Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 3 AĞUSTOS 2009 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA KÜLTÜR 17 - Tüm Odalarda Dijital Receiver_Uydu TV, Saç Kurutma www.diplomathotel.com.tr 252-476 7145 veya 537-825 7979 SIFIR TURUNÇ - - - Tüm Odalarda Çift Çanak_Dijital Receiver_Uydu TV kultur@cumhuriyet.com.tr N e zaman Ege kõyõlarõna gitsem, Char- lie Chaplin’in “Modern Zaman- lar”da erişilmesi zor bir mizah ve kav- rayõş gücüyle hicvettiği modern dünyanõn insanõ ezen, un ufak eden çarklarõndan bir süreliğine de olsa kurtulduğum duygusuna kapõlõrõm. Bu duyguda büyük kentlerden ayrõlmanõn, onlarõn yoğun stresinin dõşõnda kalmanõn, tatile çõkma- nõn, günlük sõkõntõlarõ bir süreliğine de olsa er- telemenin, vb. payõ vardõr kuşkusuz. Ama Ege kõyõlarõnda; yer, gök ve denizi bazõ noktalarda hâlâ özgürce birleştiren, zeytinin yeşiliyle se- manõn mavisini, deryanõn beyaz beyaz köpük- lenen laciverdini ya da cam göbeğini inanõlmaz bir renk paletinde buluşturan o eşsiz manzara- da da ayrõ bir büyü gizli sanõyorum. Belki bir el değmemişlik, insanõn doğaya karşõ yüzyõllardõr sürdürdüğü azgõn saldõrõnõn dõşõnda kalabilme, doğa ile, kâinat ile yitirilmiş bir bağõ yeniden kur- ma duygusu bu... Hani karanlõk gecenin içinde, toprağa sõrt üstü uzanõp gökyüzünde õşõl õşõl par- layan yõldõzlarõn arasõnda kendini arayõp bulmayõ ve orada kaybolmayõ ister ya bazen insan, onun gibi bir şey... DOLPHIN PARK Bodrum yakõnõnda, Güvercinlik’te bir koy- dayõz. Karşõmõzda, denize kadar inen ağaçlarla kaplõ bir burun uzanõyor. O güzelim manzara- da sanõrõm iki yõl önce -tabii ki insan eliyle- çõk- mõş bir yangõnõn bõraktõğõ yaralara karşõn yeşil mavi ile buluşuyor yine de doğa o inanõlmaz ahengi içinde kendini onarõp huzur veriyor in- sana. Deniz hafif çalkantõlõ ve onun salõnõmõy- la olağanüstü uyumlu bir canlõ küçük dalgala- rõn altõndan üstünden geçerek dans ediyor kar- şõmõzda: En az 3 metre boyunda bir yunus bu... Adõ, Ada. Dolphin Park’õn iki sakininden biri. Yunanistan’õn ilk sakinlerinden Pelasgos- lar’õn yaratõlõş efsanesine göre, “Her Şeyin Tan- rıçası” olan Eurynome Kaos’tan çõrõlçõplak or- taya çõktõğõnda, ayaklarõnõ basacak sağlam bir yer bulamamõş ve bu yüzden gökyüzü ile denizi bir- birinden ayõrõp dalgalar üzerinde tek başõna dans etmeye başlamõş. Kõzõm Sema birden merdivenlerden denize ini- yor ve Ada’nõn yüzgecine tutunuyor. Eurynome dalgalarõn üzerinde yalnõz dans etmiş ama an- laşõlan Sema, Ada’yõ yalnõz bõrakmamaya kararlõ. Dalgalarõn üzerindeki dans bambaşka bir görü- nüm alõyor birden. Sanki Eurynome’nin ayõrdõğõ gök ile deniz yeniden buluşmuş, doğadan kop- muş insan yitik bağlarõnõ bu masum, lekesiz se- vinç içinde yeniden kurmuş gibi geliyor bana. Yunus ile Sema kahkaha atõyorlar denizin için- de. Bir grupla birlikteyiz, yunuslarla yüzecek baş- kalarõ da var. Sema denizden çõkmak zorunda ka- lõyor. Nasõl kederleniyor birden... Önce anla- yamõyorum, yõllardõr düşünü kurmuştu yunus- larla yüzmenin, bunu gerçekleştirmiş oldu, ni- ye üzülüyor ki şimdi, diye geçiyor içimden. Son- ra birden anlõyorum onu, çok iyi anlõyorum hem de... O kõsacõk anda zamanõn dõşõna taşõp çõktõ- ğõnõ, kelimelere dökülmesi zor bir bütünleşme yaşadõğõnõ, doğa ile, dünya ile, kendi ile, Ada ile bambaşka bir ilişki kurduğunu, bu nedenle duygularõnõn sel olduğunu seziyorum. Sema, Fransa’nõn sõnavla girilen en iyi okullarõndan bi- rinde zorlu bir eğitimden geçmiş, iç duygusu çok güçlü, harika bir oyuncu. Şimdi yunusla bü- tünleşen o duygu dünyasõnõn fõrtõnalar yaratmasõ çok doğal. YUNUSLARIN TÜRKÜSÜ “Tam birbirimizi hissetmeye başlamıştık anne” diyor bana. Sarõlõp öpüyorum kõzõmõ. “Bu aşk burada bitmemeli” diye düşünüyorum. Par- kõn sorumlularõndan rica ediyoruz, Sema diğer yunusla, Vest ile de yüzecek. Bu arada, yunu- sun beyninin de insan beyni gibi çift loblu ol- duğunu, insanla ilişki kurabildiğini, insanõn frekanslarõnõ hissedebildiğini öğreniyoruz. Za- ten Sema Vest’le yüzmeye başladõğõnda bu söy- lenenlerin hepsi doğrulanõyor gözlerimin önün- de. Denizin maviliği içinde aynõ yumuşaklõkla, aynõ ritimle, tam bir uyum içinde salõnan iki be- den ve gözlerden taşan sevinç, neşe, mutluluk... “Mutluluğun resmini de görmüş oldum böy- lece” diyorum kendi kendime. Şu anda birbir- lerini gerçekten hissettikleri o kadar belli ki... Bir doğa harikasõ ile kendini bu bütünleşmeye hiç önyargõsõz, hiç korkusuz teslim edebilen bir in- sanõn kurduklarõ ilişki, karşõlõklõ empati hem şa- şõrtõyor hem de umutlandõrõyor beni. Sema Vest’e kocaman bir öpücük kondurup, Vest ke- yif içinde gülerken insanõn kurduğu dünyayõ ko- ca bir gemi gibi düşünüyorum. Bindiği geminin kötü niyetli mürettebatõ tarafõndan varõna yoğuna el konulup denize atõlan ozan Arion gibiyiz. Eğer onun kadar güzel türkü söylemeyi bilirsek, dalgalarõn arasõnda bekleyen yunus bizi sõrtõna alõp tehlikelerden koruyacak ve karaya çõkara- cak, hiç kuşkum yok buna. “Aferin benim kı- zıma” diyorum içimden, “ne güzel bir türkü söylüyor, yunusların türküsünü...” Dinle- mesini bilene... aemelmesci@yahoo.fr Aynõ yumuşaklõkla, aynõ ritimle, tam bir uyum içinde salõnan iki beden ve gözlerden taşan sevinç, neşe, mutluluk Mutluluğun resmini görmek Laodikya’da festival zamanı Kültür Servisi - “Aphrodisias - Laodikya V. Uluslararasõ Gençlik, Spor, Kültür ve Sanat Festivali”, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanõ Togay Bayatlõ önderliğinde, TMOK Kültür Sanat Komisyonu Başkanõ Turgay Kõran ve komisyon üyeleri, Pamukkale Üniversitesi, Denizli Valiliği ve Denizli Belediyesi işbirliğiyle yapõlan festival 6 Ağustos’a dek Denizli’de. Etkinlikte, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Haber Ajansõ’ndan (MİHA) Kayõhan Güven, Onur Umutlu, Murat Şengül, Espas İletişim’den Ender Merter, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden İlker Özcivan ve Era Medya’dan Levent Özçelik fotoğraflarõndan oluşan “2010 Avrupa Kültür Başkenti; İstanbul Fotoğraf Sergisi”nin yanõ sõra müzecilik, el sanatlarõ, baskõ atölyeleri, spor ve ülke tanõtõmlarõ, tarihi alan ve müze gezileri gibi çeşitli faaliyetlere yer verilecek. Bedri Baykam Fransa’da Kültür Servisi - Bedri Baykam, beş Fransõz sanatçõyla beraber, Fransa’nõn Languedoc bölgesinde, “Espace Plein Art” galerisinde bir grup sergisine katõldõ. Bed- ri Baykam dõşõnda Pascal Bazile, Franck Demissy, Gil- les Mercier, Jean Claude Meynard ve Patrice Valota’nõn yer aldõğõ sergide, tuval dõşõnda heykel ve mekân dü- zenlemeleriyle farklõ malzemelerin zengin birliktelik- lerine odaklanan çalõşmalar öne çõkõyor. Baykam ise sergiye 2000 - 2002 arasõnda gerçekleştirdiği ve da- ha önce İstanbul, Paris, Buenos Aires ve Ankara’da ser- gilenen “Dişi Entrikalar” serisinden altõ çalõşma ile ka- tõlõyor. Baykam’õn kumaş, deri, fotoğraf, çinko levha- lar ve farklõ kolaj malzemeleriyle oluşturduğu yapõtlarõ, sanatçõnõn 2007’den itibaren izleyicilerine sunduğu dört boyutlu çalõşmalarõnõn düşünsel ve teknik alt katman- larõ arasõnda yer alõyor. Sergi, 25 Eylül’e dek sürecek. Faith No More Türkiye’de Kültür Servisi - Modern rock’õn en büyük topluluklarõndan Faith No More, Türk seyircinin uzun süreli bekleyişine karşõlõk sonunda 12 Ağustos’ta Maçka Küçükçiftlik Park’ta konser verecek. Tuborg sponsorluğunda Kod Müzik ve Vera Müzik işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan konserde, Faith No More’dan önce ülkemizden iki önemli rock grubu, Kurban ile Nekropsi sahneye çõkacak. Kendilerine has bir tõnõ yaratmayõ başarmõş ve kõsa sürede kült topluluklardan biri olmayõ başarmõş olan Faith No More’un, ülkemizde de hatõrõ sayõlõr bir sayõda takipçisi var. 80’lerin ortasõnda kurulan Faith No More, son olarak “Album Of The Year”õ çõkarmõş ve ardõndan dağõlma kararõ almõştõ. Ancak bu yõlõn başlarõnda yeniden bir araya gelen topluluk üyeleri, haziran ayõ başõnda Avrupa turnesine çõktõ. (www.biletix.com) Kalabak’tan ‘Gen’ resimleri Kültür Servisi- Kadõköy’deki Mtaar ‘açõk sanat alanõ’, 23 Ağustos’a dek Ece Kalabak’õn ‘Gen’ adõnõ verdiği kişisel resim sergisine yer veriyor. Sergide, sanatçõnõn tuval üzerine yağlõboya son dönem çalõşmalarõndan bir seçki sanatseverle buluşuyor. Genç sanatçõ, aldõğõ resim eğitiminin ardõndan illüstrasyon ve animasyon konularõnda da çalõşmalar yatõ. Yapõtlarõ, bugüne dek İstanbul, Berlin ve Frankfurt’ta karma sergilerde yer aldõ. Geçtiğimiz aylarda Mtaär’õn düzenlediği Yerel İllüstratörler 01 ve Horaley sergilerine de katõlan Kalabak’õn illüstrasyonlarõ ayrõca Bant, Altyazõ ve Rojo gibi kültür sanat dergilerinde yayõmlandõ. (www.mtaar.org) ‘İstanbul Efendisi’ Kõbrõs’ta sahnede Kültür Servisi - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarõ, İstanbul Efendisi adlõ oyunla 4-9 Ağustos tarihlerinde Kuzey Kõb- rõs Türk Cumhuriyeti’nde, Girne’de seyir- cilerin karşõsõna çõkacak. Musahipzade Ce- lâl’in yazdõğõ, Engin Alkan’õn yönettiği şar- kõlõ-çalgõlõ oyun “İstanbul Efendisi”, 6 Ağustos saat 21.00’de Girne Açõkhava Sah- nesi’nde sahnelenecek. Kõzõna uygun bir da- mat adayõ bulmak için, dönemin batõl inanç- larõna bel bağlayan bir babanõn gülünç du- rumunun anlatõldõğõ oyunda, Sezai Aydın, Sevil Akı, Çağlar Çorumlu, Volkan Ay- han, Zafer Kırşan, Hüseyin Tuncel, Arda Aydın, Emrah Özertem, Tuğrul Arsever, Cihan Kurtaran, Serkan Bacak, Murat Üzen, Özlem Türkad, Derya Çetinel, Se- vinç Erbulak, Selin Türkmen, Berna Adı- güzel, Senem Oluz, Çiğdem Gürel, İrem Arslan Aydın, Hamit Erentürk, Esra Ka- rabaş, Murat Güreç ve Utku Akıncı rol alõ- yor. 2009 yõlõnda “Şişli Belediyesi Muhsin Ertuğrul Tiyatro Ödülleri”nde En Başarõlõ Dekor Tasarõmcõsõ Barış Dinçel, En Başa- rõlõ Kostüm Tasarõmcõsõ Duygu Türkekul ödüle değer bulundu. Sevinç Erbulak ise “13. Afife Tiyatro Ödülleri”nde de Yar- dõmcõ Rolde Yõlõn En Başarõlõ Müzikal ya da Komedi Kadõn Oyuncusu ve “9. Lions Ti- yatro Ödülleri”nde Yardõmcõ Kadõn Oyun- cu ödüllerini aldõ. Ayrıntı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog