Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 29 AĞUSTOS 2009 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA SAĞLIK 7 GEÇMİŞTEN GELECEĞE ORHAN ERİNÇ Tatili de Unutmayalım... Yaklaşık 26 yıldır süren terör sorunu 6 ayda çö- zümlenebilir mi? Epeyce zor görünüyor. Çünkü tartışma yönte- mi ve üslubu henüz karakola düşmedi ama mah- kemeye düştü bile. Kuralları konulmadan başlatılan bir girişimin ku- rallarını, kendisini taraf sayanlardan birinin koy- maya kalkışacağı daha önce de yaşanmıştı. Bu nedenle de “açılım” girişiminde yeniden ba- şa dönülüverdi. Bugün cumartesi. Yani kimileri için tatil günü. Ya- rın ise Zafer Bayramı. Türkiye Cumhuriyeti’nin ku- ruluşuna varan sürecin en önemli dönüm noktası. Kendi yarattığımız ya da adamsendeciliğimiz- le farkına varmadan önayak olduğumuz sorunları çözmek zorunda kalmak, kimilerimizi nedense ra- hatsız etmiyor. Önünü ardını düşünmeden sorun çözmeye kalkma geleneği, bana hep aynı kısa öyküyü anım- satır. Tatil nedeniyle de yakışır diye düşündüm. Adamın biri Amerika’da yıllar önce bir başka şehre gidecek olmuş. Tren istasyonuna gitmiş, tam gişeye parasını uza- tıp bilet isteyecekken bir tren düdüğü duyulmuş. Gişedeki görevli telaşla küçük penceresini ka- patıp dışarı fırlamış. Bizim yolcu da merakla dı- şarı çıkmış. Peronda istasyonun üç görevlisini ha- zırolda beklerken görmüş. Bir süre sonra, ahlayıp puflayan lokomotif yak- laşmış. Arkasına bağlı vagonun arka sahanlığın- daki iki kişi, peronda beklerken görevlilere şöy- le bir göz atıp uzaklaşmışlar. Hayat yeniden normale dönmüş ama bizim yol- cu meraklıymış. Biletini alırken gişedeki görevli- ye sormuş: - Yoklama mı yaptılar? Görevli yanıtlamış: - Sağdaki kişi bizim şirketin baş terzisiydi. Kış- lık üniforma için ölçülerimizi aldı. Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğu söylenir, ama zaman zaman kanun devleti bile olup ol- madığından kuşku duyarım. Çünkü kanunlarımız vardır, ama herkese uy- gulandığını söylemek zordur. Örneğin “açılım” gündeme gelmeden önce or- taya bir “yol haritası” söylencesi çıktı. İmralı sakinine verilen önem ve onun ağzının içi- ne bakıp ululayanlar ortalığa yeniden döküldü. Te- rörle Mücadele Yasası bu konuda neredeyse yü- rürlükten kalkmış sayıldı. Ama aynı yasaya göre Günlük gazetesinin ya- yını ikinci kez durduruldu, kimi kitaplar için de so- ruşturma açıldı. Gerekçe de belli “Terör örgütü- nün propagandasını yapmak.” Hukuk devleti olsaydık herhalde böyle olmazdı. Uluslararası sözleşmelerin ne işe yaradığını da zaman zaman sorgulamak gerekiyor. Çünkü öy- le kaleme alınmışlar ki, demokrasiyle yönetilen ül- kelerde başka, demokrasi ile yönetildiği söyle- nenlerde başka türlü yorumlanıyor. Bu görüşümü destekleyen son örnek 1995’te üç maddesine çekince konularak Türkiye’nin de imzaladığı Çocuk Hakları Sözleşmesi. Güvenlik güçlerine taş attıkları iddiasıyla yasa- ya göre, yaşları nedeniyle çocuk sayılanların, bü- yükler gibi yargılanmalarını anlamak kolay değil. Özellikle de çocuk mahkemeleri gibi, medeniye- te ayak uydurmak amacıyla kurulmuş özel bir ku- rum görevdeyken... oerinc@cumhuriyet.com.tr Bağcõlar Eğitim ve Araştõrma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Cihan, Anadolu’da doktor sõkõntõsõ yaşandõğõnõ söyledi ‘Hekim dağõlõmõ dengesiz’ Prof. Dr. COŞKUN ÖZDEMİR Herbalist Kemal, Hatay’da bitkilerden olu- şan paketi 2 bin 500 TL pazarlõyor. Çok da müşterisi var. Bu paket hemen her derde de- va. Adana’da Ömer Coşar daha mütevazõ. Onun paketi 650 TL. O da çok defa hastayõ ta- nõmaya gerek görmeden şifalõ otlar paketini sunuyor. Herbalistlerin sayõsõ hõzla artõyor, her hastalõğa iyi gelen paketler pazarlõyorlar. Bu pazarlamayõ büyük bir özgürlük içinde yapõ- yorlar. 4 bin TL mal olan magnetik yatak da ölü hücreleri canlandõrarak şifa dağõtmaya de- vam ediyor. Florya’da bir tõp merkezi bu ya- tak pazarlamasõnõ yõllardõr sürdürüyor. Başka şubeleri de olduğunu öğreniyoruz. Onlar da bu işi özgürlük içinde yapõyorlar. Bitkilerle ya- põlan tedavi aldatmalarõndan yakõnda yayõm- lanan yazõmda söz ettim. Akupunkturu genetik (kalõtõmsal) bir has- talõk için çare diye sunanlar da az değil. Ge- netik kaynaklõ kas hastalarõna iyileştirme vaadi ile akupunktur. Ödenen milyarlarca li- ra. Bunlarõn ispatlanmõş hiçbir bilimsel temeli olmadõğõnõ söylemeye bilmem lüzum var mõ? Son zamanlarda bir de ozon tedavilerinden ha- berdar oldum. Kan alõp onu ozonluyorlar, böy- lece oksijen yetersizliğini gideriyorlar. Birkaç kez yinelediğim kök hücre tedavilerini de bu fõrsatõ kullanarak anõmsatmak isterim. İstan- bul’daki bazõ özel hastaneler bu uygulamayõ sessizce ve derinden gerçekleştiriyorlar. Son yõllarda çok marifetli aletler çõktõ ortaya. Bun- lardan biri de özel bir hastanede kullanõlõyor. Çok iyi bilinen EEG incelemelerinin bir uzantõsõ, renklendirilmiş şekli diyebiliriz. Yapõlan inceleme brain mapping (beyin ha- ritalamasõ) adõnõ alõyor. Bu aletle beyinde check-up yapõlõyor. Farmako EEG temeline dayandõğõ bildiriliyor. Çok etkileyici değil mi? Peki, bu çok yakõşõklõ, çok marifetli alet ne işe yarõyor. İddialar arasõnda ilaç tedavilerinin kontrolü, bu tedavinin etkinliğini saptamak var. Bununla örneğin fronto temporal demans tanõsõ konuyor. İnanalõm mõ? Alzheimer has- talarõ inceleniyor, aldõklarõ ilacõn yararõ kont- rol ediliyor. Bu inceleme birkaç ayda bir yi- neleniyor. Bunlar için doğaldõr ki büyük pa- ralar ödeniyor. Doğruluklarõ, bilimselliği, ispatlanmõş mõ bu yapõlanlarõn? DENETİM YETERSİZ Türkiye denetim mekanizmalarõnõn çok ama çok yetersiz olduğu bir memlekettir. Da- ha burada sayamadõğõm neler var. Bir za- manlar alõn teri ile hak ederek kazanmak, he- lal para diye bir şey vardõ değil mi bu mem- lekette. Kim neyin karşõlõğõnda, topluma hangi katkõsõ ile ne kazanõyor diye soran, bu- günün liberallerine dönüşen sosyalistler var- dõ. Şimdi sen bu serveti nasõl, nereden, neyin karşõlõğõnda elde ettin diye sormak yok. He- lal olsun bu soygun düzeninin kurucularõna. Ülkeyi bir yolsuzluklar memleketi haline ge- tirenlere. Ne Sağlõk Bakanlõğõ ne Sağlõk Mü- dürlükleri ne de Tabip Odalarõ denetleyebi- liyor bu yapõlanlarõ. Benim halkõm da ko- laylõkla kaptõrõyor kendini bu uygulamalara. Şunu da ilave etmek çok yerinde olur. İyi eği- tim görmüş olanlarõn da benzer çarelere baş- vurmalarõ ülkemizde hiç de ender değildir. coskunoz@superonline.com Serbest Piyasada Tedavi Uygulamaları SİBEL BAHÇETEPE Bağcõlar, Esenler ve Güngören ilçelerinin kesişim noktasõnda bulunan, 2 yõl önce hiz- mete açõlan Bağcõlar Eğitim ve Araştõrma Hastanesi modern bina görünümü ve hiz- metiyle dikkatleri çekiyor. Hastanenin baş- hekimi Doç. Dr. Alper Cihan, Türkiye’de- ki hekimlerin dağõlõmlarõnõn dengesiz oldu- ğunu belirterek, “Hekimlerin büyük ço- ğunluğu İstanbul’da toplanmış durum- da. Anadolu’daki hastanelerde hekim sı- kıntısı yaşanıyor” dedi. İstanbul’un en yoğun bölgeleri arasõnda bulunan Bağcõlar Eğitim ve Araştõrma Has- tanesi, yaklaşõk 2 milyona yakõn nüfusa sa- hip bölgeye hizmet vermesi, bu bölge için- deki tek kamu hastanesi olmasõ açõsõndan önem taşõyor. Günde ortalama 6 bin 500 hastaya ayakta hizmet veren ve muayene ta- lebi 20-25 bin arasõnda değişen hastanenin, ge- len hastalarõ geri çevir- memesi için ek binalarõ- nõn da inşaatõ devam edi- yor. Yangõna karşõ özel korumalõ ve ameliyatha- nelerinin hepafiltreli ol- masõ nedeniyle enfeksi- yon riski çok düşük bu- lunan hastanenin ilkele- ri arasõnda hasta memnuniyeti de yer alõyor. Doç. Dr. Cihan, günde 12-13 bine yakõn hastaya hizmet verecek durumda olduklarõ- nõ, ancak hekim sayõsõnõn yetersizliği nede- niyle ortalama sayõnõn çok daha aşağõlarda olduğunu söyledi. Bu yõl 1.5 milyona yakõn hastaya hizmet vermeyi planladõklarõna vurgu yapan Cihan, Avrupa yakasõnõn 112 Acil helikopterinin de hastanelerinde bu- lunduğunu dile getirdi. Türkiye’de ulusal çapta hekim eksikliği olduğunu söyleyerek bunun nedenini hekimlerin yurt genelinde dengesiz dağõlmasõna bağlayan Cihan, uluslararasõ hastane olmayõ hedeflediklerini belirterek şunlarõ ekledi: “İstanbul’daki hekim oranı Türki- ye’nin en fazlası. Kamuda hekim açığı var, Türkiye’deki özel hekimlerin yakla- şık 4’te 3’ü İstanbul’da. Ama Anado- lu’da hekim yok. Yılda 4 bin hekim me- zun oluyor, bu hızla gidilirse Türki- ye’nin hekim eksiği 20 yıldan önce karşı- lanmayacak. Hastanedeki meslektaşları- mız işleri bitene kadar burada kalıyor- lar, hekimlerimiz tam günü istiyor. Has- tanede akıllı bina sistemi var, bir duman durumunda yangın sistemi alarma geçi- yor. Kapalı devre TV sistemi ile bina kontrol altında tutuluyor.” İstanbul Haber Servisi - Ramazanõn yaz aylarõna rastlamasõ özellikle susuzluk- la gelen hastalõklarõ tetikliyor. Uzmanlar, oruç tutanlarõn iftardan başlayarak sahura kadar en az 8-10 bardak su içmeleri gerek- tiğine dikkat çekti. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanõ Doç. Dr. Cengiz Pata, “Aktif ülseri, yeni geçi- rilmiş mide kanaması, ülserli giden ba- ğırsak hastalıkları, mide kanseri, bağır- sak kanseri gibi hastalıkları olanlara oruç tutmamalarını tavsiye ediyoruz” dedi. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalõ Başkanõ Prof. Dr. Kemal Sarıca da, “Taş hastalığı bulu- nan yurttaşlar, koyu çay, kola, kakaolu içecekleri sınırlı tüketmelidir” dedi. Haber Merkezi - Günümüzde neredey- se hemen herkes bel ağrõsõndan musta- rip… Bu ağrõnõn pek çok nedeni olabili- yor. Ani hareketler, travmalar ya da ailesel faktörlerden dolayõ belde oluşan fõtõk ise bel ağrõlarõnõn baş nedenlerinden biri. Florence Nightingale Hastanesi Nöroşi- rürji Bölüm Koordinatörü Prof. Dr. Cen- giz Kuday, son yõllarda bel ve boyun fõ- tõklarõnõn tedavi şekilleri ile ilgili gazete ve TV’lerde haberlere çok sõk yer verildi- ğine dikkat çekiyor. “Bunlar kimi bilim- seldir, kimi maalesef reklam içindir. Bir kısmı doğru bilgiler içerirken bir kısmı da yanlış yönlendirmelere sebep olabi- lir” diyen Kuday, her bel fõtõğõnõn ameli- yat edilmeyeceğini vurguladõ. Kuday, şun- larõ söyledi: “Ama bazı yayın organla- rında görüyoruz. Sanki ameliyat çözüm gibi gösteriliyor. Oysa ameliyat edilecek durum vardır, edilmeyecek durum var- dır. Sınırı iyi çizmek lazım.” Anında biyopsi prototipi geliştirildi ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tõp Fakültesi Biyofizik Bölümü Öğre- tim Üyesi Doç. Dr. Murat Canpolat ve ekibi, beyin tümörlerinin anõnda tespit edilmesi ve sõnõrlarõnõn belirlenmesi için optik biyopsi prototipi geliştirdi. Canpolat, kanser hücresi üzerine gönderilen lazer õşõğõnõn yayõlõmõyla kanser hücresinin tespitine yönelik çalõşmalar yaptõklarõnõ ve geliştirdikleri prototipi beyin tümörü olan hastalarda denediklerini söyledi. PROF. KUDAY UYARIYOR EN AZ 8-10 BARDAK İÇİN Her bel fõtõğõ ameliyatedilmez Ramazanda suyu ihmal etmeyin Diş tedavisinde implant ŞULE KÖKTÜRK Günümüzde neredeyse her diş hekiminin muayenehanesinde kolayca uygulanabilen implantlar, uygun hastaya yapõlmadõğõ za- man, hastanõn ölümüne varan ciddi sorun- lara neden olabiliyor. Lazer uzma- nõ Doktor Diş Hekimi Hüseyin Özkahraman, implant uygulama- sõndan önce hastanõn tam bir sağlõk kontrolünden geçmesi gerektiğini belirterek, hastanõn tõbbi geçmişi, ağõz içi muayenesi, radyolojik muayenesinin yapõlmasõ gerektiği- ni ve ağõz içi fotoğraflarõnõn alõn- masõ gerektiğini söyledi. Diş kayõplarõnda hekimlerin has- talarõnõ özellikle sabit protezlere yönlen- dirdiğini anlatan Özkahraman, sabit pro- tezlerin ağõzda var olan dişleri destek ala- rak yapõldõğõnõ, ancak ağõzda destek alacak diş olmadõğõ zaman “damak” adõ verilen hareketli protezlerin yapõldõğõnõ ifade etti. Hareketli protezlerin ise hastada maksi- mum memnuniyet yaratmadõğõna işaret eden Özkahraman, dental implantlarõn ge- lişmesi ile birlikte hareketli protezler yeri- ne hastalara bunlarõ önerebildiklerini dile getirdi. İmplantõn gelişme yaşõnõ tamamlamõş 17 yaş ve üzeri sağlõklõ herkese yapõ- labileceğini anlatan Özkahraman, “Bugün implantlarda yüzde 90 oranında başarı sağlanıyor. İm- plantı kemiğin en sert, yoğun bölümüne yaptığınız zaman, ba- şarı oranı, kemikle olan uyumu, kemiğe yapışması çok daha iyi oluyor, ömrü çok daha uzun oluyor” dedi. Özkahraman, yapõ- lan implantlarõ korumak için ya- põlmasõ gerekenleri ise şöyle sõraladõ: “Ağız temizliği, hijyene dikkat edilmesi, implantın çevresinde bakteri plağının oluşmasına izin verilmemesi, bunun için de dişlerin günde 3 kere fırçalanması ge- rekir. İmplantı uygulayan hekime yılda 1 kez kontrol yaptırması gerekilidir.” Uygun hastaya yapõldõğõnda yüzde 90 başarõ sağlanõyor Alper Cihan Özkahraman BÖBREK SAĞLIĞINIZA DİKKAT EDİN 0 212 557 70 70 / PBX T.C. EYÜP BİRİNCİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2009/2966 TALİMAT Birinci derece ipotek borcundan dolayõ, ipotekli olan, Eyüp-Silahtarağa mahallesi,Karadeniz Cad. üzerinde kain, 35/1 pafta, 741 ada, 2 parselde inşa edilmiş 7 katlõ betonarme karkas binada, 30/412 arsa paylõ 4.normal katta 10 nolu meskenin tamamõ açõk art- tõrmayla satõşa çõkartõlmõştõr. TAPU KAYDI: Taşõnmaza ait, dosyada mevcut Eyüp Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü’nün 29/04/2009 Tarih ve 8799 yevmiye sa- yõlõ yazõsõnda, İstanbul ili, Eyüp İlçesi, Silahtarağa Mahallesi, 741 Ada, 2 Parselde kayõtlõ 30/412 arsa paylõ, 4. Normal Kat 10 no- lu konutun tamamõnõn borçlu adõna kayõtlõ olduğu bildirilmektedir. İMAR DURUMU: Dosyada mevcut taşõnmaza ait, Eyüp Belediye Başkanlõğõ Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 18/05/2009 tarih ve 1214 sayõlõ İmar Durum Yazõsõna göre Silahtarağa Mahallesi 741 Ada, 2 Parsel sayõlõ yer 19/03/2005 tasdik tarihli 1/1000 öl- çekli Alibeyköy Uygulama İmar Planõnda H=18.50 (6 Kat) TAKS= 0.65 yapõlanmalõ, “KONUT+TİCARET” alanõnda kaldõğõ olduğu anlaşõlmaktadõr. EVSAFI VE HALİHAZIR DURUMU: Takip konusu taşõnmaz; Silahtarağa Mahallesi, 741 Ada, 2 Parsel sayõlõ taşõnmazdaki binanõn 4. Normal katõnda, merdivenlerden kata çõkar çõkmaz sağda bulunan kapõlõ dairedir. Daire; antre, mutfak, balon, salon, banyo+wc ve 2 oda, piyeslerinden oluşmaktadõr. Antrede yerler laminat parke, duvarlar saten boyalõ, tavanlar kartonpiyeridir. Mut- fak L şeklinde olup, projesinde balkon olarak görülen kõsõmlar mutfağa dahil edilmiştir. Mutfakta yer döşemeleri seramik, duvarlar saten boyalõ, tavan kartonpiyerlidir. Mermer mutfak tezgahõnõn altõnda ve üstünde, ahşap mutfak dolaplarõ bulunmaktadõr. Salonda yer döşemeleri laminat parke, duvarlar saten boyalõ tavan kartonpiyerlidir: Banyo+Wc piyesinde õslak hacimler ve duvarlar ta- vana kadar fayans kaplamadõr. İçerisinde alafranga klozet duşakabin ve banyo lavabosu bulunmaktadõr. Odalarda yer döşemele- ri laminat parke, duvarlar saten boyalõ, tavanlar kartonpiyerlidir. Tüm pencere doğramalarõ pimapen mudaili PVC doğrama ve çift camlõdõr. Tüm iç kapõ doğramalarõ da Amerikan panel kapõ tarzõnda yapõlmõştõr. Doğalgaz henüz getirilmemiştir, petekleri de ku- rulu değildir. Isõnma sistemi kömür sobalõdõr. Projesine göre dairenin net kullanõm alanõ 68.25 m2 olmaktadõr. 30/412 arsa payõ- nõn taşõnmazõn arasõnda tekabül ettiği miktarda 15.00 m2 dir. KIYMETİ: Bilirkişice : 70.000,00 TL.kõymet taktir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI, YERİ, ZAMANI: 1) Birinci açõk artõrmasõ Eyüp 1. İcra Müdürlüğü’nde, 03.11.2009 tarihinde saat: 15.00’den, l5,30’a kadardõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin %60’õnõ ve rüçhan alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõyla en çok artõrana ihalesi yapõlacaktõr. Böyle bir bedelle alõcõ ve talipli çõkmadõğõ takdirde satõş 10 gün uzatõlarak yi- ne Eyüp 1. İcra Müdürlüğü’nde,13.11.2009 tarihinde : saat: 15,00’den, l5,30’a kadar ikinci açõk artõrmasõ yapõlacak, bu artõrma- da da muhammen kõymetin %40’õnõ ve satõş masrafõnõ, satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ şartõyla en çok artõrana ihalesi yapõlacaktõr. KDV alõcõya aittir. 2) Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõ- cõ istediğinden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale pulu, tapu harç ve masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye resmi satõş bedelinden ödenir. 3) İpotek sahibi alacaklõlarla, irtifak hakkõ sahipleri, diğer ilgililerin bu gayrimenkul üze- rindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri la- zõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4) İhaleye katõlõp daha sonra iha- le bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedeli ile son ihale bedeli ara- sõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ay- rõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa, öncelikli teminat bedelinden alõnacaktõr. 5) Şartname, 26.08.2009 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6) Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak is- teyenlerin,yukarõda yazõlõ dosya numarasõyla Müdürlüğümüze başvurmalarõ. 7) İş bu gayrimenkul satõş ilanõ ilgililere tebliğ edil- mek üzere, bilinen adreslerine gönderilmiş olup, herhangi bir sebeple tebliğ edilemediğinde, tebliğ yerine kaim olmak üzere ila- nen tebliğ olunur. (Basõn: 48263) T.C. ÜNYE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKULUN AÇIK ARTTIRMA İLANI SAYI: 2008/3118 Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulun cinsi, kõymeti adedi, evsafõ: Ordu ili Ünye İlçesi Ka- ledere mah 28-30 Vb pafta 111 ada 57 parselin tamamõ 161,36 m2 olup şehir imar planõ içinde 19L -111 imar paftasõna isabet etmekte ticari, Bitişik nizam 5 kat müsaadelidir. Taşõnmaz üzerinde kat irtifakõ tesis edildiğinden arsa payõ içinde değeri Borçluya ait 3 normal kat 28/112 arsa paylõ (6) nolu bağõmsõz bölüm brüt 140 m2 olup mutfak, oturma ve misafir odasõ 2 yatak odasõ hol banyo - wc den ibarettir. Zemin döşemesi ahşap, õslak zeminler karo seramik duvar kaplamalarõ fayans döşemelidir. Pencere doğramalarõ PVC camlar õsõcam iç kapõ kasa ve doğramalarõ ahşap imalattõr. Mutfak tezgah altõ ve üstü dolap tezgah mermer imalattõr. Binanõn dõş sõvasõ ve boyasõ yapõlmõş merdiven kaplamalarõ henüz tamamlanmamõştõr. Taşõnmazõn bulunduğu yer merkezi ve ticari yer olduğundan arsa payõ değerlidir. Buna göre borçluya üçüncü sõnõf A grubu dairenin top- lam değeri 120.000-TL olup muhammen bedelle açõk artõrma suretiyle satõlõktõr. Satõş şartlarõ: 1-20 .10 .2009 günü saat 10,00-10.10 arasõnda Ünye icra müdürlüğü önünde açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetinin %60’õnõ ve rüçhanlõ ala- caklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõyla ihale olunur. Böyle bir bedel ile alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak kaydõyla taşõnmazlar 30.10 .2009 günü aynõ yer ve saatler arasõnda ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu miktar el- de edilememişse gayrimenkuller en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere arttõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttõrma bedelinin ma- lõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacakla- rõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geç- mesi lazõmdõr. Böyle bir bedel ile alõcõ çõkmazsa satõş düşecektir. 2-Arttõrmaya iştirak edecekle- rin, tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir banka- nõn kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin ve Türk Parasõ iledir, alõ- cõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. KDV, İhale damga pulu bedeli, tapu alõm harcõ, tahliye masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler, tapu satõm harcõ ve tellaliye satõş bede- linden ödenir. Türk parasõ dõşõnda kalan yabancõ devlet paralarõ teminat olarak kabul edilmez. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle fa- iz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmele- ri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacak- lardõr. 4-İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen sorumlu olacaklardõr. İhale farkõ ve temer- rüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak bu fark, varsa öncelikle te- minat bedelinden alõnacaktõr. 5-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dai- rede açõk olup masrafõ verildiği taktirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6-Satõşa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak iste- yenlerin 2008/3118. sayõlõ dosya numarasõ ile Müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 7-Ad- resleri tapuda kayõtlõ olmayan alakadarlara gönderilen tebligatlarõn tebliğ imkansõzlõğõ halinde iş bu satõş ilanõ İİK.127.md.gereği tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 17.08.2009 (İc.İf.K.126) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Adlarõna tebligat yapõlamayan ilgililere gazete ilanõ tebligat yerine geçerlidir. (Basõn: 48031)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog