Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30639 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 26 AĞUSTOS 2009 ÇARŞAMBA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 174 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Yalnızlaşma Süreci Bu Başbakan’a, onu izleyen sözcülerinin gerçek- leri halkın gözünden kaçırma çabalarına.. kimi belgeleri politik hesapları uğruna yalan yanlış ifadelerle ka- muoyuna duyuran davranışlarına.. eleştirilere küfür- le karşılık veren tutumlarına bakarak ülkeyi yöneten kadronun inandırıcı olduğu söylenebilir mi? Kimi şarkıcının katıldığı, yalaka yandaş yazar çi- Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Siyasette kopan kavgada yöneltilen suçlamalar açõklama yapmaya zorladõ Başbuğ, açılıma çerçeveyi çizdi‘TSK taraftır’ Genelkurmay Başkanõ Başbuğ, Kürt açõlõmõ konusunda TSK’nin görüşlerini açõkladõ. Başbuğ anayasanõn “Türkiye devleti, ülkesi ve mil- letiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir” dediğini anõmsatarak, TSK’nin, kendisine Atatürk’ün emanet ettiği Türkiye’nin ulus-devlet ve üniter-devlet yapõ- sõnõn korunmasõnda taraf olduğunu vurguladõ. Siyasilere mesaj Kültürel farklõlõklarõn siyasal- laştõrõlmasõnõn kabul edilemez olduğunu vurgulayan Başbuğ, terör örgütü ve destekleyicileriyle ilişki ku- rulmasõna yol açabilecek faaliyetlere karşõ çõktõ. Orgeneral Başbuğ “TSK tartõşõlacak konularõn, dev- leti çatõşma ortamõna sokmayacak konular olmasõna inanõr” değerlendirmesinde bulundu. 5. Sayfada İKTİDAR-MUHALEFET Açõklama herkesi memnun etti AKP’li Bozdağ, Başbuğ’un açõkla- malarõna katõldõklarõnõ söyledi. CHP’li Anadol, Başbuğ’un bölünmez bütünlük ve resmi dil konusunda iyi bir vurgu yaptõğõnõ belirtirken, “Ama gönül isterdi ki MGK bildirisine de bunlar yansõsõn” dedi. MHP’den Şandõr, Başbuğ’un açõklamasõ ile “Kürt açõlõmõ” girişimi- nin “bittiğini” öne sürdü. 6. Sayfada DTP HERKESE KIZGIN ‘Resmi söylem allanõp pullandõ’ DTP yönetimi, AKP ile MHP’nin Öca- lan konusundaki çekişmelerinin sevi- yesiz olduğunu, kendilerini sorumlu bir üsluba davet edenlerin suskunluğu- nu anlamanõn ise mümkün olmadõğõnõ vurguladõ. “Başbuğ’un açõklamasõndan da anlaşõlacağõ üzere” açõlõmõn aslõnda bilinen resmi söylemin allanõp pullan- masõ olduğu öne sürüldü. 5. Sayfada Birinci Ergenekon davasõy- la birleştirilen Danõştay ve gazetemize yönelik saldõrõ- lara ilişkin davanõn tutuklu sanõklarõndan Osman Yõl- dõrõm, ilginç açõklamalarda bulundu. Osman Yõldõrõm, “Cumhuriyet gazetesini bu gençlere ben bombalattõm. Pişman değilim” dedi. Yıldırım, Danõştay saldõrõ- sõnõ televizyondan öğrendi- ğini savundu. GATA’da “İleri derecede antisosyal kişilik bozukluğu” tanõsõ konduğu ortaya çõkan Yõl- dõrõm’a Ergenekon savcõla- rõnõn “Osmanõm” dediği ile- ri sürülmüştü. HATİCE TUNCER/HİLAL KÖSE’- nin haberi 8. Sayfada Savcılık dinlenecek Yargıtay Başsavcõsõ Abdurrahman Yal- çõnkaya’nõn telefonla tehdit edilmesi üze- rine başsavcõlõk kendi telefonlarõnõ din- leme kararõ aldõ. Başsavcõlõk kaynakla- rõ, güvenlik gerekçesiyle bu uygulama- ya gidildiğini bildirdiler. 4. Sayfada YARGI STRATEJİ TASLAĞI GÜVENLİK İÇİN Hükümetin ilk hedefi HSYK AKP’nin “Yargõ Reformu Strateji Tas- lağõ”na göre Hâkimler ve Savcõlar Yük- sek Kurulu, objektif, tarafsõz ve say- damlõk temelinde geniş tabanlõ temsil esasõna göre yeniden yapõlandõrõlacak. Kurulun kararlarõna itiraz sistemi geti- rilmesi ve yargõ yolunun açõlmasõ he- deflendi. HSYK’ye üye atamasõ son taslakta muğlak bõrakõldõ. İLHAN TAŞ- CI’nın haberi 4. Sayfada İş Bankası’nı önceki nesil- lerden Cumhuriyet kurumu olarak emanet aldıklarını ve bir Cumhuriyet kurumu olarak devretme durumunda olduklarını vurgula- yan Genel Müdür Özince, “Kuruluşla aslında en çok andığımız, Cumhuriyetin kurucu kadrosu ve onların iktisadi açıdan bağımsız Türkiye idealleri” dedi. İş Bankası sosyal projeleriyle binlerce çocuk ve gence ulaştı 14. Sayfada 4.6 MİLYAR DOLARLIK MEZAR 16. Sayfada İLHAN BERK’E ŞİİRLİ YOLCULUK 16. Sayfada Ergenekon’un ‘gizli tanõğõ’ ve sanõğõ Yõldõrõm, gazetemize saldõrõnõn arkasõnda olduğunu söyledi İş Bankasõ 85 yaşõnda Toplu görüşmelerin 5. turunda da zam konusun- da herhangi bir karar çõkmadõ. Hükümet, zam tek- lifini bugün masaya getirecek. Kamu-Sen Baş- kanõ Bircan Akyõldõz “Sayõn Bakan’õn ifade et- tiği bir cümlede zammõn hangi noktada gelişe- bileceğini ve beklentilerin hayal kõrõklõğõyla sonuçlanabileceğini şimdiden ifade etmem mümkündür. Çünkü Sayõn Bakan ‘Abartõlõ ra- kamlarla kamu çalõşanlarõnõ beklentiye sokma- yõn’ ifadesini kullanmõştõr” dedi. 13. Sayfada Hükümetle toplu görüşmeler Kamu çalışanı oyalanıyor Başbuğ, TSK’nin görüşlerini 30 Ağustos mesajın- da açıkladı. ‘SON TERÖRİST KALDIRILINCAYA KADAR MÜCADELE SÜRECEK’ 6. Sayfada ‘Bombayõ ben attõrdõm’ Zir Vadisi silahlarõ ‘Kroki Dönmez’in’ Ankara’da Zir Vadisi’nde bulunan mühimmatla ilgi- li olarak Yarbay Mustafa Dönmez’in yargõlanmasõ- na devam edildi. Dön- mez’in evinde ele geçiri- len ajandalar ve krokiler- deki yazõlarõn kriminal in- celemesinde yazõlarõn Dönmez’e ait olduğu sap- tandõ. 8. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog