Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

C CMYB C M Y B 85. YIL SAYI: 30638 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 25 AĞUSTOS 2009 SALI GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 173 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Nalıncı Keseri Gibi! Muhalefet, öncelikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “siyasi sicili ve eğilimleri iyi bilinen Başba- kan ve hükümeti” içeriğindeki eleştirilerle RTE’ye faz- la yükleniyor. 9 bin sayfalık Annan Planı’nın yayımlandığı gün, hat- ta yayımlanmasının üzerinden üç beş saat geçtikten sonra “Bu plan iyi bir plan” diyebilen RTE kıvamın- Arkası Sa. 8. Sü. 1’de 5 milyar dolar Bir köprü maliyetine metro Ferit İlsever’in talebi ‘Cemil Çiçek tanık olsun’ Birinci Ergenekon davasõnõn 104. oturumunda savunma yapan Ulusal Kanal Yayõn Yönetmeni Ferit İlse- ver, “İsviçre Adalet Bakanõ, İsviç- re televizyonlarõna Cemil Çiçek ile görüştüğünü, ülkelerinde yargõlanan Perinçek’e ceza verilmesine Türk hükümetinin tepki göstermeyeceğini söyledi” diyerek, Çiçek’in tanõk olarak dinlenmesini talep etti. HA- TİCE TUNCER/HİLAL KÖSE’nin haberi 8. Sayfada Yoğun bakõmdan çõktõ İlhan Selçuk iyileşiyor Gazetemizin İmtiyaz Sahibi ve Başyazarõ İlhan Selçuk, yoğun ba- kõmdan çõkarõlarak ya- tan hasta servisine alõndõ. Doktorlarõ, Selçuk’un sağlõk durumunun daha iyi olduğunu belirtti. Sel- çuk’un; yakõnlarõ, dostlarõ ve okurlarõ hastaneye gelerek sağlõk durumu hakkõnda bilgi almayõ sürdürüyor. 8. Sayfada DENİZ FENERİ-AKP İLİŞKİSİ SAVI Ulaşım uzmanlarõ, 3. köprüye har- canmasõ planlanan yaklaşõk 5 mil- yar dolarlõk kaynağõn, İstanbul’un metro sisteminin tamamlanmasõ için yeterli olduğuna dikkat çekti. İnşaat Mühendisleri Odasõ İstanbul Şube Başkanõ Cemal Gökçe, Mar- maray’la saatte 70 bin kişinin taşõ- nabileceğini vurgulayarak, “Köp- rülerde saatte ancak 4 bin kişi taşõ- yabilirsiniz” dedi. DENİZ TATA- RER’in haberi 8. Sayfada KARDELENLER Fişlemeler TBMM’de CHP’liler, Ergenekon soruşturma- sõnõ yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcõ Vekilliği’nin talimatõyla Çağdaş Yaşamõ Destekleme Derne- ği’nden burs alan 15 bin öğrencinin te- rör örgütü bağlantõsõnõn araştõrõlmasõna tepki göstererek konuyu Meclis gün- demine getirdi. Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanõ Ali Çe- tin de fişlemeleri şiddetle kõnadõkla- rõnõ bildirdi. Türkiye’de demokrasinin gelişmediğini belirtti. 8. Sayfada Kürt açõlõmõnõn ABD’de planlandõğõnõ savunan Baykal ‘Türkiye’yle oynanmasõn’ dedi Çatışma uyarısı Açılımın ilk adõmlarõnõn ABD’deki At- lantic Council adlõ kuruluşun nisan top- lantõsõnda atõldõğõnõ öne süren CHP li- deri, Türkiye’de etnik ayrõştõrmanõn ka- põsõnõn açõlmak istendiğini belirtti. Bu gidişle Türkiye’nin sonunun “Irak ve Yugoslavya” gibi olacağõnõ söyleyen Baykal, “Bu ko- nuda somut adõm atacak olurlarsa herkes bilsin ki iliş- kiler farklõ noktaya gelir, siyaset nitelik değiştirir. O nedenle herkes aklõnõ başõna alsõn” dedi. 5. Sayfada AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, partisini ihanetle suçlayan MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’õn idamõnõ engellediğini belirterek, “Erciyes Ovasõ’nda kurt olup Ankara’da kuzu ol- mamak lazõm. Orada uluyorsan Ankara’da da uluyacaksõn. Milletin yanõnda erkek ama Meclis’te ürkek olmayacaksõn. O zaman iktidardaydõn Öcalan’õ asmak için ip mi bulamadõn, asmayõp da bir adayõ tah- sis edip besledin!” diye konuştu. 4. Sayfada DTP Genel Başkanõ Ahmet Türk, Roj TV’ye yaptõğõ açõklamada, Kürtleri tatmin etmeyecek bir formülün ya- şam bulmasõnõn mümkün olmadõğõnõ belirterek silahlarõn susmasõ için PKK’nin sürece dahil ve ikna edilme- si gerektiğini söyledi. Türk, silahlarõn susmasõnõ sa- vunduğunu ancak bu aşamada PKK’nin silah bõrak- masõnõ beklemenin gerçekçi olmadõğõnõ belirtti. Türk, MHP ve CHP’yi de eleştirdi. 5. Sayfada HERKES AKLINI BAŞINA ALSIN ANKARA’DA DA ULUYACAKSIN TÜRK: PKK SÜRECE KATILMALI Dõşişleri, ABD’deki toplantõda Türkiye’nin temsil edilmediğini açõkladõ Tartõşõlan rapor İsviçre’deki Avrupa Nükleer Araştõrmalar Mer- kezi’nin CERN’de yürütülen bilimsel araştõrma- larõn benzerlerinin gerçekleştirileceği tesisin, 2 yõl içinde faaliyete geçmesi bekleniyor. Atom çe- kirdeğinin içindeki bir parçacõk olan proton, va- kum altõnda hõzlandõrõlõp hedef malzemeye çarp- tõrõldõğõnda birtakõm tepkimeler oluyor. Bu tep- kimeler, değişik amaçlarla kullanõlabiliyor. Tesisin faaliyete geçirilmesi ile halen tamamen ithal edilen, kanser ve kalp hastalõklarõ başta ol- mak üzere birçok hastalõğõn teşhisinde kullanõ- lan iyot-123, flor-18, indiyum-111, galyum- 67, talyum-201 radyoizotoplarõ artõk yurtiçinden karşõlanacak. Gelecekte bu sayõnõn 15’e çõkarõl- masõ öngörülüyor. TOKİ’nin yapacağõ tesiste, atõk odasõ, siklotron odasõ bulunacak. 14. Sayfada Ataması Yapılmayan Öğretmenler Platformu, AKP iktidarının bu yıl yalnızca 15 bin öğretmenin atamasının yapılmasını “tebeşir kırarak” protesto etti. Taksim Tramvay Dura- ğı’nda toplanan platform üyeleri, “Açılım, açılım, öğretmene açılım”, “Sözleşmeli köle olmayacağız” sloganları atarak Galatasaray Meydanı’na kadar yürüdü. Plat- form üyeleri, 200 bin öğretmene kadro verilmesini istedi. 7. Sayfada Sinemanın altın dönemi Fenerbahçe 3-1 galip 2009 - 2010 sinema mev- siminde toplam 70 Türk yapõmõ film gösterime gi- recek. Son aylarda, dünya çapõnda da önemli başarõ- lara imza atan Türk sine- masõ için, 70 filmin yeni mevsimde gösterime gire- cek oluşu ‘bir rekor’ olarak niteleniyor. 17. Sayfada Turkcell Süper Lig’in 3. hafta maçõnda Fenerbahçe, Diyarbakõrspor’u deplas- manda 3-1 yendi. Gergin geçen maçta 1-0 geriye dü- şen F.Bahçe’nin gollerini Gökhan Gönül, Kâzõm ve penaltõdan Semih attõ. Di- yarbakõr’õn tek golü ise Ta- zemeta’dan geldi. Spor’da DÜNYA EKONOMİSİ DİBE VURACAK 12. Sayfada TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ UMUTLU 13. Sayfada TAEK, araştõrma merkezinde proton hõzlandõrõcõ tesisi kuracak Türkiye CERN’nin izinde Takipsizlik kararı verilmedi Yunanistan alev alev Yunanistan’da söndürülemeyen or- man yangınlarının rüzgârlı günlerde ve genelde çamlık alanların yoğun ola- rak bulunduğu site yapmaya elverişli turistik alanlarda çıkması, arsa maf- yası şüphesini gündeme getirdi. MU- RAT İLEM’in haberi 10. Sayfada Öğretmen tebeşir kõrdõ ABD’li düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi, 13-15 Nisan tarihlerinde Tür- kiye ve Irak’tan 14 kişinin katõldõğõ bir toplantõ düzenledi. Eski ABD Dõşiş- leri Bakanlõğõ danõşmanõ David Phillips, Türkiye ve Irak’a ziyaretlerde bulu- narak üst düzey yetkililerle görüştü. Phillips’in hazõrladõğõ raporda genel af ilan edilmesi, anayasada değişiklikler yapõlmasõ, DTP ile görüşmeler yapõl- masõ, ademi merkeziyetçi şemalar dü- şünülmesi gibi öneriler sõralandõ. Dõ- şişleri söz konusu toplantõya bakan- lõktan katõlõm olmadõğõnõ belirterek Baykal’a tepki gösterdi. 5. Sayfada Yargıtay Cumhuriyet Baş- savcõlõğõ, bazõ basõn yayõn or- ganlarõnda “AKP’nin Deniz Feneri e.V’den yardõm aldõğõ iddialarõna ilişkin araştõrma ta- mamlandõ. AKP ile bağlantõ yok” şeklindeki haberler üzerine açõkla- ma yaptõ. Başsavcõlõk araştõrmanõn halen sürdüğünü belirterek bu ko- nuda bir takipsizlik kararõ veril- mediğini bildirdi. Açõklamada “Başsavcõlõğõmõz tarafõndan ya- yõmlanmamõş bir karar olmadan bu gibi ha- berlere itibar edilmemesi” istendi. 6. Sayfada SİNCAN YARGICINDAN DİLEKÇE Erdoğan ve Gül’e 20 bin liralık dava Kayıp Trilyon davasõ kapsamõnda Cum- hurbaşkanõ Gül’ün yargõlanmasõ yönünde ka- rar veren Sincan 1. Ağõr Ceza Mahkemesi Başkanõ Osman Kaçmaz, Cumhurbaşkanõ Gül ve Başbakan Erdoğan hakkõnda, 10’ar bin TL’lik manevi tazminat davasõ açtõ. Dava dilekçesinde, Sincan mahkemesinin, Gül hakkõnda “Kayõp Trilyon” davasõnda ve- rilen takipsizlik kararõnõ kaldõrmasõnõn ar- dõndan, Gül ve Erdoğan’õn yaptõğõ açõkla- malarõn, Kaçmaz’õn kişilik haklarõna saldõ- rõ niteliği taşõdõğõ vurgulandõ. 6. Sayfada C’le BUGÜN Fotoğraf:VEDATARIK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog