Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30641 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 28 AĞUSTOS 2009 CUMA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Temeli Kültür Olan Ülke Yunanistan’ın ekonomi başkenti Selanik’ten Gü- mülcine’ye gitmek için tren istasyonuna geldim. Bi- let satıcısına, “Gümülcine” deyip parayı uzattım. İş- lem yapmadan yüzüme baktı. Yeniden derdimi an- lattım. Bu kez başını “olmaz” anlamında sallamaya başladı. Az sonra güzergâh haritasından Gümülcine’nin ye- rini gösterip seslendi: Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Nihayet Bir Parmak İlerledi Başbakan açılımı bir ay önce, 22 Temmuz’da baş- lattı. Ağustosun sonlarındayız; açılımın üzerinden 35 gün geçti. Bu süre bugünlere değin açılımın içeriğini tartışmakla geçti. Hükümet ya ne yapacağını bilemiyor. Açılımın içe- riğini destek aradığı kesimlere açıklayamıyor; ya da Arkası Sa. 8. Sü. 1’de OLAYLAR VE GÖRÜŞLER 9. Sayfada ALİ SİRMEN’İN YAZISI 8. Sayfada SÜPER LOTO ÇEKİLDİ 2, 22, 35, 39, 45, 49 UEFA Avrupa Ligi G. Saray ve F. Bahçe gruplarda AKP hükümetinin yargõda yapmak istediği önemli değişiklikler ‘reform stratejisinde’ yok BelgeileplanfarklıSÖZ EDİLMEYEN AYRINTI Adalet Bakanlõğõ tarafõndan hazõrlanan yargõ reformu strateji belgesi ile iktidarõn planõnõn farklõ olduğu ortaya çõktõ. Belge ile plan ara- sõnda en dikkat çeken farklõlõk, belgede Anayasa Mahkemesi’nde yapõlacak deği- şiklikten hiç söz edilmemesine karşõn, planda mahkemenin yapõsõnda ciddi değişiklik öngörülmesi. Buna göre, mahkemenin görev tanõmõ yeni baştan yapõlacak; üye sa- yõsõnõn arttõrõlmasõ ve bunlarõn bir kõsmõnõn Meclis tarafõndan seçilmesi, daireler oluş- turulmasõ, bireysel başvuru ve Yüce Divan gibi konular tartõşõlacak. 6. Sayfada ‘FAŞİZME AÇIK GİDİŞ’ CHP’nin hukukçu milletvekillerinden Şahin Mengü, AB’nin ilerleme raporlarõnda yõllardõr Adalet Bakanõ ve müsteşarõnõn HSYK’den çõkarõlmasõ gerektiğinin söylendiğini belirterek, “Şimdi, raporda söylenmiyor bu diyorlar. İyi de yõllardõr söyleniyor. Amaç AKP’nin yargõyõ ele geçirmesidir. Açõk ve net faşiz- me gidiyoruz. Hitler de Mussolini de her şeyi mahkeme kararõyla yapõyordu” diye konuştu. Türk Hukuk Kurumu Başkanõ Tuncay Alemdaroğlu da reforma ihtiyaç du- yulduğunu ancak bazõ düzenlemelerin ‘kuşku’ yarattõğõnõ belirtti. 6. Sayfada Kaz Dağlarõ Yangõnda sabotaj kuşkusu Kaz Dağları’nda Ortaoba köyü çevresinde çõkan yan- gõn yoğun uğraş sonucu dün sabaha karşõ söndürüldü. İlk yangõnõn kontrol altõna alõn- dõğõ sõralarda gece yarõsõ ikinci kez yangõn çõkmasõ, yöre halkõnõ sabotaj konu- sunda endişelendirdi. Yan- gõn, 250 hektarlõk alanda etkili oldu. 3. Sayfada Savcõya karşõ tertip Avukat Turgut Kazan, mü- vekkili olan Erzincan Cum- huriyet Başsavcõsõ İlhan Ci- haner’in cemaatlere yönelik soruşturmalarõ nedeniyle bas- kõ altõnda olduğunu söyledi. Kazan, olayõ tüm yargõç ve savcõlara yönelik bir tehdit olarak değerlendirirken mü- vekkili hakkõnda “Andõççõ”, “Ergenekoncu” diye kamuo- yu oluşturulmaya çalõşõldõğõ- nõ belirtti. 7. Sayfada Görüşmeçağrõlarõnamuhalefetpartilerinden‘hayõr’yanõtõalanAKPyenitaktikgeliştirdi Açılıma gizli oturum Raylarda facia: 5 ölü 21 yaralõ Eskişehir-İstanbul seferi- ni yapan Cumhuriyet Eks- presi, Bilecik’in Bozüyük ilçesi Karaköy-Ayvalõ mevkiinde kontrolsüz ola- rak demiryoluna giren iş makinesiyle çarpõştõ. Ka- zada 5 kişi yaşamõnõ yiti- rirken 21 kişi de yaralandõ. İş makinesi operatörü Meh- met Sait Yõlmaz ağõr yara- lõ olarak hastaneye kaldõ- rõldõ. Kazada en çok hasar ilk vagonda meydana gel- di. Ulaştõrma Bakanõ Binali Yõldõrõm, kazada ölen 5 yolcunun lokomotifle va- gon arasõnda sõkõştõğõnõ söyledi. 3. Sayfada Başbakan, Meclis’te bir “gizli oturumda” konu- nun ele alõnacağõnõ bildirdi. Ancak CHP ve MHP, “gizli oturum” dahil, AKP’nin bundan sonraki hiç- bir girişiminin “inandõrõcõ” olmayacağõnõ belirtti. Muhalefet sözcüleri, gizli oturumu “taktik” ola- rak değerlendirerek “Erdoğan kaçak güreşiyor” de- di. AYŞE SAYIN’ın haberi 5. Sayfada Erdoğan, Kürt sorununun çözümünde tarihi bir noktaya gelindiğini belirtti. “Herkesi çözümün par- çasõ olmaya” çağõran Erdoğan, “Bizim kimseye, ‘her şeyi biz yapalõm’, ‘kuralõ biz koyalõm’, ‘çer- çeveyi biz çizelim’ gibi bir dayatmamõz yok. Çün- kü biz Türkiye’nin tamamõ değiliz. Bu fitne ate- şini elbirliğiyle söndürelim” dedi. 5. Sayfada Büyük Taarruz’un 87. yõlõ nedeniyle Çiğiltepe Şe- hitliği’ni ziyaret eden Genelkurmay Başkanõ Başbuğ, şehitlerin mezarlarõna çiçek koyduktan sonra “Daha fazla söze gerek yok. 87 yõl önce şe- hit olanlar burada beraberce yatõyorlar. İşte Tür- kiye bu, işte kardeşlik bu” diye konuştu. BAHA- DIR SELİM DİLEK’in haberi 8. Sayfada ‘KAÇAK GÜREŞİYORLAR’ ERDOĞAN: DAYATMAMIZ YOK BAŞBUĞ: İŞTE KARDEŞLİK BU ‘Şişeli işkence kanıtlandı’ İran’da Meclis haberleri si- tesi, meclis komisyonu üye- si bir milletvekiline daya- narak bazõ reform yanlõla- rõna soda şişesi ve copla te- cavüz edildiğinin ispatlan- dõğõnõ yazdõ. İran’õn dini li- deri Ayetullah Hamaney, gösterileri “yabancõ güçlere çalõşmakla” suçlayamayaca- ğõnõ söyledi. 10. Sayfada Duruşmada tartışma Danıştay saldõrõsõnõ ger- çekleştiren Alparslan Ars- lan’õn Bakõrköy Ruh ve Si- nir Hastalõklarõ Hastanesi’ne sevkine karar verildiği be- lirtildi. 1. Ergenekon dava- sõnda, yerine oturmayarak salondan çõkmak isteyen Arslan ile Mahkeme Baş- kanõ Şengün arasõnda tartõş- ma yaşandõ. 7. Sayfada Kazada, lokomotif ve bazı vagonlar demiryolundan çıkarak devrildi. Çevredeki yurttaşlar kendi imkânlarıyla va- gonlarda sıkışan yolcuları çıkarmaya çalıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. (Fotoğraf: AA) Tasarımcılar ve hazır giyim marka- larını buluşturan İstanbul Moda Günleri başladı. Etkinlik kapsamın- da 2010 mayo ve bikini modelleri ta- nıtıldı. Manken Tuğçe Kazaz, pır- lantalı “mayokini”siyle ilgi çekti. De- fileyi izleyenler arasında bulunan bazı Arap erkeklerin Kazaz podyu- ma çıktığı sırada başlarını önlerine eğerek gözlerini kapattıkları ve dışarı çıktıkları görüldü. Arap kadınları ise defileyi ilgiyle izledi. 13. Sayfada ‘Mayokini’ çõktõ Araplar kaçtõ Fotoğraf:VEDATARIK KAZ DAĞLARI YAKILDI HİKMET ÇETİNKAYA’- nın yazısı 5. Sayfada Cemaate koruma Avrupa Ligi’nde mü- cadele eden Fener- bahçe ve Galatasaray, ilk maçlarda elde et- tikleri avantajlõ skor- larla gruplarda müca- dele etme hakkõnõ ka- zandõ. G.Saray Es- tonya’dan 1-1’le dö- nerken F.Bahçe saha- sõnda Sion’la 2-2 be- rabere kaldõ. Şampi- yonlar Ligi’nde de kuralar çekildi. Be- şiktaş, Manchester United, CSKA Mos- kova ve Wolfsburg ile eşleşti. Spor’da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog