Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayõn Yönetmeni: İBRAHİM YILDIZ ●YazõişleriMüdürleri:MehmetSucu, Güray Öz (Sorumlu) ● Miyase İlknur (Ek Yayõnlar) ● Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Yayõn Kurulu: İlhan Selçuk (Başkan), Emre Kongar (Başkan Yardımcısı), Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şük- ran Soner, İbrahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsilcisi: Mustafa Balbay Ahmet Rasim Sok. No: 14 Çankaya 06550 An- kara Tel: (0312) 4423050 Faks: (0312) 4423010 İzmir Temsilcisi: Serdar Kızık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: (0232) 4411220, Faks: (0232) 4418745 Adana Tem- silcisi: Çetin Yiğenoğlu, İnönü Cd. 5 S. Aksoğan İş H. Kat 1 Tel: (0322) 3631211, Faks: (0322) 3631215 Antalya Temsilcisi: Ahmet Oruçoğlu Cumhuriyet Mey- danõ Yõldõz Ap. B Blok No: 80/5 Tel: (0242) 2480057 Faks: (0242) 2430509 İdare Müdürü: Hüseyin Gürer Mali İşler: Bü- lent Yener Satõş: Fazilet Kuza Cumhuriyet Reklam: Genel Müdür: Özlem Ayden Genel Müdür Yardõmcõsõ: Nazende Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Re- zervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan ve Yönetim Yeri: Yeni Gün Haber Ajansõ Basõn ve Yayõncõlõk A.Ş, Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 2. 34381 Şişli/İstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygõn süreli yayõn Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul Dağıtım: YAYSAT Doğan Medya Tesisleri Hoşdere 34850 Esenyurt İstanbul 3 AĞUSTOS 2009 İmsak: 4.10 Güneş: 5.55 Öğle: 13.17 İkindi: 17.09 Akşam: 20.28 Yatsõ: 22.04 İstihbarat: Cengiz Yıldırım Ekonomi: Hasan Eriş Dõş Haberler: Özgür Ulusoy Kültür: Celal Üster Spor: Arif Kızıl- yalın Düzeltme: Abdullah Ya- zıcı Bilgi-Belge: Edibe Buğra CİHAN ORUÇOĞLU Sigara yasağõnõn kapsamõnõ ge- nişleten düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardõndan eğlence sektö- ründe yer alan işletmeler ve lokan- talar zor günler geçirmeye başladõ. Müşteri yoğunluğunun yüzde 80 oranlarõnda azaldõğõnõ belirten Be- yoğlu esnafõ, ilk olarak eleman azal- tacaklarõnõ ardõndan da mekânlarõnõ devren kiralõk vereceklerini söyle- diler. Beyoğlu Eğlence Yerleri Der- neği (BEYDER) Başkanõ Tahir Berrakkarasu, yalnõzca Beyoğ- lu’nda 2 binin üzerinde eğlence me- kânõnõn yasaktan olumsuz etkilen- diğine dikkat çekerek, “Buralardan ekmek yiyen binlerce insan aç ka- lacak. Böyle yasak uygulanmaz. Yetkililer yasağı esnetmeliler. Yok- sa büyük krizler yaşanacak” dedi. Tüm ülke genelinde 19 Temmuz 2009 tarihinden itibaren kapalõ me- kânlarda da sigara içilmesinin ya- saklanmasõ, işletme sahiplerini üzdü. Yasağõn başlamasõnõn ardõndan geçen iki haftalõk süreçte Beyoğ- lu’nda eğlence makânlarõndaki do- luluk oranõnda yüzde 80’lik düşüş ya- şandõğõnõ belirten BEYDER Başka- nõ Tahir Berrakkarasu şunlarõ söyledi: “Açık alanı olan mekânların durumları biraz daha iyiyken, ka- palı mekânların durumu içler acı- sı. İş yapamayan işletme sahiple- ri, ilk iş olarak işçi çıkartıyor. Önümüzü göremiyoruz. Bu mas- raflara kışa kadar dayanamayız.” Yasak konusunda biraz daha esnek olunmasõ gerektiğinin altõnõ çizen Berrakkarasu şöyle devam etti: “Av- rupa ülkelerinde sigara yasağı var ama daha esnek. Örneğin İs- panya’da mekânların üst kat- larnda sigara içilebiliyor. 70 met- rekare olan yerlerde de sigara içi- lebilir deniliyor. Almanya ve Yu- nanistan’da da 70 metrekarelik mekânlarda sigara içilebiliyor. Türkiye’de de esneklik istiyoruz. Aksi takdirde bu yasak sıkıntı doğuracaktır. Şu ana kadar yasak yüzünden bir kişi yaşamını yitir- di. Sürekli hesap ödemeyen müş- teriler ile uğraşıyoruz. Sonuçta, mekân sahipleri dışarıda sigara içen her müşterinin başına garson dikemez ki.” ‘Teraslarla kurtarıyoruz’ Nevizade Sokak’ta bulunan Sanat Restaurant’õn servis şefi Mustafa Alişir, yasağõn başlamasõ ile birlik- te müşteri sayõsõnda gözle görülür bir düşüş yaşandõğõnõ belirterek, “İşlet- memizin terası olduğu için biz şimdilik kurtarıyoruz. Kışın ne olacak? Nevizade Sokak’ta bir sürü işletme işçi çıkarmaya baş- ladı. Örneğin mutfakta 7 kişi ça- lıştıran yerler 3 kişiye düşürmeye başladı. Çünkü iş yok, istemeye is- temeye işçi çıkartıyoruz” dedi. Alişir, yasakta biraz daha esnek davranõlmasõ gerektiğini ifade etti. Körler için otomobil Otomobilin deneme sürüşü ABD’de yapõldõ COLLEGE PARK (AA) - Körler için tasarlanan otomobilin deneme sürüşü, ABD’nin Maryland eyaletindeki bir üniversitenin parkõnda başarõyla yapõldõ. Maryland Üniversitesi’nin parkõnda yapõlan deneme sürüşünde, gözleri görmeyen 20 kişi, sõrayla bindikleri, tasarõmõ Virginia Tech Üniversitesi öğrencilerince yapõlan araca çeşitli manevralarõ başarõyla yaptõrdõ. Kumda giden üstü açõk küçük bir araç üzerinde bazõ gerekli değişikliklerin teknolojik olarak uyarlanmasõyla ortaya çõkan otomobil, yol durumunu belirlemek için kullanõlan bir lazer algõlayõcõ, sürücüyü titreşim yoluyla hõz ve ne zaman durulacağõ konularõnda uyaran bir yelek ile ne tarafa dönüleceğini sürücüye sesli komutla ileten bir kulaklõktan oluşuyor. Virginia Tech Üniversitesi öğrencilerince tasarlanan araç, ABD Ulusal Körler Federasyonu’nun 2004 yõlõnda körler için bir otomobil geliştirilmesi için başlattõğõ yarõşma üzerine ortaya çõkarken Virginia Tech Üniversitesi söz konusu yarõşmaya proje veren tek üniversite oldu. Sigara yasağõ eğlenceyi vurdu Çiçek Pasajõ bitiyor Çiçek Pasajõ’ndaki Palmiye Restaurant’õn 60 yõllõk işletmecisi Ali Bağdatlı, pasajõn üstünün kapalõ olmasõ nedeniyle yasak sonrasõ insanlarõn pasaja gelmediğini ifade etti. Bağdatlõ, “Pasajdaki işletmeler bu şekilde giderse yakında bitecektir. Ben senelerdir burada iş yapıyorum. Pasajın bu kadar boş olduğunu hatırlamıyorum. En fazla bir ay dayanabiliriz. Böyle giderse kapatmak zorunda kalacağız” diye konuştu. GEZİNTİYE YİYECEK ÖDÜLÜ Sri Lanka’da filler turistlerin başlıca eğlenceleri arasında. Başkent Kolombo yakınlarında turistler kiraladıkları fillerle gezerken, çeşitli kentlerdeki festivallerde de filler kullanılıyor. Sri Lanka’da filler devlet tarafından koruma altına alınmış bulunuyor. Küçük turist de turistik gezisinde filini yiyecekle ödüllendiriyor. Kayaköy Kültür Sanat 2009 Haber Merkezi - Gitarcafe ile Fethiye- Kayaköy’ün sanatsever ve özenli mekânõ Sarnõç Restaurant’õn el ele verip yarattõğõ bir oluşum olan Kayaköy Kültür Sanat, sanatseverleri ustalarla buluşturmaya devam ediyor. Ağustos-eylül aylarõnda gerçekleştirilecek etkinlikler, 6’şar günlük 3 atölyeden oluşacak. Ayrõca yaz boyunca, zaman zaman tanõnmõş müzisyenlerin ve düzenli olarak da Gitarcafe müzisyenlerinin konserleri Sarnõç Restaurant’da yer alacak. Programda Hüsrev İsfendiyaroğlu’nun yönetiminde “Klasik Gitar Ustalõk Sõnõfõ” (9-14 Ağustos), Ayşe Tütüncü’nün “Grup Müziği Atölyesi” (22-29 Ağustos), Müzisyen ve araştõrmacõ Dr. Cenk Güray’õn “Hafõzamõzõ Oluşturan Sesler-Tarihsel Süreç İçinde Makam Kavramõ” (30 Ağustos-4 Eylül) adlõ çalõşmalarõ yer alõyor. (www.kayakoykultursanat.org) Duru ve Eren KKTC’de LEFKOŞA (AA) - Nükhet Duru ve Cenk Eren ikilisi Girne Merit Otel’de konser verdi. Duru ve Eren ikilisi, Merit Crystal Cove Otel’in dokuzuncu hizmet yõlõ nedeniyle Girne Merit Otel’de düzenlenen gala gecesinde sahneye çõktõ. İkili, söylediği şarkõlar ve karşõlõklõ diyaloglarõyla konuklarõn hoş vakit geçirmelerini sağladõ. Bazõ çalõşanlara hizmet plaketinin verildiği konserde, havai fişek gösterisi de yapõldõ. Bodrum’da Bennato rüzgârı BODRUM (AA) - İtalyan müzisyen Eugenio Bennato (61) ve grubu Taranta Power, Muğla’nõn Bodrum ilçesinde konser verdi. İtalyan etnik rock müziğinin öncüsü olarak tanõnan sanatçõ, Bodrum Kalesi’nde verdiği konserde Akdeniz’in farklõ bölgelerindeki özgün eserleri seslendirdi. Güney İtalya halk müziğinden yola çõkarak bestelediği canlõ ritimdeki dans parçalarõnõ grubu Taranta Power ile seslendiren Bennato’ya zaman zaman izleyiciler de eşlik etti. Açıkhava’da Tarkan izdihamı Kültür Servisi - Bu yõl beşinci kez düzenlenen Avea Harbiye Açõkhava Konserleri önceki akşam Tarkan konseri ile başladõ. GSM operatörü Avea ve Hitt Prodüksiyon ortaklõğõyla yapõlan konserde fazla bilet satõlõnca, izdiham çõktõ. Beyaz bir kostümle sahneye çõkan Tarkan, eski albümünden ‘Kõş Güneşi’, ‘Unut Beni’, ‘Dön Bebeğim’ gibi parçalarõnõ seslendirdi. Konser yaklaşõk üç saat sürdü. Kilolu bebek şeker belirtisi ANKARA (AA) - İzah edilemeyen anomalili bebek doğuran, tekrarlayan üriner enfeksiyonu olan ve önceki bebeği 4 kilo 500 gramõn üzerinde normalden iri doğan gebelerde diyabet gelişme riskinin yüksek olduğu belirtildi. Ankara Üniversitesi (AÜ) Tõp Fakültesi Kadõn Hastalõklarõ ve Doğum Anabilim Dalõ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Şatõroğlu, özellikle önceki gebeliklerinde normalin üstünde kiloda bebek sahibi olan anne adaylarõna gebelik öncesinde “tanõsal amaçlõ oral glikoz (kan şekeri) tolerans testi” uygulanmasõ gerektiği uyarõsõnda bulundu. Dondurmada hijyene dikkat TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Üniversitesi Tõp Fakültesi Halk Sağlõğõ Anabilim Dalõ Başkanõ Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, “Sütten bulaşabilen verem, brusella, difteri, ishal, tifo, dizanteri gibi pek çok hastalõk, sağlõklõ koşullarda üretilmeyen, saklanmayan ve tüketilmeyen dondurmalar aracõlõğõyla insanlara bulaşabilir” dedi. Çiçek Pasajı Nevizade Kadõköy’de protesto İstanbul Haber Servisi - Kadõköy’de faaliyet gösteren bazõ restoran, kafe, bar ve kah- vehanelerin işletmecileri “olumsuz etkilendikleri” ge- rekçesiyle sigara yasağõnõ ge- nişleten düzenlemeyi kepenk kapatarak protesto etti. Kadõ- köy Mühürdar Caddesi Güneş- libahçe Sokak’ta dün toplanan işletmeciler, sigara yasağõnõ düzenleme aleyhine bir süre õs- lõk çalõp alkõş tuttu, ellerindeki kepçeleri tencerelere vurdu. Kadõköy Yeme-İçme ve Eğlen- ce Yerleri İnisiyatifi üyesi Haş- met Camcõ, yasağõn yeme-iç- me, kafe, bar ve eğlence yerle- rinde istihdam edilen 2.5 mil- yon insanõ ve ailelerini “olum- suz etkilediğini” savundu. BURSA (Cumhuriyet) - Bursa’daki bir restoranda si- gara içmemesi için uyarõlma- sõ üzerine silahla rasgele ateş açarak, 2 kişiyi yaraladõktan sonra kaçan zanlõ yakalandõ. Nilüfer ilçesinde bulunan bir restoranda yemek yiyip alkol alan iki kişiden Yõlmaz K. (26), içeride sigara içmek istedi. İşyeri sahibi Nevzat Hazar’õn (37) uyarõsõnõn ar- dõndan kavgaya dönüşen olay sõrasõnda “Benim sigara iç- memi engelleyeni öldürü- rüm” diyen alkollü Yõlmaz K, belinden çõkardõğõ tabancay- la rasgele ateş etmeye başla- dõ. Olayda restoranda müşte- ri olarak bulunan Ali Turan (32) ve işyeri sahibi Nevzat Hazar yaralandõ. Saldõrgan yakalanarak gözaltõna alõndõ. Yine sigara kavgasõ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog