Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayõn Yönetmeni: İBRAHİM YILDIZ ●YazõişleriMüdürleri:MehmetSucu, Güray Öz (Sorumlu) ● Miyase İlknur (Ek Yayõnlar) ● Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Yayõn Kurulu: İlhan Selçuk (Başkan), Emre Kongar (Başkan Yardımcısı), Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şük- ran Soner, İbrahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsilcisi: Mustafa Balbay Ahmet Rasim Sok. No: 14 Çankaya 06550 An- kara Tel: (0312) 4423050 Faks: (0312) 4423010 İzmir Temsilcisi: Serdar Kızık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: (0232) 4411220, Faks: (0232) 4418745 Adana Tem- silcisi: Çetin Yiğenoğlu, İnönü Cd. 5 S. Aksoğan İş H. Kat 1 Tel: (0322) 3631211, Faks: (0322) 3631215 Antalya Temsilcisi: Ahmet Oruçoğlu Cumhuriyet Mey- danõ Yõldõz Ap. B Blok No: 80/5 Tel: (0242) 2480057 Faks: (0242) 2430509 İdare Müdürü: Hüseyin Gürer Mali İşler: Bü- lent Yener Satõş: Fazilet Kuza Cumhuriyet Reklam: Genel Müdür: Özlem Ayden Genel Müdür Yardõmcõsõ: Nazende Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Re- zervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan ve Yönetim Yeri: Yeni Gün Haber Ajansõ Basõn ve Yayõncõlõk A.Ş, Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 2. 34381 Şişli/İstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygõn süreli yayõn Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul Dağıtım: YAYSAT Doğan Medya Tesisleri Hoşdere 34850 Esenyurt İstanbul 29 AĞUSTOS 2009 İmsak: 4.48 Güneş: 6.21 Öğle: 13.12 İkindi: 16.52 Akşam: 19.52 Yatsõ: 21.17 İstihbarat: Cengiz Yıldırım Ekonomi: Hasan Eriş Dõş Haberler: Özgür Ulusoy Kültür: Celal Üster Spor: Arif Kızıl- yalın Düzeltme: Abdullah Ya- zıcı Bilgi-Belge: Edibe Buğra Klimalı,ABS’li, havayastıklı alışverişsepeti! Fiber-optikvetelekomünikasyonileilgilitümürünlerirahatlıklabulabileceğiniz, alışverişsırasındahertürlügüvenlikönlemialınmış,ürünteslimi,fiyatlarıvesatışsonrasıdestekile müşterilerinesorunsuzhizmetverenDominoElektronik konforlualışverişyapmanızgayretiyle,siziniçinçözümlerüretiyor. www.dominob2b.com Domino Elektronik San. ve Tic. Ltd.Şti. Küçükali Mah. Kartal Bul. Mavikent Sit. No:123 38050 Melikgazi Kayseri / TÜRKİYE Tel / Phone +90 (352) 320 00 48 Fax +90 (352) 320 00 53 www.dominob2b.com “Siz isteyin biz üretelim.”© Dış Haberler Servisi - ABD’de 11 yaşõndayken kaçõrõlan bir kadõn, tecrit altõnda geçen 18 yõldan ve kendisini kaçõran kişiden 2 çocuk sahibi olduktan sonra önceki gün ai- lesine kavuştu. 1991’de Califor- nia’nõn South Lake Tahoe bölgesin- de üvey babasõnõn gözleri önünde arabayla 2 kişi tarafõndan kaçõrõlan Jaycee Lee Dugard’õn dramõ, ken- disini kaçõran Phillip Garrido’nun tesadüfi bir şekilde gözaltõna alõn- masõ üzerine sona erdi. TUHAF DAVRANIŞLAR Polis, geçen salõ günü California Berkeley Üniversitesi’nde dini kitap dağõtmaya ve bir konuşma yapmaya çalõşan Phillip Garrido’yu tuhaf dav- ranõşlarõ üzerine gözaltõna almõştõ. “Alissa” olarak çağõrdõğõ genç bir kadõn ve iki genç kõzla gözaltõna alõ- nan Garrido’nun sorguda 1971’de kaçõrma ve tecavüz suçlarõndan şart- lõ tahliye edildiğinin anlaşõlmasõ üzerine 18 yõllõk sõr açõğa çõktõ. Sor- guda da “Alissa” yani Jaycee Lee Dugard da gerçek kimliğini açõkladõ. Phillip Garrido (58) ve eşi Nancy Garrido (54) tutuklandõlar. Çalınan bir ömür Genç kadõnõn, kendi evinin 273 kilometre uzağõndaki Antioch kentinin banliyösündeki bir evin arka bahçesinde tutul- duğu ve bu yõllar boyunca dõş dünyayla bağlantõ kurmasõnõn engellendiği kaydedildi. 14 ya- şõndayken ilk çocuğunu doğuran Dugard’õn, uğradõğõ tecavüzler sonucunda doğurduğu, şimdi 11 ve 15 yaşlarõnda iki çocuğuyla aynõ yerde tutulduğunu belirten El Dorado Şerif Yardõmcõsõ, “Çocuklarõn hiçbiri ne okul, ne doktor yüzü görmüş. Tecrit edil- mişler” diye konuştu. Uzun süre şüpheli görülen üvey baba Carl Probynve (60), 18 yõl boyunca cehennem hayatõ yaşadõğõnõ söyledi. Ağabeyinin bu işi yapmasõna şaşõrmadõğõnõ anlatan Ron Gar- rido, Nancy Garrido için de, “Robot gibiydi. Phillip ne söy- lerse yapmaya hazõrdõ” dedi. Jaycee. L. Dugard Phillip Garrido Nancy Garrido Dünya, 11 yaşõndayken kaçõrõlan ve 18 yõl sonra bulunan kadõnõn korkunç öyküsünü konuşuyor Arka bahçedeki sır Madonna Bükreş’te yuhalandı Dış Haberler Servisi - Madonna, tur- nesinin Romanya ayağõnda Romanlarõn ay- rõmcõlõğa maruz kaldõklarõnõ söyleyince binlerce hayranõ tarafõndan yuhalandõ. 60 bin kişinin doldurduğu Bükreş Park’taki konserin başlangõcõnda dinleyiciler pop yõl- dõzõna alkõşlarla eşlik ettiler. Fakat Madon- na konser esnasõnda “Doğu Avrupa’da Ro- manlara yönelik çok fazla ayrõmcõlõk oldu- ğunu gördüm ve bu beni çok üzdü” deyince alandan protesto sesleri yükseldi. Eşcinsellere evlatlık onayı Dış Haberler Servisi - Uruguay’da eşcinsel çiftlerin evlatlõk edinebilmesine ilişkin yasa tasarõsõ kabul edildi. Uruguay Katolik Kilisesi’nin itirazõna karşõn 99 san- dalyeli Temsilciler Meclisi’nde görüşülen tasarõ, 13’e karşõ 40 milletvekilinin evet oyuyla kabul edildi. Oylamaya diğer mil- letvekilleri katõlmadõ. Gay ve lezbiyen çift- lere evlat edinebilme hakkõnõ tanõyan tasa- rõnõn, Temsilciler Meclisi’nin ardõndan Se- nato’dan da onay almasõ gerekiyor. Rio de Janeiro 5 kentle yarışta RIO DE JANEIRO (AA) - Brezil- ya’nõn ünlü kentlerinden Rio de Janeiro, dünyada “eşcinseller için en iyi tatil yeri” unvanõnõ kazanmak için Barcelona, Buenos Aires, Londra, Montreal ve Sydney’le yarõ- şõyor. Logo adlõ TV kanalõ tarafõndan dü- zenlenen yarõşmayõ kazanan kent ABD’nin Boston kentinde 2 Kasõm’da düzenlenecek 10. Eşcinsel Konferansõ’nda açõklanacak. İstanbul Haber Servisi - Tasarımcı- lar ve hazır giyim markalarını buluştu- ran İstanbul Moda Günleri, geniş bir ka- tılımla sürüyor. Dün- kü etkinlikler, Simay Bülbül, Özgür Man- sur, Özlem Kaya, Müge Ersin ve Gün- seli Türkay’ın kreas- yonundan oluşan karma defile ile baş- ladı. Gün boyunca Pierre Cardin, Deniz Mercan, Ramsey, Que ve Bahar Kor- çan’ın koleksiyonları modaseverler tara- fından ilgiyle izlendi. Önceki gece de Arzu Kaprol’un defi- lesine gösterilen ilgi nedeniyle çok sayı- da kişi defileyi ayak- ta izlemek zorunda kaldı. İTÜ Taşkışla Yerleşkesi’ndeki Mo- da Günleri bugün sona eriyor. Öte yan- dan CNR EXPO’daki İstanbul Moda Fuarı da dün açıldı. Kaprol’un defilesini ayakta izlediler(Fotoğraf:VEDATARIK) Yarasalar aşk şarkõsõ söylüyor ANKARA (AA) - Yara- salarõn da balinalar gibi sevgililerine aşk şarkõlarõ söylediği tespit edildi. Texas A&M Üniversitesi ile Texas Üniversitesi’nde- ki bilim insanlarõ, yarasala- rõn insan kulağõ ile duyula- mayacak, çok yüksek fre- kanstaki “aşk şarkılarını” kaydederek çözümledi. 3 yõllõk çalõşma boyunca bilim insanlarõ, sayõlarõ 100 binleri bulan yarasalarõ in- celedi ve özel cihazlarla ses kaydõ aldõ. Uzmanlar, daha önce “dili olmadığı” düşü- nülen yarasalarõn, sesler ile heceleme yapõp hatta cümle kurduğunu tespit etti. ‘GERİ ÇEKİL’ Yarasalarõn sevgiliye söylenen şarkõlarda sert vurgular yaparak rakip er- keklere de “geri çekil” me- sajõ verildiği keşfedildi. Şarkõlarõn belirli bir formda olduğu görülen araştõrma- da, erkek yarasalarõn dişile- ri cezbetmek için bunu sõk- lõkla kullandõğõ ortaya çõktõ. CÜMLE KURUYORLAR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog