Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B Kendi Başına Düşünen Çocuklar Başlık, Dr. Elisa Medhus’un. Kitabın tam adı, ‘Kendi Başına Dü- şünen Çocuklar Yetiştirmek’. (Optimist Yayınları) Kendini yöneten çocukları anlatıyor Dr. Medhus. Kanımca çağımızın en önemli kişi- lik sorunu budur. Çünkü artık çocuklarımız (erişkinle- rimiz de) kendini yönetemiyor. İnsanın yönetimi kendi elinden çok- tan çıktı. Televizyon, bilgisayar, internet, oyunlar, reklamlar, popüler kültürün yönetimi egemen. Yönlendirici programlar, değer ak- tarıcı reklamlar, piyasa ekonomisi. Gençler meslek seçerken ‘Neyi ya- parsam başarı kazanır, mutlu olurum’ diyemiyor. Meslekler, ‘Hangisinde ne kazanırım, hangisinde iş bulurum?’ diye aranıyor. Böyle meslek seçmek yanlış mıdır? Yanlıştır, hem de büyük yanlıştır. İşin doğrusu, mesleğin insanı seç- mesidir ama bunu duyacak iç kulak gerekiyor. Kendi kararını ölçerek verebilenler. Dış yönlendirmeleri süzebilenler. Doğruyu yanlışı görerek seçimini ya- pabilenler. Dr. Elisa Medhus, beş özellik seçi- yor. BİR: Yüksek kendine saygı/özgüven. Gerçekten de çok önemli. Özgüveni gelişmeyen ya da oluş- mayan hiç kimse dış etkileri süzemez. İKİ: Ehil olma. Bu terimle, çevre koşullarını anlama ve koşullara uygun olarak ama teslim olmayarak düşünebilme anlatılıyor. Koşulları doğru anlama ve kendini o koşullarda var etme ehliyeti. Önemlidir. ÜÇ: Bağımsızlık. Bağımsızlık her şeyden koparılmış bir benlik değildir. Bağımsızlık, herkese ve kendine saygı duymak demektir. Bağımsız kişilikler kararlarını daha nesnel verebilirler. DÖRT: Ahlaki değerleri sağlam ka- rakter: Kanımca en önemli özellik budur. Karaktersiz bir özgüven büyük bir tehlikedir. Karaktersiz ehliyet de öyle. Zarar ve- ricidir. Karaktersiz bağımsızlık da her tür- lü yanlışa açıktır. Karakter, kişiliğin en önemli teme- lidir. BEŞ: Bir grup içinde değerli ol- mak. Bu da ‘sosyal değer’ dediğimiz özelliktir. İnsan sosyal bir varlıktır. En önemli sosyalleşme süreci de ço- cuklukta başlar, gençlikte yaşanır. Bütün bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuklarımızı nelerin yönlendirdiği her zamankinden çok daha önemli. Ezber bozduğunu söyleyen liberaller, ikinci cumhuriyetçiler, ılımlı İslamcılar hep bir ağızdan aynı ezberi tekrarlayıp duruyorlar... Nedir ezberledikleri? Şu, bu cephe, her fırsatta kendisinin ilerici, yenilikçi ol- duğunu söyleyip; kendisine karşı du- ranlara ise statükocu, tutucu damga- sı vurmak... Nasıl? Şöyle ki: Bu cepheye göre Tür- kiye’de demokrasiden söz etmek müm- kün değil. Çünkü Türkiye’nin yazgısına hâkim olanlar asker sivil bürokratladır. Yani bir vesayet rejimi vardır. Bu ne- denle kavga, emek sermaye kavga- sından çok, bu vesayet rejimini savu- nan devletçilerle halk arasındadır. Ta- bii siz çelişkiyi böyle koyduğunuzda, solculuk adına, halkçılık adına neoliberal dinci AKP’yi desteklemeye kadar gö- türürsünüz işi... Ancak bu statükodan kasıt tam anlamıyla nedir? Onu da an- lamak zor. Neden? Çünkü Türkiye’de kavram- lar o kadar birbirine girdi ki, kim ilerici kim gerici anlamakta zorluk çekmek- teyiz. Ancak biz yine de kafa karıştı- ranlar oyununa gelmeden kavramları yerli yerine oturtmaya çalışalım. Önce soru şu: Statükocu kime de- nir? Eğer statükodan kasıt, laik de- mokratik cumhuriyetin muhafaza edil- mesiyse, bunun tutuculukla hiçbir ala- kası olamaz. Neden? Bunun nedenini anlama- mız için statükoya karşı olduğunu söy- leyen ılımlı İslamcı cephenin nasıl bir de- ğişim arzuladığına bakmamız lazım. Hepimizin bildiği gibi değişimden yana olduğunu söyleyen kesim, laik de- mokratik çağdaş cumhuriyete karşı değişim talep ediyor. Yani amaç teok- rasi. Değişimden kasıt ise bu. O zaman akla ister istemez şu soru gelmiyor değil: Değişimden yana olan dinciliğe karşı mevcut demokratik dü- zeni savunmak ilericilik midir yoksa ge- ricilik midir? Herhalde aklı başında olan herkes değişimden yana olan dinciye karşı mevcut düzeni savunanın ilericilik olduğunu söyleyecektir. Şimdi karar sizin. Kim ilerici? Kim sta- tükocu? Doğan ERGENÇ AOF 2. SINIF StatükocuKimeDenir? Berlin’de düzenlenen Almanya-Türkiye Öğretmenler Buluşmasõ’na iki ülkeden 24 öğretmen katõldõ E ğitim Reformu Girişimi ve Herbert Quandt Vakfõ, Al- manya ve Türkiye’den öğ- retmenleri ikinci kez bir araya getir- di. Alman ve Türk eğitim sistemle- rinin ortak sorunlarõ, Öğretmenler Bu- luşmasõ’nda tartõşõldõ. “Küresel Köyde Eğitim” temalõ toplantõlarda öğretmenler, iki ülkenin eğitim sistemlerinin küreselleşme çağõnda karşõlaştõklarõ sorunlarõ ve ge- liştirilen çözüm önerilerini tartõştõlar. Almanya’nõn federal sistemi ulusal politikalarõ zorlaştõrõrken, Türkiye’de merkezi sõnavlarõn sõnav odaklõ bir eğitim sistemi yarattõğõ belirtildi. Buluşmanõn ikinci gününde dü- zenlenen “Küresel Köyde Değişen Kimlikler ve Eğitim” başlõklõ otu- ruma katõlan Almanya’nõn eski Cum- hurbaşkanõ Richard von Weizsaec- ker, öğrencilere küresel düzeyde re- kabet etmeleri için gerekli becerile- ri vermeye çalõşõrken, değerler eği- timinin de önemini kaybetmemesi ge- rektiğini belirtti. Aynõ oturumda yer alan ERG Direktörü Prof. Dr. Üstün Ergüder ise Türkiye’nin çok ciddi bir değişim sürecinin içinden geçti- ğini ve AB’ye üyelik perspektifi bu- lunan bir ülke olarak eğitim siste- minin de bu değişime ayak uydur- masõ gerektiğini belirtti. Buluşma sõ- rasõnda öğretmenler, iki ülkenin eği- tim sistemini uzmanlar eşliğinde karşõlaştõrma fõrsatõ buldular. HAFTANIN SÖZÜ Hiçbir şeye cesaret etmeyen, hiçbir şey beklemesin. SCHILLER BİZE YAZIN figen_atalay@yahoo.com 29 AĞUSTOS 2009 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA GENÇLİK 15 Sabancı Vakfı’ndan başarılı öğrencilere burs S abancõ Vakfõ’nõn, üniversiteye yerleşen başarõlõ öğrencilere ve- receği karşõlõksõz burs için baş- vurular 15 Eylül-16 Ekim 2009 tarihleri arasõnda yapõlabilecek. Sabancõ Vakfõ, 2009-2010 ders yõ- lõnda yeni uygulamaya koyduğu Sa- bancõ Vakfõ-Vista Bursu da dahil olmak üzere, bu yõl 1300’ü aşan sayõda öğ- renciye burs sağlayacak. Başarõlõ ve maddi desteğe ihtiyacõ olan öğrencilere ekim-haziran arasõnda 9 ay süreyle nakit ödemeyi kapsayan Sabancõ Vakfõ burslarõ karşõlõksõz ve öğ- renciye mecburi hizmet ya da geri öde- me yükümlülüğü getirmiyor. 2009- 2010 ders yõlõnda Sabancõ Vakfõ bursi- yerlerine her ay 260 TL ödenecek. Online Akademi ile eğitim O nline Akademi, eğitim almak iste- yen kişileri, iste- dikleri konunun uzmanõ firmalar ve eğitimcilerle buluşturuyor. Online Aka- demi yetkilileri, bahçe dü- zenlemesinden bilgisayar programcõlõğõna, dõş tica- retten bebek bakõcõlõğõna, İngilizceden Japoncaya her çeşit eğitimle ilgili tüm bilgilerin onlineakademi. com’da bulunabileceğini belirtiyorlar. Online Aka- demi yetkililerinin verdik- leri bilgilere göre firma, ODTÜ, Sakarya Üniversi- tesi ve Gazi Üniversite- si’nin online eğitimlerinin satõş hakkõna sahip bulu- nuyor. Online Akade- mi’nin uzaktan eğitimleri ile seçilen üniversitenin programlarõna kayõt yaptõ- rarak, zaman ve mekân engellerini aşmak müm- kün. Ortalama 2-4 yarõyõl sü- ren eğitimlerin bitiminde, sõnavlardan geçer not alõn- masõ halinde, katõlõmcõla- ra üniversiteler tarafõndan sertifika veriliyor. Online Akademi aracõlõ- ğõyla ODTÜ’nün Bilgi Teknolojileri Sertifika Programõ ile Sakarya Üni- versitesi’nin E-Ofis Yö- neticiliği ve E-Bilişim Tek- nolojileri programlarõna kayõt yaptõrmak mümkün. Zirve Üniversitesi ile Kuzey Teksas işbirliği G aziantep’te bu yõl kuru- lan Zirve Üniversitesi, İngilizce Hazõrlõk Oku- lu konusunda Kuzey Teksas Üni- versitesi ile anlaştõ. Kuzey Tek- sas Üniversitesi İngilizce Hazõr- lõk Okulu Direktörü Eva Bow- man, Gaziantep’e gelerek, Zirve Üniversitesi’nin akademik ve fi- ziksel altyapõsõnõ yerinde incele- di ve dünya standartlarõnda ortak bilimsel faaliyetler yürütmek için anlaşma imzaladõ. Zirve Üniversitesi ve Kuzey Teksas Üniversitesi Hazõrlõk Okullarõ arasõnda eş koordina- törlük sistemi kurulacak. Kuzey Teksas Üniversitesi İngilizce ha- zõrlõk programõ aynõ standartlar- da Zirve Üniversitesi bünyesin- de verilecek. İsteyenlere Kuzey Teksas Üniversitesi kampusunda dil eğitimlerini tamamlama ola- nağõ sunuluyor. Ayrõca, öğre- nimlerine ABD’de devam et- mek isteyen öğrencilere Zirve Üniversitesi dil programõnõ ta- mamlamalarõ halinde verilecek sertifika ile ABD’de dil sõna- võndan muafiyet tanõnacak. Y ASAD ile Bahçeşehir Üniversitesi arasõnda imzalanan protokole göre YASAD üyesi şirketler, yazõlõm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesi için uygulama- lõ eğitim verilmesine yardõm- cõ olacak. Şirketler, uygula- malõ ve markalõ derslerin açõl- masõ, bu konuda araştõrma, proje ve ortak çalõşmalar ya- põlmasõ için Bahçeşehir Üni- versitesi ile birlikte çalõşacak. Bu işbirliğiyle, yazõlõm sektö- rünün ihtiyaç duyduğu nite- likli işgücünün yetiştirilmesi hedefleniyor. Bahçeşehir Üni- versitesi Rektörü Prof. Dr. Deniz Ülke Arõboğan, YA- SAD ile yapõlan işbirliğinin üniversite açõsõndan büyük önem taşõdõğõnõ belirtirken YASAD Başkanõ Gülara Tõr- pançeker de “Bu proje hem sektöre, hem öğrencilere hem de üniversiteye çok fayda ge- tirecek” dedi. YASAD’DAN DESTEK Bahçe düzenlemesinden bilgisayar programcõlõğõna, dõş ticaretten bebek bakõcõlõğõna, İngilizceden Japoncaya her çeşit eğitimle ilgili tüm bilgileri yer alõyor. GENÇLERİN KÖŞESİ G 2001 yõlõnda, ilk PISA uygula- masõnõn sonuçlarõ açõklandõğõnda Almanya’da büyük bir şok yaşandõ. Kendini “eğitim ulusu” olarak gören Almanya 32 ül- ke arasõnda 22. sõrada yer aldõ. Buluşmada bir ko- nuşma yapan Almanya PISA Koordinatörü Dr. Silke Rönnebeck, “PISA Şoku”nun Almanya’da eğitim li- teratürüne girmiş önemli bir terim haline geldiğini söy- ledi. Türkiye, 2000 PISA uygulamasõna katõlmadõ. G Üç yõlda bir düzenlenen PISA uygulamasõnõn ikin- cisine Türkiye de katõldõ. Türkiye PISA 2003’te 40 ül- ke arasõnda 34. ve OECD üyesi 30 ülke arasõnda son- dan ikinci olsa da, Türkiye’de bir “PISA Şoku” ya- şanmadõ. Buluşmada bir konuşma yapan PISA Tür- kiye Koordinatörü Dr. Müfide Çalõşkan, PISA test- lerinde birinci olan ve diğer ülkelere fark atan Fin- landiya’dan alõnabilecek birçok ders olduğunu belirtti. Almanya, bu uygulamada puanõnõ OECD ortalama- sõna yükseltmeyi başardõ. G “PISA Şoku”nun ardõndan Almanya’da eğitim sisteminin güçlendirilmesi için önemli çalõşmalar yü- rütüldü. En önemli sorun, eğitim kalitesini güvence altõna alacak bir mekanizmanõn bulunmamasõ olarak teşhis edildi. Eğitim sistemi içinde okullarõn kaliteye ulaşõp ulaşmadõğõnõ kontrol etmeyi sağlayacak stan- dartlarõn belirlenmesine karar verildi. Bu standart- larõn belirlenmesinden sorumlu Berlin-Brandenburg Okul Gelişimi Enstitüsü Uzmanõ Hans Anand Pant, buluşma sõra- sõnda yaptõğõ konuşmada Alman- ya’da belirlenen standartlarõn öğrencilerin aldõğõ so- nuçlarõ yani eğitimin çõktõlarõnõ değerlendireceğini söy- ledi. G Almanya’da eğitim sisteminin kalitesinin ölçül- mesi ve eksikliklerin giderilmesi için belirli aralõklarla PISA benzeri ulusal sõnavlar yapõlmasõ öngörülüyor. Ancak Almanya federal bir ülke ve eğitim konusun- da yetki eyaletlerin elinde. Bu nedenle, ulus çapõnda politikalarõn yürütülmesi büyük zorluklar yaratõyor. Türkiye’den katõlan öğretmenler ise, merkezi sõnav- lar yüzünden zorluklar yaşadõklarõnõ, Türkiye’de sõ- nav odaklõ bir eğitim sistemi olduğunu belirttiler. TÜRKİYE’DE PISA ŞOKU YAŞANMADI ERDAL ATABEK erdalatak@gmail.com OTEL ve APARTSIFIR TURUNÇ - - - Tüm Odalarda Çift Çanak_Dijital Receiver_Uydu TV www.diplomathotel.com.tr 252-476 7145 veya 537-825 7979 - İngilizce’yi İngilizce kaynaklardan öğrenin... Westminster Univesity ve Premier College sertifikalarına sahip, London School of Business Administration’da master yapmış, ÖĞRETMENDEN, BRITISH ENGLISH ● Gramer, konuşma, derslere yardımcı, sınavlara hazırlık ● İş İngilizcesi (Business English) ve İngilizce iş görüşmelerine (Interview) hazırlık Bahariye-Kadıköy / İstanbul 0532 701 80 41 (0216) 418 94 51 SAHİBİNDEN SATILIK ARSA Didim Merkez’de denize 100 mt. uzaklıkta, 800 m2 arsa TEL: 0532.582 31 34 Cumhuriyet okurlarõnõn ve yazarlarõnõn sitesi Silivri Çanta’da Cumhuriyet Mahallesinde Satõlõk 406 m2 Villa Parseli 50.000 TL 0505 507 89 75 SATILIK YAZLIK Sakarya-Kocaali’de, deniz kenarında, havuzlu, tenis kortlu sitede, sahibinden satılık eşyalı tripleks villa. TEL: 0533 259 54 29
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog