Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

29 AĞUSTOS 2009 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 3 AYDINLANMA EMRE KONGAR HSYK Reformu I: Humeyni Modeli, Salam Politikası, Yargı Darbesi ve Zamanlama Humeyni modeli: Önce, iktidara gelmek için herkesle, demok- ratlarla, liberallerle, solcularla işbirliği yaparsın. Komünistler güçlü ise Komünist Partisi’yle bi- le iktidarı paylaşırsın. İktidara gelince yargıç atamalarını etkilemeye, yasaları değiştirmeye, yargıya egemen olmaya başlarsın. Yargıyı denetime aldıktan sonra muhaliflerini te- mizlersin. Muhalifler bitince sıra müttefiklere gelir. Önce uzak müttefiklerini ve güçsüz olanları yok edersin. Sonra özellikle iktidarı paylaştığın yakın ve güçlü müttefiklerini de yargı kıskacına alırsın. En sonunda da bütün ortaklarını, seninle ittifak kurmayı hayal edenleri sokaklarda vinçlere asar, temizlersin. Salam politikası: En masum, en ilgisiz, kamuoyunun fazla dik- katini çekmeyen en küçük ayrıntılarla işe başlar- sın. Temel kurumları, simge bireyleri yıpratırsın. Yasaları ve anayasayı yavaş yavaş hacamat edersin. Önce bir-iki yetkiyi sınırlar, yapıda ufak tefek de- ğişiklikler yapar; sonra büyük dönüşümlere yö- nelirsin. Zamanla ortada sistemi savunacak kimse ve hiçbir kurum kalmayınca tüm toplumsal, ekono- mik, siyasal yapı olgun bir meyve gibi ağzına düş- meye hazır olur. İşte o noktada düzeni teslim alacak son darbeyi vurursun: Örneğin bir referandumla son derece “demok- ratik(!)” bir biçimde rejimi istediğin inanç sistemi- nin veya düzenin yörüngesine oturtursun. Yargı darbesi: Siyasal darbe, her zaman askerler tarafından ya- pılmaz. Siviller tarafından da yapılır. Bonapartizm, Faşizm, Nazizm, Peronizm, Hu- meynicilik, kimi zaman askerlerle birlikte, kimi za- man askerlere karşı bir biçimde sivillerin yaptık- ları darbelerin sadece birkaç tarihsel modelidir. Çağımızda, demokrasi, insan hakları, hukuk dev- leti kavramları yaygın olarak kabul gördüğü için özellikle sivil darbeler, hem içerdeki süreçleri ger- çekleştirmek hem de dışardan destek almak için yargı üzerinden, sessizce yapılır: Demokratik hak ve özgürlükler, bu hak ve öz- gürlükleri yok edecek biçimde istismar edilir… “Hukuk reformu” veya “yargı reformu” maske- leri kullanılır. Yargıyı ele geçirdikten sonra, toplumun de- mokrat liderlerini tutuklayıp içeri atmak… Demokrasiyi savunan medyayı, sivil toplum ör- gütlerini susturmak… Ve tabii çok daha önemlisi, demokrasinin gü- vencesi olan hukuk devletinin resmi kurumlarını yozlaştırmak artık çocuk oyuncağıdır. Zamanlama: Önce yapmak istediğin değişikliklerle ilgili ba- zı ipuçlarını topluma sızdırırsın. Toplum, zaman içinde bunların tartışılmasını ar- tık olağan karşılamaya başlar. Sonra dikkatler başka taraftayken, örneğin çok önemli bir iç veya dış politika tartışmasının tam göbeğinde, darbeyi vurur, rejimi kökünden etki- leyecek “Hukuk reformunu(!)” veya “Adalet re- formunu(!)” yapıverirsin. ekongar@cumhuriyet.com.tr www.kongar.org Bir tarih yok oluyor İstanbul Haber Servisi -1873’ten bu yana faa- liyet gösteren Darüşşafaka’nõn İstanbul Fa- tih’teki tarihi binasõ, imam hatip okulu yapõlmasõ için İlim Yayma Cemiyeti’ne veriliyor. Radikal gazetesi yazarõ ve Darüşşafaka’nõn es- ki öğrencilerinden Funda Özkan, dünkü köşe ya- zõsõnda tarihi binanõn İlim Yayma Cemiyeti’ne devrini kaleme aldõ. Özkan, Fatih’teki okul bi- nasõnda okuduğu 7 yõl süresince çevrenin baskõ- sõnõ hissettiğini belirterek,“Fatih-Draman gibi tarikatlarca ‘yalõtõlmõş’ bir yerde, yatılı kızlı- erkekli öğrencilere eğitim veren, üstüne üst- lük Türkiye Cumhuriyeti’ne, Atatürk İlke ve Devrimleri’ne ve özellikle laiklik ilkesine bağ- lı nesiller yetiştiren okul, ‘o çevreler’ için bir ‘fuhuş yuvasõ’ydı. Galatasaray Lisesi, Os- manlı’ya devlet adamı yetiştirmesi için ku- rulmuştu. Darüşşafaka yani ‘şefkat yuvasõ’ için de Ziya Paşa, Abdülhamid’e şunu önermişti: ‘Çok savaş yaşõyoruz, yetim kalan çocuklardan fakir ama zeki olanlara devletimizde görev ala- bilecek eğitimi verelim.’ 1873 yılından beri var- lığını sürdüren Darüşşafaka, Cumhuriyet ile birlikte ‘aydõn gençler’ yetiştirme ilkesini be- nimsedi. Başka örneği var mıdır bilmiyo- rum: Osmanlı’da okulun doğal başkanı ‘sad- razam’dı, Cumhuriyet ile birlikte ‘başbakan’. Darüşşafaka Cemiyeti Doğal Başkanı, Baş- bakan Recep Tayyip Erdoğan döneminde, oku- lun eski yeri Fatih’teki binaları imam-hatip ol- masına karar verildi” dedi. İLİM YAYMA CEMİYETİ’NE VERİLDİ Darüşşafaka’nõn Maslak’taki yeni kampusu- na taşõnõnca eski binalarõn bulunduğu alanõn Zi- raat Bankasõ’nca satõn alõndõğõ ve uzun yõllar ar- şiv ve depo olarak kullanõldõğõnõ da belirten Öz- kan, binanõn daha sonra Milli Emlak’e oradan da Hazine’ye devredildiğini kaydetti. Özkan, şunlarõ dile getirdi: “Hazine, iki yıl kadar önce Milli Eğitim Bakanlığı’nın kullanımına verdi. Ülkemiz- de okul ihtiyacı olduğu için, Milli Eğitim Ba- kanlığı başvuruları değerlendirdi ve baş- vurular arasında İlim Yayma Cemiyeti’ni seçti. Hüseyin Çelik’in bakanlığı dönemin- de de, geçen yıl İlim Yayma Cemiyeti’nin burayı Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Okulu yapmasına onay verildi. Bakanlık müdür atadı, bizim eski yatakhanelerin yerine ‘yurt’ hizmeti verme amacıyla da İlim Yayma Cemiyeti yurt müdürünü belirledi. Tabii ki fark var, burası sadece erkek öğ- renciler için imam hatip olacak...” OZAN YAYMAN İZMİR - Kaz Dağlarõ’nda çarşamba günü akşam saatle- rinde başlayan ve önceki gece yarõsõna doğru söndürülen or- man yangõnõ sonucu 250 hek- tara yakõn alandaki ağaçlarõn yok olduğu bildirildi. Maden şirketlerinin boy gösterdiği bölgede, maden iş- letmeleri kurulmasõ için çok sayõda ağacõn kesildiğine dik- kat çeken yöre halkõ, yangõnla ilgili sabotaj ihtimaline dikkat çekiyor. Olay yerinde incele- melerde bulunan Balõkesir Valisi Yılmaz Arslan, sabo- taj ihtimali üzerinde de dur- duklarõnõ belirterek, yangõnõn çok yönlü olarak soruşturul- maya başlandõğõnõ söyledi. Güney Marmara Çevre Plat- formu Sözcüsü Akif Öznal ise “Üzerine titrediğimiz Kaz Dağları üzerinde uzun bir süredir oyunlar oynanı- yor. Şimdi de neredeyse eş- zamanlı iki ayrı alanda yan- gın çıktı. Sabotaj iddiaları araştırılmalı” dedi. Avukata bıçaklı saldırı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Anka- ra Barosu avukatlarõndan Suat Yaşa, daha önce haciz işlemi uyguladõğõ belirtilen Y.İ. tarafõndan bõçaklandõ. Binada bürosu olan diğer avukatla- rõn müdahalesinin ardõndan kaçtõğõ belirtilen Y.İ. gece polislerce yakalandõ ve adliyeye sevk edildi. Numune Hastanesi’ne kaldõrõlan Suat Yaşa’nõn bõçak darbesiyle parçalanan sağ böb- reğinin alõndõğõ belirtildi. Karaciğerinde de ha- sar olduğu bildirilen Suat Yaşa’nõn halen yoğun bakõm altõnda tutulduğu öğrenildi. Elektrik akımına kapıldılar: 2 ölü MERSİN (AA) - Mersin’in Merkez Mezitli ilçesindeki Selin Sitesi’nde yöneticilik yapan Kamber Uğur (55) ile arõtma işiyle uğraşan Celal Taş (55), gündüz sitenin arõtma tesisinin bulun- duğu çukura inerek temizlik yaptõ. Çalõşmaya bir süre ara veren Uğur ve Taş, gecenin ilerleyen sa- atlerinde tekrar çukuru temizlemek istedi. Seyyar lamba ile çalõşma yapmak isteyen Uğur ve Taş elektrik akõmõna kapõlarak yaşamõnõ yitirdi. Polis ‘uyarı ateşi’yle öldürdü GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’te, polis memuru A.G, pazar yerinde “yasak olmasõna karşõn U dönüşü yapan” otomobil sürücüsü V.K.D’ye müdahalede bulundu. Tartõşmanõn kavgaya dönüşmesi üzerine polis memuru “uyarõ ateşi” açtõ. Kurşun, yoldan geçmekte olan İbra- him Özkaymak (40) adõndaki yurttaşõn göğsüne isabet etti. Özkaymak yaşamõnõ yitirirken polis memuru A.G. ve sürücü V.K.D gözaltõna alõndõ. Yazı bölümünün sınırları çizildi ANKARA (AA) - Beyinde, yazõ yazmak için gerekli olan bölüm kesin olarak belirlendi. Beynin sözü yazõya dönüştüren bölümünü belirle- meyi başaran Fransõz bilim insanlarõ, bu bölümün bir soyut kodun (söz) somut koda dönüştürülme- sinde bazõ kaslarõn hareket etmesini sağladõğõnõ bildirdi. Konuya ilişkin makale Fransõz Le Nou- vel Observateur’in internet sitesinde yayõmlandõ. Darüşşafaka’nõn Fatih’teki binasõ imam hatip okulu yapõlacak KAZ DAĞLARI Sabotaj olasõlõğõ araştõrõlõyor Hasar gören vagon hurdaya çıkarılacak. Trene son anda yetişti Bozüyük’teki tren kazasõnda yaşamõnõ yitiren Mehmet Öztürk’ü önce anne ve babasõ, daha sonra da arkadaşlarõ gitmemesi yönünde telkin etti Yurt Haberleri Servisi - Eski- şehir-İstanbul seferini yapan Cum- huriyet Ekspresi’nin Bozüyük ya- kõnlarõnda yol yapõmõnda çalõşan kepçeye çarpmasõ sonucu meyda- na gelen kazanõn ardõndan demir- yolu, yaklaşõk 15 saatlik çalõşma- nõn ardõndan ulaşõma açõldõ. Kazada yaşamõnõ yitirenler de dün törenlerle toprağa verilirken il- ginç öyküler de ortaya çõktõ. Mehmet Öztürk (55) için Es- kişehir Ertuğrul Gazi Mahalle- si’ndeki camide düzenlenen töre- ne yüzlerce kişi katõldõ. Emekli ol- duktan sonra taksi şoförlüğü yapan Mehmet Öztürk’ün eşi Nuray Öz- türk’ün, bir hafta önce İstan- bul’daki kõzõ Merve’nin yanõna git- tiği bildirildi. Eşini almak için trenle İstanbul’a gideceğini söyle- yen Öztürk’e, anne ve babasõnõn daha sonra gitmesi yönünde tel- kinde bulunduğu belirtildi. Taksi durağõndaki arkadaşõ Orhan Soy- başık da “Kendi otomobili Bur- sa’daki oğlundaydı. Ben de ken- di aracımla gitmesini söyledim. O da yolda çalışma olduğunu, otomobil kullanması halinde yo- lun kendisini yoracağını söyledi. Kabul etmedi” dedi. Öztürk’ün, 16.45’te hareket etmek üzere olan Cumhuriyet Ekspresi’ne son anda yetiştiği öğrenildi. Hastanede bulunan, kazaya ka- rõşan iş makinesinin operatörü Mehmet Sait Yılmaz’õn hayati tehlikeyi atlamadõğõ öğrenildi. İzmir fuarı 78. kez kapılarını açtı İZMİR(Cumhuriyet Ege Büro- su) - İzmir Enternasyonal Fuarõ (İEF), 78. kez konuklarõna kapõlarõnõ açtõ. 6 Eylül’e dek sürecek bu yõlki fuarõn açõlõşõnõ CHP Genel Başkanõ Deniz Baykal, Sanayi ve Ticaret Bakanõ Ni- hat Ergün ile İzmir Büyükşehir Bele- diye Başkanõ Aziz Kocaoğlu, Rõfat Hi- sarcõklõoğlu gerçekleştirdi. İEF’in ana temasõnõ iletişim teknolojileri ve tele- komünikasyon oluştururken 52 ülke- nin katõldõğõ etkinliğin onur konuğu ül- kesi Etiyopya, onur konuğu kenti de Çanakkale olarak belirlendi. Fuara bu yõl 15 farklõ ürün grubunda, 774 yerli, 229 yabancõ bin 3 firma katõlacak. 10 gün açõk kalacak fuarõ, 1.5 milyon ki- şinin ziyaret etmesi bekleniyor. Semah ve güreşler UNESCO listesinde ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Kültür ve Turizm Bakanlõğõ, UNESCO’nun kültürel mirasõn korun- masõ için oluşturduğu listede semah, geleneksel sohbet toplantõlarõ, Kõrkpõ- nar Yağlõ Güreş Festivali, nazar bon- cuğu ve tören keşkeğinin yer almasõnõ önerecek. Kültür ve Turizm Bakanlõ- ğõ’ndan yapõlan yazõlõ açõklamada dosyalarõn, UNESCO Genel Merke- zi’ne gönderildiği, değerlendirme ça- lõşmalarõnõn 1 yõl süreceği belirtildi. Emine Erdoğan’dan Dilipak ailesine ziyaret İstanbul Haber Servisi - Başba- kan Recep Tayyip Erdoğan’õn eşi Emi- ne Erdoğan, Dilipak ailesini ziyaret et- ti. Anadolu’da Vakit gazetesi yazarõ Abdurrahman Dilipak’õn oğlunun evin- de gerçekleşen ziyarete ilişkin açõkla- ma yapan Asiye Dilipak, Emine Erdo- ğan ile eski dost olduklarõnõ, çok sõk görüşmeseler de zor zamanlarda birbir- lerinin yanõnda olacak bir gönül birlik- teliklerinin bulunduğunu ifade etti. Jandarmadan tarihi eser operasyonu İstanbul Haber Servisi - İstan- bul’da Yunan, Roma ve Bizans dö- nemlerine ait tarihi eser niteliğindeki 157 adet sikke ve çeşitli objeleri sat- maya çalõşan E.A. ve M. K. jandarma tarafõndan gözaltõna alõndõ. 2 kişi Bü- yükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. CMYB C M Y B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog