Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 21 AĞUSTOS 2009 CUMA CUMHURİYET SAYFA DİZİ 9 ‘4. Dönem’lerindekiler Y A R I N : İ S T A N B U L ’ D A V A Z G E Ç İ L E M E Y E N L E R Osman Özgüven, ‘özlenen başkan’ olarak 10 yõl sonra döndüğü görevine 2009’da 4. kez seçildi Dikili’de ‘sosyal yerel hükümet’Türkiye’de “demokrasiye ara verilen” 12 Eylül döne- minden sonraki ilk seçimler- de Dikili Belediye Başkanlõ- ğõ’nõ “sol”un adayõ olarak kazanan Osman Özgüven, sõradan bir belediyecilik ye- rine “barış ve özgürlük mü- cadelesinin yerel yönetimi” olmayõ hedefleyince, 1984- 89 dönemi, ülkenin hemen tüm demokrasi sevdalõlarõyla kucaklaştõğõ yõllar oldu. Askeri baskõ rejiminin et- kileri “sivil”(!) dönemde de sürerken, düşünce özgürlüğü ve insan haklarõ konularõnda yoğunlaşõlan Dikili Festival- leri, sõcak yazlarõn coşkulu buluşmalarõna dönüştü... HALKÇI BAŞKAN Sadece Ege’nin değil, tüm ülkenin yeniden “aydınlan- ma”sõna katkõlarõyla 89 se- çimlerinde de Dikilililer “Osman Özgüven’le de- vam” deyince, aynõ heyecan artarak 94’e kadar devam et- mişti... İşte o 10 yõllõk ilk dö- neminde “unutulmaz baş- kan” olunca yeniden, 2004 seçimlerinde SHP’den aday oldu ve halkõn desteğini ala- rak görevine geri döndü. Kendi deyimiyle belediye- sini “sosyal yerel hükümet”e dönüştüren ça- lõşmalarõyla 2009 seçimlerini de CHP adayõ kimliğiyle ka- zanarak şimdi 4. dönemini sürdürüyor... “İçme suyu”nu halka “pa- rasız” sağladõğõ için kutlan- masõ gerekirken belediyeyi zarara soktuğu gerekçesiyle yargõlanmasõ ise demokrasi ve hukuk tarihimize kim bilir nasõl geçiyor... 1944 yõlõnda Dikili’de do- ğan Osman Özgüven, aynõ zamanda inşaat mühendisi… İzmir’de 21 yõldan beri her üç yõl da bir verilen “Nâzım Hikmet Barış, Sevgi, Emek, Kardeşlik ve Top- lumsal Dayanışma Ödülü” de bu yõl Dikili Belediye Başkanõ Osman Özgüven’e verildi. Milletvekili adaylõğõ için 2008’de görevinden ayrõlan Karadeniz Ereğli Belediye Başkanõ Halil Posbıyık, 29 Mart 2009 seçimlerini CHP adayõ olarak ve “oy patlaması”yla kazanõnca, halkõn yorumu şöyle oldu; “Efsane geri döndü”… Halkõn ve çocuklarõn “Posbıyık Amca”sõ olarak şimdi 4. dönem başkanlõğõnõ yaşayan Halil Posbõyõk, Ereğli’de 1945’te doğdu. 20 yõl Ereğli Demir Çelik Fabrikasõ’nõn “inşaat mühendisi” emektarõ olduysa da 71’deki Fen İşleri Müdürlüğü’nden ötürü kendini “en kıdemli belediyeci” sayar... Atatürkçü Düşünce Derneği’nin ilk “ilçe örgütü”nü kuran Posbõyõk, Ereğli’yi “il” yapma sözü veren Turgut Özal’a inanarak ANAP’tan başkanlõk adaylõğõnõ koyduğu 89 seçimlerini kaybetse de 94’te seçildi.. Erdemir’in satõlmasõna “karşı” demokratik kuruluşlarla birlikte mücadelesiyle de halkõn çok daha geniş sevgisini kazandõ... Kentin geleneksel “Osmanlı Çileği Festivali”ni zenginleştirerek “Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali’”ne dönüştüren Posbõyõk, Yunanistan’õn Hydra kentiyle kardeş olmasõyla da Abdi İpekçi Ödülü’nü aldõ. Böylece 1999’da yüzde 54 oyla 2. kez, 2004’te de yüzde 65 gibi rekor oyla 3. kez seçildiğinde, Avrupa Birliği de Ereğli’yi “Avrupa Kenti” ilan etmişti. Halil Posbõyõk, 1971’den beri ‘belediyeci’, 1994’ten bu yana da kentin ‘Posbõyõk Amca’sõ Karadeniz Ereğli’nin ‘efsane’yöneticisi Hamdi Sedefçi, 1989’dan bu yana kentin yönetiminde söz ve karar sahibi... Edirne’de 2000’lerin başkanõ 1950’de Edirne’de doğan CHP üye- si Hamdi Sedefçi, 1976’da Sakarya Devlet Mimarlõk ve Mühendislik Fa- kültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra ilk kez 89’da be- lediye başkanõ olmuş, 94’te de 2. kez se- çilmişti. 99’da kazanamasa bile kente olan ilgisini sürdüren Sedefçi’nin 2004’te 3. kez seçilmesi, 2009’daki 4. seçim za- ferini de hazõrlayan önemli çalõşmalarõ- na olanak sağlamõş oldu... Bunlar arasõnda özellikle Saraçlar Caddesi’nin araç trafiğine kapanarak bir ticaret ve kültür aksõna dönüşmesi; Osmaniye ve Balõk Pazarõ caddelerinin düzenlenmesi ve kentin hemen tüm ka- musal alanlarõnõn çiçeklendirilmesi, hal- kõn beğeniyle karşõladõğõ hizmetler… Edirne’nin cami, kilise, sinagog ve Ba- hai inancõnõn kutsal mekânlarõyla ev- rensel barõş ve hoşgörünün kenti oldu- ğunu vurgulayan Sedefçi’nin 4. beş yõ- lõndaki başlõca hedefi ise Mimar Si- nan’õn ünlü Selimiye Camisi’ni UNES- CO Dünya Mirasõ listesine aldõrabilmek ve cami çevresini ulusal bir yarõşmayla elde edilecek projeye göre yeniden dü- zenlemek... Kayseri’nin ‘değişmez’ başkanõ Mehmet Özhaseki, Tarihi Kentler Birliği’nin de “siyaset üstü” başkanlõğõnõ yürütüyor... İlk başkanlõğõnõ 1994’te seçildiği Melikgazi ilçesinde yapan Mehmet Özhaseki, 98’de yerel meclis kararõyla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlõğõ’na getirilmişti. 99’daki seçimleri ise bu kez Büyükşehir adayõ olarak kazandõktan sonra, 2004’te 3. kez, 29 Mart 2009’da da 4. kez aynõ göreve seçilerek, Türkiye’nin “borcu olmayan tek belediye başkanı” unvanõyla 15 yõlõ aşkõndõr kentini yönetiyor... Kayseri’nin de “akarsu”yu olmasõ için Kõzõlõrmak’õn kent içinden geçirilmesi ve demiryolunun yerleşme bölgesi dõşõna çõkarõlmasõ gibi projeleri, 4. beş yõlõnõn başlõca hedefleri... 1957 yõlõnda Kayseri’de doğan Özhaseki, İÜ Hukuk Fakültesi’ni bitirmesine rağmen ailesine ait tekstil şirketinin başõna geçti. 94’teki ilk belediye başkanlõğõndan önce kentteki sosyal yardõmlaşma çalõşmalarõnda etkin yer alan Özhaseki, 4 yõlõ aşkõndõr Tarihi Kentler Birliği’nin (TKB) Başkanlõğõ’nõ da yürütüyor. Anadolu’daki kültürel mirasa “işbirliği içinde” sahip çõkmasõnõ hedefleyen TKB, aynõ zamanda “siyaset üstü” anlayõşla tüm partilerden yerel yönetimleri aynõ sorumluluklar etrafõnda topluyor. Özhaseki işte bu anlayõşõ “ödünsüz” savunan ve TKB çalõşmalarõnda siyasi ayrõlõklarõn “etkisiz” kõlõnmasõna önemli katkõlar yapan “demokrat” tutumuyla, farklõ partilerden meslektaşlarõndan da destek görüyor... AHMET YENİHANAHMET YENİHAN Partinin değil Erbaa’nõn Tokat’õn Erbaa ilçe- sini 94’ten bu yana yö- neten Ahmet Yeni- han’õn 29 Mart 2009’daki 4. seçim ga- libiyeti de “belediyeyi partizanlõktan uzak tu- tan” duruşuna bağla- nõyor. Farklõ görüşler- den Erbaalõlarõn ifade- lerine göre “herkesin başkanõ” olma- ya özen gösteren MHP üyesi Yeni- han’õn “parti değiştirmeyen” tutumu da beğeni toplamõş... 1957’de Er- baa’da doğan Ahmet Yenihan, İTÜ İn- şaat Mühendisliği mezunu... Serbest meslek yaşamõna “sanayici” olarak başladõysa da ardõndan gelen “kesinti- siz” belediye başkanlõğõ nedeniyle mü- hendislik bilgilerini de sadece kenti için değerlendiriyor... CEVDET ÇAĞLARCEVDET ÇAĞLAR Avşa’da dördüncü dönem Kõş nüfusu 3 bin iken yaz aylarõnda 100 bin ki- şiye çõkan Avşa’da “4. dönem”ine seçilen Cev- det Çağlar, 90’lardan bu yana “ada”nõn beledi- ye Başkanõ... 99 seçimlerinde “bõrakma”sõna rağmen 2004’te halkõn isteğiyle yeniden aday olarak seçildiğini söyleyen Çağlar’õn 2009’daki ba- şarõsõ da “AKP’li olmayanlarõn bi- le beğenisini kazanma”sõna bağla- nõyor. Çünkü “sahil”lerdeki genel AKP karşõtlõğõ Avşa’da da var ama yerel seçmen, bir gazetecinin deyimiyle “AKP’li Atatürkçü”ye oy veriyor... Çağlar’õn 4. dönemi- ne başlamasõndaki bir diğer önem- li etmen de Türkiye’de ilk kez “deniz suyu arõt- masõ”yla içme suyu sağlanacak tesisleri Avşa’ya kazandõrmasõ. Adada yaz aylarõndaki aşõrõ nüfus artõşõndan kaynaklanan su sõkõntõsõnõn “deniz- den” giderilmesi merakla bekleniyor... BURHANETTİN KOCAMAZBURHANETTİN KOCAMAZ Amacõ belediyelerin kültür mirasõna sahiplenmelerini sağlamak olan Tarihi Kentler Birliği’nden (TKB) “pro- je ve uygulama ödülleri” alan Tarsus Belediye Başkanõ Burhanettin Kocamaz, 1994’ten bu yana tüm yerel se- çimleri kazanarak şimdi de 4. dönemini sürdürüyor... 1955’te Tarsus’un Nacarlõ köyünde doğan ve Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden 1977 yõlõnda mezun olan Kocamaz, 1983-1985 yõllarõnda da Ankara Hukuk Fakültesi’ne devam etti. MHP’den aday olarak kazan- dõğõ belediye başkanlõklarõ sõrasõnda TKB’nin yanõ sõra Çukurova Belediyeler Birliği ile İnanç Turizmi Belediyeler Bir- liği’nin de kurucu üyesi oldu. Karacaoğ- lan Şiir Akşamlarõ etkinliğinden dolayõ Azerbaycan Vektor Beynelminel İlim Merkezi İlmî Şûrasõ tarafõndan “Fahri Doktora” unvanõ verilen Kocamaz, Çanakkale Zaferi’nin simgelerinden Nusret Mayõn Gemisini de restore ettirip müze olmasõnõ sağladõ... Tarsus’u geçmişiyle yaşatõyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog