Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30616 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 3 AĞUSTOS 2009 PAZARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 151 gündür tutuklu. Alternatif? Türkiye’nin bugün bir dönüm noktasında bulun- duğu anlaşılıyor. Bu izlenimi yaratan so- runların adlarını sırala- mak bile ülkenin büyük bir karar arifesini yaşadı- ğını vurgulamaya yeter: Kürt sorunu.. Ermeni konusu.. Ergenekon davası.. Ekonomik kriz.. Bugün Kürt sorunu, si- yasette ve medyada gün- demin birinci maddesine oturtulmuştur. İçeriği belirsiz bir “açõ- lõm” gereği dile getiriliyor. Genelde böyle bir çaba- ya olumlu yaklaşmak do- ğaldır. Ama asıl sorun açılımın içeriği ve çerçevesini sap- tamaktır. CHP olaya ihtiyatla yak- laşmakta, açılım koşulları- nın açıklanmasını bekle- mektedir. MHP ise tutumunu be- lirlemiş, ilk elde AKP’nin girişim koşullarına sert bir eleştiriyle karşı çıkmıştır. İktidar partisi, muhale- feti şimdilik dışlayan bir tu- tum içinde soyut bir “açõ- lõm” girişiminin gürültü- sünü ülkenin gündeminde öne çıkarmıştır. Olay bu bakımdan Er- meni sorununa karşı AKP’nin uyguladığı yön- teme yakınlaşmaktadır. Ermenistan Devlet Baş- kanı Serj Sarkisyan, Cum- hurbaşkanı Abdullah Gül’ün davetini kabul ede- rek Türkiye’ye gelmesi için Ankara’nın Kars sı- nırını açması gerektiğini ileri sürdü. Bunun günlük dile çevi- risini yaparsak Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Gül ma- rifetiyle ürettiği uzlaşma çabalarını kundakladı. Oysa Ankara’nın Erivan siyaseti çok kısa süre önce iktidarın bugünkü “Kürt açõlõmõ” gibi büyük gürül- tüler ve propaganda çaba- larıyla kamuoyuna sunul- muştu. Ergenekon tertibi de bir süredir kamuoyuna ikti- darın bir propaganda ara- cı gibi sunuluyor. Önümüzdeki günlerde davanın mahkeme fasılla- rı gündeme girecektir. Ancak yaklaşık 6 bin say- falık iddianame ve yüz bin- lerce sayfalık ek dosyala- rıyla açılan bir davanın yürüyemeyeceği, bu konu- da sonuca ulaşmanın ola- naksızlığı, bu girişimin hu- kuksal ciddiyetten uzak- laştığı ve iktidarın siyasal aracına dönüştüğü ülke- nin aklı başında çevreleri C Arkası Sa. 8, Sü. 1’de Birleşme kararõ alan DP ve ANAVATAN’õn liderleri, yeni oluşumun hedeflerini açõkladõ ‘Şeriata geçit yok’ Pakistan’da vahşet Diri diri yaktılar Pakistan’ın bir köyünde 7 Hõris- tiyan Kuran’a saygõsõzlõk ettikleri gerekçesiyle yakõlarak öldürüldü. Pakistan Azõnlõklar Bakanõ Şahbaz Batti, öldürülenlerden 4’ünün ka- dõn, birinin çocuk olduğunu, olay- larda 14 Hõristiyanõn yaralandõğõ- nõ, 40 kadar ev ve bir kilisenin de yakõldõğõnõ bildirdi. 11. Sayfada Afgan ebenin mücadelesi Herkes onu istiyor Afganistan, hamilelik ve doğum sõ- rasõnda ölümlerin en fazla yaşandõğõ ikinci ülke. 51 yaşõndaki Peştun Az- far ise haftada 7 gün, günde 12 saat çalõşarak savaşõn parçalarõndan bir sağlõk sistemi ortaya çõkarmaya çalõ- şõyor. 10 çocuğunu da tek başõna do- ğuran annesini örnek gösteren Azfar, yetişen yeni hemşireler için “Onlar be- nim kalbim” diyor. 10. Sayfada Barzani: Türkiye ile ilerleme var Kuzey Irak Kürt Yönetimi Başkanlõğõ’na ye- niden seçilen Mesud Barzani, Türkiye ile iliş- kilerde bir ilerleme olduğunu belirterek “Bu ilerlemenin sürmesi için çaba göstereceğiz. Türkiye, Irak’õn bütününde olumlu rol üstle- nebilir” dedi. Barzani, PKK’nin Kuzey Irak’tan Türkiye’ye saldõrmasõna izin ver- mediklerini belirterek, PKK’nin bölgedeki var- lõğõnõn abartõldõğõnõ savundu. 11. Sayfada Okul değil savaş meydanı Her bin öğrenciye 1 rehber öğretmenin düş- tüğü Türkiye’deki okullarda son 5 yõlda 8 bin- den fazla şiddet olayõ yaşandõ. Bu olaylara 10 bin 168 öğrenci karõştõ. Milli Eğitim Bakanõ Nimet Çubukçu’nun verdiği bilgiye göre 31 bin 696 okulda rehber öğretmen bulunmuyor. Çubukçu, okullarda şiddetin engellenmesi için 4.5 milyon kitap kaplõğõnõn hazõrlanarak öğ- rencilere dağõtõldõğõnõ kaydetti. 8. Sayfada Sahibinden az kullanılmış böbrek Ekonomik kriz nedeniyle zor durumda olan yurttaşlar, internet üzerinden böbreklerini sa- tõyor. Kriz nedeniyle böbreğini satmak için ilan veren yurttaşlarõn sayõsõnõn iki katõna çõk- tõğõ bildirildi. Türkiye Böbrek Vakfõ Başka- nõ Timur Erk, “Böbrek arayan hastalarõn sa- dece yüzde 10’u böbrek bulabiliyor. Zor du- rumda olan vatandaşlar da böbreğini istedi- ği fiyata satõyor” dedi. 13. Sayfada DP Genel Başkanõ Cindoruk, öncelikle Türkiye’nin din ağõrlõklõ bir cumhuriyet haline gelmesini engel- leyeceklerini vurguladõ. Başbakan’õn dini konularda fetva vermesinin dine zarar verdiğini söyleyen Cin- doruk, “Türkiye halkõ Müslümandõr ama Türk dev- leti õlõmlõ İslam devleti olmayacaktõr. Bizim Tayyip Erdoğan’õn güttüğü bir dine ihtiyacõmõz yok” dedi. “Toplumda şiddetli geçimsizlik var” diyen ANAVA- TAN lideri Soylu, bu durumun gerçeklerin õskalan- masõna neden olduğunu vurguladõ. Başbakan’õn artõk gerçekleri görmesi gerektiğini belirten Soylu, “De- mokrasi sorunlarõmõz 2002’de ne kadarsa bugün de o kadar” dedi. Soylu, ilk seçimde iktidar alternatifi ola- caklarõnõ söyledi. AYŞE SAYIN’ın haberi 6. Sayfada ‘Ilımlı İslam devleti olmayacağız’ ‘Başbakan artık gerçekleri görmeli’ Kürtlerin tercihi BatõBirçok ülkede gözlenen etnik kimliklerin belli coğ- rafyada yaşadõklarõ gerçeği Türkiye için geçerli de- ğil. Yõllardõr yaşanan göçler ile Doğulu nüfusun yüz- de 40’õ Batõ illerine yerleşmiş durumda. Bölge dõ- şõndaki 7 milyon Doğulunun 3 milyonu İstanbul’da. İzmir’de 700 bin, Ankara’da ise 430 binden fazla Kürt yaşõyor. Marmara illeri Doğulular için göç mer- kezi halinde. Moda “Kürt açõlõmõ” için politikalar ge- liştirirken hiç kimse bu gerçeği, gözden uzak tutamaz. MUSTAFA SÖNMEZ’in yazısı 12. Sayfada DEMOGRAFİK YAPI UNUTULUYOR Çalõştay ve demokrasi Polis Akademisi’ndeki çalõştayda katõlõmcõlar Kürt sorununa ilişkin “özgün” düşüncelerini başarõlõ bir biçimde açõklamõşlardõr. Bu satõrlarõ yazarken he- yecanlanõyorum. Yazõmõ noktaladõktan sonra “Ya- şasõn demokrasi!” diye bağõracağõm. Şimdi bana, “Sen hangi demokrasiden söz ediyorsun” diye soranlar ola- bilir. Yanõtlayayõm: AKP demokrasisinden! DENİZ KAVUKÇUOĞLU’nun yazısı 15. Sayfada ‘AHBAP ÇAVUŞLAR’ GÖSTERİSİ İlk kupa Fenerbahçe’nin Süper Kupa’nın sahibi Fenerbahçe oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 30 bin se- yirci önünde bu yıl 4’üncüsü gerçekleşti- rilen TFF Süper Kupa finalinde Fener- bahçe, Beşiktaş’ı 2-0 mağlup ederek ku- paya uzandı. Sarı-Lacivertlilerin golleri- ni 75 ve 90’ıncı dakikalarda Alex attı. Fe- nerbahçe, bu sonuçla kupayı ikinci kez müzesine götürmüş oldu. Olimpiyat Sta- dı’nda oynanan maç nedeniyle çevredeki yollar kapatılınca taraftarlar stada ulaş- makta büyük güçlük çekti. Spor’da Fotoğraf:AA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog