Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 3 AĞUSTOS 2009 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11dishab@cumhuriyet.com.tr BIÇAK SIRTI EROL MANİSALI Türkiye’nin Avrupa ve Ortadoğu’daki Yeri Prof. Geoffrey Lewis, Dr. Andrew Mango, Prof. Philip Robins, Dr. Udo Steinbach, Dr. Elizabeth Picard, Prof. Werner Gumpel kon- feransa katılanların sadece bazılarıydı. Berlin duvarı yıkılırken, soğuk savaş biterken bu dünyaca ünlü Türkolog ve oryantalistler, Tür- kiye’nin ve Ortadoğu’nun geleceğini anlatı- yorlardı. - Türkiye’nin Avrupa ve Batı ile ilişkileri nasıl şekillenecekti? - Türkiye Ortadoğu’da ne gibi bir misyon üst- leniyordu? Avrupa ve Batı’nın gözüyle nasıl bir Türki- ye’nin beklendiğinin bütün unsurları bir bir sı- ralanıyordu. Ben de dahil, 5-6 Türk uzmanın gö- rüşleri ile birlikte, 15 dolayında dünyaca ünlü ya- bancı uzman, görüşlerini kaleme aldılar. 1988 ve 1989 yıllarındaki Uluslararası Girne Konfe- ransları’nın önemli bir ürünü ortaya çıktı. Ne yazık ki bu yayınlar kitapçılara yansıma- dı.. Sadece “protokole” dağıtılan bir konferans çalışması kısırlığı içinde kaldı. Oysa yukarıda adlarını sıraladığım ünlü ulus- lararası uzmanlar, Türkiye için soğuk savaş son- rasının planlarını ve hedeflerini sunmuşlardı. - AB neden özel statü dışında bir ilişki dü- zenini benimseyemezdi; - Türkiye’nin içinden geçtiği tarihsel süreç, Batı ile ilişkilerde ne gibi kısıtlamalar ve dar- boğazlar getiriyordu? Bütün bunlar Türkiye’yi en iyi bilen Avrupalı uzmanlar tarafından anlatıldı. Şahap Kocatopçu’nun şaşkınlığı Türkiye-Avrupa ilişkilerinin ele alındığı Mayıs 1989 Uluslararası Girne Konferansları’nda Şa- hap Kocatopçu yabancı Türkolog ve oryan- talistler arasında bir anket yaptı. Sorduğu so- ru şuydu: “Türkiye’nin AB’ye girişinde sizce, en- gel olabilecek en önemli sorun nedir?” Şahap Bey “Nüfus büyüklüğü, demokrasinin yetersizliği, Türkiye’nin kronik ekonomik so- runları” gibi, kendince haklı olarak önemsedi- ği faktörlerin sıralanacağını sanıyordu. Oysa dünyaca ünlü bölge uzmanları bir tek şey üzerinde birleşmişlerdi: “Türkiye’nin AB üye- liğinde en büyük engel, ülkenin farklı bir kültü- rel kimliğe sahip olmasıydı.” Şahap Kocatopçu şaşkındı, oysa ben hiç şa- şırmamıştım. 2010’lu yıllara gelirken Türkiye- AB ilişkilerine baktığımızda, 1989’daki anketin ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. 1988 ve 1989 yıllarında Avrupalı uzmanların, Türkiye-Avrupa ve Türkiye-Ortadoğu ilişkileri üzerindeki tebliğleri yeniden basıldı ve piyasaya çıktı. Bu sevindirici bir gelişme. OKAN Üniversitesi yayını olarak basılan kitap, İngilizce orijinal metinleri içeriyor.(*) Türk düşünce tarihinden bir yıldız kaydı, adı Demirtaş Ceyhun’du. Onun bıraktığı boşluk dolmayacak, en verimli zamanında gitti, hak- sızlık bu... Yazılarını okurken, her zaman yeni bir şeyler öğrendiğim bir dostu kaybettim... (*) Turkey’s Place in Europe and in the Midd- le East, OKAN University Publications, 2009 www.istanbul.edu.tr/iktisat/emanisali SİLİVRİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI SAYI: 2009/297 Tal Bir borçtan dolayõ hacizli bulunan ve aşağõda tapu kaydõnda adeti, cinsi, evsafõ,kõymeti ve önemli özellikleri ile satõş şartlarõ belirtilen taşõnmazlarõn borçluya ait bağõmsõz bölümler mü- dürlüğümüzce açõk arttõrma suretiyle satõlarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir. TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDI: İstanbul İli, Silivri İlçesi (Silivri 2. Bölgesi), Alibey Mah. Koyundere Mevkii, 237 ada, 8 parse’de kain 1.990,26 m2 yüzölçümlü, iki blok halinde on dokuz daireli ve bir deposu olan kargir apartmanõn, A 1 Blok, 2. Kat, Bağõmsõz Bölüm No: 10 , 50/1100 arsa paylõ mesken. TAŞINMAZIN İMAR DURUMU: Silivri Belediye Başkanlõğõ Plan ve Proje Müdürlü- ğü’nün M.34.6.SİL.0.34-21446-157 ve 20.02.2009 tarihli yazõsõnda, Silivri Cumhuriyet Mah., 19-O-III pafta, 237 ada, 8 nolu parsel, 03.12.1986 tarih onaylõ 1/1000 ölçekli uygu- lama İmar Planõnda Turistik Tesis alanõnda kalmakta ve Oteller için en çok TASK:0.18, KAKS:0.90, h=15,50 m, 5 kat imar durumu mevcuttur denilmektedir. TAŞINMAZIN ADRESİ: Taşõnmaz. İstanbul, Silivri ilçesi, Cumhuriyet Mah. Kõnalõ Cad. A 1 Blok, 2.kat 10 nolu bağõmsõz bölüm adresindedir. TAŞINMAZLARIN EVSAFI VE HALİHAZIR DURUMU: Taşõnmaz, İstanbul İli, Silivri ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 19-0-111 pafta, 237 ada, 8 no- lu parsel içerisinde yapõlmõş olan, Al blok, 2. kat, 10 nolu bağõmsõz bölüm projesinden ya- põlan incelemeler neticesinde, 2 oda, 1 salon, banyo, wc, balkon ve mutfaktan meydane gel- miş olup, yaklaşõk 70 m2 civarõnda, kullanõlabilir bir apartmanõn bölümüdür. Marmara de- nizine sõfõr konumda, Silivri merkezine ve E-5 karayollarõna yakõndõr. TAŞINMAZIN MUHAMMEN BEDELİ: Satõşõ yapõlacak gayrimenkulun satõş bedeli; İstanbul İli, Silivri İlçesi (Silivri 2.Bölgesi), Alibey Mah. Koyundere Mevkii, 237 ada, 8 parselde kain 1.990,26 m2 yüzölçümlü, iki blok halinde on dokuz daireli ve bir deposu olan kargir apartmanõn, A 1 Blok, 2. Kat, Bağõmsõz Bölüm No: 10 , 50/1100 arsa paylõ mesken 125.000,00 TL’dir. (Silivri İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2009 / 60 E 2009 / 110 K ve 26.05.2009 Tarihli sa- yõlõ kararõ ile değer tespit edilmiştir.) TAŞINMAZLARIN SATIŞ ŞARTLARI: Satõşa konu taşmmazm. tamamõnõn Birinci art- tõrmasõnõn; 07.09.2009 günü saat: 11.30-11.45 arasõnda SİLİVRİ İCRA MÜDÜRLÜ- ĞÜ’NDE açõk artõrma sureti ile yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin % 60’õnõ rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedel ile alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõ ile ta- şõnmaz, 17.09.2009 tarihinde aynõ yer ve aynõ saatlerde ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilmemişse gayri menkuller en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu kadarki arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetlerinin % 40’õnõ bulmasõ ve sa- tõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõnõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan baş- ka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõn geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. Arttõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kõymetin % 20’si nispetinde nakdi5 YTL’sõ veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale pulu, tapu alõm harcõ, KDV ve tellaliye alõcõya aittir. Birikmiş vergiler, tapu satõm harcõ satõş bedelin- den ödenir. İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeldjõaklarõnõn hu- susiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõn dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan ha- riç bõrakõlacaklardõr. İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedeli yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebeb olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilin mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve te- merrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak bu fark varsa ön- celikle teminat bedelinden alõnacaktõr. Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, masrafõ ve- rildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilir. Satõşa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayacaklarõ, baş- kaca bilgi almak isteyenlerin 2009 /297 Talimat sayõlõ dosya numarasõ ile Müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. Satõş ilanõ ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapõlamamasõ ve adresleri bilinmeyenlerin de tebliğ yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur. (İc.İf.K.126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 43361 B. ÇEKMECE 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2007/6978 TAL. Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulun cinsi, kõymeti, adedi, evsahõ ve satõş şartlarõ; TAŞINMAZIN YERİ: İstanbul ili, Beylikdüzü İlçesi, Cumhuriyet Mah., Bizimkent Konutlarõ A-15 Blok D.6 adresinde- dir.TAPU KAYDI: Beylikdüzü (B.Çekmece) Tapu Sicil Müdürlüğü’nde Kavaklõ köyü, Adaçiftliği mevkii, 194 ada, l parselde 145/78471 arsa paylõ A 15 Blok l. Kat 6 Nolu Mesken nitelikli taşõnmaz borçlu adõna kayõtlõdõr. İMAR DURUMU: Taşõnmazõn, 21.01.2007 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlõğõ tarafõndan onaylanan 1/1000 uygulama imar planlarõnda 16 kat kitle nizam konut alanõnda kaldõğõ ve ilgili binanõn 13.11.1998 tarihinde konut olarak is- kan aldõğõ Beylikdüzü Belediye Başkanlõğõ‘nõn yazõsõnda belirtilmektedir.GAYRİMENKULUN HALİHAZIR DURUMU: Sa- tõşa konu taşõnmazõn daire plan itibariyle girişte hol, salon, iki adet yatak odasõ, banyo tuvalet ve 3 balkondan ibaret olup, dai- renin giriş, koridor, mutfak ve banyo zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri halõ döşeli olduğu, dairenin õsõnma sistemi- nin merkezi sistem olduğu, binanõn doğalgazõn ve İSKİ şebeke suyu hizmetlerinden yararlandõğõ, dairenin giriş kapõsõ mobilya kaplõ ve kaliteli bir malzeme ve işçilik sarfõyla inşa edildiği, dairenin brüt kullanõm alanõ 100 m2 olduğu, bakõmlõ bir bahçe- si ve açõk otopark bulunduğu, site olarak giriş ve çõkõşta güvenlik kulübeleri olduğu, Beykoop ve Büyükşehir konutlarõna komşu durumda olduğu, bölge genelinde çarşõ ve sosyal tesisleri, park ve çocuk bahçeleri olduğu, ulaşõmõ her yönden kolay ve geniş imkanlõ olduğu, Tem ve E5 karayollarõ bağlantõ noktasõnda yer aldõğõ, Migros Beylikdüzü alõşveriş merkezine nispi uzaklõkta ancak yürüme mesafesinde olduğu bilirkişi raporundan anlaşõlmaktadõr. GAYRİMENKULUN KIYMETİ: 04.04.2008 tarihli kesinleşmiş bilirkişi raporuna göre taşõnmaza 200.000.-TL (iki yüz bin- türklirasõ) kõymet takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1- 1. Satõş 18.09.2009 günü saat 15.00-15.20 arasõnda B. Çekmece 2. İcra Müdürlüğü’nde açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. 1.satõşta tahmin edilen kõymetin % 60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş ve paylaşturna masraf- larõnõ geçmesi şartõ ilejhale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa taşõnmaz en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak şartõ ile 28.09.2009 günü saat 15.00-15.20 arasõnda B.Çekmece 2.İcra Müdürlüğünde açõk artõrma suretiyle ikinci satõşta çõkarõlacak, bu artõrmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkuller artõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok artõrana iha- le edilecektir. Şu kadar ki, artõrma bedelinin, malõn tahmin edilen kõymetlerinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanlõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi la- zõmdõr. 2- Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetlerin % 20’si nispetinde nakdi “TL.”sõ veya bu miktar kadar milli bir bankanõn kesin ve süresiz (dosya numarasõ belirtilerek) teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, damga resmi, alõm harcõ, ihale pulu ve masraflarõ ve cari KDV alõcõya aittir. Birikmiş emlak vergi borcu, tellaliye resmi, ile satõcõ adõna tahakkuk edecek tapu harçlarõ satõş bede- linden ödenir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alõcõsõna aittir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkuller üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde Dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmada hariç bõrakõlacaklardõr. 4- Taşõnmazõ satõn alanlar, ihale alacağõna mahsuben iştirak etmemmiş olmak kaydõyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bi- le, satõş bedelini derhal veya İİK.130. maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadõr. 5- İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul ola- caklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn Dairemizce tahsil olunacak bu fark, varsa öncelikle te- minat bedelinden alõnacaktõr. 6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Dairede açõk olup, masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 7- Satõşa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenle- rin 2007/6978 Talimat sayõlõ dosya numarasõ ile Müdürlüğü’müze başvurmalarõ ilan olunur. 8- Satõş ilanõ ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapõlamamasõ veya adresleri bilinmeyenlerin de yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. (İc. İf K. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 43364 KADIKÖY 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2007/212 Davacõ Dikran Nuvin Gündüz tarafõndan davalõ Azadun Kilerciyan aleyhine açõlan gaiplik davasõ sebebiyle yapõlan yargõlama sõrasõnda verilen ara kararõ gereğince, Davacõ vekili dava dilekçesinde Koşuyolu As Çamlõk Sitesi B 2 D-17 Kadõköy/İstanbul 01.02.1953 Diyarbakõr do- ğumlu, Diyarbakõr nüfusuna kayõtlõ AZADUN KİLERCİYAN’õn 1974 yõlõnda ABD uyruklu Frederick Lee Ketchum ile evlendiğini, daha sonra irtibat kurulamadõğõnõ, ortadan kayõp olduğunu, bütün soruşturmalara rağmen bulunamadõ- ğõnõ bu nedenle davalõnõn gaipliğine karar verilmesini istemiş olmakla ve mahkemece de ilan yapõlmasõna karar veril- miş bulunduğundan AZADUN KİLERCİYAN’õn hayatta olup olmadõğõnõn hakkõnda malumatõ olan kişilerin MK’nin 32. maddesi gereğince ilan tarihini müteakip 6 ay içinde mahkememize müracaat etmeleri ilan olunur. 28.07.2009 Basõn: 43445 ‘Yunanistan, Ege’de petrol arayacak’ ATİNA (AA) - Yunanistan Kalkõnma Bakanõ Kostas Hacidakis, ülkesinin Ege Denizi’nde petrol ve doğalgaz araştõrma ve çõkarma çalõşmalarõ başlatacağõnõ açõkladõ. Ankara’nõn bu konudaki itirazlarõyla ilgili bir soruyu da yanõtlayan Hacidakis, “Yunanistan’õn egemenlik haklarõndan ve bu konuda açõkça tavõr almaktan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğini” söyledi. Lieberman’a suçlama Dış Haberler Servisi - İsrail polisi, ülkenin aşõrõ sağcõ Dõşişleri Bakanõ Avigdor Lieberman hakkõnda, para aklama, rüşvet ve adaleti engelleme suçlamasõyla dava açõlmasõnõ istedi. Polis yetkilileri, önümüzdeki günlerde başsavcõ Menahem Mazuz’a suç duyurusunda bulunacaklarõnõ duyurdu. Başsavcõnõn, dava açõlmasõna onay vermesi halinde Lieberman’õn istifa etmek zorunda kalabileceği bildiriliyor. Kızını tedavi ettirmedi Dış Haberler Servisi - ABD’nin Wisconsin eyaletinde 11 yayõndaki şeker hastasõ bir kõz çocuğu, babasõnõn kendisini tedavi ettirmek yerine, dua ederek iyileştirmeye çalõşmasõ yüzünden hayatõnõ kaybetti. Dini inançlarõndan dolayõ tõbbi tedavi uygulamadõğõ kõzõ Madeline’i kaybeden baba, ikinci dereceden cinayet işlemekten suçlu bulundu. İran’da mahkemeye çõkarõlan göstericiler, liderlerini suçlayan açõklamalar yaptõ Muhaliflerden şaşõrtan ifadelerDış Haberler Servisi - İran’da haziran ayõnda yapõlan cumhurbaşkanlõğõ seçimlerinin ardõndan patlak veren protes- to gösterilerine katõlanlarõn yargõlanmasõna başlanõrken eski Cumhurbaşkanõ Mu- hammed Hatemi, davayõ “düzmece” olarak nitelendir- di. Bir diğer muhalif lider Muhsin Rızai de protestolar sõrasõnda göstericilere saldõran güvenlik güçlerinin yargõlan- masõnõ istedi. Fars haber ajan- sõnõn bildirdiğine göre, yargõ- lananlar arasõnda bulunan, Ha- temi’nin cumhurbaşkanõ ol- duğu dönemdeki yardõmcõsõ Muhammed Ali Abtahi ise mahkemede Hatemi’nin “iha- net” içinde olduğunu söyledi. Muhalif lider Mir Hüseyin Musavi bu ifadenin ardõndan, sanõklarõn işkence gördüğünü, “Ortaçağ işkencelerinin ar- dından mahkemeye çıkarıl- dıklarını” öne sürdü. Reformcu kimliğiyle tanõnan Hatemi açõklamasõnda, 100’den fazla göstericinin yar- gõlanmasõnõ kõnadõ. Hatemi “şov” olarak nitelediği dava- nõn halkõn İslami kurumlara güvenine daha çok zarar ve- receğini, davanõn “gerçek suçların gözden kaçırılma- sına” yol açacağõnõ da belirt- ti. Hatemi, suçlamalarõn “ge- çerli olmayan koşullarda alınan ifadelere ve itiraflara” dayandõğõnõ savundu. Muhafazakâr olmasõna rağ- men muhalefet saflarõnda yer alan eski Devrim Muhafõzla- rõ Komutanõ Muhsin Rõzai de Tahran Üniversitesi öğrenci yurduna saldõran, gözaltõna alõnanlarõ dövenlerin mahke- me önüne çõkarõlmasõnõ istedi. İran ajanslarõnõn haberlerine göre, mahkemede ifade veren bazõ sanõklar, muhalefetin cumhurbaşkanlõğõ seçimlerine hile karõştõrõldõğõ yolundaki suçlamasõna katõlmadõklarõnõ ve Cumhurbaşkanlõğõ Mah- mud Ahmedinejad’õn yeni- den seçilmesinin şaibeli ol- madõğõnõ söyledi. Eski Cum- hurbaşkanõ Yardõmcõsõ Mu- hammad Ali Abtahi de se- çimlere hile karõştõrõlmadõğõ- nõ, bu nedenle muhalif göste- rilerde yer almadõğõnõ belirtti. Ali Abtahi, seçimlerde usul- süzlük yapõldõğõ yolundaki suçlamalarõn “yalan” oldu- ğunu savundu. Ali Abtahi, Mir Hüseyin Musavi’nin “muhtemelen ülkeyi tanı- madığını”, ancak Hatemi’nin her şeyden haberdar olduğunu, bu nedenle Musavi ile birlik- te hareket etmesini “ihanet” olarak nitelediğini söyledi. Muhalif liderlerden Mehdi Kerrubi’nin partisi İtimat Milli gazetesinin internet si- tesine konuşan Ali Abtahi’nin eşi ise kocasõnõn “normal ko- şullarda” ifade vermediğini söyledi. Eski reformcu cumhurbaş- kanlarõndan Ali Ekber Haşi- mi Rafsancani’den gelen bir açõklama da dikkat çekti. Uz- manlar Meclisi ve Düzenin Yararõnõ Teşhis Konseyi Baş- kanõ olan Rafsancani’nin ma- kamõndan yapõlan açõklamada, “Rafsancani seçimde hiçbir adayı desteklemediği gibi, seçim sonrasındaki olaylar- da da en ufak bir rol oyna- mamıştır” denildi. İran’da mahkemeye çõkarõlan muhalifler arasõnda bulunan Ali Abtahi, cumhurbaşkanlõ- ğõ döneminde yardõmcõsõ olduğu Hatemi’yi ihanetle suçladõ. Diğer sanõklar da muhalefetin seçimlere hile karõştõrõldõğõ yönündeki suçlamasõna katõlmadõklarõnõ söyledi. Muhalif lider Musavi, sanõklara işkence yapõldõğõnõ öne sürerken, Hatemi davayõ “düzmece” diye niteledi. BARZANİ, NEWSWEEK’E KONUŞTU ‘Türkiye, Irak’ın bütününde rol oynayabilir’ Dış Haberler Servisi - Kuzey Irak Kürt Yöneti- mi Başkanlõğõ’na yeni- den seçilen Mesud Bar- zani, Türkiye’nin Irak’õn bütününde olumlu bir rol oynayabileceğini belirte- rek “Eğer bu tür bir rol oynamaya hazırsalar, biz de hazırız. Ancak içişlerimize müdahale edilmesini kabul ede- meyiz” dedi. ABD’de yayõmlanan Newsweek dergisine ko- nuşan Barzani, ABD Irak’tan çekildikten sonra Türkiye’nin kendileri için müttefik olup olamaya- cağõ sorulunca, Türkiye ile ilişkilerde kayda değer bir ilerleme olduğunu söy- leyerek “Bu ilerlemeyi olumlu karşılıyoruz ve sürmesini sağlamak için çaba göstereceğiz. Tür- kiye, Irak’ın bütününde olumlu bir rol üstlene- bilir” diye konuştu. Barzani, bölücü terör örgütü PKK’nin Kuzey Irak’tan Türkiye’ye sal- dõrmasõna izin vermedik- lerini de belirterek, “PKK’nin varlığı bir öl- çüde abartıldı” dedi. ‘Haklarımızı koruruz’ Barzani, Birleşmiş Mil- letler’in Kerkük’ün kont- rolü konusunda müzakere edilen bir çözüm istediği- ne dikkat çekilmesi üzeri- ne de şunlarõ söyledi: “Kerkük ve diğer tar- tışmalı topraklara ilişkin sorunların çözümü için bir yol haritası hükmü- nü içeren bir anayasa maddesi var. Diğer bir alternatif, bu sorunu karmaşıklaştırır.” Newsweek’in, “Ancak bu konuda yalnız kalır- sanız, başkaları bunu kabul etmezse ne ola- cak” sorusunu da yanõtla- yan Barzani, “O zaman Kürt halkının hakları gasp edilmiş olacak ve elimizdeki araçlarla ken- dimizi savunma hakkı- mız doğacak” dedi. Hıristiyanları yakarak öldürdüler Dış Haberler Servisi - Pakis- tan’õn batõsõndaki bir köyde, Ku- ranõkerim’e saygõsõzlõk ettikleri gerekçesiyle 7 Hõristiyan canlõ canlõ yakõlarak öldürüldü. Pakistan Azõnlõklar Bakanõ Şah- baz Batti, öldürülenlerden 4’ünün kadõn, birinin çocuk olduğunu, olaylar sõrasõnda 14 Hõristiyanõn da yaralandõğõnõ, 40 kadar ev ve bir kilisenin ateşe verildiğini du- yurdu. Hükümet olarak olaydan büyük üzüntü duyduklarõnõ söyleyen Batti, Lahor kentinin 160 kilo- metre batõsõndaki Gojra köyünde bir grup Müslümanõn, Hõristi- yanlarõ Kuranõkerim’e saygõsõzlõk etmekle suçladõğõnõ, ancak bunun dayanaktan yoksun bir iddia ol- duğunu belirtti. Olayõn ardõndan bölgede ola- ğanüstü güvenlik önlemleri alõ- nõrken 12 kişinin gözaltõna alõn- dõğõ, gözaltõna alõnanlardan 3’ünün yasaklanmõş bir gruba üye ol- duklarõ bildirildi. Bölgede ince- lemelerde bulunan yetkililer, olay- lardan etkilenenlere tazminat öde- me sözü verdiler. Gojra köyünde ve ülkenin çe- şitli kentlerinde Hõristiyanlar ta- rafõndan protesto gösterileri dü- zenlendi. Gösterilerde saldõr- ganlarõn yakalanmasõ ve ceza- landõrõlmasõ talep edildi. Pro- testocular, saldõrganlar bulunana kadar ölenlerin toprağa veril- meyeceğini belirtti. Evlerinden atıldılar İsrail, uluslararası baskılara aldırmayarak Doğu Kudüs’teki Filistinlileri zorla bölgeden atıyor. İsrail polisi, iki Filistinli aileyi Doğu Kudüs’teki Şeyh Cerrah bölgesindeki evlerinden güç kullanarak çıkardı. Bölgenin Yahudilere ait olduğu gerekçesiyle 53 Filistinlinin evlerini boşaltması için mahkeme karar çıkarmıştı. (Fotoğraf: AFP)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog