Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

ekonomi@cumhuriyet.com.tr 29 AĞUSTOS 2009 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ 13 CMYB C M Y B İŞÇİNİN EVRENİNDEN ŞÜKRAN SONER Alın Verin... Türkiye’nin kimi popüler ekonomi uzmanlarının kul- lanıldığı, yayına girmeden popüler olan reklam, “Alın verin ekonomiye can verin” vurgulamasını yapıyor. Bir simit, bir sakız, bir demet çiçek, çocuğa oyun- cak alınarak dolaşacak para ile ekonomiye yapılacak katkının önemi anlatılıyor. Bu yolla krizin dibe vur- durduğu tüketim alışkanlıklarının canlandırılması ile reel ekonominin ayağa kaldırılmasına katkı yapılmak isteniyor. Gerçi unun, sakızın, çiçeğin, hele de oyun- cağın ithal olması halinde üretimine katkısı olan işçi bizim işçi olamayacak.. olsun reklamın amacı za- ten en simgesel, bütçeye yük sayılmayacak küçük çaplı harcamaları canlandırarak kıpırdanmayı sağla- mak, moralleri yükseltmek. Arkadaşımız Behiç Ak geçen perşembe günü ya- yımlanan köşesindeki kutuların içindeki çizgileriy- le, emek haklarında sosyal damping olgusunun, Marksizmin dünya işçilerinin birleşmesi çağrısına ters düşen bu çarpık gelişmenin “Çin’deki bütün işçi- ler birleşin” sloganı ile birlikte, çok çarpıcı bir kara mizahını yapmıştı. Türkçesi günümüz krizlerinin en altı çizilmesi gereken boyutu, her birinde kaybedi- len hakların, milyarların, ülkemizde milyonların yi- tirdiklerinin krizden çıkışla geriye dönüşünün ol- madığı. Özetle bu çok sevimli, içtenlikli reklam düşle- nenin çok ötesinde tüketimi canlandırsa da, kriz- den çıkış beklenenden çok daha hızlı olsa da, bu krizle de ülkemizde milyonlar kaybettiklerinin ka- zanılmış haklarının önemli bölümünü bir daha as- la geriye alamayacaklar. Dünyamız ve ülkemizdeki kriz ister “u” isterse “w” harflerinde olduğu gibi hızlı, ya da çok yavaş to- parlanmayı getirse, dahası büyüme rakamları geç- miş güzel günlerini yakalasa dahi ülkemizde mil- yonlar, dünya çapında milyarlar kaybettiklerinin önemli çoğunluğunu asla geriye alamayacaklar. Çünkü krizin kalıcı, değişmez bir sonucu var; dün- ya ve ülke kaynakları çok daha az elde, çok daha büyük rakamlarla toplanırken, çok daha büyük çoğunluk kitleler çok daha derin boyutlarda yok- sullaşmış, yoksunlaşmış, işsiz kalmış, en yaşam- sal sosyal güvenlik, sağlık, eğitim haklarından çok şeyler yitirmiş olarak düzen dışına atılmış olacak- lar. Çarpıcı olanı zengin kuzey dünyasında yaşanan sosyal damping ile yoksul güney dünyasındakinin arasındaki uçurumlar, aynı dünyalardaki ülkeler ara- sındaki uçurumlar olacak... Nasıl ki ABD’ye göre AB’nin halkları ile birlikte kay- bettiklerinin çok daha ağır olduğu şimdiden biliniyorsa, Türkiye’nin de reel ekonomisindeki kayıplarının, iz- lenmiş piyasalar, kendi kaynaklarından kopmalar, üre- timinden vazgeçme politikaları ile orantılı olarak benzer konumdaki ülkelerden daha ağır olduğu da yadsınamıyor. Türkiye daha önceki krizlerinden de- neyimli piyasalar krizini çok daha hafif atlatmışken, AKP iktidarlarının izlediği ülke kaynaklarını Özalizmi mumla aratan hızda eritmesi, talan etmesiyle oran- tılı reel ekonomi krizini yaşamaya mahkûm kabul edi- liyor. Türk-İş’in açıklamasında, krizde işini kaybeden sen- dikalı işçi sayısının 50 bine vardığı belirtiliyordu. Sa- kın geçici üye kaybetme gibi bir durum olarak algı- lamayın. Türkiye’de özeli, kamusu toplam 400 bin- lere düşmüş işçiden 50 bini daha işini kaybetmiş. Bun- ların birkaçının bile bir daha sendikalı bir işyerinde iş bulması olanağı yok. Üretimin toparlanması ile zaman içinde bulabilecekleri işler olsa olsa sigortalı, daha büyük olasılıkla sigortasız, kayıt dışı olacaktır. Zaten göçük sendikal düzenle, toplu pazarlık hakkının kullanılması daha da diplere çekilmiştir. Krizde işlerini kaybetmiş yüz binlerce işçiyle, ça- lışma yaşamına girmesi gereken kentlerde 3’ünden biri işsiz olan gençlere iş yaratılmasına gelince... Ha- ni o reklamdaki mucize gerçekleşse, simiti, sakızı, oyuncağı, çiçeği, tekstili, hafifi, ağırı.. tüm sanayi kol- larında yeniden üretim seferberliğine dönüş yaşan- sa.. iç pazarlarımızdaki şahlanan tüketim tümü ile iç üretim, yatırımlarla karşılansa... Kaldı ki AKP iktida- rının ne böyle bir niyeti, ne de önceliği gündemde... Bir sanayi işçisini üretime katmak için bugünün ra- kamları ile gerekli asgari yatırım rakamı hakkında bir fikrimiz var mı? Ne çapta büyük yatırım artışları ile sa- dece krizin yarattığı işsizlik patlamasının açığı gide- rilebilir? Bu arada unutmadan eksi büyümeden “u” dönüşü ile patlamış büyüme hızları yakalansa, açıklar, yara- lar çok hızla kapansa da kronik işsizliğimizin sorun- larının eritilmesini unutun, iş bulmuşların çalışma, yaşam koşulları, gelirleri çok gerilerde bir yerlerde ka- lacak. Baksanıza Erdoğan hükümetinin krizin insa- nımızı, işçimizi vurmamasına yönelik gündeminde dişimizi kıracak bir önceliği, sosyal politikası var mı? Kendi yandaşı sendikaları bile şaşkına çeviren kamu çalışanlarına ilişkin sözleşme masasında verdiği zam önerisine, kamu çalışanları ile nasıl alay edildiğine bir bakın... Savunması bütçe açıkları, kaynak yokluğu asla ola- maz. Çünkü siyasi oy rantı yapılan sadaka düzenin- de, yandaş kayırmada, İslamcı sermaye, zengin ya- ratmada, yağmalamada tüketilen kamu kaynakları du- dak uçuklatıyor... soner@cumhuriyet.com.tr Memur konfederasyonlarõ ile sürdürülen pazarlõkta hükümet zam önerisini yüzde 2.5+2.5 olarak revize etti Görüşmelerde uzlaşmazlõkANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - İki milyonu aşkõn memuru ilgilendiren toplu gö- rüşmelerde hükümet, hafta içinde yüzde 2 + 2 olarak açõkladõğõ zam teklifini dün yüz- de 2.5 + 2.5 olarak yeniledi. Ancak bu tek- lif memur konfederasyonlarõnca kabul edil- medi. Görüşmelerin uyuşmazlõkla sonuç- lanmasõ nedeniyle “Uzlaştırma Kurulu” devreye girecek. Toplu görüşmelerin dün yapõlan 7. turu öncesi Memur-Sen teklifin arttõrõlmasõ için Başbakan Yardõmcõsõ Ali Babacan’la bir araya geldi. Memur-Sen Genel Başkanõ Ah- met Gündoğdu, 7. tur öncesinde yaptõğõ açõklamada, gelecek yõl memur maaşlarõna yüzde 5 + 6 zam yapõlmasõ teklifini 4 + 4’e çektiklerini söyledi. Toplantõda hükümet, hafta içinde yüzde 2 + 2 olarak açõkladõğõ zam teklifini birinci ve ikinci altõ ay için yüz- de 2.5’lere yükseltti. Ancak teklif konfe- derasyonlarca kabul edilmedi. Taraflarõn ma- li konular dõşõndaki uzlaşma maddelerinin yer alacağõ uyuşmazlõk tutanağõ imzalana- cağõ bildirildi. Toplu görüşmelerin uyuş- mazlõkla sonuçlanmasõ nedeniyle “Uzlaş- tırma Kurulu” devreye girecek. Kurul, 5 gün süreyle yapacağõ çalõşmalarõn ardõndan hazõrlayacağõ raporu Bakanlar Kurulu’na ile- tecek. Son kararõ Bakanlar Kurulu verecek. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanõ Bircan Akyıldız, “Hükümet ölümü gösterip sıt- maya razı ediyor” dedi. Akyõldõz, mutabakat metni imzalanmasõ için ellerinden geleni yaptõklarõnõ belirterek eylemlilik sürecinin başladõğõnõ söyledi. Akyõldõz, 2008 yõlõ mutabakat metninin hü- kümlerini yerine getirmeyen Başbakan Er- doğan hakkõnda suç duyurusunda buluna- caklarõnõ söyledi. BİRLEŞİK KAMU-İŞ Ekonomi Servisi - Birleşik Kamu İş- görenleri Sendikalarõ Konfederasyo- nu (BİRLEŞİK KAMU-İŞ) Genel Başkanõ Hasan Kütük, sadaka sen- dikacõlõğõnõn memura ödülünün 2010 için 2+2 zam olduğunu kaydederek, “Karar hükümetin, meydanlar ve işyerleri emekçilerindir” dedi. Kütük, yaptõğõ açõklamada, “Yetkili sen misin, ben miyim?” kavgasõ yapan konfederasyon temsilcilerinin hükü- meti kamu çalõşanlarõna şikâyet et- tiklerini ifade ederek “BİRLEŞİK KAMU-İŞ olarak; hükümetle pa- zarlık yapan konfederasyonları derhal masadan kalkmaya ve bu or- ta oyununun bir figüranı olmaktan bir an önce vazgeçmeye çağırıyo- ruz” dedi. Bu aşamada örgütlü bütün sendikalarõn en geniş düzeyde ortak eylem takvimi oluşturarak hükümete anlayacaklarõ dilden hak ettikleri yanõtõ vermelerinin zorunlu hale geldiğini kaydeden Kü- tük, şöyle dedi: “Kamu emekçilerinin sefaletten kur- tuluşunun tek yolu; meydanlara çı- karak ve üretimden gelen gücünü kullanarak ‘memur açılımı için’ pa- zarlığa oturmaktan geçmektedir.” Grev olmayõnca zam da yok MURAT KIŞLALI ANKARA - Hükümet, Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi (AİHM) kararõna karşõn hâlâ grev hak- kõ tanõmadõğõ memura, kamu işçisine verdiği zam- dan çok daha düşük bir zam oranõ önerdi. Hükü- metin bu tutumu, toplu iş sözleşmesi yapamayan ve dolayõsõyla grev hakkõ olmayan memurun hü- kümetin zam önerisi üzerinde bir yaptõrõmõ olma- masõna bağlandõ. Gaziantep Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasõnda 1993’te yapõlan toplusözleşmenin uygulanmama- sõ nedeni ile iç hukuk tüketilmiş, Gaziantep’te ça- lõşan sendika üyesi Kemal Demir ve Tüm Bel-Sen sendikasõ başkanõ sõfatõyla Vicdan Baykara AİHM’ye başvurmuştu. Dava 21 Kasõm 2006 günü sonuçlanmõş, ka- rarda, toplusözleşmenin Uluslararasõ Çalõşma Ör- gütü (ILO) sözleşmeleri uyarõnca kabul edilmesi ve gereğinin yerine getirilmesi belirtilmişti. Hükümet, temyiz talebiyle AİHM Büyük Dai- resi’ne başvuruda bulundu. Büyük Daire 12 Kasõm 2008’de daha önceki kararõ onaylayarak kamu ça- lõşanlarõnõn TİS hakkõnõn gereğinin yerine getiril- mesini kararlaştõrmõş, buna karşõn hükümet bu ko- nuda bir adõm atmamõştõ. Türk müteahhitler dünya zirvesinde Ekonomi Servisi - Uluslararasõ inşaat sektörü dergisi “Engineering News Record (ENR)” tarafõndan bir önceki yõl yurtdõşõnda yapõlan işlerin esas alõ- narak hazõrlandõğõ “Dünyanın en büyük 225 uluslararası müteahhidi” liste- sinde bu yõl 31 Türk firmasõ yer aldõ. Türkiye, 50 firmasõ bulunan Çin’in ar- dõndan listede 2. sõraya yükseldi. Listede yer alan Türk müteahhitlik fir- malarõnõn isimleri şöyle: “Enka, Gama, Ant Yapı, Tekfen, Rönesans, TAV, Nurol, Yüksel, STFA, Baytur, Kayı, Yapı Merkezi, Güriş, Yenigün, Polimeks, Kontek, Onur, GAP, Hazinedaroğlu, Summa, Makyol, Beta Tek, Rasen, Cengiz, Çu- kurova, Doğuş, Alarko, Eser, Atlas Yapı, Mesa, TML.” Akbank’ta dosya masrafõ 1000 lira Ekonomi Servisi - Mortga- ge kredisinde indirime devam eden Akbank, 22 Ağustos’tan itibaren 60 ay vadeye kadar olan konut kredilerinde faiz oranõnõ yüzde 0.99’a çekti. ¨Dosya masraflarõnda da indi- rime giden banka yeni bir uy- gulama başlattõ. Bu oran, ek komisyon olma- dan, sadece 1000 TL sabit dos- ya masrafõ ile veriliyor. Koç Holding talebin canlandõrõlmasõ için ‘elinizden geleni yapõn’ uyarõsõ yaptõ Bulgurlu: İkinci yarı zor geçecek Bülent Bulgurlu, başta hükümet, sivil toplum kuruluşlarõ ve işverenler olmak üzere tüm kesimlerin talebin canlandõrõlmasõ için ellerindeki tüm imkânlarõ değerlendirmesi gerektiğini vurguladõ. Ekonomi Servisi - Koç Holding, 2009’un ilk al- tõ ayõnda 20 milyar TL konsolide satõş geliri ve 1.8 milyar TL faaliyet kârõ elde etti. 30 Haziran 2009 itibarõyla Koç Holding’in net kârõ 667 mil- yon TL’ye ulaştõ. Şirket, geçen yõlõn aynõ döne- minde 1.7 milyar lira net kâr açõklamõştõ. Koç Hol- ding’in ikinci çeyrek net kârõ 664.2 milyon lira oldu. Şirket, geçen yõlõn aynõ döneminde 1.67 mil- yar lira net kâr açõklamõştõ. Koç Holding Üst Yöneticisi Bülent Bulgurlu yap- tõğõ açõklamada krizin tüm şirketler gibi kendi sonuçlarõnõ da etkilediğini, hü- kümet, çalõşanlar, Merkez Bankasõ ve işverenlerin aldõklarõ önlemlerin ve yaptõklarõ fedakârlõklarõn üçüncü çey- rekte olumlu etkisini görmeyi umut ettiklerini söyledi. Bulgurlu, vergi indirimlerinin eylülde sona ermesinin ar- dõndan, az da olsa hareket- lenen talebin devamõnõ teminen yeni tedbir- ler alõnacağõnõ ümit ettiklerini ifade etti. Ödeme yapılan mahkûmlardan sadece 2200’ünün bu parayı alma hak- ları bulunduğu, çünkü bunların ekonomiye destek planı yapıldığında ce- zaevine henüz düşmemiş olduğu ifade edildi. Yoksulların ikinci adresi hapishane Ekonomi Servisi - ABD’de Başkan Barack Obama’nõn hü- kümetinin, ekonomiyi canlandõrma planõ çerçevesinde hazõrladõğõ yok- sullara yönelik harcama çekleri adres olarak hapishaneye gitti. Yanlõşlõkla 1700 mahkûma gön- derildiği ortaya çõkan çeklerin her biri 250 dolarlõk iken, bu olayõn top- lam maliyeti 425 bin dolar oldu. Amerikan sosyal güvenlik dairesi sözcüsü konuyla ilgili Dan Mo- raski, “Yaklaşık 1700 mahkûma, canlandırma planı çerçevesin- de ödeme yapıldı, çünkü bu ki- şilerin cezaevinde olduğu konu- sunda bilgimiz yoktu” dedi. Yapõlan açõklamaya göre, toplam 3 bin 9 yüz mahkûma ödeme ya- põldõ. Migros kârõnõ yüzde 380 arttõrdõBurgaz Rakõ, Mey İçki’nin oldu Perakende zincirlerinden Migros’un yõlõn ikinci çeyreğinde net kârõ, geçen yõlõn aynõ dönemine göre yüzde 380 artarak 50.8 mil- yon liraya yükseldi. Şirketin altõ aylõk net kârõ da 111 milyon lira ol- du. Migros’un KAP’a açõkladõğõ konsolide bilançosuna göre, yõlõn ikinci çeyreğinde toplam satõş gelirleri de 1.4 milyar liraya yüksel- di. Şirketin altõ aylõk satõş gelirleri ise 2.68 milyar lira oldu. Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonu (TMSF), ilgili mercilerden gerekli uygunluk izinlerinin alõnmasõ kaydõyla Burgaz Rakõ’nõn Mey İçki Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 62 milyon 500 bin dolar bedelle ihale edilmesini onayladõ. TMSF’nin yönetim ve denetimini devraldõğõ Garipoğlu Grubu şirketlerine ait olan Bur- gaz Alkollü İçecekler Ticari İktisadi Bütünlüğü, 5 Ağustos 2009 tarihli açõk arttõrmada 82 milyon 500 bin dolar üzerinden satõşa çõkarõlmõştõ. MEMURA EYLEM ÇAĞRISI Memur-Sen Genel Başkanı AhmetGündoğdu 7. Tura indirdiği yeni teklifle girdi. Bülent Bulgurlu Tatilinizi zehir etmeyin. Kalbinizi kontrol ettirin TÜRK KALP VAKFI 19 Mayıs Cad. No:8 Şişli / İSTANBUL Tel: (212) 212 07 07 (pbx) http://www.tkv.org.tr T.C. KARTAL 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI 2009/2350 TAL. Bir borçtan dolayõ hacizli bulunan ve aşağõda cins, miktar ve kõymetleri yazõlõ mallar satõşa çõ- karõlmõştõr. Birinci arttõrma 01.10.2009 saat: 11.45 - 11.55 arasõnda YALI MAH. BAĞLAR CAD. NO. 87 KARTAL SANAYİ OTOPARKTI-KARTAL adresinde yapõlacak ve o günü kõymetinin %60’õna istekli bulunmadõğõ takdirde 06.10.2009 günü aynõ yer ve saatler arasõnda 2. artõrma ya- põlcağõ, şu kadar ki, artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhan olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõnõn ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesinin şart olduğu, mahcuzun satõş bedeli üzerinden alõ- nacak KDV damga resmi ve tellaliyenin alõcõya ait olacağõ ve satõş şartnamesinin İcra dosyasõn- dan görülebileceği, masrafõ verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebile- ceği fazla bilgi almak isteyenlerin yukarõda yazõlõ dosya numarasiyle Müdürlüğümüze başvur- malmarõ ilan olunur. (İhaleye katõlacaklardan tahmin edilen kõymetin %20’si kadar temina alõnacaktõr.) 29/04/2009 Lira: 17.000,00 Adet: l adet Malın cinsi (Önemli Nitelik ve Özellikleri): 54 ZE 027 PLA- KALI SKODA FABİA MARKA GRİ RENKLİ HUSUSİ OTO, ÖN TAMPON KIRIK, SAĞ ÇAMURLUK EZİK, SAĞ ARKA KAPI EZİK, SAĞ ARKA ÇAMURLUK EZİK, BAGAJ KA- PAĞI EZİK, ÖN ÇAMURLUK ÇİZİK, ANAHTAR, RUHSAT YOK. (Basõn: 48219) T.C. SİLİVRİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2009/7 Tereke Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa SAMİ ŞAHİN’e ait tereke davasõnõn yapõlan açõk yargõlamasõnda verilen ara kararõ gereğince; Davacõ Hayriye Şahin’in müracaatõ üzerine;îs- tanbul ili, Fatih ilçesi, Yedikule Cilt:33, Hane no:802 Sõra no:7’de nüfusa kayõtlõ Müjdat Gürsu cad. Yeni mah. No: 16 İç kapõ no:2 Silivri İstanbul adresinde iken 26.05.2009 tarihinde ölen Sa- lih ve Cemile oğlu 01.07.1947 doğumlu Sami Şahin’in terekesinin tespiti ile defter tutulmasõna karar verilmiştir. Adõ geçene borçlu ve adõ geçenden alacaklõ olanlarõ, dayanağõ belgeleri ile bir- likte ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde hakimliğimize başvurmalarõ aksi taktirde terekeden hariç bõrakõlacaktõr. (Basõn: 48230)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog