Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

DESA DİRENİŞİ İşçiler kazandõ Türkiye Deri-İş Sendikasõ ile De- sa Deri arasõnda 2008 yõlõnda sen- dika üyesi olduklarõ için işten atõlan 44 işçinin yeniden işbaşõ yaptõrõl- masõ için devam eden görüşmeler, pazartesi günü imzalanan proto- kolle sonuçlandõrõldõ. 7. Sayfada HÜKÜMETİN ÖNERİSİ Memura yüzde 2 Toplu görüşmelerde, hükümet kriz bahanesine sõğõnarak kamu çalõ- şanlarõna ilk 6 ay için yüzde 2, ikin- ci 6 ay için de yüzde 2 artõş yapmayõ önerdi. Enflasyon rakamõnõn al- tõnda kalan orana memur sendika- larõ tepki gösterdi. 7. Sayfada C CMYB C M Y B 85. YIL SAYI: 30640 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 27 AĞUSTOS 2009 PERŞEMBE GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Jenkins’in Raporu İngiliz gazeteci Gareth Jenkins’in titiz bir çalışma sonucunda kaleme aldığı, “Gerçekle Fantezi Arasın- da: Türkiye’nin Ergenekon Soruşturması” başlıklı araştırması pek çok bakımdan düşündürücü. 83 sayfalık araştırma-raporda dikkatimi çeken ki- mi noktaları paylaşmak istiyorum. Jenkins’ten bu araştırmayı kim istemiş? Washington merkezli düşünce kuruluşlarından Arkası Sa. 14. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Belirsizlik! Nasıl açılımsa... Her kuruluşun fikri görüşü var. Sa- dece hükümetin görüşü, fikri yok! Ne yapacak hükümet, açılımı nereye bağlayacak? Belli değil! İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın görüşmeleri kanık- sandı; Bakan elinde bir not defteri, o kuruluş, bu sen- dika, iktidara ya yandaş ya yalaka kimi gazetecileri dolaşıp duruyor. Arkası Sa. 14. Sü. 1’de Dağdaki PKK’lilere seslendi Başbuğ’dan ‘Gelin teslim olun’ çağrısı Erdoğan, Başbuğ gibi konuştu: DTP’li Hasip Kaplan: Üniter yapı tartışılmaz Genelkurmay Başkanõ Orgeneral İlker Başbuğ’un önceki günkü açõklamasõnõn ardõndan Başbakan Tay- yip Erdoğan dün Kürt açõlõmõnõ “tek millet, tek bay- rak, tek vatan, tek devlet” anlayõşõ içinde sürdüre- ceklerini belirterek, “Üniter yapõmõz üzerinde her- hangi bir spekülasyona müsaade etmek asla müm- kün değil” diye konuştu. 4. Sayfada Kızılderili değiliz DTP Şõrnak Milletvekili Hasip Kaplan, son dönemde Kürt halkõnõn onurunu rencide edici açõklamalar ya- põldõğõnõ ileri sürerek, “Kürt halkõ ne Kõzõlderilidir ne de Türkiye’nin Kunta Kinte’sidir” dedi. “Siya- set bir bilimdir, bir mahalle jargonu değildir” diyen Kaplan, hükümet sözcülerinin dil ve üsluplarõna dik- kat etmesi gerektiğini söyledi. 5. Sayfada Başbakan Karadeniz sahil yolunu Trakya’dan devam ettirmek istiyor, bu girişim İstanbul’u tehdit ediyor 3. köprü en kuzeye Büyük Taarruz’un 87. yıldönümü dolayısıyla her yıl düzenlenen Zafer Haftası kutlamaları, Atatürk’ün taarruz emrini verdiği 1874 rakımlı Kocatepe’de dün sabahın ilk ışıklarına kadar de- vam etti. Kocatepe’ye yürüyüş sırasında ilk kez siyasi parti bayrakları açılırken sık sık AKP aleyhine sloganlar atıldı. Törenler sırasında da mehter takımıyla CHP Gençlik Kolları arasında tartışma çıktı. Mehteran gösterileri sırasında gençlik kollarından bir grup, 10. Yıl Marşı’nın da aralarında olduğu farklı marşlar okudu. 14. Sayfada AKP’DEN İKİNCİ VARLIK BARIŞI SEFERBERLİĞİ 100 bin kişiye vergi rüşveti Ekonomide kayõt dõşõlõğõ bir türlü önleyemeyen Maliye, çareyi vergi öde- mediğini düşündüğü yurttaşa mektup yazmakta buldu. Gelir İdaresi Başkan- lõğõ başvuru tarihi 30 Eylül’de sona erecek ikinci varlõk barõşõ uygulamasõ için 100 bin kişiye ‘Düzenlemeden yararlanmanõz menfaatõnõza’ şeklinde mektup yazdõ. Bu konuda 10 bin afiş ve binlerce broşür bastõrõldõ. Maliye Bakanlõğõ, varlõk barõşõnõn yurtdõşõnda tanõtõmõ için de hazõrlõk yapõyor. 10. Sayfada Irak’ta Şiiler yasta Irak’ın en büyük Şii partisi Irak İslam Yüksek Konse- yi’nin lideri Abdülaziz el He- kim’in İran’da akciğer kan- seri tedavisi gördüğü hasta- nede öldüğü bildirildi. Belli aralõklarla İran’õn başkenti Tahran’a giderek tedavi gören El Hekim, geçen pazartesi günü yeniden hastaneye kal- dõrõlmõştõ. 9. Sayfada Muhalif İran filmi İranlı yönetmen Muhsin Makhmalbaf’õn küçük kõzõ Hana Makhmalbaf’õn, ül- kede yapõlan seçimler son- rasõnda patlak veren muha- lif gösterileri konu alan ‘Green Days’ (Yeşil Gün- ler) adlõ filmi, 2-12 Eylül ta- rihleri arasõnda Venedik Film Festivali’nde göste- rilecek. 16. Sayfada 4 ASKERİN ŞEHİT OLMASI OLAYINDA 1 TUTUKLAMA 3. Sayfada KİRLİLİKTE YEDİNCİYİZ Arka Sayfada Deniz Kuvvetleri Komutanlõğõ’ndaki devir teslim tö- reni sonrasõ gazetecilerin sorularõnõ yanõtlayan Ge- nelkurmay Başkanõ Başbuğ, PKK mensuplarõna çağ- rõda bulundu. Başbuğ “Gelin teslim olun, Türk ada- letine güvenin” dedi. Erdoğan da Başbuğ’un çağ- rõsõna katõldõğõnõ belirtti. Deniz Kuvvetleri Komu- tanlõğõ görevini devralan Oramiral Yiğit, ilk görevinin üniter ve ulus devlet yapõsõna yönelik tehditlere kar- şõ koymak olduğunu belirtti. 5. Sayfada Zafer kutlamaları (Fotoğraf:AAMAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI Makina Mühendisleri Odasõ İstanbul Şube Başkanõ İlter Çelik, 3. köprü projesinin ihti- yaçtan değil rant yaratma isteğinden kaynak- landõğõnõ belirterek, çözümün deniz ve demiryolu ile toplu taşõmacõlõğa yönelmek olduğunu söy- ledi. Çelik, Başbakan Erdoğan’õn eskiden köp- rüye karşõ çõktõğõnõ anõmsattõ. 14. Sayfada ‘Rant aracõ olacak’ Karadeniz sahil yolunu Trakya’ya geçirmek için tek güzer- gâhõn Boğaziçi’nin Karadeniz’e en yakõn kesimindeki “Ga- ripçe/Rumeli Feneri” arasõ ile “Poyrazköy/Anadolu Feneri” ara- sõ olduğunu belirten bir Büyükşehir Belediyesi uzmanõ, “Ka- radeniz kõyõ yolunun Kandõra-Şile aksõndan Boğaz’õ geçerek Trakya’daki Kilyos-Kõyõköy-İğneada-Bulgaristan yönünde devam edebilmesi için Tarabya’dan bağlanmak ters düşüyor” dedi. Bir başka uzman Dünya Bankasõ kaynaklarõndan yarar- lanmak için de bu güzergâhõn gerekli olduğunu söyledi. OKTAY EKİNCİ Boğaziçi’ne 3. köprü için CHP İstanbul İl Baş- kanõ Gürsel Tekin’in ve Büyükşehir Belediye Başkanõ Kadir Top- baş’õn peş peşe açõkla- dõklarõ “Tarabya-Bey- koz” güzergâhõna Başba- kan Erdoğan’õn ertesi gün “kesin değil” demesi ne anlama geliyor? Sorunun yanõtõnõ “Baş- bakan Karadeniz kıyı yoluyla bağlantı istiyor...” şeklinde yorumlayan uzman- lar, bu nedenle yeni güzergâhõn “en kuzeye” kayabileceğini belirtiyorlar. Çünkü Erdoğan, 2007’nin Nisan ayõndaki “Karadeniz kıyı yolu açılış töreni”nde yaptõğõ konuşmada şunlarõ söylemişti: “Benim rüyam, bu yolu tamamıyla sa- hilden İstanbul’a ulaştırmak. İnşallah Karadeniz sahil yolu İstanbul’un üçün- cü köprüsüyle de bütünleşecek.” Baş- bakan’õn Topbaş’õ bile yalanlamasõn- daki temel neden de “onayı olmadığı an- laşılan” Tarabya-Beykoz güzergâhõnõn işte bu “rüya”sõyla çelişmesi. Arkası Sa. 14, Sü. 3’te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog