- gan atan 4 kişi güven- lik güçlerince gözaltı- na alındı. Bu sırada, slogan atan kişilere, caddede bulunan di- ğer kimi vatandaşlar tepki gösterdi. Erdo- ğan, bir gazetecinin, bugün Başbakanlık Resmi Konutu’ndaki yoğun ziyaretçi trafi- ğini hatırlatarak, bu konuda bir açıklaması olup olmayacağı soru- suna “Hepsi yarın” yanıtını verdi. (Fotoğraf: AA) Protestoya gözaltı ‘Hedef Sakıp Sabancı’ydı’ Duyar, yaklaşõk 13 yõl sonra ortaya çõkan ve eylemi ayrõntõlarõyla anlattõğõ ifadesinde asõl hedefin Sakõp Sabancõ olduğunu söyledi İstanbul Haber Servisi - İsma- il Akkol’la birlikte 9 Ocak 1996’da Sabancõ Center’õn 25. katõnda Sa- bancõ Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Sabancı, döne- min TOYOTA Genel Müdürü Ha- luk Görgün ve sekreter Nilgün Ha- sefe’yi öldüren Mustafa Duyar’õn, ifadesinde eylemin ayrõntõlarõnõ an- lattõğõ ortaya çõktõ. Duyar, teslim olduktan 18 gün sonra dönemin İstanbul DGM Sav- cõsõ İrfan Özliyen’e verdiği 13 sayfalõk ifadesindeki dikkat çeken satõr başlarõ şöyle: “Akkol’la birlikte Bayrampa- şa Cezaevi’ne gittik. Ercan Kar- tal bize hedefin Sakıp Sabancı ol- duğunu söyledi. Ercan, Sabancı Center’da çalışan bir bayanın bize yardımcı olacağını söyledi. 3 susturuculu 7.65 mm. çaplı yeni Valter marka tabancalar ve bir adet cep telefonu paket halinde bulunduğumuz eve geldi. Notta eylemin pazartesi günü yapılacağı yazılıydı. Ancak gelen bir diğer notta Sakıp Sabancı’nın yurtdışına çık- tığı, eylemin ertelendiği bildirildi. Eylemin yapılacağına dair yeni not geldi. Ancak bu sırada Sa- bancı, Güneydoğu sorunuyla ilgili bir rapor açıklamıştı. Eylemin ya- pılması halinde başka değişik yo- rumlara yol açabileceği düşü- nüldü ve ertelendi. 4 Ocak 1996’da Ümraniye Cezaevi’nde meydana gelen olaylardan sonra eylem talimatı geldi. ” “Fehriye eylemin pazartesi gü- nü yapılacağını, cep telefonuyla bizi arayıp ‘Annem evde’ derse Sabancı’nın orada olduğunu, ‘An- nem evde yok’ derse orada olma- dığını öğrenecektik. Pazartesi gü- nü Fehriye bizi aradı. ‘Annem ev- de yok’ dedi. Ertesi gün evden çıktık. Fehriye 09.58’de ‘Annem evde’ diye aradı, ‘Saat 10.00’da gö- rüşürüz’ dedi. Sabancı Center’ın önüne gel- diğimizde kapıdaki görevli ne- reye gideceğimizi sordu. Te- mizlik şirketine gideceğimizi söyledik. Görevli temizlik şir- ketini aradı ve bizi D kapısına yönlendirdi. Başka bir görevli kimliklerimizi alarak geçiş kar- tı verdi. Temizlik firmasından gelen bir görevli bizi karşıladı. Onu atlatmak için postaneye gireceğimizi söyledik. Oradan asansörlerin bulunduğu bölüme çıktık. 15’inci kata çıktık. 15 da- kika sonra Fehriye gelerek bize Sabancılar’a kahve vereceğini, durumu gözleyeceğini söyledi.” 2 dakika sonra geldi. Ben ‘Sa- kõp Sabancõ hangi odada?’ dedim, ‘Soldaki odada’ dedi. Birlikte 25. kata çıktık. Sakıp Sabancı’nın bulunduğu odayı göstermesini söyledim. Önce sağdaki, sonra soldakini gösterdi. Heyecanlan- mıştı. Tekrar sordum. Soldaki odayı gösterdi. İsmail ile içeri gir- dik. İsmail sekreteri vurdu. Sa- kıp Sabancı’yı aradığım için odanın diğer bölümlerine bak- tım, göremedim. Özdemir Sa- bancı’ya ateş ettim” Konsensus Araştõrma Danõşmanlõk Şirketi’nin araştõrmasõ ‘Halk,AKP’denmemnundeğil’ İstanbul Haber Servisi - Kon- sensus Araştõrma Danõşmanlõk Şirketi’nin “Türkiye Gündemi Araştırması”nõn sonuçlarõna göre, toplumun yüzde 35’i AKP’nin son 2 yõllõk icraatla- rõndan “hiç memnun olmadığı” ortaya çõktõ. Konsensus Araştõrma Danõş- manlõk Şirketi’nin yaptõğõ araş- tõrmanõn sonuçlarõna göre bugün seçim yapõlsa oylarõn yüzde 42.7’si AKP’ye, yüzde 24.3’ü CHP’ye, yüzde 15.9’u MHP’ye verilecek. Ankete göre, bugün se- çim olsa DTP yüzde 5.8 oy ala- rak Meclis’e giremeyecek. Yani yüzde 10 seçim barajõnõ sadece 3 parti geçecek. DTP dõşõnda ba- raj altõnda kalan partilerin oy oranlarõ ise DP yüzde 3.7, SP yüzde 2.7 olarak yer aldõ. AKP’nin 2 yõllõk icraatlarõyla ilgili soruya katõlõmcõlarõn yüzde 35.4’ü “hiç memnun değilim”, yüzde 20.3’ü “çok memnu- num”, yüzde 9.4’ü ise “pek memnun değilim”, yüzde 20.3’ü “biraz memnunum”, yüzde 14.5’i “kararsızım” ya- nõtõnõ verdi. Türkiye’nin günde- mini belirleyen Ergenekon ve Deniz Feneri E.v. davalarõyla ilgili ise katõlõmcõlarõn çoğunun Ergenekon davasõnõ inandõrõcõ bulmadõklarõ ortaya çõktõ. Köksal Toptan’õn başkanlõk için aday gösterilmemesi durumunda CHP Onur Öymen’i aday gösterecek TBMM için gözler Erdoğan’da ‘Ülkenin geleceği kararıyor’ MHP LİDERİ BAHÇELİ ‘KÜRT ÇALIŞTAYI’NA TEPKİ Sakıp Sabancı. KOCAELİ (AA) - MHP lideri Devlet Bahçe- li, “Bugün etnik temelde bölünme, inanç temelinde çatışma, mezhep temelinde ise dışlanmayla Türkiye’nin sosyal dokusu parçalanıyor ve bu parçalar ülkenin ge- leceğini karartacak büyük sosyo-ekono- mik sorunları ortaya çıkarıyor” dedi. MHP lideri Bahçeli, partisinin Kocaeli İl Başkanlõğõ’nõn olağan genel kurul toplantõ- sõnda konuştu. AKP’nin 6 yõl 8 ay 10 gün- den beri 3 ayrõ hükümet kurarak Meclis’te her türlü yasayõ çõkarmaya yeterli çoğunlu- ğa sahip, anayasa dahil her türlü yasa üze- rinde değişiklik yapmaya yeterli bir ço- ğunlukla görevde olduğunu söyleyen Bah- çeli, geriye dönülüp bakõldõğõnda Türki- ye’nin yõllarõnõn heba edildiğinin görülece- ğini ileri sürdü. Yaşanan sürecin Türkiye’yi kamplara ayõrdõğõnõ da ekleyen Bahçeli, “İnananlar inanmayanlar, ilericiler gericiler, laikler laik olmayanlar, muhafazakarlar demo- kratlar, şimdi de son günlerde darbeci- ler demokratlar ikilemiyle veya askeri yargı sivil yargı çatışmasıyla Türkiye’yi hep ikiye bölmek istiyorlar. Bugün etnik temelde bölünme, inanç temelinde çatış- ma, mezhep temelinde ise dışlanmayla Türkiye’nin sosyal dokusu parçalanıyor ve bu parçalar ülkenin geleceğini karar- tacak büyük sosyoekonomik sorunları ortaya çıkarıyor” şeklinde konuştu. ‘Terör örgütü muhatap olamaz’ Kürt çalõştayõ sonrasõ yapõlan açõklama- larõ değerlendiren Bahçeli, yõllardõr var olan bölücü terörün “Kürt Sorununa” dönüştürüldüğünü iddia ederek, “Ey gafil- ler, 25 yıldan beri ne yapmaya çalıştığı- nızı bu millet bilmiyor mu? Ortaya koy- duğunuz görüşlerin hepsi sizin kadar eğitimi olmayan ‘İmralõ canisi’nin muh- telif dönemlerde ortaya attığı görüşler- dir. Terör örgütü hiçbir zaman ülke yö- netiminin muhatabı olamaz, muhatap kabul edilemez” dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP sözcüsü Mustafa Özyürek, “Kürt Çalış- tayı’na sadece hükümet çizgisindeki ga- zetecilerin çağrıldığını” vurgularken “Öyle anlaşıyor ki hükümet, ‘Türkiye modeli’ değil, ‘AKP modeli’ ortaya koy- maya çalışıyor” dedi. Özyürek, “hükümetin Kürt açılımı ko- nusunda kendileriyle bir teması olmadığı- nı ve görüş de istemediklerini” kaydede- rek, “Herhangi bir temas olursa, önce kendi görüşlerinizi ortaya koyun, ‘yol ha- ritasõ’ mı diyeceksiniz, yoksa ‘Türkiye mo- deli’ mi, önce ortaya koyun, o model etra- fında biz de görüşlerimizi açıklarız, deriz. Bu kadar iddialı yola çıkıp da, görüşleri- ni netleştirmeden, ‘Türkiye modeli’ni or- taya koymadan, başkalarının görüş açık- lamasını istemek doğru bir yaklaşım de- ğil” dedi. İçişleri Bakanõ Beşir Atalay’õn 15 gazeteci ile bir araya geldiği toplantõyõ “ta- lihsiz” diye nitelendiren Özyürek, “Bakan, herkesten görüş alacağız, demişti. Oysa çağrılanlara baktığımızda, daha çok hü- kümet çizgisindeki gazetecilerin çağrıldı- ğını göruyoruz. Farklı düşüncede olan, bu sorunun çözümüne katkı verebilecek, ama hükümet çizgisinde olmayan gazete- cilerin de çağrılması daha katılımcı olur- du. Ayrıca herkesi katacağız, söylemine de daha uygun düşerdi. Sadece hükümet çizgisindeki gazetecilerle bir çalışma yap- mak, diğer kesimleri uzaklaştırır. Öyle anlaşıyor ki hükümet ‘Türkiye modeli’ de- ğil, ‘AKP modeli’ ortaya koymaya çalışı- yor” görüşünü dile getirdi. Özyürek, bazõ gazetelerde yer alan Prof. Dr. Ahmet Özer’in CHP’ye Kürt sorunu- nun çözümü için rapor hazõrladõğõ haberle- riyle ilgili olarak “Bu konudaki görüşleri- miz bellidir. 1989’da hazırladığımız ra- porda görüşlerimiz açıklanmıştı” dedi. ‘Türkiye değil AKP modeli’ ERDOĞAN BAŞKAN ADAYLARIYLA GÖRÜŞTÜ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin aday olmasõnõ istediği TBMM Başkanõ Köksal Toptan, Meclis Başkanvekili Nevzat Pakdil, adaylõğõnõ resmen açõklayan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanõ Burhan Kuzu ve AKP Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile ayrõ ayrõ görüştü. Erdoğan, aday milletvekillerine şun- larõ söyledi: “Biz büyük bir partiyiz, millet- vekili arkadaşlarımızın farklı ta- lepleri oldu. Milletvekili arkadaş- larımız adı geçen tüm arkadaşları- mızı bu görevde görmek istemiştir. Ancak biliyorsunuz bir tane arka- daşımızı bu görevde destekleyeceğiz. Sizlerden ricam gösterilen arkada- şımıza aynı şekilde destek olmanız” Kulislerde ise, Meclis Başkanlõğõ için eski Adalet Bakanõ Mehmet Ali Şahin ile Başbakan Yardõmcõsõ Cemil Çiçek’in adõ konuşuluyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog