Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

‘İSPAT EDEMEZLERSE ALÇAKLAR’ ‘MONDROS’ BENZETMESİ ‘BUNLAR ÇOLUK ÇOCUK’ C CMYB C M Y B 85. YIL SAYI: 30635 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 22 AĞUSTOS 2009 CUMARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 170 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Açılımın Değişik Yüzleri Aldığı kararlar ancak tavsiye niteliğinde olan Milli Güvenlik Kurulu’nun son toplantısında uzun tartış- malara neden olan Kürt sorunu (açılımı) masaya ya- tırıldı. AKP iktidarı Milli Güvenlik Kurulu bünyesini de- ğiştirdi. Üç dört yıldır MGK’de çoğunluk hükümete geçti. AKP’li bir Cumhurbaşkanı’nın Kurul’a başkanlık et- Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Ermenilere tazminat darbesi ABD’nin California eyale- tinde 9 yõl önce kabul edilen, 1915 olaylarõnda yaşamõnõ yitiren Ermenilerin yakõnla- rõna hayat sigortasõ kapsa- mõnda tazminat ödenmesi yönündeki eyalet yasasõ, “ABD’nin dõş politikasõna karõştõğõ” gerekçesiyle fe- deral temyiz mahkemesi ta- rafõndan iptal edildi. Mah- keme kararõnda, ABD’nin dõş politikasõna federal dev- letin karar verdiği ve eyalet yasalarõnõn bu ilkeyi ihlal edemeyeceği vurgulandõ. ELÇİN POYRAZLAR’ın haberi 10. Sayfada Zonguldak Aile boyu katliam Zonguldak’ın Çaycuma il- çesine bağlõ Çayõr köyünde Şafak Köksal, geçimsizlik ne- deniyle evini terk edip baba- sõnõn yanõna dönen eşi ile ai- lesini katletti. Köksal; kayõn- pederi, kayõnvalidesi ve iki baldõzõnõ ormanda pusu kura- rak, eşi ve kayõnbiraderini ise evlerinde kurşunlayarak öl- dürdü. Köksal’õn 12 askerin şehit olduğu Dağlõca baskõ- nõnda PKK’lilerle çatõştõğõ öğrenilirken eşinin bir süre ön- ce “Kocam beni öldürecek” diye suç duyurusunda bulun- duğu belirlendi. 3. Sayfada Gazetemiz Başyazarõ İlhan Sel- çuk’un, ziyaretçi yasağõna karşõn sanat, siyaset, tõp dünyasõndan çok sayõda kişi ve okuru hasta- neye gelerek sağlõk durumu hak- kõnda bilgi alõyor, geçmiş olsun dileklerini iletiyor. DİSK Ge- nel Başkanõ Çelebi, “İlhan Ağa- bey bizim için çok önemli, Tür- kiye için çok önemli. Şu anda al- dõğõmõz haberler de oldukça gü- zel” dedi. 8. Sayfada İlhan Selçuk ‘Pencere’ köşe- sinde yazılarına yeniden baş- layana kadar eski yazılarından seçmeleri okuyabilirsiniz. KESK toplu görüşmelerde müzakere yapõlmadõğõnõ, kamuoyunun yanõltõldõğõnõ belirtti: Ekonomist Joseph Stiglitz, küresel finansal krizin ABD kapitalizminin çöküşünü gösterdiğini söyledi. Krize karşõ küresel anlamda daha fazla çalõşmaya ihtiyaç olduğu vurgusunu yapan Stiglitz, dolarõn riskli olduğunu belirterek yeni bir rezerv sistemi- ne ihtiyaç bulunduğunu ifade etti. 12. Sayfada Sözler havada kalacak KESK Başkanõ Sami Evren, memur ma- aşlarõna ilişkin hükümet ile toplu görüşmeleri sürdüren Memur- Sen ve Kamu-Sen’i eleştirdi. Evren “Görüşmelerde sendikal faali- yet içerisinde değerlendirilebilecek bir toplantõ yapõlmõyor. Orada sohbet toplantõlarõ yapõyorlar. Çünkü konuşulanlarõn hükümet açõ- sõndan bir yaptõrõmõ yok. Verilen sözler geçen yõl olduğu gibi havada kalacak” dedi. MURAT KIŞLALI’nın haberi 6. Sayfada Fonun devri anayasaya aykırı Prof. Dr. Korkut Boratav, iş- sizlik fonundaki paralarõn bütçeye aktarõlmasõnõ sosyal devletin aşõn- dõrõlmasõ olarak nitelendirdi. Boratav, “Umarõz parlamentodaki il- gili gruplar başvuru yaptõklarõnda, Anayasa Mahkemesi bu hukuk- suzluğun ve sosyal saldõrõnõn sonuçlarõnõ ortadan kaldõracaktõr. Fo- nun başka amaçlar için kullanõlmasõ hem hukuk hem ekonomik ba- kõmdan kabul edilecek bir durum değildir” dedi. 6. Sayfada Galatasaray yükselişte Levadia Tallinn karşõsõn- da oynadõğõ futbolla büyük beğeni toplayan G.Saray, 7 resmi maçta attõğõ 25 gol- le rakiplerini korkutuyor. Maç başõna 3.5 gol ortala- masõyla oynayan Sarõ - Kõrmõzõlõlarõn formu dikkat çekiyor. Spor’da ‘Bakan karışamaz’ Basın özgürlüğüne vurgu yapan ve karikatür krizini anõmsatan İsveç Dõşişleri Bakanõ Carl Bildt, İsrail askerlerinin Filistinlileri öldürerek organlarõnõ çal- dõklarõ yönünde ülkesinde çõkan haberi kõnamayõ red- detti. 11. Sayfada Görüşme değil sohbet Federal Mahkeme ZİRVE DAVASINDA ARAL TAHLİYE EDİLDİ 8. Sayfada MANİSALI YAZILARIYLA SUÇLANIYOR 7. Sayfada Erdoğan ve Bahçeli atõşmasõnda ağõr sözler kullanõldõ. Tartõşmaya Köşk ve Erbakan da katõldõ Açılım kavgaya dönüştü Başbakan Erdoğan “Kürt açõlõmõnõn Amerikan Projesi olduğu” iddialarõna ilişkin olarak “Bu- nu ispat ederlerse her şeye varõm. Ama ispat ede- mezlerse alçaktõrlar, namussuzdurlar” diye ko- nuştu. DSP, MHP ve ANAP’õ hedef alan Er- doğan “Öcalan idamõ ile alakalõ olarak kararõ su- men altõnda bekleten iktidar kimdi? Bunlar şimdi neyi konuşuyorlar?” dedi. 5. Sayfada MHP lideri Bahçeli, MGK toplantõsõndan son- ra açõklanan bildirinin, kaygõlarõ daha da derin- leştirdiğini söyledi. Bahçeli, alõnan kararlarõn MGK’de değil Bakanlar Kurulu’nda oluşturul- duğunu savunarak “Mondros da devlet yöneti- minin rõzasõ ile hayat bulmuştu” dedi. Cum- hurbaşkanlõğõ, Bahçeli’nin açõklamalarõnõ “ya- kõşõksõz” olarak değerlendirdi. 4. Sayfada Eski Refah Partisi lideri Necmettin Erbakan, AKP hükümetinin Kürt açõlõmõnõ, “İsrail’in oyunu” olarak değerlendirdi. Eski öğrencile- rini “Türkiye’yi bölmek isteyen Avrupa’nõn oyununa gelmekle” suçlayan Erbakan “Bun- larda yeterli devlet tecrübesi yok. Bunlar ço- luk çocuk takõmõ. Bizim Türk-Kürt diye, ay- rõm diye bir meselemiz yok” dedi. 4. Sayfada KONGRA-GEL: ÇÖZÜM ABD’NİN DE İŞİNE GELİYOR 5. Sayfada BAKAN ATALAY’A ÜNİTER YAPI UYARISI 5. Sayfada MAHMUR SIKINTISI 4. Sayfada ‘O bizim için çok önemli’ İlhan Selçuk’un tedavisi sürüyor Mumcu’yu anõyoruz Bombalı saldõrõ so- nucu katledilen ga- zetemiz yazarõ Uğur Mumcu, 67. doğum günü nede- niyle bugün Cebeci Mezarlõğõ’ndaki gö- mütü başõnda anõ- lacak. 8. Sayfada NOBEL’Lİ EKONOMİST STIGLITZ Küresel kriz kapitalizmi çökertti Türkiye gibi OECD’nin ‘Beyaz Listesi’ içindeki ül- kelerin, İsviçre ve diğer ülke bankalarõndaki he- saplarõ isteme hakkõ olacak. İsviçre, Lüksemburg, Belçika, Avusturya ve Almanya gibi ülkelerde, Tür- kiye kaynaklõ 20 bini aşkõn hesapta 100 milyar do- larõn üstünde para bulunuyor. 13. Sayfada OECD KARA PARA PEŞİNDE Umut gizli hesaplarda ‘KADIN MEZBAHASI TÜRKİYE’ ATAOL BEHRAMOĞLU’nun yazısı 6. Sayfada Tatillerini geçirmek için sahillere ve köylerine akın eden yurttaşların büyük bölümü ramazan ayı nedeniyle kentlere geri döndü. Sahil kentlerinde plajları çoğun- lukla yabancı turistler dolduruyor. Fethiye’nin Ölüdeniz Belde Belediye Başkanı Ke- ramettin Yılmaz, ramazan ayında turizmde yüzde 50 düşüş beklediklerini belirtirken İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık, geçen yıl ağustos ayında 15 bin kişinin olduğu bel- dede bu yıl ramazan ayından dolayı ortalama 5 bin kişi kaldığını söyledi. Yerli turist sahilleri terk ediyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog