Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 29 AĞUSTOS 2009 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 5 POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Yıkımlar, Acılar... Karanlığın biriktiği boşlukta, bir güz sancısı var... Dünyanın bütün yıkımları, bütün acıları dört yanımızı kuşatmış gibi. Bir iç sıkıntısı, karamsarlık, ufukta bir çizgi gi- bi. Yaşama bilgeliğin içinden kopan fırtına, ya- pışkan sözcüklerle geçen bir yaşam. Benim sabahlarımın çiçeklenmiş düşlerinde açı- lan! Ağlayan bir çocuk, bir anne... Karanlığı taşıyan bir rüzgârın uğultusu, terli bir fırtına bulutlarla kaplıyken, incecik kılcal damar- lar Ryuiçu Tamara’nın dizelerinde. Derin suyu bulandırmak olmalı ölüm... Tıpkı Türkan Saylan’ınki gibi... Hatırlıyor musunuz, Arnavutköy’de, ahşap evin penceresinden el sallayan Türkan Saylan’ı... Menekşelenmiş gözlerinde ölüme meydan okuyuşunu, yatağında TV’lere konuşurkenki şu sözlerini: “Daha yapacak çok işimiz var!” Ben o görüntüleri unutamıyorum aylardır. Türkiye’de cüzamla mücadelenin simge adıy- dı Türkan Saylan... 21 yıl başhekimliğini yaptığı Lepra Hastanesi’ne adının verilmesini çok gördüler. Yapılan öneriye İl Genel Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun AKP’li üyeleri karşı çıktı. Dediler ki: “İstanbul Tıp Fakültesi’nde bir kürsüye verilmesi uygun görülmüştür.” Din bezirgânları emeğe düşman, sanata düş- man, sola düşman, çağdaş eğitime düşman! Ülkemin solcuları yaralı, şaşkın yapraklara benziyor. Ortaçağ kafası, her yerde kendini gösteriyor. 16 yıl önce Ankara’da “sanatın içine” tüküren, Mehmet Aksoy’un kadın heykelini “Cinsel çağ- rışım yaptırıyor” gerekçesiyle kaldıran belediye başkanı, “demokrasinin ve özgürlüklerin” simgesi AKP’den belediye başkanı seçilmedi mi son yerel seçimlerde?.. Kars’ın yeni AKP’li başkanı, seçildikten sonra ilk iş olarak kentteki kadın heykellerini kaldır- dı!.. Bunlar sanata düşman, çağdaş eğitime düş- man!.. Afganistan’daki Taliban, binlerce yıllık kabart- maları, heykelleri “put” gerekçesiyle dinamitle bombalamamış mıydı? 10-12 yaşlarındaki çocuklara mezarlıkta uy- gulamalı “din dersi” yaptıran öğretmenler; okul- lardaki öğretmen odalarını mescide dönüştüren “müdürler”!.. Bunların amaçları belli!.. Kimse kimseyi kandırmasın!.. Sanata, eğitime düşman bir düşünce iktidar- da bugün!.. Öte yandan AKP yargıyı kendisine bağlamak için, anayasal sistemle oynuyor açık açık. Anayasa Mahkemesi’ni değiştirecek; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nu değiştirecek... Tüm bunları “demokrasi, özgürlük ve hukuk devleti” adına yapacak. Sonra sıra “üniter devlet-ulus devlet”e gelecek!.. Türkiye’de demokrasinin, özgürlüklerin, eme- ğin savunucusu sosyalistlerdir. Onlar da çaresiz ve biraz yılgın! Barışa ve kardeşliğe, gelir dağılımında eşit- liğe giden yolu kapatanlar, solun toparlanama- masını fırsat biliyorlar. Sovyetler Birliği, “Soğuk Savaş”ta çöktü, yer- le bir oldu. Lenin’in ezilen halkların başkaldırısındaki ön- derliği, halkların, insanların eşitliği ideali bir öy- küdür aslında. Gençlik yıllarımızı o öyküyü okuyarak geçirdik! 1923 Devrimi; 1789 Fransız Devrimi’nin siya- sal, 1917’nin sosyal içeriğinden etkilenmişti... 1923 Devrimi kendine özgü, bağımsız bir dev- rimdi. Türkan Saylan, bu yüzden Aydınlanma Dev- rimi’nin simgesiydi! Kars’ta heykel kaldıran, “sanatın içine tüküren” başkanlar, Türkan Saylan’la uğraşan il genel mec- lisi üyeleri... Havada iyot ve yosun kokusu var!.. Sağcı partilerin kucağında büyüyen dinciler, yobazlar, vahşi kapitalizme teslim oldular. Emperyalizmin ağababasıyla gerdeğe girdiler, Irak’ta ve Filistin’de Müslümanlar katledilirken kıllarını bile kıpırdatmadılar. Onların gücü salt Türkan Saylan’a, ÇYDD’ye yet- ti! Laik, çağdaş eğitimin yerini “tarikat” eğitimi alı- yor... hikmet.cetinkaya@cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212 343 72 69 ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART musakart yahoo.com ‘Gizli oturum gündemde yok’ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Başkanõ Mehmet Ali Şahin, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanõ Turgay Demirel ve Milli Takõm oyuncularõnõ kabulünün ardõndan gazetecilerin, Başbakan Tayyip Erdoğan’õn Kürt açõlõmõyla ilgili Meclis’te gizli oturum yapõlabileceğine ilişkin sözlerinin hatõrlatõlmasõ üzerine Kürt açõlõmõ konusunda Meclis Başkanlõğõ’na olağanüstü toplantõ için henüz bir başvuru yapõlmadõğõnõ, gizli oturum konusunun da gündemde olmadõğõnõ bildirdi. Şahin, “TBMM’yi olağanüstü toplantõya çağõrmanõn koşullarõ içtüzükte ve anayasada vardõr” dedi. Cemil Çiçek ‘dizlik’ kullanacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Devlet Bakanõ ve Başbakan Yardõmcõsõ Cemil Çiçek’e adale rahatsõzlõğõ nedeniyle gittiği hastanede “dizlik ve ilaç tedavisi” önerildi. Atatürk Eğitim ve Araştõrma Hastanesi Başhekimi Ortopedi Uzmanõ Doç. Dr. Metin Doğan, Çiçek’in, “diz bölgesindeki adalenin kemiğe yapõştõğõ noktada bir zorlama meydana gelmesi” nedeniyle hastanelerine geldiğini bildirdi. Doğan, bu nedenle Çiçek’e “dizlik” verildiğini ve bir süre bununla birlikte ilaç tedavisi göreceğini kaydetti. Cemil Çiçek, kontrollerinin ardõndan hastaneden ayrõldõ. Devlet Bahçeli karar değiştirdi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - MHP Genel Başkanõ Devlet Bahçeli’nin, Genelkurmay Başkanõ Orgeneral İlker Başbuğ’un vereceği 30 Ağustos resepsiyonuna katõlmama kararõndan vazgeçtiği öğrenildi. Bahçeli’nin, Kürt açõlõmõ tartõşmalarõ nedeniyle MGK bildirisine gösterilen tepkinin “askere de yönelik olduğu” izlenimi oluşmamasõ için karar değiştirerek resepsiyona katõlacağõ bildirildi. Haşim Kılıç’tan 2 farklı açıklama ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP hükümetinin Yargõ Reformu Stratejisi Taslağõ üzerindeki tartõşmalar sürerken; Anayasa Mahkemesi Başkanõ Haşim Kõlõç, taslakla ilgili olarak kendilerine herhangi bir görüş sorulmadõğõnõ söyledi. Gazetecilerin Yargõ Reformu Stratejisi ile ilgili sorularõnõ yanõtlayan Kõlõç, “Herhangi bir görüşmemiz olmadõ. Bizden de herhangi bir görüş sorulmadõ” dedi. Kõlõç akşam saatlerinde yaptõğõ açõklamada ise “Adalet Bakanlõğõ taslağõ bize de gönderdi. Bu taslakla ilgili haziran ayõnda Kõzõlcahamam’da yapõlan toplantõya bizden de raportör katõldõ. Ve görüşlerimizi iletti” dedi. DP lideri Cindoruk milliyetler çatõşmasõnõn doğuracağõ risklere dikkat çekti ‘12Eylülböylebaşladõ’ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Birleşme arifesindeki DP ve ANAVATAN liderleri, AKP hükümetinin “Kürt açı- lımı”nõn içinin doldurulama- dõğõna ve tahminlerle sõnõrlõ açõklamalar yapõldõğõna dikkat çekerek “12 Eylül sürecini de bu tür aşırı tepkili açıkla- maların başlattığı” uyarõsõnda bulundular. DP Genel Başkanõ Hüsa- mettin Cindoruk ile ANA- VATAN Genel Başkanõ Salih Uzun, düzenledikleri ortak ba- sõn toplantõsõnda “Kürt açılı- mı”nõ değerlendirdi. DP Genel Başkanõ Cindoruk, “hüküme- tin, demokratik açılım çalış- malarının içeriğini doldura- madığına, tahminlerle ortaya çıktığına” dikkat çekerek “di- ğer siyasi partilerin de tah- minlerle sınırlı açıklamalar- da bulunduklarına” işaret et- ti. Geçmişte 12 Eylül’ü hazõr- layan süreci bu tür aşõrõ tepki- li açõklamalarõn başlattõğõna dikkat çeken Cindoruk, “Bizim çağrımız sadece vatanın bü- tünlüğü içindir. Kürt milli- yetçiliğinin karşısına Türk milliyetçiliğiyle çıkarsanız milliyetler çatışması çıkar” dedi. Cindoruk, kimsenin Tür- kiye’nin varlõğõnõ ortadan kal- dõramayacağõnõ, toprağõnõn bir parçasõnõ koparamayacağõnõ da belirterek Türkiye’nin ve Türk Silahlõ Kuvvetleri’nin gücüne, Türk halkõna güven- diklerini dile getirdi. Kendile- rinin demokratik devletten ve demokrasiyle yönetilen Cum- huriyetten yana olduklarõnõ be- lirten Cindoruk, demokrasinin kabul etmeyeceği bir açõlõmõ kabul etmelerinin mümkün ol- madõğõnõ söyledi. Cindoruk, “demokratik açılım” çalõş- malarõnõn Türkiye’nin önce- likli gündemi haline getiril- mesini de eleştirerek işsizlik ve insan haklarõ gibi diğer sorun- larõn yeniden gündeme alõn- masõ gerektiğini kaydetti. ANAVATAN Genel Başka- nõ Salih Uzun da, Türkiye’de acilen “siyasi iklim değişikli- ğine ihtiyaç olduğunu” belir- terek “Herkes sakinleşsin, herkes kendine gelsin” dedi. Açõlõm projesinin geldiği nok- tanõn “belirsizlik” olduğunu kaydeden Uzun, “Bu hükümet 7 senedir bir gelenek oluş- turmuştur. Bu gelenek, so- runları çözmemek üzerine kilitleme geleneğidir. Bu ka- dar önemli bir meselenin AKP tarafından böylesine hazırlıksız bir şekilde gün- deme getirilmesi ve bütün ikazlara rağmen sürecin son derece yanlış yürütülmesi, Türkiye’yi Cumhuriyet ta- rihinde ilk kez bu kadar net bir kırılmanın eşiğine getir- miştir” diye konuştu. AKP ve muhalefet partilerinin sözcüle- rinin gerilimi “kasten” tõr- mandõrdõklarõnõ ileri süren Uzun, “Türkiye Cumhuriye- ti’nin varlık meselesi olan bu konuda, ciddiyetten uzak, oy avcılığı peşine düştüklerini” söyledi. ‘Siyaset zıvanadan çıktı’ Türk siyasetinin bu iktidar ve muhalefet yüzünden “zıvana- dan çıktığını” savunan Uzun, “AKP’nin çözme iddiasında bulunduğu ve tartışmaya aç- tığı bütün temel meseleler, ca- mi avlusuna terk edilen ço- cuklar gibi sahipsiz ve çö- zümsüz kalmıştır. Buradan AKP hükümetine ciddi bir uyarıda bulunmak istiyoruz. Bu mesele, diğerlerine ben- zemez. Bunu da cami avlu- suna terk etmeyin” dedi. DP Genel Başkanõ Hüsamettin Cindoruk ile ANAVATAN Genel Başkanõ Salih Uzun, düzenledikleri ortak basõn toplantõsõnda “Kürt açõlõmõ”nõ değerlendirdi. Cindoruk, demokrasinin kabul etmeyeceği bir açõlõmõ kabul etmelerinin mümkün olmadõğõnõ söylerken Uzun da, “Bu kadar önemli bir meselenin AKP tarafõndan böylesine hazõrlõksõz bir şekilde gündeme getirilmesi ve bütün ikazlara rağmen sürecin son derece yanlõş yürütülmesi, Türkiye’yi Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu kadar net bir kõrõlmanõn eşiğine getirmiştir” dedi. AKP’NİN YARGI REFORMU HSYK’nin beklentileri karşılanmıyor ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Hükü- metin yargõyõ yeniden yapõlandõrma hedefi kapsamõnda oluşturduğu strateji belgesi ve eylem planõ yüksek yargõ tem- silcilerinin beklentile- rini karşõlamazken, de- ğişikliğin ilk hedefi olan Hâkimler ve Savcõlar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) da çekinceleri bulunuyor. HSYK üyesi Ali Su- at Ertosun, yargõ re- formuna karşõ çõkmakla suçlandõğõ dönemde re- forma hiçbir zaman kar- şõ olmadõğõna işaret et- miş, yurttaşlarõn gün- demini oluşturan ve acil çözüm bekleyen yargõ ile ilgili sorunlarõn ikin- ci plana itilmesinin doğ- ru olmadõğõnõ söyle- mişti. Ertosun daha ön- ce düzenlediği basõn toplantõsõnda, “Bilirki- şilik ve özellikle adli tıp, icra ve iflas sistemi, tebligat, adli kolluk, hâkim ve savcılar ile personelin eğitimi gibi çözümü yürütme or- ganının sorumlulu- ğunda bulunan ve iyi işleyen bir yargı siste- mi için zorunlu olan diğer hususlar üzerin- de de dikkatle durul- ması gerektiğine ina- nıyorum” değerlendir- mesini yapmõştõ. Erto- sun, HSYK’nin yeni- den yapõlandõrõlmasõnda AB belgelerinde de di- le getirilen ilkeler çer- çevesinden yapõlmasõ gerekenleri şöyle sõra- lamõştõ: - Öncelikle anayasa- daki ilgili maddeler de- ğiştirilmeli. - HSYK’nin ayrõ büt- çe, sekreterya ve binasõ olmalõ. - Kurulun, ağõrlõk yüksek yargõ mensup- larõnda olmak üzere ye- rel mahkemelerde görev yapan hâkim ve savcõ- larõ temsil edecek şekil- de birinci sõnõf olmuş hâkim ve savcõlar ara- sõndan kendi aralarõnda yapacaklarõ seçimle üye sayõsõ genişletilmeli. Kuruldan bakanlõk müs- teşarõ çõkarõlmalõ. - Hâkim ve savcõlarõn kabul kararõ kurulca ve- rildiğinden hâkim aday- larõnõn alõmõ da HSYK tarafõndan yapõlmalõ. - Yargõ mensuplarõy- la ilgili inceleme ve so- ruşturma için talepte bu- lunma ve izin verme yetkisi, HSYK’de oluş- turulacak disiplin bölü- müne verilmeli. - Hâkim ve savcõlar mesleki yönden özgür ve bağõmsõz olarak ör- gütlenmeli. - Kurul’un disiplinle ilgili kararlarõ yargõ de- netimine açõlmalõ veya ilk kararõ veren üyeler dõşarõda bõrakõlmak su- retiyle oluşturulacak da- ha geniş bir kurul tara- fõndan incelenmeli. - Kurul, TBMM’yi belli periyotlarda bilgi- lendirmeli. - Adalet Teftiş Kuru- lu, HSYK’ye bağlan- malõ. - Yasama ve yürütme organõ tarafõndan HSYK’ye hâkim ve savcõlar arasõndan üye seçilmesi, yargõya siya- setin müdahale etmesi anlamõna gelir. Bu yola gidilmemeli. Açılımatışmasımahkemelik ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP’nin başlattõğõ Kürt açõlõmõ nede- niyle siyasi partiler arasõnda yaşanan gerginlik mahkemelik oldu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kendisini va- tana ihanet etmekle suçlayan MHP li- deri Devlet Bahçeli’ye dava açmaya hazõrlanõyor. AKP’nin avukatlarõ Bah- çeli’nin açõklamalarõnõ incelemeye aldõ. İnceleme sonucunda Bahçeli’ye iki ayrõ dava açõlmasõna karar verildi. Davalar- dan birinin AKP’nin tüzel kişiliği, di- ğeri de Başbakan Erdoğan adõna açõla- cak. Bahçeli, AKP’nin başlattõğõ Kürt açõlõmõ sürecinin başlamasõyla birlikte Erdoğan’õ sert biçimde eleştirirken; Er- doğan da bu eleştirilere sert karşõlõk verdi. Bahçeli, Erdoğan’õ vatana ihanet etmekle suçlarken; AKP’nin PKK ile aynõ çizgiye geldiğini söyledi. MHP sözcüleri, AKP’nin Kürt açõlõmõnõn ABD projesi olduğunu belirttiler. Baş- bakan Erdoğan ise Bahçeli’nin kendisi- nin vatan sevgisini ölçebilecek kalite ve kariyerde olmadõğõnõ belirtirken, süre- cin ABD projesi olduğunu ispat etmeye davet etti. Erdoğan, “Ellerine bir kâğıt almışlar, bu proje ABD’nin projesi- dir diye. Bunu ispat etsinler her şeye varım. Eğer ispat etmezlerse namus- suz ve alçaktırlar” dedi. Genelkur- may Başkanõ Orgeneral İlker Baş- buğ’un Kürt açõlõmõyla ilgili açõklama- larõnõn ardõndan ise iktidar ve muhale- fet partileri arasõndaki gerilimde tansi- yon biraz düşerken; Erdoğan, önceki gün Ulusa Sesleniş’te üslubunu yumu- şatarak herkesi çözüme katkõ vermeye, aklõselimle düşünmeye davet etti. Erdoğan, kendisini vatana ihanet etmekle suçlayan Bahçeli’ye dava açõyor İstanbul Haber Servisi - Başbakan Re- cep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanõ Beşir Atalay’õn 31 Ağustos Pazartesi gü- nü “demokratik açılım” çalõşmalarõyla ilgili sürecin ayrõntõlarõnõ pazartesi günü düzenleyeceği basõn toplantõsõyla açõkla- yacağõnõ bildirdi. Erdoğan, MHP Genel Başkanõ Devlet Bahçeli’nin açõklamalarõyla ilgli bir so- ruya, “Bir kayıkçı kavgasının içerisin- de hakarete hakaretle cevap verme yöntemini kesinlikle kabul etmiyorum” karşõlõğõnõ vererek hakaret içeren sözlere “hukuk yoluyla” yanõt vereceğini söyledi. Başbakan Erdoğan, demokratik açõlõm ça- lõşmalarõna ilişkin bir soru üzerine de “Bu konularla ilgili pazartesi günü bu işin koordinasyonuyla sorumlu bakanımız basın toplantısı yapacak ve toplantıda süreci bütün açıklığıyla dile getire- cek” dedi. IMF ile gelinen son noktaya ilişkin soru üzerine, Başbakan Erdoğan, “IMF toplantısı ekimde İstanbul’da yapılacak. Orada zannediyorum belirli bir konuma gelmiş olur. Yani oraya ka- dar süreç devam eder” dedi. Atalay kamuoyuna bilgi verecek Başbakan Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı ile İstanbul Menkul Kıymetler Bor- sası Başkanlığı arasında yeni eğitim kurumlarının yapılması için düzenlenen 5. protokolün imza töreni öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. (Fotoğraf: AA)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog