Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

C CMYB C M Y B 85. YIL SAYI: 30637 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 24 AĞUSTOS 2009 PAZARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 172 gündür tutuklu. Cumhuriyet ortadan kaldırılıyor Süreç kontrolden çıktı Hükümetin Kürt açõlõmõnda iyi niyetli olduğunu vurgulayan Vahit Erdem, buna karşõn sürecin kontrolden çõktõğõnõ söyledi. AKP’li Erdem, “Aklõnda Kürt mil- liyetçiliği olmayan normal bir vatandaş bile neredeyse Kürt mil- liyetçiliği yapar hale geldi bu kampanyayla. Bu kampanya ay- rõştõrõcõlõğa hizmet eder hale geldi. Türkiye Cumhuriyeti öyle hale geldi ki ortada Cumhuriyet kalmõyor” diye konuştu. Daha sakin olunmalı Erdem, açõlõm üzerinde ön- ceden bir çalõşma yapõlmasõ ve demokratikleşme adõ altõnda kamuoyuna açõklanmasõnõn daha iyi olacağõnõ belirtti. Hükümeti suçlamadõğõnõ, an- cak sürecin kontrolden çõktõ- ğõnõ ve siyasetin gerildiğini söyleyen Erdem, karşõlõklõ çok ciddi sözler sarf edildiği- ne işaret etti. “Daha sakin, se- rinkanlõ olunmalõ, bir şekilde ilgililerle görüşülmeli, muta- bakat sağlanmalõ” diye konu- şan Erdem, açõlõmõn kimlikle ilişkilendirilmesinin de top- lumda rahatsõzlõk yarattõğõnõ söyledi. EMİNE KAP- LAN’ın haberi 4. Sayfada Açõlõm ikilemi Hükümet; kõsa, orta ve uzun vadeli projeleri içeren eylem planõnõn kamuoyu- na açõklanmasõ ya da bu- nun yerine açõlõmõn adõm adõm uygulanmasõna yö- nelik bir formül üzerinde duruyor. Planõn tepkiler nedeniyle yaşama geçiril- mesinin zor olduğu düşü- nülüyor. 4. Sayfada AKP KARARSIZ ÇYDD’den burs alan ve yaşlarõ 11 ile 17 arasõnda değişen öğ- renciler hakkõnda terör üyesi olup olmadõklarõ yönünde Er- genekon savcõlarõ tarafõndan başlatõlan incelemeye tepkiler bü- yüyor. Milletvekilleri, incelemenin Türkiye açõsõndan utanç verici olduğunu vurgulayarak “Bu Türkiye’nin ayõbõdõr” de- diler. CHP’li Nur Serter, Türkiye’de Atatürkçü, ulusalcõ, Cum- huriyetin kazanõmlarõna sahip çõkan bir dernekten burs alan öğrencilerin suçlu ilan edilmesinin Türkiye’nin Atatürkçülük yolunda geldiği noktayõ gösterdiğini söyledi. 5. Sayfada Boğaza 3. köprüden sonra su havzalarõ ve ormanlar yok olacak İstanbuldoğadan köprüylekopacak İstanbul Metropoliten Planla- ma ve Kentsel Tasarõm Merke- zi’nin kurucusu Prof. Dr. Hüseyin Kaptan, üçüncü köprü hazõrlõklarõnõ sert bir dille eleştirdi. İkinci köprünün Küçükçekmece su havzasõnõ bi- tirdiğini anõmsatan Kaptan, “Aynõ risk Sazlõdere, Alibeyköy ve Ömer- li havzalarõ için geçerli” dedi. Kaptan, üçüncü köprüden sonra kentin kuzeyindeki ormanlara “Yok gözüyle bakõlabileceğini” söyledi. İstanbul Çevre Düzeni Pla- nõ’nda üçüncü köprünün bu- lunmadõğõnõ söyleyen Kaptan, hazõrladõklarõ planlarõn yeni bir köprü- yü gerektirmeyecek önerilerle dolu olduğunu söyledi. Kaptan, üçüncü köprünün halktan gizlenmesinin anlamsõz olduğunu belirterek “Mal sa- hibinden gizlediler. Herkesin elindeki köprü şemasõnõ bana Amerika’dan komisyoncular getirdi” dedi. ÖZLEM GÜVEMLİ’nin haberi 9. Sayfada Vatan Gazetesi Yönetim Kurulu Baş- kanõ Zafer Mutlu’nun Kemerbur- gaz’da kurduğu Zeynep Mutlu Eğitim Vakfõ’na ait okul binasõ ve ek bina- larõ “kaçak ve ruhsatsõz” olduklarõ ge- rekçesiyle yõkõldõ. CHP Eyüp Beledi- ye Meclisi üyesi Afacan ise “Hemen yakõnlardaki Eyüp Koleji de kaçak, an- cak sadece bu kolejin yõkõlmasõ Vatan gazetesinin AKP’ye biat etmemesiy- le ilgili görünüyor” dedi. 8. Sayfada 200 bin kişi işsiz kaldı İstanbul Hazõrgiyim ve Konfeksiyon İhracatçõlarõ Birliği Başkanõ Tanrõverdi, tekstil sektörünün krizin etkisiyle ciddi darbe aldõğõnõ ve sektörde 200 bin kişinin işsiz kaldõğõnõ belirtti. Devletin yüzde 8 gecelik faizle verdiği parayõ yüzde 10 faizle geri aldõğõnõ belirten Tanrõverdi, “Bu paranõn yüzde 5’i imalat yapan sektörlere destek şeklinde olsa, hem firmalar ayakta durup kendilerini geliştirebilirler hem de istihdam sorunu bu kadar vahim hale gelmez” dedi. ÖZLEM YÜZAK’ın söyleşisi 10. Sayfada Tekstil destek bekliyor Tanrõverdi, durgunluk dönemine giren krizin yeniden derinleşeceğini söyledi Hükümetin ‘Kürt açõlõmõnõ’ AKP milletvekili Vahit Erdem de eleştirdi: Bursiyerlerin fişlenmesine tepki yağdõ ‘Utanç verici’ Yıkıma tepki gösteren veliler, okulların açılmasına kı- sa bir süre kaldığına dikkat çekti. (SERKAN YILDIZ) ‘BİNA KAÇAKTI’ İDDİASI Mutlu’nun okulu yõkõldõ Dünya diken üstünde Küresel krizden çõkõş için bir kapõ olarak görülen Çin’de artan banka kredileri, em- lak fiyatlarõnõ hõzla yükseltti. Yeni bir kriz oluşabileceği izlenimleri piyasalarõ altüst et- ti. Çin’in riskleri kontrol altõna alma adõmõ, oluşabilecek yeni balonu şimdilik durdur- du ancak tehlikeler hâlâ devam ediyor. PE- LİN ÜNKER’in haberi 13. Sayfada ‘SU HAVZALARI TEHDİT ALTINDA’ ‘HALKTAN GİZLENMESİ ANLAMSIZ’ Kentte nüfus patlar Mimarlar Odasõ, 3. köprüyle birlikte İs- tanbul’un nüfusunun 20 milyona ulaşabi- leceğini açõkladõ. Kentleşme ve Planlama Komitesi üyesi Yõldõz Uysal, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sonrasõ yolun geçtiği gü- zergâh üzerindeki Sultanbeyli, Çekmeköy, Yenidoğan, Samandõra, Arnavutköy ve Sultançiftliği’nde yaşanan nüfus patla- masõnõn benzerinin 3. köprü güzergâhõn- da da görüleceğini bildirdi. 9. Sayfada Orman gasbõ yaşanõr İnşaat Mühendisleri Odasõ İstanbul Şube Başkanõ Gökçe, Büyükşehir Belediye Baş- kanõ Topbaş’õn artõk Ankara’nõn sesini din- lemekten vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Kamuya ait alanlarõn hükümet eliyle gasp edildiğini söyleyen Orman Mühendisleri Odasõ Marmara Şube Başkanõ Sertok da “Kamusal alanlarõn rantiyeciler tarafõndan işgal edilmesine göz yumuluyor” dedi. DENİZ TATARER’in haberi 9. Sayfada ERGENEKON DAVASI DEVAM EDECEK 5. Sayfada GÖKÇEK’İN HAYAL KIRIKLIĞI 6. Sayfada GERÇEK BİR BAŞYAPIT 17. Sayfada Melis Mey’den bronz madalya Berlin’deki 12. Dünya Atletizm Şamipyona- sõ’nõn kapanõş gününde yüzümüz güldü. Gü- ney Afrika asõllõ sporcumuz Karin Melis Mey, uzun atlamadaki 6.80’lik derecesiyle bronz ma- dalya kazanarak 9 kişiyle katõldõğõmõz şampi- yonada kürsüye çõkan tek atlet. Mey, bu ba- şarõsõyla dünya şampiyonalarõnda Süreyya Ayhan ve Elvan Abeylegesse’den sonra ma- dalya kazanan üçüncü isim oldu. Spor’da Galatasaray seriyi bozmadı Turkcell Süper Lig’de şampiyonluğun en güç- lü adaylarõndan Galatasaray, Kayserispor’u 4-1 yendi. Karşõlaşma boyunca çok sayõda po- zisyon yakalayan Sarõ-Kõrmõzõlõ ekibin gol- lerini Baros (2), yeni transfer Elano ve Ma- kukula (k.k.) attõ. Diğer maçta ise Manisas- por, Trabzonspor’u 1-0 yendi. Ligde 3. haf- ta bu akşam oynanacak Diyarbakõrspor-Fe- nerbahçe maçõyla bitecek. Spor’da Afganistan’da hile rahatsızlığı Afganistan’da 20 Ağustos’ta yapõlan se- çimlerde Devlet Başkanõ Hamid Karzai’nin en büyük rakibi olan eski Dõşişleri Bakanõ Abdullah Abdullah, seçimlerde hile yapõl- dõğõna dair elinde kanõt olduğunu söyledi. Ab- dullah, dün düzenlediği basõn toplantõsõnda, “Elimize geçen raporlar endişe vericidir. Ül- ke genelinde binlerce ihlal yapõlmõş, buna hiç şüphe yok” diye konuştu. 11. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog