Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

C CMYB C M Y B 85. YIL SAYI: 30636 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 23 AĞUSTOS 2009 PAZAR GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 171 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK RTE’nin Yanıtlaması Gereken Sorular Öfkeli, sinirli Başbakan Beyefendi ad değiştire de- ğiştire nihayet kardeşlik ve barışta karar kıldığı Kürt açılımına karşı çıkanlara… hele ABD’de aynı doğ- rultuda kimi raporlar hazırlandığını söyleyene ağza ya- kışmayan sözcüklerle saldırıyor ama: Bir soru var ki giderek önem kazanıyor; soruyu dev- Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Siyasette kavga büyüdü MHP lideri Bahçeli, Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanõ Gül’e sert yanõt verdi Dünya Ener- ji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu üye- si Necdet Pamir ise Kürt açõlõmõnõn ko- nuyla yakõndan ilgili olduğunu savunarak “Açõlõmõn enerji boyutu yoktur, demek akõl kârõ değil” dedi. Bağõmsõzlõğõn önemli ol- duğunu vurgulayan Pamir, “Bir ülke ger- çekten bağõmsõzsa ‘Avrupa, ABD, Rusya ne der diye bakmam. Çõkarõma bakarõm’ diyebilir” diye konuştu. LEYLA TAVŞA- NOĞLU’nun söyleşisi 12. Sayfada Taliban parmak kesti Afganistan’da devlet başkanlõğõ seçimlerinde oy kul- lananlarõn parmaklarõnõ keseceği tehdidinde bulunan Ta- liban dediğini yaptõ. Taliban militanlarõnõn güçlü ol- duklarõ Kandahar’da, seçim merkezinden çõkan 2 Af- gan kadõna saldõrdõğõ ve işaret parmaklarõnõ kestiği bil- dirildi. Devlet Başkanõ Hamid Karzai ve en yakõn ra- kibi Abdullah Abdullah’õn zafer ilan ettiği seçimlerde usulsüzlük yapõldõğõ iddialarõ sürerken, AB gözlemci- leri seçimlerin adil olduğunu, ancak saldõrõlar nedeniyle özgürce yapõlamadõğõnõ bildirdiler. 11. Sayfada Daveti reddetti Bahçeli, Erdoğan’õn Kürt açõ- lõmõnõn ABD planõ olduğunu söyleyenleri alçak ilan etmesini “hezeyan bataklõğõnda çõrpõnan ruh halinin yansõmalarõ” olarak nitelendirdi. Bahçe- li, açõlõmõn ABD projesi olduğunun ABD’lilerin beyanlarõyla kanõtlandõğõnõ söyledi. Cumhur- başkanõ tarafõndan Köşk’e çağrõlan Bahçeli’nin daveti reddettiği öne sürüldü. 4. Sayfada Başbakan telaşlandı CHP Genel Başkan Yardõmcõsõ Öymen de Erdoğan’õn tepkisini de- ğerlendirirken “Gerçekler ortaya çõkõnca telaş- landõ” dedi. Öymen, ABD Başkanõ Obama’nõn Meclis’te yaptõğõ konuşmada “PKK için Türki- ye, Irak hükümetiyle ve Kuzey Irak’la görüşmeli. Türkiye’deki Kürtlerin haklarõyla ilgili çalõşmalar yapmalõ” dediğini anõmsattõ. 4. Sayfada Toplumsal mutabakat Kurumlarõn des- teğini sağlayan AKP, topluma açõlõmõ benim- settirmeye çalõşacak. Açõlõmõn bir devlet politi- kasõ olduğunu vurgulayan AKP’li Bozdağ, “MGK’de Cumhurbaşkanõ, hükümet, Genel- kurmay Başkanõ var. Orada kurumsal mutabakat sağlandõ. Sõrada toplumsal mutabakat var” dedi. EMİNE KAPLAN’ın haberi 5. Sayfada ERGENEKON SAVCILARI İSTEDİ Kardelenler fişleniyor Çağdaş Yaşamõ Destekleme Derneği’nden burs alan yaklaşõk 15 bin öğrencinin terör örgütleriyle bağ- lantõlarõ olduğu iddiasõnõn incelenmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü’nde kurulan komisyon, hazõrladõğõ gizli raporu savcõlara verdi. ÇYDD Başkanõ Çelikel, dosyalardaki incelemenin insan haklarõna aykõrõ ol- duğunu belirterek “Azami 14-17, bazõlarõ da 8-10 yaş- larõnda çocuklar. Bunlar mõ terörist olacaklar” dedi. Çelikel, bu tür incelemelerle öğrencilerde ve ailelerde korku yaratõlmak istendiğini söyledi. 8. Sayfada Bombacı bakan oldu Arjantinli savcõ Nisman, İran Cumhurbaşkanõ Ah- medinejad’õn kabine liste- sinde yer alan Ahmed Va- hidi hakkõnda önemli id- dialarda bulundu. Nisman, Vahidi’nin, 1994’te Arjan- tin Yahudileri Ortak Kuru- luşu binasõnõ hedef alan te- rör eylemine karõştõğõnõ söy- ledi. 11. Sayfada Beşiktaş puan yitirdi Turkcell Süper Lig’de Be- şiktaş, Ankara deplasma- nõnda Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldõ. Karşõlaşma boyunca tutuk bir görüntü sergileyen Beşiktaş, pozis- yon üretmekte zorlandõ. Di- ğer maçlarda ise şu sonuç- lar alõndõ: Bursa-A.Gücü: 1-0, İstanbul BŞB-Eskişe- hir: 0-0. Spor’da Bolt yine altına koştu Dünya Atletizm Şampiyo- nasõ’nda, erkekler 4x100 metre finalinde sürpriz ya- şanmadõ. Asafa Powell ve Usain Bolt’un bulunduğu Jamaika ekibi, 37.31 ile şam- piyona rekorunu kõrarak bi- rinci oldu. 100 ve 200 met- relerde dünya rekoru kõran Bolt, şampiyonadaki 3. altõn madalyasõnõ aldõ. Spor’da OY KULLANANA VAHŞİ TEPKİ Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında önceki akşam başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle büyüyerek yerleşim bölgelerini tehdit etmeye başladı. Yetkililer, Atina’nın kuzeydoğusundaki Mara- tona bölgesinde başlayan yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgeye çok sayıda itfaiyeci ile 35 araç ve 6 uçak sevk edildiğini açık- ladı. Söndürme çalışmaları güçlükle sürdürülebiliyor. (Fotoğraf: AP) Atina’da yangõn paniği TÜRKÜLER DİLE GELDİ 7. Sayfada CENNET VADİDE ‘KARA GÜNLER’ Arka Sayfada SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ 4, 15, 20, 21, 23, 36 Büyük ödünler verilerek atõlan imzalara karşõn birçok projedeki belirsizlik hâlâ aşõlamadõ Enerji hatları sorunluAB ülkele- rinin Rus- ya’ya olan bağõmlõlõklarõnõ kaldõrmak için gündeme getirilen ‘Nabucco’ proje- sini imzalayan Türkiye, 1 ay sonra bu kez Rusya ile enerji anlaşmalarõ yaptõ. Ar- dõndan da Türkiye’ye gelen Katar Emi- ri, bir günde 15 anlaşmaya imza attõ. Ka- tar’dan gelecek doğalgazõn, Nabucco hattõna hayat vereceğine dikkat çekildi. AKP hükü- meti, ener- jide büyük “açõlõm” yaptõğõnõ her fõrsat- ta tekrarlarken daha önce Nabucco’dan akacak gazõn yüzde 15’ini isteyen Türki- ye geri adõm atmak zorunda kaldõ. Hattõ dolduracak gazõ bulamayan Türkiye, Rusya’nõn Güney Akõm projesinde ise AB ve ABD’nin tepkisini aşmaya çalõşõyor. ÖZLEM YÜZAK’ın haberi 6. Sayfada ÇELİŞEN HATLAR HATTA GAZ YOK ‘AÇILIMLA’ İLGİLİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog