Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

Sahil Günlüğü TV Servisi - Gezi programõ “Sahil Günlüğü”nün bu bölümünde, Marmaris’in şirin beldesi Selimiye tanõtõlõyor. Fatih Türkmenoğlu’nun hazõrlayõp sunduğu yapõmda, Selimiye’nin tarihi ve kültürel değerleri hakkõnda bilgi verilerek, doğal güzelliklerinden görüntüler sunuluyor. Programda, yöre halkõyla yapõlan röportajlara da yer veriliyor. Görünmeyenler TV Servisi - Bolivya’dan Kongo Cumhuriyeti’ne, Uganda’dan Orta Afrika Cumhuriyeti’ne dünyanõn yok saydõğõ hayatlarõn konu alõndõğõ belgesel yapõm “Görünmeyenler”, bu akşam Kanal 24’te. Yapõmcõlõğõnõ Javier Bardem’in üstlendiği belgeselde ilk olarak, Güney ve Orta Amerika’da vinchuca böceğinin neden olduğu Chagas hastalõğõna yakalanan bir ailenin dramõ yansõtõlõyor. Yapõmõn ikinci bölümünde ise, Kongo Cumhuriyeti’ndeki savaşta tecavüze uğrayan, eşlerini, çocuklarõnõ ve evlerini kaybeden kadõnlarõn anlatõmlarõna yer veriliyor. Güzel bir Gece TV Servisi - Müzik ve söyleşi programõ “Güzel Bir Gece”nin bu haftaki bölümüne, rock müziğinin başarõlõ temsilcilerinden Grup Badem konuk oluyor. Gece Yolcularõ’nõn hazõrlayõp sunduğu yapõmda grup üyeleriyle, birbirinden güzel şarkõlar eşliğinde müzik çalõşmalarõ ve projeleri üzerine sohbet ediliyor. Yaz Gecesi TV Servisi - Canlõ olarak ekrana gelen “Yaz Gecesi Şovu”na, Grup Manga, Enbe Orkestrasõ’nõn şefi Behzat Gerçeker ve Özgür Çevik konuk oluyor. Burcu Esmersoy ile Yekta Kopan’õn birlikte hazõrlayõp sunduğu yapõmda konuklarla, yaşamlarõ, çalõşmalarõ ve ileriye dönük projeleri hakkõnda konuşuluyor. TV Servisi - Yönetmen- liğini Jonathan Dem- me’nin üstlendiği “Kuzu- ların Sessizliği’’, bu ak- şam TNT’de ekrana geliyor. FBI büro şefi Crawford (Glenn), Buffalo Bill la- kaplõ, genç ve etine dolgun kadõnlarõ öldürüp sonra da derisini yüzen sapõğõn pe- şindedir. Crawford yeni ajan adaylarõndan Clarice Star- ling’e (Foster) çalõşmada görev verir. Clarice, kõrk yõllõk ajan- lardan daha uyanõktõr. Bu olağan dõşõ vakayõ çözmek için yine olağandõşõ bir yön- teme başvurur ve “yam- yamlığı” yüzünden çok sõ- kõ güvenlik önlemleriyle korunan bir hapishanede tu- tulan “ruhbilimci’’ doktor Hanibal Lecter’dan (Hop- kins) yardõm ister. Lecter’õn tek zevki insan eti yemek değildir. Şiire, klasik müzi- ğe, resme meraklõ bir in- sandõr. Mesleğinde de çok iyi olduğunu film ilerledik- çe görüyoruz. Parmaklõklarõn arkasõn- dan güzelliğinden etkilen- diği ajan Clarice’e istediği bilgileri verir. Bu arada da onu tedavi eder ve çocukluk travmasõnõ çözer. Jonathan Demme, kanlõ ve şoke edici sahnelere faz- la rağbet etmeden, gerilimi son derece yüksek bir film ortaya koymayõ başarmõş. Bu başarõda Ted Daly’nin Thomas Harris’in roma- nõndan yazdõğõ senaryonun payõ büyük. Psikolojik derinlikler ta- şõyan, sağlam kurulmuş, en uçlarda olmalarõna karşõn inandõrõcõlõklarõnõ yitirmemiş karakterler sunan senaryo, haklõ olarak, filmin kazan- dõğõ Oscar’lardan birini al- mõştõ. Kaçõrmayõn... 07.00 Köyden Köye 08.00 Televizyon Gazetesi 09.45 Kurtuluş Savaşı Öyküleri 10.10 Satırbaşı 11.15 Çiftçi Meclisi 12.15 Belgesel: bilim Dünyasından Portreler 13.00 13. Saat 14.00 Neler Oluyor 15.00 Haber- ler 15.10 Atletizm Dünyası 16.00 Sahne Sa- natları 17.00 Yurttan Haberler 19.00 Ana Ha- ber Bülteni 20.00 Haber Artı 21.00 Kitap Dünyası 22.00 Ozan Telinden 23.00 Haber Masası (0 212 251 50 90). 07.30 Kahkaha Makinesi 09.00 Çizgi Film 10.30 Yer- li Film: Harman Sonu 12.15 Dizi: Gurbet Kadını 13.50 Yerli Film: Acı Dünya 15.30 Şehir Manzaraları 16.30 Dizi: Hepsi 1 18.30 Yer- li Film: Hostes 20.00 Ana Haber Bülteni 20.45 Yabancı Film: Güçlüler Bölgesi 23.20Yakın Takip 00.10 Haber 00.40 Yer- li Film: Harman Sonu 02.00 Film: Acı Dün- ya 05.20 Cirne Klip (0 212 331 60 31). SAYFA CUMHURİYET 3 AĞUSTOS 2009 PAZARTESİ 18 TELEVİZYON 09.05 Dizi: Yedi Numara 10.10 10’da Herşey Var 13.00 Haber 13.15 Spor 13.30 Dizi: Saraydaki Mü- cevher 15.05 Gezelim Görelim 15.55 Ebu Dramaları 16.20 Dizi: Cam Kırıkları 18.05 Kim Bilecek 19.00 Ana Haber Bülteni 19.40 Spor 19.50 Dizi: Hicran Yarası 21.35 Dizi Ah Kal- bim 22.15 On Numara Çekilişi 23.25 : Ge- ride Kalanlar 00.05 Özel Birim 01.30 Ya- bancı Film: Sınırsız (0 312 463 43 43). 09.30 Ekogün 10.30 Ana- dolu’dan 11.15 Sağlıklı Gün- ler 11.45 Günde Sanat 12.30 İş Günü 13.00 Haber 13.05 Spor 13.35 Hayat Akarken 14.35 Sa- nat Güncesi 15.15 Bakış: İş’te Gündem 16.15 Anadolu’dan 16.35 Ekogün 17.15 Gü- nün Konusu 17.35 Dünyaya Bakış 18.00 Ha- ber 18.20 Avrupa Vizyonu 19.00 Haber 19.05 Medya Müfettişi 19.35 Parantez 20.00 Boğaziçi’nden 21.10 İşin Doğrusu 22.25 Belgesel: Sınırda Yaşam 23.00 Gün Biterken 23.30 Gecenin Sesi 01.00 Belge- sel: Sınırda Yaşam (0 212 259 72 75). 10.00 Afiş 11.20 Başarıya Doğ- ru 12.30 Ekonomi 14.15 Piya- salar 14.30 Manşet 15.30 Net’ten Haber 16.15 Sınav Gün- lüğü 16.45 Paranın İzi 17.30 Sahil Günlü- ğü 18.15 Afiş 19.00 Şirin Payzın’la 360 De- rece 20.00 Başarıya Doğru 21.00 Belgesel: Tehlikeli Dünyamız 22.25 Yol Üstü Lezzet Durakları 23.00 Haber Bülteni 23.40 Spor Vizyon 00.05 Afiş (0 212 413 56 00). 09.20 Başlama Vuruşu 10.20 Sağlık Hattı 11.20 Söz Hak- kı 12.20 Ekonomi Politik 13.00 Haber Saati 13.40 Ya- şama Keyfi 14.20 İşin Aslı 15.20 İnteraktif Spor 16.00 Erken Baskı 16.40 Dünyanın Parası 17.10 İşimiz Eğitim 18.00 Ana Haber Bülteni 19.00 Mevzuba- his 20.00 Kırmızı Bülten 21.30 İki Nokta 23.00 Son Nokta (0 212 449 07 00). 06.00 Geri Sayım 07.30 Ga- zeteler 08.30 Yatırım Komitesi 09.45 İMKB Açılış 10.00 Pi- yasa Ekranı 10.10 Dış Piya- salar 10.30 Faiz 10.45 İMKB 11.10 Yatırımcı Kliniği 12.05 Yıldız Endeksi 12.35 Finans Cafe Hobi 13.00 Haber 13.20 İş Dünyasından 14.00 Piyasa Ekra- nı 14.15 Analiz 15.10 Ege & Mahfi 15.40 Fi- nans@Web 16.00 Son Baskı 17.45 Doğ- ru Tercih 18.15 Dizi: Las Vegas 19.30 Di- zi: According To Jim 20.00 Dizi: How I Met Your Mother 22.00 Yabancı Film: Dağ- ların Hakimi 24.00 Dizi: Dexter 01.00 Di- zi: Chuck (0 212 330 01 01). 07.30 Sabah Haberleri 09.00 Di- zi: Doktorlar 11.00 Dizi: Cennet Mahallesi 13.30 Gün Ortası Ha- berleri 14.00 Dizi: Cennet Ma- hallesi 16.00 Yarışma: Yemek- teyiz 19.00 Ana Haber Bülteni 20.25 Spor Sayfası 20.30 İlle de Roman Olsun 01.00 Yabancı Film: Bahisçiler 03.00 Yabancı Film: Beyin Fırtınası 05.00 Yerli Film: Af- fet Sevgilim (0 212 355 01 01). 09.00 Haber Merkezi 09.10 Ekonomi 09.30 Ha- ber Merkezi 11.10 Spor 11.30 Haber Merkezi 11.45 Yeşil Yemek 12.00 Günün İçinden 12.15 Doğru Tercih 13.00 Günün İçinden 14.15 Spor 14.35 Yeşil Ekonomi 15.00 Gü- nün İçinden 15.15 Bay Yeşil 16.00 Günün İçinden 16.15 Spor 16.35 Dünya Bunu Ko- nuşuyor 17.00 Haber 17 17.40 Spor 18.10 Yeşil Haberci 19.00 Haber 19.10 Gece Gündüz 19.30 Haberler 20.20 Spor 20.30 Belgesel: Doğanın Büyük Gösterisi 22.00 Gece Bülteni 23.00 Yaz Gecesi Şovu 00.30 Bay Yeşil (0 212 335 00 00). 08.20 Her Eve Lazım 09.00 Çiz- gi Film 10.00 Dizi: Yol Arkadaşım 12.00 Magazin: Aramızda Kal- masın 14.30 Dizi: Benden Baba Olmaz 16.30 Dizi: Baba Ocağı 19.00 Star Ana Haber 20.00 Spor 20.30 Ya- rışma: Süper Star Aile 24.00 Yabancı Film: Çaylak 02.00 Haber 03.00 Aramızda Kalsın 04.40 Dizi: Anneyim Ben 05.20 Di- zi: Sihirli Annem (0 212 413 50 00). 07.00 Dizi: Komiser Reks 08.00 Çizgi Film 09.40 Şahane Çocuklar 11.00 Ağız Tadı 11.50 Lezzete Yolculuk 13.00 Ak- şam Keyfi 14.00 Sağlıklı Günler 15.20 Şa- hane Çocuklar 16.50 Gençlik 18.10 Dizi: Dawson’s Creek 19.00 Soru Küpü 20.10 Kelime Oyunu 21.40 Şiir Gibi 23.30 Dizi: Sa- hil Güvenlik 00.20 Dizi: Komiser Reks 01.00 Kelime Oyunu (0 216 554 66 11). 07.50 Dizi: Saklambaç 09.40 Dizi: Sihirli Ülke 10.10 Dizi: Se- lena 12.30 Gün Ortası 13.00 Mavi Şeker 16.00 Dizi: Harbi Tivi 16.30 Dizi: Canım Ailem 18.50 Ana Ha- ber 20.00 Yabancı Film: Kayıp Uçak 22.30 Dizi: Ölüm Noktası 00.40 Deşifre 03.00 Dizi: Unutulmaz 04.40 Dizi: Çocuk- lar Duymasın (0 212 354 30 00). 10.00 Hayatı Keşfet 11.15 Reel Pi- yasalar 13.00 Ümit Zileli ile 13. Sa- at 14.00 Spor 14.30 Hayatı Keş- fet 15.15 Detay 16.15 Ekonomi Gündemi 17.15 Çizgi Film 19.00 Haber Bül- teni 20.30 Atilla İlhan 21.00 Spor Meyda- nı 22.45 Söz Meclisten İçeri 24.00 Haber 01.45 Start (0 212 371 25 00). 09.30 Dizi: Less Than Perfect 10.00 Dizi: Northern Exposure 11.00 Dizi: Kanıt Peşinde 12.00 Dizi: Fırtınalı Günler 13.00 Dizi: Missing 14.00 Dizi: Juding Amy 15.00 Di- zi: Catherine Cookson 16.00 Dizi: Casper 17.30Dizi: Malcolm In The Middle 18.45 Di- zi: Kuzey Işıkları 20.00 Lost 21.15 Yaban- cı Film: Kuzuların Sessizliği 23.30 Dizi: Si- lent Witness 00.30 Dizi: Macgvyer 01.30 Su- pernatural (0 212 347 66 00). 07.00 Uyandırma Servisi 09.10 Sabah Raporu 10.35 Ekonomi Gündemi 11.35 Pa- rantez 12.35 Sektör Dosyası 13.00 13 Ajansı 14.35 Parantez 15.05 Haber Masa- sı 15.35 Spor 16.30 Piyasalarda Bugün 17.00 Söz Sende 19.00 Ana Haber 19.10 Türkiye Konuşuyor 21.00 Sansürsüz 23.00 1 Gün 01.00 Haber (0 212 313 60 00). 05.45 Dizi: Genco 06.45 Dizi: Ihlamurlar Altında 08.30 Dizi: Yabancı Damat 10.15 Aşk-ı Memnu 12.15 Kanal D Çocuk Kulübü 13.50 Her Eve Lazım 14.15 Dizi: Binbir Gece 16.15 Dizi: Arka So- kaklar 19.00 Ana Haber Bülteni 19.50 Spor 20.30 Yabancı Film: Not Seni Se- viyorum 23.00 Film: Taze Gelin Saşkın Damat 01.00 Eğlence: Haneler 02.20 Film: Son Kapı 03.45 Yerli Film: Gön- derilmemiş Mektuplar 05.15 Dizi: Elveda Derken (Tekrar) (0 212 478 00 88). 08.30 Belgesel: Bizim Sine- mamızda Yeşilçam 10.00 Ha- berler 10.15 Ebruli 13.00 Gün Ortası 13.50 Yabancı Film: Alatriste 16.00 Komedi Dükkanı 17.00 Haberler 17.15 Duygu ve Yaşam 18.30 Di- zi: Şöhret Yolunda 19.30 Ana Haber Bülteni 20.20 Spor 20.45 Yabancı Film: Eve Dö- nüş 22.45 Güzel Bir Gece 01.00 Haberler 01.15 Pilates (0 212 288 51 52). 07.15 Dizi: Cesur ve Gü- zel 08.00 Sihirli Ekran 09.45 Jess’le Hepsi 1 İnci 11.15 Bugün Ne Pi- şirsem 13.00 Öğle Haberleri 13.35 Dizi: Ce- sur ve Güzel 14.30 Yarışma: Define Avı 16.30 Kadınca Kararınca18.30 Tatil Key- fi19.15 Ana Haber 20.20 Spor Haberleri 20.30 Yabancı Film: İyi Dostlar 22.30 Göz Göze 00.30 Film: İyi Dostlar 04.10 Kadın- ca Kararınca (0 212 355 85 00). 07.30 Günaydın Avrasya 09.30 Paraliz 10.20 Büyülü Perde 12.30 KKTC Gündemi 13.30 Paraliz 15.30 Haber Masası 16.15 Haber Maratonu 17.20 Spor Panorama 18.30 KKTC Ana Bülteni 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Denktaş’ın Gün- demi 21.00 Beyin Fırtınası 22.30 Geniş Açı 00.30 Gece Ajansı (0 312 231 21 00). 09.00 Biz Bize 11.35 Kaliteli Ya- şam 12.00 İstanbul Sohbetleri 13.00 Habercinin Saati 14.00 Harita B 15.00 Gökkuşağı 16.00 Diplomasi Kulvarı 16.30 Haber 17.00 Günce 19.30 Halkın Gündemi 20.00 Haber 21.00 Spor 22.00 Sinema Kuşağı 23.30 Doğadaki Dostlarımız 24.00 Dünden Bugüne Haberler (0 312 234 14 34). 08.00 Dizi: Sessiz Çığlık 12.00 Dizi: Kayıp Dünya 13.00 Dizi: Kader Yolu 14.30 Dest-i İzdivaç 17.30 Yerli Film: Çapkın Kız- lar 19.30 Haber Bülteni 20.15 Evlere Şenlik 23.15 Gece Hattı 00.50 Rü- yanız Hayrolsun 03.00 Gece Hattı 04.00 Ya- bancı Film: Trapez (0 212 256 82 82). cumtv@cumhuriyet.com.tr GÜNÜN FİLMLERİ TV PROGRAMLARI İzleyin Orta Değmez Yabancõ Yerli 09.30 Dizi: Emret Komuta- nım12.30 Su Gibi 14.45 Dizi: Yemin 16.30 Dizi: Bez Bebek 18.00 Ninja Warrior 18.35 Haber Bülteni 19.00 Dizi: Bum Notice 20.15 Yarışma: Macera Kalesi 22.00 Ha- ber Bülteni 23.00 Fox Futbol 01.00 Dizi: Ya- lancı Romantik (0 212 414 90 00). İyi Dostlar 20.30 Kanaltürk Güldürü g(Touch & Go) - Darcy çocukluğundan beri en yakõn arkadaşõ olan Lynn ve onun erkek ar- kadaşõ Peter’le mutlu bir yaşam sürer. Fakat günün birende Darcy ve Peter’in iş sebebiyle şehir değiş- tirmeleri her şeyi altüst eder. Yönetmen Scott Simp- son’õn imzasõnõ taşõyan filmin başrollerini, Jeffrey Douglas, Patricia Zentilli, Stephen Sharkey gibi sa- natçõlar paylaşõyor (2003 Kanada, 100 dk). 20.30 / Kanal D / Not: Seni... A. yanda Güçlüler... 20.45 CINE 5 Polisiye g(Cop Land) - James Mangold’un yazõp yö- nettiği ikinci uzun metrajlõ filmi, yasalarõ hi- çe sayan bir kanun çetesinin düzeni nasõl kendi le- hine çevirdiğini anlatan polisiye bir çalõşma. Filmin başrollerinde, Sylvester Stallone, Harvey Keitel, Ro- bert De Niro oynuyor (1997 ABD, 105 dk). 21.15 / TNT / Kuzuların... Ayrıntı yanda Dağların... 22.00 CNBC-e Gerilim g(King of Hill) - Dağlarda kaybolan bir genç kõz ile bir delikanlõ. Tuhaf bir beraberliğin ardõn- dan, yenilmesi zor bir düşmana karşõ birleşirler. Sağ kalmak için işbirliği yapmalarõ gerekmektedir. Çün- kü, göremedikleri keskin nişancõlar onlara ateş et- mektedir. Yönetmen: Gonzalo López-Gallego. Oyuncular: Leonardo Sbaraglia, María Valverde, Thomas Riordan (2007 İspanya, 90 dk). Taze Gelin... 23.00 Kanal D Güldürü o(Wedding Daze) - Hayatõnõn kadõnõnõ kaybe- den Anderson, bir daha asla aşõk olamayaca- ğõna ikna olmuştur. En yakõn arkadaşõnõn baskõsõy- la garsonluk yapan mutsuz Katie’ye çõkma teklif eder. Masum bir meydan okuma, birden hayatlarõnda ara- dõklarõ aşkõn ortaya çõkmasõnõ sağlar. Yönetmen: Mic- hael Ian Black. Oyuncular: Jason Biggs, Isla Fisher, Joe Pantoliano (2006 ABD, 90 dk). Çaylak 24.00 Star Macera g(Recruit) - James Clayton mezuniyetinde ajan olma fikrinden uzak bir kişiydi, fakat ül- kenin en parlak mezunlarõndan biri olmasõ, Walter Burke’ün onu teşkilatta görmek istemesini sağladõ. James’in iyi bir ajan olmasõ için görmesi gereken uzun bir eğitim ve bir çok rakibi vardõr. Yönet- menliğini Roger Donaldson’un üstlendiği filmin baş- rollerinde, Al Pacino, Colin Farrell, Bridget Moy- nahan gibi sanatçõlar var (2003 ABD, 115 dk). Bahisçiler 01.00 Show TV Macera g(Lesser Prophets) - New York polis teşkilatõ tarafõndan aranmakta olan üç bahisçi, akõllõ bir planla kaçmayõ başarõr. Teşkilattaki polislerden biri olan Iggy, intihar eden kardeşinin bahisçilere kaptõrdõğõ parayõ geri almak için harekete geçer. Yön: William De Vizia. Oyn: John Turturro, Scott Glenn, Elizabeth Perkins (1997 ABD, 100 dk). Sınırsız 01.30 TRT 1 Dram g(Without Limits) - Steve, başarõlõ ve hõrslõ bir atlettir. Çalõştõrõcõsõ olan Bill de başarõlõ bir koç- tur. Uzun mesafede Amerika çapõnda pek çok rekora imza atan Steve, yeni rekorlar kõrmak istemektedir. Bu hedefini gerçekleştirmek için ise yapamayaca- ğõ şey yoktur. Yön: Robert Towne. Oyn: Billy Co- rudup, Donald Sutherland (1998 ABD, 115 dk). Beyin... 03.00 Show TV Macera o(Mindstorm) - Griffin ve De De Michaels, Çe- koslavakya’da dünyaya gelmiş fakat aileleri KGB tarafõndan yok edilince devlet tarafõndan ye- timhaneye verilmişlerdir. Farklõ yerlerde büyüyen iki kardeş yõllar sonra devletin kirli işlerini temizlemek için görevlendirilen birer ajan olurlar. Kader bir gün iki kardeşi karşõ karşõya getirir. Yönetmenliğini Mitc- hell Cox’un üstlendiği filmde, Brad Turner, Riley Cantner oynuyor (2000 Finlandiya, 91 dk). CMYB C M Y B CNN Türk 17.30 Kanal 24 22.00 tv8 22.45 NTV 23.00 Kuzuların Sessizliği - The Silence of the Lambs / Yönetmen: Jonathan Demme / Oyn: Jodie Foster, Anthony Hapkins, Scott Glenn, Ted Levine, Anthony Heald / 1991 ABD, 118 dk. TNT, 21.15 Yaşama bağlayan TV Servisi - Mendil õslatan bir aşk hikâyesi olan “Not: Seni Seviyorum”, TV’de ilk kez ekrana geliyor. Beatles’õn ünlü şarkõsõnõ ad olarak seçen filmin başrollerinde, Hilary Swank ve Gerard Butler oynuyor. Yönetmenliğini Richard LaGravenese’in üstlendiği film, sinemalarda gösterildiği dönemde büyük ilgi görmüştü. Filmin öyküsü şöyle: Holly Kennedy (Hilary Swank) güzel, zeki bir kadõndõr ve hayatõnõn aşkõyla evlidir; tutkulu, esprili ve tez canlõ İrlandalõ Gerry (Butler). Gerry amansõz bir hastalõk mektuplar yüzünden öldüğünde, Holly’nin de hayatõ kararõr. Ona yardõm edebilecek tek kişi, artõk yanõnda değildir. Kimse Holly’yi Gerry kadar iyi tanõmamaktadõr. Neyse ki Gerry her şeyi önceden planlamõştõr. Gerry ölmeden once, Holly’ye sadece çektiği acõda değil, kendini yeniden keşfetmesinde de rehberlik edecek bir dizi mektup yazmõştõr. İlk mesaj Holly’nin 30. yaş gününde, bir pasta ve Holly’nin şaşõrõp kalmasõna neden olan bir bant kaydõ şeklinde gelir. Kayõtta Gerry eşine dõşarõ çõkõp “kendisini kutlamasını” istemektedir. Bunu izleyen haftalar ve aylarda, Gerry’nin yazdõğõ başka mektuplar, şaşõrtõcõ yöntemlerle gelir. Holly’yi yeni maceralara yollayan mektuplarõn her biri aynõ imzayla bitmektedir: “Not: Seni Seviyorum”. Holly’nin annesi (Kathy Bates) ve en iyi arkadaşlarõ Denise (Lisa Kudrow) ile Sharon (Gina Gershon), Gerry’nin mektuplarõnõn Holly’yi geçmişe mahkûm ettiğini düşünüp endişelenmeye başlarlar ama aslõnda, her mektup onu yeni bir geleceğe adõm adõm yaklaştõrmaktadõr. Gerry’nin sözlerini rehber edinen Holly, evliliğe, dostluğa ve güçlü bir aşkõn, ölümün nihailiğini yeni bir hayatõn başlangõcõna nasõl dönüştürebildiğine dair bu öyküde dokunaklõ, heyecanlõ ve zaman zaman komik bir yeniden keşfetme yolculuğuna çõkar. Yapõm, duygusal filmlerden hoşlananlara sesleniyor. Kanal D, 20.30 Oyuncularõ ve yönetimiyle öne çõkan film, gerilimden hoşlananlara sesleniyor Yamyamkatilleişbirliği Doğanõn Büyük Gösterisi TV Servisi - Küresel õsõnmanõn doğal yaşama etkilerinin incelendiği belgesel yapõm “Doğanın Büyük Gösterisi”, 6. bölümüyle ekrana geliyor. Dõş kaynaklõ belgeselin bu bölümünde, Kuzey Kalahari’deki yüksek sõcaklõklar nedeniyle su için savaşan aslanlar ile hipopotamlarõn mücadelesine yer veriliyor. Belgeselde ayrõca, milyonlarca hayvanõn yolunu kaybederek ya da boğularak ölmesine neden olan, Okavango Deltasõ’nda her yõl yaşanan sellerin neden olduğu yõkõm ekrana geliyor. NTV, 20.30
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog