Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B KADIKÖY 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA SATIŞ İLANI Dosya No: 2009/309 Talimat Hacizli olup, satõlmasõna karar verilen, İstanbul ili, Kadõköy ilçesi 2. Bölge tapusunda kayõtlõ ve tapunun, Erenköy Mahallesi’nde kaim 102 patta 432 ada 171 parsel sayõlõ 5474 m2 miktarlõ taşõnmazda 65/7000 arsa paylõ A Blok zemin kat 1 No’lu dairenin 1/2 hissesinin, Kadõköy 1. İcra Müdürlü- ğü’nde açõk artõrma suretiyle satõşõ yapõlacaktõr. Satõş ilanõ ilgililerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapõlamamasõ ve adresi tapuda bilinmeyen ve adresi Tapu Sicil Müdürlüğü’nce mü- dürlüğümüz dosyasõna bildirilmeyenler için işbu ilan tebligat yerine kaim olacaktõr. Gayrimenkullerin halihazõr durumu ve kõymeti: Kadõköy ilçesi 2. Bölge tapusunda kayõtlõ ve tapunun, Erenköy Mahallesi’nde kaim 102 pafta 432 ada, 171 parsel sayõlõ 5474 m2 miktarlõ taşõnmaz- da 65/7000 arsa paylõ A Blok zemin kat 1 No’lu dairedeki borçluya ait 1/2 hissedir.Taşõnmaz Tellikavak Sokak’ta mahallen 34 kapõtaj nolu bir bodrum bir zemin, 16 normal katlõ ayrõk nizamda inşa edilmiş ÇAMLI Apartmanõ’ndadõr. Daire net 75 m2’dir. Bina vasat üstünde ve işçilikle inşa edilmiş olup, binada su elektrik ve kalorifer (doğalgazlõ) ve asansör tesisatlarõ vardõr. Bina korumalõ bir site içerisinde olup, spor sahasõ, otoparkõ ve çocuk parkõ mev- cuttur. Binanõn her türlü belediye hizmetlerinde istita eder konumda olup, ulaşõm kolaydõr. Taşõnmazm borçluya ait 1/2 hissesinin 65.000 TL olduğu. Bilirkişi raporunda bildirilmiş olup, geniş evsaflarõ dosyasõndadõr. Taşõnmaz bu miktarlar üzerinden açõk artõrmaya çõkarõlmõştõr. Taşõnmaz üzerinde TEDAŞ lehine trafo ve geçiş yeri yõllõğõ 1 TL den 99 yõl müdettle kira şerhi ile birlikte tamamõnda Hakkõ Hatice Nuriyezdan Kõn- ran lehine 08.12.1989 tarih ve 8530 yevmiye nolu irtifak hakkõ vardõr. İmar Durumu: Dosya içerisindeki mevcut imar durumunca 06.02.2009 tarih 09/1135934 sayõlõ imar durumu yazõsõnda söz konusu 171 No’lu parselin 11.05.2006 tarihli 1 /l000z ölçekli imar planõnda bina yüksekliği H: Serbest irtifaklõ, taban alanõ kat sayõsõ MAXTAKS: 0.35, kat alanõ kat sayõsõ MAXKAKS: 2.07 yapõlanma şartlarõnda ayrõk nizam konut alanõnda kaldõğõ. Ayrõca Kültür Tabiat Varlõklarõnõ Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih 664 sayõlõ kararõ gereğince söz konusu parsele komşu veya yol karşõsõnda tespitli tarihi eser niteliğinde yapõ bulunmasõ halinde uygulama esnasõnda Anõtlar Ku- rulu’ndan görüş alõnmasõ gerektiği belirtilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1- Satõş 02.10.2009 Cuma günü; saat 15.00-15.10 arasõnda açõk artõrma suretiyle Kadõköy 1. İcra Müdürlüğü’nde satõşõ yapõla- caktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin % 60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar alacağõn ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõrnõn taahhüdü baki kalmak şartõyla 12.10.2009 Pazartesi günü aynõ yerde, aynõ saatler arasõnda ikinci artõrmasõ yapõlacaktõr. Bu artõrmada da rüçhanlõ alacaklõlar alacağõnõ tahmin edilen bedelin % 40’õnõ ve satõş masraflarõnõ geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur. 2- Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin % 20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Resmi ihale pulu, tapu alõm harcõ ve masraflarõ ile KDV ihale alõcõsõna aittir. Tellaliye, birikmiş vergiler ile tapu satõm harcõ satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içersinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit oõmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4- İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelin yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlarõn ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son iha- le bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hük- me hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başka bilgi almak isteyenlerin 2009/309 Talimat sayõlõ dos- ya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 17.07.2009 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (İc.İf.K. 126) Basõn: 43546 ÜSKÜDAR 2. AİLE MAHKEMESİ’NDEN Esas No: 2008/482 Karar No: 2009/388 Davacõ Erdinç KAYGUSUZ tarafõndan davalõ Ruki- ye KAYGUSUZ aleyhine açõlan BOŞANMA davasõ- nõn yapõlan duruşmalarõ sonundan verilen 22.06.2009 Tarih ve 2008/482 Esas, 2009/388 Karar sayõlõ karar uyarõnca; HÜKÜM: 1-) Açõlan davanõn KABULÜNE, 2-) Ordu ili, Merkez İlçesi, Yukarõtepe Köyü, Cilt No.97, Hane No. 113, BSN.-12, TC No: 23642490886 da nüfusa kayõtlõ Necmittin ve Gülşen oğlu, İstanbul- 12.12.1977 doğumlu Erdinç KAYGUSUZ ile BSN:25, TC No: 40432925380’de nüfusa kayõtlõ Asõm ve Emri- ye kõzõ-Gölköy-01.11.1981 doğumlu Rukiye KAYGU- SUZ’un TMK: nun 166/1. maddesi gereğince BO- ŞANMALARINA, 3-) Peşin alman harcõn dükümü ile 1,60 TL karar ve ilam harcõnõn davalõdan ALINMASINA, 4-) Davacõ tarafõndan yapõlan 504,00 TL yargõlama giderinin davalõdan alõnarak davacõya VERİLMESİNE, Karar verilmiş olup, iş bu kararõn davalõ Rukiye KAYGUSUZ’a ilanõn yayõmlandõğõ tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayõlacağõ, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde temyiz yolunun açõk olduğu, aksi halde kararõn bu haliyle kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. Basõn: 43379 Aşkın ve Akyol’dan albüm Kültür Servisi - Keman sanatçõsõ Cihat Aşkõn ve arp sanatçõsõ Çağatay Akyol’un duo klasik müzik albümü Kalan Müzik tarafõndan yayõmlandõ. İkilinin, Johann Sebastian Bach, Gaetano Donizetti, N. Charles Bochsa, Louis Spohr, Camille Saint-Saens gibi yabancõ bestecilerin eserlerini yorumladõklarõ albümde, Türkiye’den de besteci Can Atilla’nõn eseri yorumlanõyor. İkilinin başarõlõ performanslarõyla kaydedilen albüm, klasik müzik meraklõlarõ için vazgeçilmeyecek bir çalõşma. Melbourne’desulardurulmuyor Kültür Servisi - Uygur direnişinin sözcüsü Rabia Kader’i konu alan ‘Aşkõn 10 Hali’ adlõ filmi göstermesi ve Kader’i festivale davet etmesiyle gündeme oturan Melbourne Film Festivali’nin internet sitesi son üç gündür ikinci kez siber saldõrõlar sonucunda çöktü. Eylemin Çin kaynaklõ olduğunun kesin olduğunu söyleyen festival yetkilileri, bu protestonun Çin devleti veya hükümetiyle bir ilgisi olmadõğõnõ, ancak çevirimiçi bilet satõşõnõn olanaksõzlaştõğõnõ ve bunun festivali mali yönden olumsuz etkileyeceğini belirtiyor. NouvelleVaguekışa Babylon’da Kültür Servisi - Modern Fransõz müziğinin ünlü topluluklarõndan Nouvelle Vague, “Garanti Caz Yeşili” kapsamõnda, 19 ve 20 Şubat’ta Babylon’da konser verecek. Duygusal kadõnsõ vokali, akordeon, davul ve akustik gitardan oluşan orkestrasyonla birleştirip renkli aranjmanlarla süsleyen topluluk, 80’lerin Bossa Nova çizgisindeki en sevilen parçalar ve 60’larõn pop standartlarõnõn yanõ sõra Joy Division’dan XTC’ye, Depeche Mode’dan The Cure’a birçok punk ve new wave çalõşmayõ orijinalinden tamamen bağõmsõz bir şekilde yeniden yorumluyor. ‘Amazon.com’ davalık oldu Kültür Servisi - Amazon.com adlõ internet sitesinin George Orwell’in “1984” ve “Hayvan Çiftliği” yapõtlarõnõ Kindle adlõ e-kitap okuma cihazõndan çõkarmasõ üzerine biri bir ortaöğrenim öğrencisi olmak üzere iki Amerikalõ, şirketi dava edeceğini açõkladõ. Amazon.com, “Bunu yapma hakkõmõz saklõdõr” derken kullanõcõlar, “Satõn aldõğõmõz şey bize aittir. Üstelik bunu yapmadan önce bir haber bile vermediler” diyor. Antik kentteki mayınlar GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’te bulunan ve turizme kazandõrõlmaya çalõşõlan Kargamõş Antik Kenti’ni mayõnlara tutsak olmaktan kurtaracak ihale için verilen teklifler kasada saklanõyor. İl kültür ve turizm müdürlüğü yetkilileri, Türkiye - Suriye sõnõrõndaki antik kentin yõllardõr turizm dõşõnda kalmasõna neden olan mayõnlarõn, elle temizlenmesi için ihale sürecinin devam ettiğini belirtti. Bulunan yapıtlar seslendirildi Kültür Servisi - Wolfgang Amedeus Mozart’õn yakõn zamanda ortaya çõkartõlan iki bestesi, önceki gün Salzburg’da ilk kez seslendirildi. Bulunana dek Uluslararasõ Mozarteum Kuruluşu’nun arşivinde saklanan, ancak büyük besteciye ait olduklarõ yeni anlaşõlan yapõtlar bestecinin 1773-1780 yõllarõnda yaşadõğõ evde, yine kendisinin kullandõğõ piyanoyla seslendirildi. Araştõrmacõlar, bestecinin bu parçalarõ henüz 10 yaşõna basmamõşken kaleme aldõğõnõ düşünüyorlar. Mozart, 35 yaşõnda geride 600 beste bõrakarak yaşama veda etmişti. Beyoğlu Hayal Kahvesi’nde bugün saat 00.30’da Cingi, salõ günü saat 00.30’da Nefes, çarşamba günü saat 00.30’da Özge Fõşkõn, perşembe günü saat 00.30’da Nefes, cuma günü saat 00.30’da Chantage, cumartesi günü saat 00.30’da Soul Stuff dinlenebilir. Turkcell Kuruçeşme Arena’da cumartesi günü saat 21.00’de Ajda Pekkan, pazar günü saat 21.00’de Mario Frangoulis&Friends dinlenebilir. Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi ’nde çarşamba ve perşembe günü saat 21.00’de Leonard Cohen, cuma günü saat 21.00’de Zülfü Livaneli, pazar günü saat 21.00’de MFÖ dinlenebilir. Jazz Stop’ta pazartesi günü saat 00.30’da Scool, salõ günü saat 00.30’da ve çarşamba günü saat 00.30’da 3some, perşembe günü saat 00.30’da Güvenç Dağüstün, cuma günü saat 22.00’de Pop Core, saat 00.30’da Group Yol, cumartesi günü saat 22.30’da Retro, 00.30’da Bordo, pazar günü saat 00.30’da Sarper Semiz - Onur Mete dinlenebilir. Kadıköy Atillâ İlhan Kültür Merkezi’nde cuma günü saat 20.30’da Celal Bozkurt dinlenebilir. Abbasağa Parkı’nda cuma günü saat 21.00’de Yeni Türkü dinlenebilir. Sakıp Sabancı Müzesi’nde pazar günü saat 11.00’de “Kahvaltõda Caz” konserleri kapsamõnda Önder Focan dinlenebilir. Çubuklu Hayal Kahvesi’nde cuma günü saat 22.00’de Teoman dinlenebilir. İZMİR Volkan Konak konseri 5 Ağustos saat 21.00’de Ayvalõk Amfi Tiyatro’da.(0 266 312 98 25) 6 Ağustos saat 21.00’de Marmaris Amfi Tiyatro’da. (0 252 413 89 94) Erol Evgin konseri 6 Ağustos saat 21.00’de Karşõyaka Açõkhava Tiyatrosu’nda. (0 232 362 61 61) Anadolu Ateşi 8 Ağustos saat 21.30’da Çeşme Açõkhava Tiyatrosu’nda. (0 232 712 03 26) ‘Materyal Resim’ - 7 Ağustos’a dek - Amerikan Hastanesi Sanat Galerisi Operation Room’da. (0 212 444 37 77) ‘Summer Love’ - adlõ karma resim ve heykel sergisi - 7 Ağustos’a dek - Ekavart Gallery’de. (0 212 227 94 55) ‘Bennu Gerede, Nihat Odabaşı, Okan Bayülgen’in de aralarõnda bulunduğu ‘Yüzüm Umuttur’ adlõ projenin sergisi - 9 Ağustos’a dek - TAV Galeri/Atatürk Havalimanõ, Dõş Hatlar Terminali’nde. (0 212 465 55 55) ‘Yeditepe Üniversitesi Yıl Sonu Sergisi’ - 10 Ağustos’a dek - Caddebostan Kültür Merkezi’nde. (0 216 467 36 00) ‘Su Bebekleri’ - adlõ fotoğraf sergisi 14 Ağustos’a dek - Mohini Aile ve Çocuk Yaşam Merkezi’nde. (0 212 352 31 36) ‘Yalvaç Ural Teneke Oyuncaklar’ - sergisi 15 Ağustos’a dek - Rahmi M. Koç Müzesi Limanõ’nda. (0 212 369 66 00) ‘Mahalle’ - sergisi 15 Ağustos’a dek - Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde. (0 216 353 00 21) ‘İstanbul’un akşam ve gece yüzü’ - 15 Ağustos’a dek - Halis Kurtça Kültür Merkezi’nde. (0 216 357 28 36) ‘Şeli Kohen’ - resim sergisi - 6 Ağustos’tan itibaren - 16 Ağustos’a dek - Tünel’deki ADA Cafe&Bistro Bookshop’ta (0 212 234 73 00) ‘Track 08 - Yıl Sonu öğrenci sergisi’ - 16 Ağustos’a dek - Santralistanbul’da. (0 212 444 04 28) ‘Önemli ve Önemsiz Olaylar’ - 16 Ağustos’a dek - İstanbul Modern’de. (0 212 234 73 00) ‘İskele’ - 17 Ağustos’a dek - Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Yerleşkesi’nde. (0 212 381 00 00) ‘Haritasız’ - 18 Ağustos’a dek - Santralistanbul’da. (0 212 444 04 28) ‘Ustalar ve Çıraklar’- 22 Ağustos’a dek - Galeri Işõk Teşvikiye. (www.galeriisik.com) ‘Ece Kalabak’õn -‘Gen’ adlõ sergisi 23 Ağustos’a dek - Mtaär Açõk Sanat Alanõ’nda. (0 216 414 80 24) ‘Serginin Sergisi’- 28 Ağustos’a dek - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde. (0 212 243 20 48) ‘Yeni Yapıtlar - Yeni Ufuklar’ - 30 Ağustos’a dek - İstanbul Modern’de. (0 212 334 73 00) ‘Işık Üniversitesi Yıl Sonu Öğrenci Sergisi’ - 30 Ağustos’a dek - Galeri Işõk’ta. (0 212 286 49 11) ‘Oda Projesi’ - 30 Ağustos’a dek - İstanbul Modern’de. (0 212 334 73 00) ‘Karma Resim Sergisi’ - 31 Ağustos’a dek - Ürün Sanat Galerisi’nde. (0 216 363 12 80) ‘Bak’ - tasarõm sergisi - 31 Ağustos’a dek - Kadir Has Üniversitesi’nde. (0 212 553 65 32) ‘Henry Kupjack’ - Minyatür Odalar sergisi - 13 Eylül’e dek - Rahmi M. Koç Müzesi’nde. (0 212 369 66 00) ‘Nuri İyem, Naile Akıncı, Neş’e Erdok, Nedret Sekban’ õn da aralarõnda bulunduğu çok sayõda sanatçõdan ‘Karma Sergi’ - 29 Eylül’e dek - Evin Sanat Galerisi’nde. (0 212 265 81 58) v‘Osmanlı Donanmasının Seyir Defteri’ - 4 Ekim’e dek - Pera Müzesi’nde. (0 212 334 99 00) ‘Ateşin Oyunu’ - 11 Ekim’e dek - Sadberk Hanõm Müzesi’nde. (0 212 242 38 13) Now New: Yeni İşler Yeni Mekân’ - 10 Kasõm’a dek - Proje 4L Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi’nde. (0 212 290 25 25) Yasemin Baydar - Birol Demir- ‘Etiket Bulutu’ - 31 Aralõk’a dek - Mentalklinik’te. (0 212 231 09 60) Hasan Aycın - ‘Çizgizar’ - 31 Aralõk’a dek - Cemal Reşit Rey’de. (0 212 232 98 30) ‘Neolitikten Selçuklu’ya Sessiz Tanıklar’ - 31 Aralõk’a dek - Rezan Has Müzesi-Sanat Galerisi’nde. (0 212 533 65 32) ANKARA Mustafa Ayaz - resim - 30 Ağustos’a dek - Mustafa Ayaz Müzesi ve Plastik Sanatlar Merkezi Vakfõ’nda. (0 312 285 89 98) Yaz - karma resim - 10 Eylül’e dek - Atlas Sanat Galerisi’nde. (0 312 468 59 04) İZMİR Hasan Rastgeldi’nin resim sergisi 8 Ağustos ve 7 Eylül tarihleri arasõnda Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfõ Altõn Yunus Sanat Galerisi’nde. (0 232 723 12 50) Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde cuma günü saat 21.00’de “Laz Marks” izlenebilir. Mask Live Music Club’ta cumartesi günü saat 21.00’de “Stop the Tempo” izlenebilir. İZMİR BKM Mutfak Oyuncuları Çok Güzel Hareketler Bunlar adlõ oyunlarõ ile bugün saat 21.00’de İzmir Açõkhava Tiyatrosu’nda. (0 232 483 87 83) Yalçın Menteş Tiyatrosu Eros Pansiyon adlõ oyun ile 4 Ağustos saat 21.00’de Karşõyaka Açõkhava Tiyatrosu’nda. (0 232 362 61 61) Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde pazar günü saat 14.00’te Ender Özer yürütücülüğünde desen atölyesi yapõlõyor. Fototrek FotoĞraf Merkezi’nde çarşamba günü saat 19.30’da Fazõl Yõldõrõm’õn ‘Tanrõlarõn Yurt Edindiği Ülke’ adlõ fotoğraf gösterimi ve söyleşisi yapõlacak. Leonard Cohen, çarşamba ve perşembe günü Cemil Topuzlu Açõkhava Sahnesi’nde konser verecek. Kültür Servisi - Geçen günlerde Moskova’da bir grup Rus ve yabancõ aktivistin de desteğiyle, Moskova Mimarlõk Koruma Birliği’nin yayõmladõğõ raporda kentin tarihsel mimari mirasõnõn yanlõş yenileme çalõşmalarõ ve düşüncesizce yapõlan yõkõm çalõşmalarõ nedeniyle tehlike altõnda olduğu açõklandõ. Raporda, “herhangi bir başka büyük Avrupa kentinde kısa vadede büyük kâr etmek amacıyla böylesine büyük bir tahribatın söz konusu olmadığı” saptamasõna yer verildi. Kamuoyuna yapõlan açõklamada, aralarõnda 19. yüzyõl saraylarõndan Stalin döneminden binalara, yüzlerce önemli tarihi binanõn ya ihmal edildiği ya da yõkõldõğõ belirtildi. Tüm bu tahribatõn bu kadar kolay yapõlabilmesine bir neden olarak da, bu tür kültürel varlõklarõ koruyacak yasalarõn yetersizliği gösteriliyor. Birliğin iki yõl önce de bu duruma dikkat çekmek için bir rapor yayõmladõğõ, ancak geçen süre içinde herhangi bir olumlu adõmõn atõlmadõğõ belirtiliyor. Tehlike atõndaki binalardan biri de, 2005’ten bu yana restorasyon çalõşmalarõ süren ancak öngörülen sürede tamamlanamayan, bu çalõşmalarla tartõşma konusu olan Bolşoy Balesi. Kültür Servisi - Dünyanõn en saygõn edebiyat ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve Britanya vatandaşõ yazarlarõn İngilizce olarak kaleme aldõğõ çalõşmalara verilen “Man Booker Edebiyat Ödülü”nün 2009 aday listesi açõklandõ. Listede, ödülü daha önce kazanan J.M. Coetzee ve A.S. Barry dõşõnda ilk romanlarõnõ kaleme alan üç yazar da bulunuyor. Eleştirmen Lucasta Miller, yayõmcõ Sue Perkins, akademisyen John Mullan ve Sunday Telegraph gazetesi edebiyat editörü Michael Prodger’dan oluşan seçici kurulun başkanõ James Naughtie. 13 kitaplõk liste, 8 Eylül’de 6 kitaplõk bir listeye düşürülecek; 50 bin poundluk para ödülüne sahip olan isim ise ekimde açõklanacak. Tam liste şöyle: A.S. Byatt - ‘The Children’s Book’, J. M. Coetzee - ‘Summertime’, Adam Foulds - ‘The Quickening Maze’, Sarah Hall - ‘How to paint a dead man’, Samantha Harvey - ‘The Wilderness’, James Lever - ‘Me Cheeta’, Hilary Mantel - ‘Wolf Hall’, Simon Mawer - ‘The Glass Room’, Ed O’Loughlin - ‘Not Untrue & Not Unkind’, James Scudamore - ‘Heliopolis’, Colm Toibin - ‘Brooklyn’, William Trevor - ‘Love and Summer’, Sarah Waters - ‘The Little Stranger.’ YIKIM VE İHMAL ‘MANBOOKEREDEBİYATÖDÜLÜ’ Moskova’da tarih tehlike altõnda Coetzee ile Barry yine aday MERSİN (AA) - Mersin’de, Ana- dolu’nun en eski yerleşim yerlerin- den Yumuktepe Höyüğü’nde sür- dürülen kazõlarda, içinde 8 bin yõllõk olduğu belirtilen iskelet bulunan geç neolitik döneme ait mezar bu- lundu. İskeletin baş ve ayak kõsmõnda 3 kâse ile birer tane zeytin çekirde- ği ve buğday tanesi yer alõyor. İtalya’nõn Lecce Üniversite- si’nden Arkeoloji Bölümü Öğ- retim Üyesi Prof. Dr. İsabel- la Caneva başkanlõğõnda 40 kişilik ekiple yürütülen ça- lõşmalarda önemli bulun- tulara ulaşõldõ. Suna ve İnan Kõraç Vak- fõ Akdeniz Araştõrmalarõ Enstitüsü’nün desteğiyle höyüğün üst kõsmõndaki or- taçağ açmalarõnda Mimar Si- nan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülgün Köroğlu’nun yürüttüğü çalõşma- larda, MS 11. yüzyõla ait olduğu tahmin edilen 90 santimetre uzunluğunda de- mir kõlõç ile Bizans dönemine ait oldu- ğu sanõlan sikkenin ardõndan, neolitik dönemi kapsayan MÖ 5800’li yõllara ait yetişkin insan iskeleti ortaya çõkarõldõ. Kazõ Başkanõ Prof. Dr. Caneva, hö- yüğün aşağõ kõsmõnda neolitik ve kal- kolitik döneme, üst kõsmõnda ise Hitit, demir çağõ, ortaçağ ve Bizans dönem- lerine ait mekânlarda çalõşmalarõnõ sür- dürdüklerini söyledi. Caneva, bu yõl er- ken neolitik dönemde yaptõklarõ çalõş- malarda, geç neolitik döneme ait, için- de 8 bin yõllõk yetişkin insan iskeleti bu- lunan mezara ulaştõklarõnõ belirtti. Mezarda bulunan iskeletin 5800’li yõl- lara ait olduğunu ifade eden Caneva, “Yani pek sağ- lam olmayan bu iske- let günümüzden 8 bin yıl öncesine ait” diye konuştu. Geç neolitik döneme ait buluntulara daha üst tabakalarda ulaştõk- larõna ifade eden Caneva, ayrõca me- zarda birer tane zey- tin çekirdeği ve buğ- day tanesi de elde etki- lerini kaydetti. Kazõlarõn yaklaşõk 2 ay süreceği bil- dirildi. Anadolu’nun en eski yer- leşim yerlerinden olan ve “Soğuksu- tepe” adõyla da anõlan Yumuktepe’de sistemli arkeolojik kazõlar, İngiliz John Garstang başkanlõğõnda 1936-1937 yõl- larõnda yapõldõ. İkinci Dünya Sava- şõ’nõn başlamasõ nedeniyle ara verilen kazõlara 1946’da yeniden başlanõp 1947’de sonuçlandõrõldõ. MERSİN’DE YUMUKTEPE KAZILARI 8binyıllıkiskeletbulundu SAYFA CUMHURİYET 3 AĞUSTOS 2009 PAZARTESİ 16 HAFTANIN SANAT ÇİZELGESİ Kültür Servisi - Yapımcılığını ve yönetmenliğini Abdullah Oğuz’un yaptığı ‘Sıcak’, filmi Montreal Film Festivali’nde ‘Dünya Sine- ması’na Bakış/ Focus on World Cinema’ bölümüne seçildi. Başrollerini Ebru Akel, Cem Özer ve Hazım Körmükçü’nün pay- laştığı filmle yönetmen Oğuz, bu yıl 33’ün- cüsü düzenlenecek olan festivale ikinci kez davet ediliyor. Daha önce de Montre- al’de yarışan Abdullah Oğuz’un yönettiği “Mutluluk”, büyük ilgi görmüştü. ‘Sıcak’ Montreal Film Festivali’nde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog