Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 3 AĞUSTOS 2009 PAZARTESİ 14 EKONOMİ CMYB C M Y B 4 Ağustos Salı günü saat 18.00 İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde Araştırmacı-Yazar HÜSNÜ MERDANOĞLU İle Görüntülü Sunum Konu: PSİKOLOJİK SAVAŞ TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR. İrtibat: ADD Ayvalık, Atatürk Cad. 2. Sokak Telefon: 312 18 81 ve 0544 355 69 70 AYVALIK ADD-CUMOK ÇAĞRISI www.cumok.org İZMİR 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI SAYI: 2006/13 SATIŞ Mahkememizce satõş suretiyle satõlarak ortaklõğõn giderilmesine karar verilen ve satõşõ İİK’nun hükümlerine göre yapõlacak olan gayrimenkul tapunun İz- mir ili Konak ilçesi 2. Aziziye Mah. Cilt 83, sayfa 8913, 7329 ada, 2 parselde kayõtlõ, 424.00 m2, yüzölçümlü, cinsi kargir 2 ev ve dükkan arsa ve tek katlõ ga- raj niteliğindeki taşõnmaz İzmir ili Konak ilçesi, Zafertepe Mah. Eşrefpaşa Cad. ile 532 Sk. arasõnda ve Eşrefpaşa Cad. cepheli taşõnmazdõr. Taşõnmaz halihazõrda boş arsa durumunda olup üzerinde herhangi bir yapõlaşma bulunmamaktadõr. İMAR DURUMU: Blok nizam, 8 kat imarlõ çatõ katsõz, ön bahçe mesafesi 5 m. Komşu mesafeler 5 m. arka bahçe mesafesi 5 m’dir. TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN ŞERHLER: 2470’da 158 parselin bu parsele ve bu parselin de 145 parsele tecavüzü vardõr. Krokide sarõ boya ile gösterilen M eninde M boyunda kanal geçirmek üzere İzmir Belediyesi lehine irtifak hakkõ tesisi mevcuttur. İzmir Konak Belediye Başkanlõğõ’nõn 05/03/2002 tarih ve 1393 sayõlõ yazõsõ ile 07/03/2002 tarih ve 2372 yevmiye nolu haciz. İzmir Konak Belediyesi Gelirler Müdürlüğü’nün 10/04/2003 tarih ve 2231 sayõlõ yazõsõ ile 16/04/2003 tarih ve 3956 yevmiye nolu haciz. İzmir Konak Belediyesi Gelirler Müdürlüğü’nün 18/07/2001 tarih ve C/687-2001/767 sayõlõ yazõsõ ile 6613 yevmiye nolu haciz. İzmir Konak Belediye Başkanlõğõ Hesap İşleri Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Takip Birimi’nin 05/10/2007 tarih ve 58337 sayõlõ yazõsõ ile 16/10/2007 tarih ve 20008 yevmiye nolu haciz. İzmir Bornova Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 29/05/2007 tarih ve 30872 sayõlõ yazõsõ ile 13/06/2007 tarih ve 11290 yevmiye nolu haciz. İstanbul 10. İcra Müdürlüğü’nün 20/03/2009 tarih 2009/1817 sayõlõ yazõsõ ile İİK.nun 150/c Md. gereğince ipoteğin paraya çevrilmesi için takibe geçilmiş- tir. MUHEMMEN BEDEL: 848.000,00 TL. İhale, İzmir 7. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapõlacaktõr. 1. AÇIK ARTTIRMA TARİHİ: 25/09/2009 Cuma günü saat 15.00- 15.15 arasõndadõr. Birinci arttõrmada verilecek bedel muhammen kõymetin % 60’õ ve masraf toplamanõ geçmesi şarttõr. Bu kayõtla ihale edilecektir. Böyle bir alõcõ çõkmadõğõ taktirde en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere ikinci arttõrmaya çõkacaktõr. 2. AÇIK ATTIRMA TARİHİ:05//10/2009 günü saat 15.00 - 15.15 arasõndadõr. İkinci arttõrmada verilecek bedel muhammen kõymetin % 40 ve masraf toplamõnõ geçmesi şarttõr bu kayõtla ihale edilecektir. Tapu Alõm Harcõ, Damga Vergisi ve KDV alõcõsõna aittir. Tellaliye 2464 sayõlõ yasa hükümlerine göre alõnõr. İhaleye katõlacaklarõn ,muhammen bedelin % 20 nakti teminatlarõnõ mahkememizde alacaklarõ yazõ ile Vakõflar Bankasõ Adliye Şubesi Müdürlüğü’ne yatõ- racaklardõr. İhaleye girmek isteyenler satõş şartnamesini okumuş kapsamõnõ aynen kabul etmiş sayõlõrlar, şartname ilan tarihinden itibaren herkese açõk olup faz- la bilgi almak isteyenlerin satõş memurluğumuza müracaatlarõ ilan olunur. 20/07/2009 Basõn: 43405 PENDİK 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2009/2145 TALİMAT Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kõymeti, adedi, vasfõ: 1-TAPU KAYDI: İstanbul ili, Pendik ilçesi, Kurtköy, 240EF3C pafta, 3981 ada, 11 parsel sayõlõ 28081 m2 yüzölçümlü idari binasõ bu- lunan beş kargir blok ve arsasõ niteliğindeki gayrimenkulde 10/3952 arsa paylõ A Blok A3 giriş 9. kat 40 no’lu mes- kenin tamamõ. 2-İMAR DURUMU: Pendik Belediye Başkanlõğõ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 08.05.2009 tarih, 09/2118 sayõlõ yazõsõndan: Pendik il- çesi, Kurtköy Mahallesi, 240EF3C pafta, 3981 ada, 11 parsel sayõlõ yer; 1/1000 ölçekli, 12.11.1987 tasdik tarihli Kurt- köy Toplu Konut Alanõ Uygulama İmar Planõ kapsamõnda max KAKS: 1.50, max H: 30.50 m. yapõlanma şartlarõnda, R3 Toplu Konut alanõnda kalmakta olduğu anlaşõlmõştõr. 3-TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU: Satõşa çõkarõlan taşõnmaz; Kurtköy Yenişehir Mahallesi, Menekşe Sokak, 5 Bloklu, 480 daireli, Birlik Sitesi’nde, bod- rum+zemin+9 normal katlõ, betonarme karkas sistemde inşa edilmiş, A Blok, A3 giriş, 9. kat 40 no’lu dairedir. Dai- reye girince uzun bir hol sağda mutfak, solda balkonlu salon, hole açõlan biri balkonlu üç yatak odasõ ve banyo, tak- ribi 115 m2 brüt sahalõ, õslak zeminler seramik, salon ahşap parke, odalar marley, pencereler pvc, mutfakta granit tez- gah, alt ve üstünde dolaplar, banyoda küvet, klozet ve lavabo, vasat üstü malzeme ve işçilikle inşa edilmiş, elektrik, su ve kombi sistemde doğalgaz kat kaloriferi, çift asansörlü, açõk otoparklõ, çocuk oyun bahçeli, site içerisinde mar- keti bulunan, bahçesi düzenlenmiş, toplu taşõma araçlarõnõn geçtiği caddeye cepheli, ulaşõmõ kolaydõr. 4-MUHAMMEN DEĞERİ: Satõşa çõkarõlan taşõnmazõn; bulunduğu semt, semt içerisindeki yeri, imar durumu, halihazõr vaziyeti bu civardaki gay- rimenkullerin alõm satõm rayici, kullanõlan malzeme ve işçilik kalitesi, yõpranma payõ, günün iktisadi koşullarõ, kõy- mete tesir edebilecek bilimum faktörlerde göz önünde bulundurularak; dairenin 110.000,00-TL (Yüzonbin TL) kõy- mete mütehammil olacağõ kanaatine varõlmõştõr. SATIŞ ŞARTLARI: 1) Yukarõda yazõlõ taşõnmazõn birinci satõşõ; 02/10/2009 tarihinde saat 11.00 ile 11.05 arasõ Pendik l. İcra Müdürlü- ğü’nde açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar var- sa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok art- tõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla taşõnmaz; 12/10/2009 tarihinde saat 11.00 ile 11.05 arasõ ikinci arttõrmaya çõka- rõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilememişse, gayrimenkul en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere artõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanlõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevrilmesi ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa sa- tõş talebi düşecektir. 2) Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üze- re mehil verilebilir. İhale pulu, tellaliye, KDV, tapu alõm harç ve masraflarõ, tahliye masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler ve tapu satõm harcõ ve masraflarõ satõş bedelinden ödenecektir. 3) İpotek sahibi alacaklõlar ile diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa da- ir iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi halde haklarõ tapu siciliyle sa- bit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4) İhaleye katõlõp gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse verilen mehil içinde ihale bedelini ödemezse namõna yapõlan ihale fesholunarak İİK’nun 133. maddesi hükmü tatbik olunur. İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõr- mamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõn- daki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5) Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6) Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak iste- yenlerin 2009/2145 Talimat sayõlõ dosya numarasõ ile müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. (İc.İf. K. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. İşbu gayrimenkul satõş 29/07/2009 ilanõ ilgililere tebliğ ma- hiyetindedir. Basõn: 43500 ekonomi@cumhuriyet.com.tr Türk şarabına gümüş madalya ANKARA (AA) - Uluslar- arasõ “Muscats Du Monde 2009” şarap yarõşmasõnda Ka- vaklõdere firmasõnõn, “Ancyra Muscat 2008” şarabõ, gümüş madalya aldõ. Bu yõl dokuzuncusu düzenle- nen ve Muscat şaraplarõnõn ya- rõştõğõ “Muscats Du Monde 2009” yarõşmasõna, 24 ülke- den, 201 şarap katõldõ. Türki- ye’den tek ödül, Kavaklõde- re’nin Ancyra Muscat 2008 şa- rabõna verildi. Kavaklõdere Şaraplarõ Mu- rahhas Azasõ Ali Başman, Ka- vaklõdere’nin 550 hektar bağ alanõna ve yõllõk 18.5 milyon lit- re şarap depolama kapasitesine sahip olduğunu, üretimini, An- kara-Akyurt, Kapadokya-Gül- şehir ve Ege-Kemaliye olmak üzere, 3 ayrõ şarap tesisinde ger- çekleştirdiğini anlattõ. Başman, bağlarõn hemen yanõnda üretim tesisleriyle uluslararasõ piyasa kalite kriterlerine varõlmaya başlandõğõnõ belirterek, üretim tesisinin bağlarõn arasõnda ol- masõyla hiçbir şekilde taşõn- madan ve beklemeden işlenen üzümlerden üst kalite şaraplar üretildiğini ve bu tesislerde üretilen şaraplarõn uluslararasõ yarõşmalardan ödül aldõğõnõ kaydetti. KAVAKLIDERE KAZANDI TZOB Başkanõ Bayraktar, son bir ay içinde fiyatlarõn yüzde 26.2 düştüğünü belirtti Fõndõk üreticisine ilk gol Ekonomi Servisi - Türkiye Ziraat Odalarõ Bir- liği (TZOB) Genel Başkanõ Şemsi Bayrak- tar, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) pi- yasadan çekilmesi nedeniyle fõndõk fiyatõnõn geçen aya göre yüzde 26.2 düşüş gösterdiği- ni söyledi. TZOB Genel Başkanõ Şemsi Bayraktar düzen- lediği basõn toplantõsõnda, Ramazan ayõnõn yak- laşmasõ nedeniyle gõda piyasalarõnda bir ha- reketlilik yaşanmasõ ve iç talebin canlanmasõ- nõn beklendiğini belirterek, “Gõda piyasalarõnda beklenen hareketlilik bazõ spekülatörlerin iş- tahõnõ kabartmaktadõr. Spekülatif fiyat artõşla- rõnõn önüne geçmek için gerekli tedbirlerin alõn- masõna devam edilmesini istiyoruz” dedi. Temmuz ayõ için yapõlan tespitlere göre, üretici ve tüketici fiyatlarõ arasõndaki farkõnõn yaş seb- ze ve meyvede yüzde 339, kurutulmuş ürün- lerde yüzde 260, baklagillerde yüzde 325, pi- rinçte yüzde 257 ve hayvansal ürünlerde yüz- de 231’lere kadar çõktõğõ, ifade eden Bayrak- tar, üretici ve tüketici fiyat farkõnõn en fazla yüz- de 339.3 ile sivri biberde olduğunu kaydetti. Temmuzun zam şampiyonu biber Ekonomi Servisi - İstanbul Ücretliler Ge- çinme İndeksine göre, Temmuz ayõnda yüzde 41,45 ile fiyatõ en fazla artan ürün biber oldu. İstanbul Ticaret Oda- sõ (İTO) 2009 Temmuz ayõ fiyatõ en fazla artan- azalan ürünleri açõk- ladõ. Buna göre, Tem- muz ayõnda 44 ürün fi- yatõnda artõş görülür- ken, mevsimsel özellik- ler nedeniyle biber Temmuz ayõnda yüzde 41,45 ile fiyatõ en fazla artan ürün oldu. Bibe- ri, yüzde 29,57 ile balõk, yüzde 23,08 ile kõsa filt- reli sigara, yüzde 20,75 ile uzun filtreli sigara izledi. Yõllõk bazda ise yüzde 94,07 ile fiyatõ en fazla artan ürün balõk oldu. Balõğõ, yüzde 60 ile mü- ze giriş ücreti, yüzde 57,28 ile karpuz, yüzde 56,36 ile halõ takip etti. Temmuz’da indekste toplam 57 üründe aza- lõş yaşandõ. Mevsimsel özellikler nedeniyle ürün fazlalõğõ yaşanan karpuz yüzde 33,03 ile fiyatõ en fazla azalan ürün oldu. İ T O A Ç I K L A D I B A K L A G İ L V E P İ R İ N Ç T E S P E K Ü L A T İ F A R T I Ş L A R I Marketlerde kuru üzüm, kuru incir ve yumurtada fiyat değişimi görül- mediğinin altõnõ çizen Bayraktar, elmada yüzde 17.7, karpuzda yüzde 18, kavunda yüzde 26.6, patlõcanda yüzde 27,5 fiyat dü- şüşü görüldüğüne dikkat çekti. Bayraktar, fiyatõ artanlarõ ise şöyle sõraladõ: “Patates fiyatı yüzde 31.3, limon yüzde 9.8, domates yüzde 7.4, kırmızı mercimek yüzde 6.8 arttı. Kuzu eti üre- tici kilogram fiyatı 12 TL iken, mar- ketlerde kuzu etinin kilosu 24.2 TL ile üreticinin yaklaşık 2 katı bir fiyata sa- tılmaktadır.” Ramazan ayõnõn yaklaşmasõ nede- niyle meydana gelmesi beklenen talep artõşõnõn birtakõm stokçular ve fõrsatçõ- lar tarafõndan suiistimal edilebileceği, bu- nun da fiyatlarõn suni olarak artmasõnõ sağlayacağõ uyarõsõnda bulunan Bay- raktar, “Bu durum engellenmeli, spe- külatörlere fırsat verilmemelidir. Üre- ticiler ve tüketiciler mağdur edilme- melidir” dedi. Türkiye, 7 ülkeye 20.2 milyar dolar akıttı ANKARA (ANKA) - Türkiye dõş ti- carette yedi ülkeye verdiği açõk ile altõ ayda 20 milyar 224 milyon 180 bin do- lar döviz kaybõna uğradõ. Ocak-Haziran döneminde Rusya, Çin, ABD, Almanya, Güney Kore, Rus- ya ve Japonya’ya 1 ile 7.3 milyar dolar arasõn- da değişen tutarlarda dõş ticaret açõğõ veren Türkiye’nin bu ülkelere ver- diği açõk, toplam dõş ticaret açõğõnõn yüz- de 138.7’sine karşõlõk geldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yapõlan belirlemeye göre, ocak-haziran dö- neminde toplam dõş ticaret açõğõ 14 milyar 578 milyon 776 bin dolar oldu. Türkiye bu dönemde Rusya’ya 7 milyar 313 milyon 747 bin dolar, Çin’e 4 milyar 983 milyon 303 bin dolar, ABD’ye 2 milyar 537 mil- yon 679 bin dolar, Almanya’ya 1 mil- yar 666 milyon 750 bin dolar, Güney Kore’ye 1 milyar 380 milyon 620 bin do- lar, Ukrayna’ya 1 milyar 159 milyon 623 bin dolar, Japonya’ya 1 milyar 182 milyon 458 bin dolar dõş ticaret açõğõ verdi. Bu 7 ülkeye verilen açõk toplamõ 20 milyar 224 milyon 180 bin dolar oldu. ANKARA (AA) - Ankara Umum Ayak- kabõcõlar ve Çantacõlar Odasõ Başkanõ Hü- seyin Uzun, geçtiğimiz günlerde Resmi Ga- zetede yayõmlanarak yürürlüğe giren ayak- kabõ ithalatõnda uygulanacak geçici ko- runma önlemlerinin 3 yõl ilave süre ile devametmesiniistediklerinisöyledi. Uzun, Türkiye’nin ayakkabõ üretiminde kapasite kullanõ- mõnda yüzde 50’ler seviye- sinde olduğunu belirterek, “Üreticiler olarak bugün yaptığımız üre- tim kadar aynı miktarda ilave üretim ya- pacak durumdayız. Koruma önlemleri alınması halinde, kapasitedeki üretim ar- tışı ve verimlilikle birlikte sektörümüzü ayakta tutabiliriz” değerlendirmesinde bulundu. Ayakkabõda ithalat kaynaklõ hak- sõz rekabete dikkati çeken Uzun, 2001-2004 yõllarõ arasõnda ayakkabõda 8 milyon çift olan ithalat miktarõnõn yüzde 300 artarak üç yõl sonunda 24 milyon çifte çõktõğõ bilgisini verdi. Uzun, “Koruma önlemleri alın- maz ise şu anda Türkiye’deki 2.5- 3 milyar dolarlık ayakkabı sektörünün tamamı Uzak Doğu pazarına kayacak. Eleman istihdam etmeyen, tüketici şi- kâyetlerini dikkate almayan, sağlıksız, su- ni deri ülkeye sokulmasın” dedi. Türkiye Ziraat Odalarõ Birliği Genel Başkanõ Şemsi Bayraktar, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin piyasadan çekilmesi nedeniyle fõndõk fiyatõnõn geçen aya göre yüzde 26.2 düşüş gösterdiğini söyledi. Bayraktar, Ramazan ayõnõn yaklaşmasõ nedeniyle meydana gelmesi beklenen talep artõşõnõn birtakõm stokçular ve fõrsatçõlar tarafõndan suiistimal edilebileceği, bunun da fiyatlarõn suni olarak artmasõnõ sağlayacağõ uyarõsõnda bulundu. Ayakkabıcılardan ithalata önlem talebi Bir girişimci 2 bin kadına umut oldu Ekonomi Servisi – Tekir- dağ’õn Hayrabolu ilçesindeki bir girişimci, ekonomik sõ- kõntõlar içindeyken Hayrabo- lu Sosyal Yardõmlaşma ve Dayanõşma Vakfõ’ndan aldõğõ yardõmla kurduğu el işi atöl- yesinde önce sõkõntõlarõnõ attõ, şimdi de 2 bin kadõna istihdam sağlõyor. Vakõftan 2006 yõlõnda aldõ- ğõ yardõmla el işi atölyesi açan Nihat Ünal, AA muhabirine yaptõğõ açõklamada, tekstil fir- malarõna elişi ve tõğ işleri yaptõklarõnõ ve Trakya’nõn bir çok bölgesindeki kadõnlarõn kendisi için çalõştõğõnõ ifade et- ti. Krizin yaptõğõ işlere yansõ- madõğõnõ, aksine işlerinde yo- ğunluk olduğunu bildiren Ünal, “Biz işimizde krize ters orantılı bir gelişme ya- şıyoruz” dedi. Ekibe katılan kadınlar, parça başı yaptığı işlerin karşılı- ğını haftalık veya 15 günlük olarak alıyorlar. Aylık ola- rak yaklaşık 250 – 350 lira arasında gelir elde ediyorlar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog