Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 21 AĞUSTOS 2009 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER 5 POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Özbey’i Kim Koruyor? Otuz yıl sonra Türkiye’ye gizlice döndü ve ko- nuştu: “Abdi İpekçi cinayeti sıradan bir eylemdi! İpek- çi kader kurbanı!” Abdi İpekçi suikastının kilit adlarından birisi söy- lüyordu bunları... Ülkücü-faşist Yalçın Özbey... Haberi okuyunca donup kaldım. İçimde bir öfke dalgası kabardı... 12 Eylül 1980 öncesine ve sonrasına gittim... Sursurluk çetesini anımsadım... Tansu Hanım’ın şu sözleri tarihe altın(!) harflerle yazılmıştı. “Vatan için kurşun atan da yiyen de kahra- mandır!” Milyonlarca insan, akşamları “Sürekli Aydınlık İçin Bir Dakika Karanlık” eylemi yapıp ışıklarını açıp kapatıyordu... Dönemin Adalet Bakanı Şevket Kazan, eyle- me katılanlara ne diyordu: “Mum söndü oynuyorlar!” Erbakan Hoca’da konuşuyordu: “Gulu gulu dansı yapıyorlar!” Yalçın Özbey, bir hafta Türkiye’de kaldı... Ma- latya’ya gitti... Şile’de villa beğendi... Sonra da Bel- çika’ya döndü... 99 yaşındaki babasıyla hasret giderdiğini anlattı, kendisiyle birlikte Türkiye’ye gelen gazeteci Fa- ruk Zapcı’ya... Abdi İpekçi’nin kızı Nükhet İpekçi, tetikçi Yal- çın Özbey’in sözlerine haklı olarak tepki göster- di ama bizim liberal arkadaşların sesi soluğu hiç çıkmadı. Anlı-şanlı devletimiz böyle kıyımlara, kırımlara göz yumdukça, yarın Uğur Mumcu’nun, Musa Anter’in, Hrant Dink’in katilleri de “Onlar kader kurbanı” diyeceklerdir, hiç kuşkum yok. Bu zamanaşımı süresi oldukça, cinayeti işleyip kaçan katillerden hesap sorulmayacaktır... Nükhet İpekçi’nin çığlığını başta Tayyip Bey ol- mak üzere Deniz Bey, Devlet Bey de duymalı: “Adalet kurumu zamanaşımı gibi bir hukuk kavramıyla sınırlandıkça, çocukların babalarına sa- rılma olanağı uzun süre kadere bağlı kalacak.” Abdi İpekçi davasının avukatı Turgut Kazan, Yalçın Özbey’le yapılan röportajda, iki önemli nok- taya değiniyor: “Yalçın Özbey’in konuşmasında iki nokta dikkate alınmalı. Birinicisi Abdi İpekçi cinayetini sıradan bir eylem olarak açıklıyor. İkincisi cezaevinde MİT’le Türkiye’nin çıkarları için görüş alışverişinde oldu- ğunu belirtiyor. Yalçın Özbey’in, Özdemir Sabancı cinayeti sa- nıklarından Mustafa Duyar’la ilişkisi olduğu, bir hücre evinde buluştuğu iddiaları Ergenekon so- ruşturmasını yürütenler tarafından biliniyor. Soruşturmayı yürütenler Özbey’in Türkiye’ye gi- riş çıkışına nasıl seyirci kalabilir? Bence Özbey’in güvence almadan Türkiye’ye gelmesi mümkün de- ğildir. Bu kuşkulu bir durumdur. Açık bir soru işa- reti var. Bu güvenceyi Emniyet ya da Ergenekon savcılarından almış olabilir.” Yalçın Özbey otuz yıl bekleyip Türkiye’ye geli- yor. Abdi İpekçi cinayetinin kilit adı ve Türkiye- Avrupa uyuşturucu trafiğini yürüten kişi. Mustafa Duyar, 22 Aralık 1996’da Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği’ne teslim olmasının ardından, DGM savcılarına verdiği ifadede, Almanya’da bir evde kaldığını söylememiş miydi? Duyar, öldürülmeden önce koğuş arkadaşı Selçuk Parsadan’a şöyle diyor: “Şam’da kaldığım evde Abdi İpekçi’yle ilgili bir belgesel izlerken Yalçın Özbey’i gördüm. Ömer Sa- bancı suikastından sonra kaçtığım Almanya’da bir evde kalırken eve gelip giden kişi de oydu. O za- man, beni kullanan derin devletle, Yalçın Özbey’i kullanan derin devletin aynı olduğunu anladım.” Abdi İpekçi dosyası kapandı, Yalçın Özbey eli- ni kolunu sallaya sallaya Türkiye’ye gelip 99 ya- şındaki babasını ziyaret etti Malatya’da. Ya otuz yıl baba özlemi çeken Nükhet İpekçi? Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Cum- huriyet yazarı Orhan Erinç, “Faruk Zabcı röpor- tajı niye eksik bıraktı” diye soruyor. Ben de merak ediyorum, röportajın eksik kal- masını... Faruk Zapcı deneyimli bir gazetecidir, sanı- rım bu konuda bir açıklama yapar! Bizim liberal takım bu konuda suskun... İş de- rin devlete gelince, susmayı yeğliyorlar... Sizce ilginç değil mi? hikmet.cetinkaya@cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212 343 72 69 ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART musakart yahoo.com DSP liderinden Gül’e mektup ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DSP Genel Merkezi’nden yapõlan açõklamada, DSP Genel Başkanõ Masum Türker’in, Cumhurbaşkanõ Abdullah Gül’e gönderdiği mektupta, “Demokratik açõlõm” konusunun toplumu germeden çözülebilmesi için TBMM’de temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle bir toplantõ ya da toplantõlar dizisi düzenlemesini istediği bildirildi. Açõklamaya göre Türker mektubunda, ülkenin içinden geçtiği kritik dönemde, gündemdeki demokratik açõlõm konusunun toplumu germeden, çözümlerin önünü tõkamadan yapõcõ bir şekilde tartõşõlmasõnõ önemli bir gereksinim olarak gördüğünü ifade etti. ‘Bir partiye bırakmayın’ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DP Genel Başkanõ Hüsamettin Cindoruk, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanõ Taner Uran ve beraberindeki heyeti, parti genel merkezinde kabul etti. Cindoruk, eğer bir açõlõm yapõlacaksa bunu devletin yapmasõ gerektiğini belirtti. Siyasi partilere seslenen Cindoruk “Siz de fikirlerinizi söyleyin. Bu süreci sadece bir partiye bõrakmayõn. Bunu devletin başlattõğõ bir süreç yapalõm, kanõ durduralõm ama kanõ durdururken devletimizin temel ilkelerinden taviz vermeyelim” dedi. Polis memurunun şehit edilmesi ADANA (Cumhuriyet Bürosu) - Yasadõşõ terör örgütü PKK yandaşlarõnõn, Dağlõoğlu Mahallesi Karasu kavşağõnda gerçekleştirdikleri izinsiz gösteri sõrasõnda bõçakla yaralanan, kaldõrõldõğõ hastanede yaşamõnõ yitiren polis memuru Ferdi Özkan’õn (24) bõçaklanmasõ olayõna karõştõklarõ belirlenerek gözaltõna alõnan H.B., R.Y., M.K., M.N.A., İ.K., Ç.B., E.K., A.A., H.Ö., U.D. ve S.B. adlõ kişiler, haklarõnda düzenlenen evraklarla önce sağlõk kontrolünden geçirildi, daha sonra mahkemeye sevk edildi. Yapõlan soruşturma sonucu, çõkarõldõklarõ mahkemede polisi bõçaklama olayõnõ gerçekleştirdiği belirlenen S.B. ile, olayõn içinde olduklarõ saptanan U.D., İ.K. ve H.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. El Kaide üyesi 9 kişi tutuklandı İstanbul Haber Servisi - Beşiktaş’taki İstanbul Cumhuriyet Savcõlõğõ’nca, “terör örgütü El Kaide üyesi olduklarõ” gerekçesiyle mahkemeye sevk edilen 12 şüpheliden Ahmet Aydoğan Emre A, Ali I, Ekrem K, Emrah G, Feryat G, Mustafa Y, Üzeyir S, Yasin T. ve Yusuf E, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Harun Ş, Turgay Y. ve Fuat G. ise serbest bõrakõldõ. ‘Kürtaçõlõmõ’nõnekonomikayağõ,KalkõnmaPlanõYõllõkProgramõ’ndazatenyeralmõş Açõlõmda ‘para’ hilesi MURAT KIŞLALI ANKARA - Hükümetin “Kürt açılımı” olarak sun- duğu paketin ekonomik aya- ğõnõn, açõlõmdan çok önce 2009 Yõlõ Programõ ile belir- lendiği ortaya çõktõ. Kürt açõ- lõmõnõn ekonomik ayağõ ola- rak sunulan İşsizlik Fo- nu’ndan el konulacak gelir- lerin 2009-2012 yõllarõ ara- sõnda 13.5 milyar liraya ula- şacağõ, Başbakan Tayyip Erdoğan’õn “Kürt açılımı” açõklamasõndan çok önce, yõl başõnda yayõmlanan 2009 Yõlõ Programõ’nda detaylõ olarak belirtiliyor. Devlet Planlama Teşkilatõ (DPT) tarafõndan hazõrlanan “9. Kalkınma Planı (2007- 2013) 2009 Yılı Programı”, hükümetin “Kürt açılımı” olarak ortaya koyduğu pa- ketin ekonomik ayağõnõn, Başbakan Erdoğan’õn açõk- lamasõndan çok daha önce yürürlüğe konduğunu ve pa- kete özgü olmadõğõnõ ortaya koydu. Aylar önce açıklandı 2009 Yõlõ Programõ’nõn “Bölgesel Gelişmenin Sağ- lanması” başlõklõ 4. bölü- münde şu ifadelere yer ve- rildi: “Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kal- kınma İdaresi Başkanlığı ile DPT Müsteşarlığı’nın koordinasyonunda; ilgili kamu kurum ve kuruluş- larıyla, il ve bölgeden ge- len talep ve öneriler ile Rekabet Gündemi çalış- masında ortaya çıkan ön- celikler de dikkate alına- rak hazırlanan GAP Ey- lem Planı yürürlüğe ko- nulmuştur. Eylem planı kapsamında, GAP’ın 2008-2012 döneminde ta- mamlanması hedeflen- miştir. Bu çerçevede GAP Eylem Planı’nda yer alan faaliyet ve projeler için 2008-2012 döneminde top- lam 26.7 milyar TL’lik kaynak kullanılacaktır. Söz konusu kaynağın 7.3 milyar TL tutarı mevcut eğilimlere ve yürüyen pro- je stokuna göre daha önce planlanmış olağan ödenek- lerden oluşmaktadır. Ey- lem planının ortaya çıkar- dığı ek finansman ihtiyacı olan 19.4 milyar TL’nin, 4.9 milyar TL tutarındaki kısmı merkezi bütçe dışın- da finanse edilecek olup, merkezi bütçe kapsamında sağlanması öngörülen tutar 14.5 milyar TL’dir. GAP Eylem Planı için 2008-2012 döneminde ge- reken 14.5 milyar TL tuta- rındaki ek finansmanın; 1 milyar TL’si 2008 yılında, 13.5 milyar TL’lik kısmının ise 2009-2012 döneminde sağlanması planlanmıştır.” Hükümetin kabul ederek yürürlüğe soktuğu 2009 Yõ- lõ Programõ’nda yer alan GAP’a yönelik bu kaynaklar, Devlet Bakanõ Cevdet Yıl- maz tarafõndan “Kürt açılı- mının ekonomik ayağı” ola- rak lanse edilmişti. Yõlmaz, geçen hafta Hür- riyet’e verdiği demeçte, İş- sizlik Fonu’ndan GAP ve DAP’a ayrõlan 3 milyar lira- nõn “Kürt açılımı”nõn bu yõlki ekonomik ayağõ sayõla- bileceğini belirterek AKP döneminde bölgede yapõlan- larõ “Son 1 yılda bölgede yaptığımız arazi toplulaş- tırması 1 milyon hektar. Ana kanaletlerin tamamına yakını ihaleye çıktı. Sula- maya büyük önem veriyo- ruz. 240 bin hektar alan su- lanıyor. Bu ihalelerin ar- dından sulanabilir alan 1 milyon 60 bin hektara çı- kacak” diye anlatmõştõ. DPT tarafõndan hazõrlanan 9. Kalkõnma Planõ 2009 Yõlõ Programõ”, hükümetin “Kürt açõlõmõ” olarak ortaya koyduğu paketin ekonomik ayağõnõn, Başbakan Erdoğan’õn açõklamasõndan çok daha önce yürürlüğe konduğunu ortaya koydu. Hükümetin kabul ederek yürürlüğe soktuğu 2009 Yõlõ Programõ’nda yer alan GAP’a yönelik bu kaynaklar, Devlet Bakanõ Cevdet Yõlmaz tarafõndan “Kürt açõlõmõnõn ekonomik ayağõ” olarak lanse edilmişti. ‘ÇALIŞMALARA DEVAM’ MGK destek verdi Deniz Kuvvetleri Komutanõ Oramiral Metin Ataç ve Hava Kuvvetleri Komutanõ Orgeneral Aydoğan Babaoğlu’nun son kez katõldõğõ MGK toplantõsõnda “demokratik açõlõm” çalõşmalarõ değerlendirildi. ANKARA (Cum- huriyet Bürosu) - Mil- li Güvenlik Kurulu (MGK) toplantõsõnõn ardõndan yayõmlanan bildiride, “devletimi- zin ülkesi ve milletiy- le bölünmez bütün- lüğünü pekiştirmek, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mut- luluğunu sağlamak üzere, İçişleri Ba- kanlığı eşgüdümün- de yapılan çalışma- lar hakkında kurula bilgi sunulmuş ve ça- lışmaların devamı tavsiye edilmiştir” de- nildi. Cumhurbaşkanõ Ab- dullah Gül’ün baş- kanlõğõnda dün Çan- kaya Köşkü’nde ger- çekleştirilen MGK top- lantõsõ yaklaşõk 6 saat 40 dakika sürdü. İç ve dõş gelişmelerin de- ğerlendirildiği toplan- tõya 30 Ağustos’tan iti- baren emekliye ayrõ- lacak olan Deniz Kuv- vetleri Komutanõ Or- amiral Metin Ataç ve Hava Kuvvetleri Ko- mutanõ Orgeneral Ay- doğan Babaoğlu son kez katõldõ. Devlet Bakanõ Meh- met Aydın ve TÜBİ- TAK Başkanõ Prof. Dr. Nüket Yetiş’in de top- lantõnõn bir bölümüne katõldõğõ öğrenildi. Tür- kiye’nin BM Daimi Temsilciliği’ne atanan Dõşişleri Bakanlõğõ Müsteşarõ Büyükelçi Ertuğrul Apakan ile Apakan’dan müsteşar- lõk görevini devrala- cak Feridun Sinirli- oğlu da toplantõya ka- tõldõ. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da toplantõ öncesi MGK üyesi bakanlarla bir araya geldi. MGK açõklamasõn- da şunlar kaydedildi: “Kurul’un önceki toplantılarında yapı- lan değerlendirmele- rin de ışığında; dev- letimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü pekiş- tirmek, kişilerin ve toplumun refah, hu- zur ve mutluluğunu sağlamak üzere, İçiş- leri Bakanlığı eşgü- dümünde yapılan ça- lışmalar hakkında kurula bilgi sunul- muş ve çalışmaların devamı tavsiye edil- miştir. Son gelişmeler ışı- ğında Irak’taki du- rum değerlendirilmiş, Türkiye-Irak-ABD arasında oluşturulan üçlü mekanizma sü- recindeki gelişmeler gözden geçirilmiş, Iraklı gruplarla yapı- lan temasların yara- rına işaret edilmiştir.” Öte yandan Kürt açõ- lõmõ kapsamõnda gö- rüşmeler yürüten İçiş- leri Bakanõ Beşir Ata- lay önceki gün sõra- sõyla Genelkurmay Başkanõ Orgeneral İl- ker Başbuğ ve Cum- hurbaşkanõ Gül ile bir araya gelerek yürüttü- ğü temaslar hakkõnda bilgi verdi. MHP’NİN TAVRI SERTLEŞİYOR Bahçeli: PKK ve AKP aynı çizgide ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - MHP Genel Başkanõ Devlet Bahçeli, “yıkım projesi” olarak nitelendirdiği Kürt açõlõmõnda PKK ve AKP’nin aynõ çizgide buluştuğunu belirtti. Bahçeli, dün yaptõğõ yazõlõ açõklamada Kürt açõlõmõyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi. Açõlõmõ “çözülme ve dağılma” kampanyasõ olarak nitelendiren Bahçeli, söz konusu kampanyanõn yõllardõr PKK adõ altõnda sonuç almaya çalõşan ihanet odaklarõnõn sahiplendiği bir yõkõm projesi olduğunu söyledi. Şehitlerin caniler, Mehmetçiğin katiller, güvenlik güçlerinin teröristlerle aynõ çerçeveye sokulmak istendiğini belirten Bahçeli, beklendiği gibi İmralõ canisinin sürece dahil edildiğini kaydetti. Bu katõlõmla birlikte çuvalcõlar, Kandilciler, aşiret reisleri, işbirlikçi lobiler ve bölücülerin sonunda Başbakan Tayyip Erdoğan ile aynõ fotoğraf karesinde buluştuğunu belirten Bahçeli, hükümetin bu resme başkalarõnõ da dahil etmek ve suç ortağõ yapmak için var gücüyle çalõştõğõnõ söyledi. İçişleri Bakanõ Beşir Atalay’õ “teşrifatçı” diye nitelendiren Bahçeli, “İmralı’nın kuryeleri olan sözde hukuk adamları ile hükümetin kuryesi haline gelmiş İçişleri Bakanı iki koldan temaslarına devam etmekte, kapı kapı gezerek Türkiye’nin yıkım projesine suç ortakları aramaktadır” diye konuştu. MHP’nin de bu karanlõk tabloda yer almasõ ve yõkõm ortağõ yapõlmak istendiğini söyleyen Bahçeli, “Sahiplerinin saklanmakta zorlandıkları bu işbirliği ve yıkım ortaklığı PKK ile AKP’yi aynı çizgide buluşturmuştur” dedi. CHP’Lİ HACALOĞLU ‘Yapılmak istenen göz boyamaktır’ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Şehit Aileleri Federasyonu Başkanõ Hamit Köse ve beraberindeki heyeti, Meclis’te kabul eden CHP Genel Sekreter Yardõmcõsõ Algan Hacaloğlu, “demokratik açılım” çalõşmalarõna değindi. “Biz bu konuda ne yapılmak istendiğini bilirsek, onu değerlendiririz ama şu anda yapılmak istenen şov, göz boyamaktır” ifadesini kullanan Hacaloğlu, “Dün ilk kez Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Geçin onu’ dedi. Soruyorum buradan; yeni mi aklınıza geldi? Kaç haftadır bu konular konuşuluyor? Kaç haftadır ‘önce çarşamba, sonra 19’u şimdi de motor arõzasõndan sonra’ deniliyor? Sayın Cumhurbaşkanı siz ve size hizmet sunan çok değerli kurmaylarınız, bunların altında söylenmek istenen şeyleri hiç mi göremediniz” diye sordu. Türkiye’nin, yönetimdeki bu savrukluğu ve karmaşayõ taşõyamayacağõnõ dile getiren Hacaloğlu, “Sayın Başbakanı uyarıyorum; söyleyecek bir şeyiniz varsa söyleyin, katkı sağlayalım. Bizim hangi temelde katkı sağlayacağımız anayasa, parti programında ve 86 yıllık tarihimizde bellidir” dedi. Çözümün sadece demokratikleşmeden de geçmediğini belirten Hacaloğlu, devletin, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’ya yatõrõmlarla elini uzatmasõ gerektiğini ifade etti. Şehit Aileleri Federasyonu Başkanõ Hamit Köse de, “Türkiye’de Kürt sorunu değil terör sorunu olduğunu” söyledi. Ziyarete geldikleri heyetin içinde Kürt kökenli şehit babalarõnõn da bulunduğunu belirten Köse, “Onlar da bu milletin birliği için şehit olmuşlardır” dedi. Bahçeli. Hacaloğlu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog