Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 3 AĞUSTOS 2009 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 3 AYDINLANMA EMRE KONGAR Kadınlarını Öldüren Toplum, Kadınlarını Koruyamayan Devlet Kadınlarını erkeklerin malı gibi gören toplum… Kadınlarını ikinci sınıf vatandaş gören top- lum… Kadınlarını aşağılayan toplum… Kadınlarını örten toplum… Kadınlarını öldüren toplum… Kadınlarını koruyamayan toplum… Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından “Ka- dını koca şiddetinden koruyamadınız” gerekçesiyle mahkûm olan devlet… Uygar olabilir mi?.. Demokratik olabilir mi?... Bu hafta sonu bir günde üç kadın öldürülüyor… Kocaları veya eski kocaları tarafından… Zübeyde Yıldız: Eski kocası tarafından ölümle tehdit ediliyor…. Koruma için polise başvuruyor… Koruma yok. Savcılığa başvuruyor… Koruma yok. Sonunda kocası geliyor, işyerinde, herkesin gö- zü önünde Zübeyde’yi bıçakla doğruyor. Çünkü Zübeyde eski kocasına “Artık hayatına karışamayacağını” söylemiş. Ferfuri Akbaş: İki tabancayla birden ateş eden kocası tara- fından evinde öldürülüyor. İddia edilen cinayet nedeni: Kıskançlık. Ayşe Köse: Evinde çocuklarının gözü önünde kocası tara- fından kalbinden kurşunlanarak öldürülüyor. İddia edilen cinayet nedeni: Aldatma. Vatan gazetesinin haberine göre: 2006 yılında aile içi cinayet davası sayısı 295. 2008 yılında 292. Resmi araştırmalara göre Türkiye’de her 10 ka- dından 4’ü fiziksel ya da cinsel şiddet görüyor. Türkiye genelinde, fiziksel ya da cinsel şiddet görmüş kadınların oranı yüzde 41. Neredeyse kadınların yarısı (resmi olarak sap- tanabilen sayılara göre) şiddet görüyor. Benim yaptığım araştırmalara göre Türkiye’deki ailelerin üçte ikisinde dayak olağandı. Bu arada mahkûm Güler Zere hasta, hapiste herkesin gözü önünde ölüyor… Ama tahliye edilmiyor. Kadınları namus uğruna eve kapatan… Kadınları namus uğruna örten… Kadınları namus uğruna döven… Kadınlara namus uğruna söven… Kadınları namus uğruna öldüren… “Namuslu” erkeklerden oluşan bir toplum! Kendilerine başvuran kadınlara “Aile içinde olur böyle şeyler” diyen polisler, savcılar… Kadınlarını koruyamayan bir devlet! Bu nedenle AİHM’de mahkûm olan bir devlet! İşte bizde böyle olur “demokrasi” dediğin! İçimi burkan ne biliyor musunuz sevgili okur- larım: Bizzat kadınların anne ve eş olarak bu düzene boyun eğmiş olmaları… Bu düzeni devam ettirecek değer yargılarını iç- selleştirmeleri, çocuklarına aktarmaları… Güya insan haklarını savunan, türban konusunda mangalda kül bırakmayan kuruluşların bu ilkel dü- zenin devamına katkıda bulunmaları… Ve bu ülkenin başkanının “…ya davulcuya, ya zurnacıya…” söylemini şiar edinmiş olması. ekongar@cumhuriyet.com.tr www.kongar.org Motoru alev alan uçaktan zorunlu iniş İSTANBUL / ANTAL- YA (Cumhuriyet) - İsviç- re’nin Zürih kentine git- mek üzere Antalya Hava- limanõ’ndan havalanan Air Berlin’e ait ‘Boeing 757’ tipi uçağõnõn sol mo- toru, kalkõştan 6 dakika sonra alev alõnca zorunlu iniş yaptõ. Öte yandan THY’nin Mardin seferini yapmak üzere piste yönelen Boeing 737-800 tipi “Niğde” adlõ uçağõnda teknik bir arõza meydana geldi. Arõzasõ gi- derilen uçak, bir yolcunun sinir krizi geçirmesi üzeri- ne ikinci kez park yerine döndü. Üçüncü kez piste yönelen uçakta, bu kez de tuvalet bölümünde yoğun duman görüldü. Bunun üzerine uçak tedbir ama- cõyla seferden çekildi. OKTAY EKİNCİ Turizmde “çevreye duyarlı”lõğõn simgesi sayõlan ve çok özel doğal dokularõyla dün- yada eşi olmayan Gü- ney Ege koylarõmõzõn armağanõ olan “mavi yolculuk”lar, Çevre ve Orman Bakanlõ- ğõ’nõn “abartılmış ya- saklar”õyla kõsõtlan- dõ. Bakanlõğa bağlõ Özel Çevre Koruma Kurumu’nun (ÖÇKK) 1 Ağustos’ta uygu- lanmaya giren yönet- meliğiyle, “Göcek Koyları”nõn da bulunduğu Fethi- ye’deki “günübirlik tekne turları” sõnõrlandõ. ÖÇKK amacõn, “çevreyi koruma ile kullanma dengesini sağlamak” olduğunu belirtiyor... Ancak “halkın kıyılardan yararlanma hakkı” ile yöre halkõnõn “geçim kaynakla- rı”nõn göz ardõ edildiği bir “denge- siz”liğin yaratõldõğõ da herkesin or- tak kanõsõ... Çünkü asõl yapõlmasõ ge- reken, “denizden yararlanma”ya değil, “denizi kirletme”ye karşõ ön- lem almak... Buna zaten artõk yöre insanõ ve mavi yolcular da özen gös- terirken, kimi çevre- ye duyarsõzlõklarõ “bahane” ederek tüm insanlarõn koy- larla ve kõyõlarla bu- luşmasõna engel ol- mak asõl dengesizli- ğin “yaşama kültü- rüne bakış”ta oldu- ğunu gösteriyor... Yani ÖÇKK, deni- zi kirleteni engelleme adõna, “denize gi- renler”i cezalandõrõ- yor; üstelik, kõyõlarõ kapatan ayrõcalõklõ tu- rizm tesislerine “ar- sa” yapõlmamasõ için yakõn geçmişin en etkili “çevreci direniş”leriyle yağmacõlarõn elinden kurtarõlarak “halka açık” kalmasõ sağlanan Gö- cek koylarõnda!.. Yöre insanõnõn da tekneleriyle tu- rizmde ev sahibi olmalarõnõ sağlayan mavi yolculuk uygarlõğõmõza, Kültür ve Turizm Bakanlõğõ’nõn sahip çõk- masõnõ; doğayõ koruma adõna çağdaş yaşamõn karartõlmasõna izin verme- mesini; çevre için, insanõ değil “suç- lu”yu cezalandõracak kurallarõn ge- tirilmesini de bekliyoruz... Mavi yolculara ‘çevre!’ cezası Azra Erhat Eyüboğlu ve Halikarnas Balõkçõsõ’nõn anõlarõ artõk “önder” olamayacak... Konya halinde yangın BARIŞ YAMAN KONYA - Konya sebze ve meyve halinde boş tahta kasalarõ- nõn tutuşmasõ sonucu çõkan yan- gõnda 60 işyeri kül oldu. Yangõn saatler süren bir çalõşmanõn ar- dõndan kontrol altõna alõnabildi. Konya’nõn Selçuklu ilçesinde Adnan Menderes Sebze ve Mey- ve Hali’ndeki depolarda boş tah- ta kasalarõnõn tutuşmasõ sonucu yangõn çõktõ. Çok sayõda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangõn- da tahta kasalar alev alev yanarken 3. Ana Jet Üs Komutanlõğõ itfaiye ekibi de yangõn söndürme çalõş- malarõna katõldõ. Yangõnõn sön- dürülmesi için iş makineleri de- polarõ yõktõ. Yangõn saatler sonra kontrol altõna alõnabildi. Görgü tanõklarõ, bir depoda çõ- kan yangõnõn söndürülmesinin ar- dõndan 4-5 deponun aynõ anda yanmaya başladõğõnõ belirterek yangõnõn kundaklama sonucu çõk- tõğõnõ savundular. Olayla ilgili ak- li dengesinin yerinde olmadõğõ öne sürülen bir kişi gözaltõna alõn- dõ. Çok sayõda polis ekibi çevrede güvenlik önlemi alõrken hal bina- sõ civarõnda yerleşim alanõ olma- masõ, yangõnõn binalara sõçrama olasõğõnõ da ortadan kaldõrdõ. Ad- nan Menderes Sebze ve Meyve Hali’nde 1 Haziran 2001’de çõkan yangõnda boş tahta kasalar yanmõş, yangõn uzun süren uğraşlar sonu- cu söndürülmüştü. KARABULUT CİNAYETİ Sanat dünyasından çağrı Haber Merkezi - Sanat dün- yasõ, ortaya çõkõşõnõn üzerinden 152 gün geçmişken, Münevver Karabulut cinayetinin aydõnla- tõlmamõş ve katil zanlõsõnõn yaka- lanmamõş oluşuna tepki gösterdi. Sinema, tiyatro, müzik dünyasõn- dan sanatçõlarõn yanõnda yapõm- cõlarõn da yer aldõğõ 50 isim, im- zaladõklarõ bildiriyi kamuoyuyla paylaştõlar ve konunun çözüm- lenmesi için TBMM’yi göreve çağõrdõlar. Ortak bildiride “ka- muoyunun yersiz bir şekilde meşgul edilmesine tepki gös- termek, adalete güvenin sarsıl- masını engellemek ve bu tip hassas vakaların sömürülmesi- ni, magazinel ve ticari boyuta vardırılmasını kınamak adına” denildi. Her ayın ilk pazar günü Taksim’de eylem Münevver Karabulut’un aile- si ve paylaşõm sitesi Facebook’ta bir araya gelen sevenleri, cinaye- tin üzerinden 152 gün geçmesine karşõn katillerin yakalanamamasõnõ protesto etti. Grup üyeleri Cem G. yakalanana kadar her ayõn ilk pa- zar günü Taksim Meydanõ’nda toplanarak eylem yapacak. Taksim Meydanõ’nda dün bir araya gelen grup, Münevver’in fo- toğraflarõnõ ve “Kabrin nur, me- kânın cennet olsun” yazõlõ pan- kartõ taşõdõ. THY yaralõlarla pazarlõk yaptõ Hollanda’daki kazada yaralanan yolculara tazminatõn parça parça ödenmesi teklif edildi MELTEM YILMAZ Türk Hava Yollarõ’nõn (THY) 25 Şubat’ta İs- tanbul-Amsterdam seferini yaparken Schiphol Ha- valimanõ’na inişi sõrasõnda yere çakõlan “Tekir- dağ” adlõ yolcu uçağõnda bulunan Avukat Hüseyin Sümer, kazanõn ardõndan THY’nin yaralõlara vermesi zorunlu tazminatlarõ pazarlõk konusu haline getirdiğini iddia etti. Sümer, “THY yöne- timi, tek seferde ödemesi gereken tazminatla- rımızı parça parça vermeyi teklif ederek te- davilerimiz için kullanmamız gereken paraları dahi pazarlık konusu haline getirdi” dedi. THY’nin Tekirdağ adlõ yolcu uçağõ kazasõnda 3’ü pilot olmak üzere 5 Türk, 4 ABD vatandaşõ toplam 9 yolcu ölmüş, 84 yolcu da yaralanmõş- tõ. Tüm Türkiye’yi derinden etkileyen kazada bu- lunan ve yaralõ kurtulan yolculardan Hüseyin Sü- mer, Türk ve Hollanda makamlarõnõn birbiriyle örtüşmeyen beyanlarõnõn olduğunu anõmsatarak şunlarõ söyledi: “Türkiye’deki yetkililer baş- langıçtan itibaren neredeyse her aşamada hata yaptılar. Acil ihtiyaçlar için ödenmesi ge- reken ön ödemeler ile tedavileri THY’nin karşılaması gerekmesine karşın bunu hayli uzun süren telefon trafiğinden sonra gerçek- leştirdiler. Tedavilerimiz için kullanacağımız tazminatları THY yönetiminden talep ettiği- mizde bir tür pazarlıkla karşılaştık. Tazmi- natlarımızın önce bir bölümünü, ardından di- ğer kısmını vermeyi teklif ettiler. Bunlar, ya- şanmaması gereken durumlardı.” THY yönetiminin genel olarak olayõn kapatõl- masõ ve üstünün örtülmesi için özel bir çaba sarf ettiğini belirten Sümer, “THY, kazada mağdur olan yolculara, kaza sonrası bilet alımlarında bir kolaylık sağlamıyor, ancak Hollanda’da ku- rulan vakfa THY’nin sigortası olan ALLİANZ 50 bin Euro bağış yapıyor” dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog