Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 29 AĞUSTOS 2009 CUMARTESİ 10 DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr BAŞSAĞLIĞI Baromuzun 7598 sicil sayısında kayıtlı AVUKAT RIFAT ALİ KUTAY 27.08.2009 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi 28.08.2009 Cuma günü kaldırılan meslektaşımıza Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Baromuz mensuplarına başsağlığı dileriz. İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI VEFAT Baromuzun 15496 sicil sayısında kayıtlı AVUKAT ALTAN TEPECİK vefat etmiştir. Aziz meslektaşımızın cenazesi 29.08.2009 Cumartesi günü (bugün), Beşiktaş Sinanpaşa Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Kilyos Mezarlığı’na defnedilecektir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Baromuz mensuplarına başsağlığı dileriz. İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKULÜN SATIŞ İLANI Dosya No: 2007/3319 Talimat Satõlmasõna karar verilen aşağõda cins, miktar ve önemli özellikleri belirtilen; İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi 1. Böl- ge Cumhuriyet mevkiinde kâin 2 pafta, 2437 parsel sayõlõ 1834,00 m2 miktarlõ kat irtifaklõ arsada 30/1000 arsa paylõ 3 No’lu meskenin tamamõ aşağõdaki koşullarda satõlacaktõr. İMAR DURUMU: Taşõnmazõn 15.12.2006 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Küçükçekmece merkez revizyon uygulama imar planõnda plan notlarõnõn 1.20 maddesindeki hükümleri- ne haiz, A-4 (ayrõk 4 kat) konut alanõnda kõsmen de yol ala- nõnda kalmakta olup hava mania kriterlerinden dolayõ maksi- mum bina yüksekliği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nce tes- pit edilecek RS kotuna göre belirleneceği belirtilmektedir. HALİHAZIR DURUMU VE EVSAFI: Cumhuriyet Mah. Limon Çiçeği Sok. 9 kapõ No’lu zemin kat 3 No’lu dairedir. Bina bodrum kat+zemin kat+3 normal kattan müteşekkildir. B.A.K. tarzda, ayrõk nizamda, 2. sõnõf malzeme ve işçilikle inşa edilmiş, iki girişlidir. Takribi 22 yõllõk binanõn katlarõ dör- der dairelidir. Binanõn zemin katõndaki mezkûr daire girişte antre üzerinde salon, aydõnlõk cepheli mutfak ve aydõnlõk cep- heli oda, banyo, WC, koridorun nihayetinde balkonlu odadan ibaret, takribi 82 m2 brüt alana sahiptir. Islak hacim zeminle- ri seramik, salon ve oda zeminleri marley, duvarlarõ sõvalõ ve boyalõ, banyo duvarlarõ yarõya kadar fayans kaplõ, mutfakta sabit tezgâh ile evye ve ahşap mutfak dolaplarõ, pencere ve kapõ doğramalarõ ahşap ve yağlõboyalõdõr. Normal soba õsõt- malõ olan dairede elektrik ve sõhhi tesisatlar mevcuttur. Ta- şõnmaz belediye ve sosyal imkânlardan istifade edecek ko- numda, konut sahasõndadõr ve ulaşõm imkânlarõ elverişlidir. KIYMETİ: Meskenin halihazõr durumuna 70.000,00 YTL kõymet takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1. Satõş; 30/10/2009 Cuma günü, sa- at: 14.00’ten 14.10’a kadar Küçükçekmece 1. İcra Müdürlü- ğü’nde açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu t tahmin edilen kõymetin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mec- muunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla, 2. Satõş; 09/11/2009 Pazartesi günü, ay- nõ yer ve saatte ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere arttõrma ilanõnda gösterilen müd- det sonunda en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki, art- tõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bul- masõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn top- lamõndan fazla olmasõ ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla be- delle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. a- Arttõrmaya işti- rak edeceklerin tahmin edilen kõymetin ve alacağa mahsuben iştirak edeceklerin kendinden önceki sõrada bulunan alacaklõ- larõn alacağõnõn, % 20’si nispetinde pey akçesi (nakit) veya bu miktar kadar milli bir bankanõn “şartsõz, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para ile- dir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verile- bilir. İhaleye itiraz vaki olmasõ halinde dahi, (alacağõna teka- bül eden satõş bedelini müşteri sõfatõyla ödemekte imtina ile alacaklõya ihale yapõlmamõş olmasõ şartõ ile) satõş bedeli nak- den icra veznesine yatõrõlõr. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflarõ ile katma değer vergisi (150 m2’ye kadar olan net meskenlerde %1 olarak KDV müşteriden tahsil edi- lir), tahliye ve teslim giderleri öncelikle müşteri tarafõnda öde- nir. Birikmiş emlak vergisi, tellaliye ve tapu satõm harcõ satõş bedelinden müşteriye iade edilir, b- İhaleye iştirak edenlerin icra dosyasõ, tapu kaydõ vs, inceleyerek ihaleye katõldõğõnõ ka- bul ettiği, taşõnmazõn tapu kaydõnda varsa; bütünleyici parça- larõnõn, taşõnmazõn eklentilerinin, taşõnmazõn birleştirilmesi durumunun, vs. İİK 128. md. göre taşõnmaz mükellefiyetleri- ni nazara aldõğõ kabul edilir. c- İpotek sahibi alacaklõlarla di- ğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ husu- siyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr.Aksi tak- dirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan ha- riç bõrakõlacaklardõr, d- İhaleye katõlõp daha sonra ihale bede- lini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olanlar tek- lif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve te- merrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi Dairemizce tahsil olunacak, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. e- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup tebligat pul masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gön- derilebilir. f- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/3319 T. Dosya numarasõ ile Müdürlüğü- müze başvurmalarõ ilan olunur. *(İİK 126) *(*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 48224 T.C. BAKIRKÖY 12. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2008/246 Tal Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn, Tapu Kaydõ: İstanbul İli Bahçelievler İlçesi Kocasinan kö- yü Bahçelievler mekiinde kâin 243 DT4b pafta, 1175 ada, 4 parselde kayõtlõ 30/240 arsa paylõ 1. kat (3) No’lu bağõmsõz bölüm No’lu mesken. İmar Durumu: Bahçelievler Belediye Başkanlõğõ’nõn 29.04.2008 tarih 5410 sayõlõ yazõlarõndan Bahçelievler Kocasinan mevkii, 243 DT4b pafta, 1175 ada, 4 parsel sayõlõ yerin 1/1000 ölçekli 29.07.2003 tasdik tarihli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planõ’nda konut alanõnda kaldõ- ğõ ikiz nizam H. 18.50 mt. irtifada, ön bahçe 3.00, yan bahçe 3.00 metre, arka bahçe 3.00 metre (plan notu) yapõlaşma koşullarõnda olduğu bildirilmiştir. Halihazõr Durumu: İstanbul İli Bahçelievler İlçesi Siyavuşpaşa Mah. Gümüş Sok. No: 9 Kat. 1 bağ. Bölüm No: (3) Zakir Numan Apt. adresinde olup Kocasinan mevkii, 243 DT4b pafta, 1175 ada, 4 parsel sayõda kayõtlõdõr. Taşõnmazõn bulunduğu ana bina, bodrum+ zemin+ 5 normal kattan meydana gelmiştir. Betonarme karkas tarzda inşa edilmiştir. Binanõn dõş cephesi BTB kaplõdõr. Binada su, elektrik, asansör ve doğalgaz mevcuttur. Binanõn zemin kat hariç diğer katlar konut olarak kullanõlmaktadõr. Binada her katta bir daire bulunmaktadõr. Binanõn ana giriş kapõsõ demir doğrama, daire kapõsõ çeliktir. Katlar arasõ merdiven mermer, merdiven sahanlõklarõ paledyen mer- merdir. Kõymeti: 1. Kat (3) No’lu bölüm 100.000,00.- TL’dir 1. Satõş Bakõrköy 12. İcra Müdürlüğü’nde 1. Katta (3) bağõmsõz bölüm No’lu daire 02.10.2009 günü saat 10.00’dan 10.15’e kadar Bakõrköy 12. İcra Müdürlüğü’nde açõk arttõrma suretiyle satõ- lacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %60’õnõ ve rüçanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ top- lamõnõ ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa, en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla, gayrimenkul, 12.10.2009 tarihinde yukarõda yazõlõ yer, gün ve saatlerde ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da gayrimenkul için teklif edilen bede- lin tahmin edilen kõymetin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin, taşõnmaz tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubu vermesi gerekmektedir. Sa- tõş peşin para ile yapõlacaktõr. Alõcõ talep ederse 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. KDV, damga resmi, tapu alõcõ harcõ alõcõya, tellaliye resmi satõcõya aittir. Satõş tarihi itibariyle taşõnma- zõn aynõna ilişkin ödenmemiş vergiler varsa satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir) bu gayrimenkul üzerindeki hak- larõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde dairemize bildirmeleri gerekmektedir, aksi takdirde, haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4- İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõr- mamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son iha- le bedeli farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dai- remizce tahsil olunacak, fark varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5- Şartname ilan ta- rihinden itibaren herkesin görebilmesi için Müdürlüğümüzde açõk olup masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya, taşõnmaz satõş şartnamesinin bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameleri görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarõda yazõlõ 2008/246 Tal. Sayõlõ dosya numarasõyla Müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olu- nur. 7- Satõş ilanõ ilgililerin dosya ve tapu kaydõnda yazõlõ adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adrese tebligat yapõlmamasõ halinde ilgililer ve adresleri bilinmeyenler için de işbu satõş ilanõnõn ilanen tebligat yerine kaim olacağõ ilan olunur. 03.08.2009 Basõn: 48261 T.C. YALOVA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN SATIŞ İLANI Dosya No: 2008/2137 Tal. Bir borçtan dolayõ satõlmasõna karar verilen TAPU KAYDI: Yalova ili, Çõnarcõk ilçesi Kocadere köyü Hanburnu mevkii 3/2 pafta, 1023 parsel sayõlõ 388.70 m2 yüzölçümlü arsa vasõflõ ana gayri- menkulün kat irtifaklõ 38/388 arsa paylõ 4. normal kat 10 No’lu mesken. İMAR DURUMU: Kocadere Belediye Başkanlõğõ 09/03/2009 tarihli yazõsõnda 1023 parsel sa- yõlõ taşõnmazõn üzerinde yapõya 13/09/1993 tarihinde yapõ ruhsatõ verildiği bildirilmiştir. TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU: Yalova ili, Çõnarcõk ilçesi, Kocadere köyü Hanbur- nu Caddesi devamõ Ergüder Sokak Çetin Palas 2 No: 13/1 adresindeki 4 normal kat 10 No’lu dai- re bulunduğu, binanõn Kocadere Belediyesi’nde bulunan 18.10.1993 tarihli kat irtifak projesine bakõldõğõnda dairenin salon-antre-2 oda-mutfak-banyo/WC-balkondan (salon/mutfak-oda balkon- lu) ibaret net 44.60 m2, brüt 52.50 m2 alanlõ olduğu yapõ ruhsatõnõn 13.09.1993 tarihinde alõndõğõ yapõ kullanma izninin 26.12.1994 tarihinde verildiği, bulunduğu binanõn kuzey-güney-doğu yö- nünde yer aldõğõ görülmüştür. Taşõnmaz yerleşik alan içerisinde sahile takriben 200 m. mesafe içe- risinde altyapõsõ bulunan, ulaşõmõ kolay bir mevkide olup üzerindeki bina eski deprem yönetmeli- ğine göre yapõlmõş 6 katlõ betonarme karkas yapõ tarzlõdõr. Muhammen Değeri: 60.000,00 TL Satõş Şartlarõ: 1- Satõş 09.11.2009 Pazartesi günü 13.30-13.40 saatleri arasõnda Yalova İcra Mü- dürlüğü’nde açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin % 60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla 19.11.2009 Per- şembe aynõ saate ve aynõ yerde ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da malõn tahmin edi- len kõymetinin % 40’õnõ bulmasõ ve rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõnõ ve satõş giderlerini geçmesi şartõyla en çok arttõrana ihale olunur. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazõmdõr. Sa- tõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, KDV ve tapu alõm satõm harç ve giderleri alõcõya aittir. Aynõndan doğan birikmiş vergi borçlarõnõn olmasõ halinde satõş bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alõcõsõ- na aittir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu taşõnmaz üzerindeki haklarõnõ özel- likle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildir- meleri gerekir; aksi takdirde haklarõnõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõla- caktõr. 4- Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu’nun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve %10 faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şart- name, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için daire açõk olup gideri verildiği takdirde is- teyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündere- catõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarda yazõlõ dosya numarasõy- la Müdürlüğümüze başvurmalarõ ile satõş ilanõn tebliğ edilemeyen alakadarlara İİK 127. md. göre tebliğ yerine kaim olacağõ ilan olunur. 21.08.2009 (İİK. m. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 48190 ‘Gazetecileri fişledik ama...’ Dış Haberler Servisi - Amerikan ordusu, Afganistan’da savaşla ilgili haber yapan gazetecileri “fişlediğini” kabul etti. ABD ordusundan yapõlan açõklamada, bir halkla ilişkiler şirketinden “haber analiz raporlarõ” istendiği belirtilerek, haberlerin “olumlu”, “olumsuz” veya “nötr” olarak sõnõflandõrõldõğõ, ancak bu sõnõflandõrmanõn, gazetecilerin görev yapmasõnõ engellemek amacõyla kullanõlmadõğõ öne sürüldü. ABD Savunma Bakanlõğõ (Pentagon) tarafõndan finanse edilen ancak bağõmsõz habercilik yapan “Stars and Stripes” gazetesi, ABD ordusunun Afganistan’da gazetecileri “fişlediğini” yazmõştõ. Pentagon da bir açõklama yaparak uygulamayla ilgisi olmadõğõnõ ileri sürdü. Sırbistan’dan Irak’a silah Dış Haberler Servisi - Sõrbistan’õn Irak’a 100 milyon dolarlõk silah satacağõ bildirildi. Sõrbistan Savunma Bakanõ Dragan Sutanovaç, silah anlaşmasõnõn imzalandõğõnõ belirtti, ancak silahlarõn niteliğine ilişkin bilgi vermedi. Bakan, Belgrad’da Iraklõ yetkililerle imzalanan anlaşma üzerine 6 bin işçinin çalõştõğõ 6 askeri fabrikanõn tam kapasite üretime geçirileceğini kaydetti. Bulgaristan’daki õrkçõ ATAKA’nõn yayõn organõ, Türkçe haberlere karşõ imza topluyor SOFYA (AA) - Bulgaristan’da õrkçõ ve aşõrõ milliyetçi ATAKA partisinin yayõn organõ olarak bilinen özel televizyon kanalõ “SKAT TV”, Bulgaristan Devlet Televizyonu’nda (BNT) Türkçe haberlerin yayõndan kaldõrõlmasõ için imza kampanyasõ başlattõ. Ülkede 8 yõldõr günde 15 dakika yayõmlanan Türkçe haber bülteninin yasaklanmasõ talebiyle başlatõlan kampanya çerçevesinde, SKAT TV çalõşanlarõ başkent Sofya ile büyük şehirlerin merkezlerine kurduklarõ standlarda halktan imza toplamaya çalõşõyor. Sofya’da 2 bin 200, ülke genelinde ise 40 bin imza toplandõğõnõ belirten kampanya sorumlusu Nenço Nenov, “Bulgaristan’da Türk yok. Müslümanlar var. Kendini Türk olarak görenler sadece kendilerine zarar veriyorlar” iddiasõnda bulundu. BNT’deki Türkçe haber yayõnlarõn halk arasõnda ayrõm yarattõğõnõ öne süren Nenov, Bulgaristan’õn resmi dilinin Bulgarca olduğunu ve her Bulgar vatandaşõnõn Bulgarca bilmesi gerektiğini söyledi. Nenov, eylül ayõ sonuna dek sürdürmeyi planladõklarõ kampanyada topladõklarõ imzalarõ meclise sunacaklarõnõ, ayrõca TRT’de Bulgarca yayõn yapõlmasõ talebiyle başka bir kampanya başlatacaklarõnõ kaydetti. Başbakan Boyko Borisov, kendisini destekleyen ATAKA’nõn Türkçe haber yasağõ talebinin mecliste görüşülmesi gerektiğini söylemişti. Washington petrolü istiyor Dış Haberler Servisi - Küba li- deri Fidel Castro, ABD’nin Ko- lombiya’yla yaptõğõ üs anlaşma- sõyla, Venezüella Devlet Başkanõ Hugo Chavez’in devrimci hükü- metini ortadan kaldõrmayõ ve ülke- deki petrolün denetimini ele geçir- meyi amaçladõğõnõ söyledi. Güney Amerika Devletler Birli- ği’nin ABD’nin Kolombiya’daki 7 üssü kullanabilmesine olanak sağlayan anlaşmasõyla ilgili düzenlediği ola- ğanüstü zirve öncesinde, konu üzerine bir makale kaleme alan Castro, “ABD’nin tek niyeti, Latin Ameri- ka’yı, birliklerinin birkaç saatte ulaşabileceği bir menzile sokmak” ifadesini kullandõ. Anlaşmasõnõn Gü- ney ve Orta Amerika halklarõnõn ba- ğõmsõzlõğõnõ ve bütünlüğünü tehdit et- tiğini belirten 83 yaşõndaki Küba lideri, “Amerikan imparatorluğu, arka bahçesinde gelişen yeni ekonomilerle rekabet istemiyor” diye yazdõ. ABD’nin üs anlaşmasõnõ savunmak üzere öne sürdüğü uyuşturucu kaçak- çõlõğõ ve terörle mücadele bahanesinin komik olduğunu kaydeden Castro, “tarihin en büyük terörist devleti” olarak nitelendirdiği ABD’nin, dün- yanõn en büyük uyuşturucu tüketicisi ve silah üreticisi olduğunu, Latin Ame- rika’daki organize suçlarda kullanõlan ateşli silahlarõn çoğunun ABD tara- fõndan temin edildiğini vurguladõ. Castro, ABD’nin bölgedeki baş- lõca müttefiki Kolombiya için de, “Kendisine saygısı olan bir dev- let paralı askere ya da uyuştu- rucuyla mücadele için Ameri- kan üslerine ihtiyaç duymaz” ifadesini kullandõ. Kolombiya’nın üslerini ABD askerlerine açması Arjantin’de de protesto edildi. Latin Amerika liderleri dün ABD’nin Kolombiya’daki üsleri kullanma planlarını tartışmak üzere Arjantin’de buluştu. (Fotoğraf: REUTERS) Türkçe yayõna karşõ kampanya Kampanya sorumlusu Nenov “Bulgaristan’da Türk yok. Müslümanlar var. Kendini Türk olarak görenler sadece kendilerine zarar veriyorlar” Dış Haberler Servisi - Birleşmiş Milletler’in (BM) “etik, şeffaflık ve hesap verebilirlik” konularõyla ilgili bir bölümünde çalõşan iyi gelirli bir yetkili, dolandõrõcõlõktan suçlu bulundu. Amerikan Fox News televizyonunun haberine göre Fransõz Bruno Bastet (40), kendisini, karõsõnõ ve iki çocuğunu, Fransa’da yoksul ve orta gelirli ailelere ödenen geçim ve konut yardõmlarõ listesine yazdõrarak 4 yõldõr on binlerce dolarõ hesabõna geçirdi. Yardõmlar, ailedeki kişi sayõsõ ve kiralanan daireye göre değişiyor ve genellikle yõlda 17 bin dolardan az geliri olan Fransõz vatandaşlarõna veriliyor. Manhattan’da daire Yardõmõ alacak kişilerin Fransa’da yaşamasõ da diğer koşullar arasõnda. Oysa Bruno Bastet’in geçim masrafõ gibi ödeneklerle birlikte yõllõk yaklaşõk net 180 bin dolar gelir elde ettiği ve 2004’ten beri yaşadõğõ New York’un en gözde semti Manhattan’da bir daire sahibi olduğu kaydedildi. Bastet’in karõsõ ve iki çocuğunun da 2005’ten beri Dominik Cumhuriyeti’nde yaşadõğõ bildirildi. Fransõz Sosyal Güvenlik yetkilileri, Bastet’ten hesabõna geçirdiği yaklaşõk 31 bin dolarõn geri isteneceğini belirtti, ancak başka bir açõklama yapmaktan kaçõndõ. BM yetkilileri ise “çalışanların mahremiyeti ilkesi”ni öne sürerek açõklama yapmadõ. BM YETKİLİSİ Etikten sorumlu dolandırıcı Küba lideri Fidel Castro ABD yönetimini suçladõ: (AA)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog