Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

DİZİ CMYB C M Y B 29 AĞUSTOS 2009 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 9 B İ T İ R İ R K E N Türk ürünlerine olan yüksek talep Suriye’ye ihracatõ ve yatõrõmõ cazip kõlõyor Kriz dinlemeyen ticaret ŞAM’a büyükelçi gidiyor N ew York’taki göevi- ni 30 Ekim 2008’de tamamlayõp yurda dönen New York Başkonsolo- su Ömer Önhon’un yeni gö- rev yeri Suriye-Şam Büyükel- çiliği. Daha önceki yõllarda Şam Büyükelçiliği’nde müs- teşarlõk yapan Önhon, 30 yõl- dõr aralõksõz olarak Şam’da Türk Büyükelçiliği’nde tica- ret müşaviri sekrete- ri olarak çalõştõ. 1976’dan bu yana 10 büyükelçi ile çalõ- şan ve şimdi 11’in- cisini bekleyen, 1942 Şam doğumlu Nezih Tural ile hayatõ üze- rine konuştuk: “Babam Maliye Bakanlığı Personel Daire Başkanı, de- dem ise Osmanlı or- dusunda Filistin’de görev yaparken Fi- listin, İngiliz işgaline uğrayınca Şam’a yerleşiyor. Annesi 1938’de Bolu / Düz- ce’den gelip Şam’a yerleşti- ği zaman ailesinin bir kısmı Türkiye’ye geri dönüyor, bir kısmı da Suriye’de kalıyor. Babam Şam’da kalanlar arasında. Annem her zaman Türkiye’de olmak isterdi. 1967’de altı günlük İsrail- Arap savaşında Golan Tepe- leri’nin işgal edildiği sırada annem ve babam Türkiye’ye gittiler. Ben 1965- 1975 yıl- ları arasında çalıştığım Şam Radyosu Yabancı Yayınlar bölümünde Türkçe tercü- manlık ve spikerlik yaptığım için o kritik dönemde radyo- yu bırakıp gidemedim. Hem de Şam Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölü- mü’nde eğitim gö- rüyordum. Annem okulumu bitirip Ankara’ya dönmemi istiyordu fakat ben Şamlı bir kızla hayatımı bir- leştirince dönme- dim. O zamanlar iki ülke birbirini tanı- madığı için evlili- ğim sorun olmuştu. 2 kızım, 6 torunum var, kızlarım da Şamlılarla evlendi. Şimdi beklediğimiz, daha önce Şam’da büyükelçilik müsteşarlığı görevini yapar- ken de beraber çalıştığımız başkonsolosumuz Ömer Ön- hon ile tekrar çalışmaktan mutlu olacağım.” Nezih Tural Sekiz günlük Suriye programõm sõrasõnda Sayõn Turizm Bakanõ Yar- dõmcõsõ Muhannad Kalash’a bugüne kadar gazetemizde çõkan Suriye hakkõnda makalelerimi ve Suriye’de çektiğim fotoğrafla- rõmõ tak- dim edin- ce, dostça açõk yak- laşõmõm karşõsõnda hepsini Arapçaya çevirtip okumak- tan memnuniyet duyacağõ- nõ belirttiğinde ben de çok memnun oldum.. İki ülkenin yaşamdaki yaklaşõmlarõna bakacak olursak ‘Suriye Tadında Yaşam’da Atatürk’ün de- diği gibi ‘Suriye ile biz an- laşırız’... S uriye pazarõnda Türk ürünleri AB ve Çin ürünlerine göre daha ter- cih edilir durumda. Küresel eko- nomik ve finansal krizden en az etkilenen ülkelerden biri olan Su- riye’nin, Türkiye ile 1 Ocak 2007’de imzaladõğõ Serbest Ti- caret Anlaşmasõ (STA) bugün için ülkemiz yatõrõmcõlarõna bü- yük fõrsatlar yarattõ ve anlaşma ile Türkiye, Suriye’den ithal et- tiği birçok ürünün gümrük ver- gisini de ‘0’ a çekti. Anlaşmanõn imzalandõğõ o günden bu yana “iki ülke nasıl bir sonuç elde etti” sorusuna, 8 aydõr Şam Türkiye Büyükelçili- ği’nde görev yapan Ticaret Mü- şaviri Şaban Kaan Özdemir ya- nõt veriyor: 2008 yõlõnda ithalat ve ihracat toplamõ olarak (Suriye-Türki- ye) 1 milyar 850 milyon dolar ihracatõn 1 milyar 113 milyon dolarõ Türkiye’nin, 737 bin do- lar ise Suriye’nin kazancõ oldu. Sevindirici bir durum. İHRACATTA ARTTIŞ Dünyada başgösteren krizin et- kileri az da olsa geçen yõlõn so- nunda başladõ, krizin etkileri ol- masa idi biz 2 milyar dolarõ aşa- cağõmõzõ umuyorduk. Ocak-nisan 4 aylõk resmi rakamlarda Türki- ye’nin genel ihracatõ yüzde 27 azalõrken Suriye ile olan ihraca- tõmõz bu dönemde yüzde 23 art- mõş durumda. Daha çok inşaat malzemeleri, mobilya, tekstil, gõda gibi ürün- ler sattõğõmõz Suriye pazarõnda rakiplerimiz tahminen kalitesi ile Avrupa olabilir. Fakat biz ver- gisel ve lojistik olarak avantajlõ olduğumuz Avrupa’dan kalite olarak aslõnda farkõmõz yok. Kalite yönünden imajõmõz iyi. ‘Made in Turkey’ markasõ ka- lite ile eşdeğer olarak tanõnõyor. Ve ben naçizane söylüyorum, Türk firmalarõ, ‘Made in Tur- key’ yazan her ürünü Suriye’de satabilecek durumdalar. YATIRIMCIYA ÖNERİLER Hatta, Çin ile yüksek kalitede ve makul fiyat anlamõnda da güçlüyüz. Rakip anlamõnda en çok sõkõntõ yaşanan, Gümrük Birliği’ne üye 17 ülkeden ‘0’ gümrük vergisi ile buraya ürün girebildiği için Özdemir’in, Türk yatõrõmcõlara önerileri ise şöyle: “Suriye’de ilk yatırımcılar- dan olduğumuz için gururlu- yuz. Mısır, Suudi Arabistan, Tunus gibi Arap Birliği üyesi ülkelere mal ihraç eden Türk firmalarını Suriye’de üretim yapmalarını ve Suriye menşeli ürünleri ihraç etmeye ikna etmeye uğraşıyoruz. Suriye’de yapılacak yatırımda Suriye menşei kazanacak ürün Arap Birliği ülkelerinde gümrük- süz dolaşım hakkı kazanıyor.” Maltepe Başõbüyük’teki kentsel dönüşüm kargaşasõ CHP’li Belediye Başkanõ Prof. Dr. Mustafa Zengin’le aşõldõ ‘Rant TOKİ’nin değil yurttaşın’ DENİZ TATARER M altepe ilçesinin Başõbü- yük Mahallesi’nde TO- Kİ tarafõndan başlatõlan ve mahalle sakinleri ile güvenlik güçleri arasõnda sõk sõk çatõşmalara neden olan kentsel dönüşüm proje- sinde sorunlar, CHP’li yönetimin işbaşõna gelmesiyle aşõldõ. Maltepe Belediye Başkanõ Prof. Dr. Mustafa Zengin, “Bölgedeki rant TOKİ’nin değil yurttaşların olacak” dedi. AKP’li eski Belediye Başkanõ Fikri Köse dönemine iliş- kin inceleme başlattõklarõnõ da be- lirten Zengin, “Kamu İhale Kanu- nu’nun yalnızca olağanüstü du- rumları kapsayan 22-b maddesi- ne göre yapılmış binlerce ihaleyi Teftiş Kurulu’na bildirerek ince- leme başlattırdık” diye konuştu. ÖNCELİKLİ SORUN Belediye Başkanõ Zengin, proje- leri ve ilçedeki çalõşmalarõyla ilgili gazetemizin sorularõnõ yanõtladõ. Zengin, Maltepe’nin karşõlaştõğõ en büyük sorunun Başõbüyük Ma- hallesi’ndeki kentsel dönüşüm pro- jesi nedeniyle bölge halkõnõn yaşa- dõğõ kaygõlar olduğunu belirterek, “TOKİ ve bölge halkıyla anlaşma sağladık. İlk iş olarak mahallede- ki panzerleri kaldırdık. Bölgedeki 154 aile TOKİ’nin yaptığı inşaat- lara geçmeye karar verdi. Bu sa- yıyı 350’ye çıkaracağız. Yıkılacak evlerin enkaz bedelleri üzerinden de yeni dairelerin fiyatlandırması yapılacak. İlk aşama bittikten sonra mahallenin diğer bölgele- rinde yapılacak çalışmalara sivil toplum kuruluşları ve mahalle sa- kinleri ortak karar verecek. TO- Kİ kâr etmek isterse ticaret mer- kezi yapabilir, buna izin veririz. Ancak insanları evlerinden ede- rek tepeden inme villalar yapa- maz. Biz kentsel dönüşümden de- ğil, yenilemeden yanayız” dedi. İHALELER İNCELEMEDE AKP’li eski Belediye Başkanõ Fikri Köse dönemine ait 22-b mad- desine göre yapõlan ve kuşku uyan- dõran ihalelerin incelendiğini de be- lirten Zengin, “Yalnızca 22-b de- nilen doğrudan alımlara ilişkin incelemeleri Teftiş Kurulu’na yaptırıyoruz. Araştırmalar geçen 3 yılı kapsıyor ve yakında sonuç- lanacak” dedi. ‘İYİ NİYET YOK’ İBB Meclisi’nce yapõlan imar planõ tadilatlarõnõ da eleştiren Zen- gin, “Belediye binamızın bulun- duğu caddede 100 metre arayla 3 benzin istasyonu var. Bu halka hakarettir. Otopark alanı yap- mak için yer bulamazken bu ka- dar çok benzin istasyonuna izin verilmesini doğru bulmuyoruz. Bunda iyi niyet aramak mümkün değil. Otopark ihtiyacının olduğu yerlerde benzin istasyonu açmak için daha önce ruhsat alınmış olan yerleri ruhsatlarından kur- tarmak için çalışma başlattık. Yeşil alan sıkıntımız çok fazla. Fındıklı Mahallesi’nde yalnızca 1 tane ilköğretim okulu var. Geçici çözüm olarak bir hayırseverin ar- sası üzerine 20 derslikli prefabrik okul inşa ettirdik. Bu sorunlar ortadayken İBB’den bizim sorun- larımızı arttıracak her imar planı tadilatına sonuna kadar itiraz edeceğiz” diye konuştu. 2010’da yatırım atağı Maltepe Belediyesi’nin 138 milyon TL bütçesi bulunduğunu ve uzun vadeye yayõlmõş 30 milyon TL borcu olduğunu belirten Belediye Başkanõ Prof. Dr. Mustafa Zengin, ilçenin ihtiyacõ olan 5 sağlõk ocağõ, kreş ve kapalõ spor salonu için düğmeye bastõklarõnõ söyledi. İlçenin ihtiyacõ olan küçük yatõrõmlarõ bağõşlarla yaşama geçireceklerini de ifade eden Zengin diğer projeleri şöyle sõraladõ: En önem verdiğim projelerin başõnda Maltepe Sahili’ne yapõlmasõnõ istediğimiz marina projesi var. Bu projenin etüt çalõşmalarõnõ bitirdikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) sunacağõz. Eski Süreyyapaşa Plajõ’nõ da yeniden işler hale getireceğiz. Marina projesi aynõ zamanda ilçe halkõnõn da istihdam ihtiyaçlarõnõ karşõlayacak. Zengin, Maltepe’nin kõyõ şe- ridindeki binalarõn yüksek dep- rem riski ile karşõ karşõya olduk- larõnõ, deprem envanteri çalõşma- larõnõn tamamlanmak üzere ol- duğunu söyleyerek güçsüz bina- larõn yenilenmesi için imar hak- larõnõn arttõrõlacağõnõ kaydetti. PANZERLERİ KALDIRDIK - Maltepe Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa Zengin, kentsel dönüşümden değil yenilemeden yana olduklarını vurguluyor. Zengin, Maltepe’nin Başıbüyük Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm projesi yüzünden bölge halkının yaşadığı kaygıları giderdiklerini anlatarak şöyle konuşuyor: “Mahalledeki panzerleri kaldırdık. Mahallenin diğer bölgelerinde yapılacak çalışmalara sivil toplum kuruluşları ve mahalle sakinleri ortak karar verecek. TOKİ oradan kâr etmek isterse ticaret merkezi yapabilir, ancak insanları evlerinden ederek tepeden inme villalar yapamaz.” Ramazan çadırı dönemi bitti Zengin, AKP’li beledi- ye başkanõ dönemin- de ilçede kurulan iftar ça- dõrlarõnõn kaldõrõldõğõnõ, ça- dõrlar yerine ihtiyaç sahip- lerine yemek kuponlarõ ve- rildiğini söyledi. Yõlõn 12 ayõ ilçedeki ihtiyaç sahibi 3 bin yurttaşa kuru erzak ve yemek yardõmõ yapõldõğõnõ da belirten Zengin, “Yar- dımlar insanların evlerine, onları rencide etmeden gö- türülüyor” dedi. “Altın- kart” sistemiyle ilçedeki 2 bin sigortasõz yurttaşa da ücretsiz sağlõk hizmeti sun- duklarõnõ belirten Zengin, şunlarõ dile getirdi: “Maltepe’de 5 tane üni- versite var. Buralarda eği- tim gören öğrencilerin ko- naklayacakları yurtlar inşa edeceğiz. İlk olarak Yılmaz Mızrak Kültür Merkezi’ni yurda dönüştürerek işe başlayacağız. Daha sonra Küçükyalı’da sağlık ocağı, diş protez merkezi ve yurt olarak faaliyet gösterecek bir kompleks inşa ettirece- ğiz. Gelir durumu düşük ailelerin çocukları için ey- lülde faaliyete başlayacak olan ‘Cumhuriyet Dersha- neleri’ni kurduk.”
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog