Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

H A F T A L I K B U L M A C A i I g i n ç ı- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 : 3 4 5 6 I I I ın 7 8 9 10 11 12 13 14 15 _n ı mİKtiJ H U İ %JU H L rpTn M • ry M PLT, • I rm n I I I I I I !•• I i • SOLDAN SAĞA 1. "... Schliemann" (Truva ve Mikenharabe- lerini bulan Alman arkeoloğu) - Halita. 2. Kuzey Atlantik'te bir ada devleti - Şu anda, he- nüz - Radyumun simgesi. 3. Ticarct mallarını saklamak için rıhtımda yapılan büyük depo — "Arscn de ..." (Yüksek fıckaıibi übba uygulayan, galvanometreyi geliştiıen Fransız ftzikçisi). 4. Hayli, çok - Doğuştan meme ucu yokluğu - Zafer. 5. İletişim dizgesi birliği - Gametlerde bu- lunan kromozomların hepsine verilen ad - Güzel sanat. 6. Bir hayvan - Olumsuzluk veren bir önck - Bir yelken komutu. 7. Romatizma ağ- rısı - Eski İskandinav mitolojisinde, göksel güç- ler tanrısı - japonya'da bir kent. 8. Akıl - İstençli - Bir bağlaç. 9. Havada on milyonda bir orarunda bulunan gaz - Toplutn yaşammda ge- çici yenilik - Denk, eşit. 10. Sih dininin ku- rucusu - Canlı bir organizmanın oluşturduğu, ona özel bir renk veren kimyasal madde. 11. "James..." (Modern buhar makinesinin geliş- tiricisi olan İskoçyalı mucit ve mühendis) - Mevki, makam - Kasımpatına benzeyen bir çi- çek - Eski Filistin'de bir kent. 12. Bayağı - Katarakt - Astatin simgesi. 13. İnam, vedia - Fotoğrafçılıkta bir terim - Hitit. 14. Bir tür ya- ban kedisi - Koca - Yağ uru. 15. İlaçla tedavi yöntemi - Bir balık türü. YUKAR1DAN AŞAĞIYA 1. Atomaltı parçacık- ların bulunduğunu ile- ri süren Japonfizikçisi- Tir. 2. Fabllarıyla ünlü bir Yunanlı masalcı - Roman Polanski'nin bir filmi - Mercek. 3. İptidai - Bir ya da bir- den çok önçülü kaldı- rılmış olan tasımsal çı- karım. 4. Sodyumun simgesi - Çin düşünce- sinde dişi ilke - Direşme - Telefon sözü. 5. Protein sentezine yardımcı olan bir asit türü - Hidratlı doğal sodyum karbonat - Bir elektrolitteki artıuç. 6. Algı - Ardahan'ın bir il- çesi - "Kasaptaki... soğan doğranmaz" (Atasözü). 7. Gösteri sanatlarında oyunculardan oluşan topluluk - Şifri - Eski Türk sanatlanndan kâğıt oymacılığına verilen ad. 8. Beyin dalgalanmn öl- çülmesi yöntemi - Işırum dozu birimi — Türkiye'nin uçuj; kudu - Sümeı su tanrısı. 9. Dönümün dörtte biri - Çeşitli organların yuvar- lak ve çıkıntılı bölümü - Yalman. 10. Asıl adı Emile Chartier olan Fransız filozofu - Tanınmış kompleks. 11. Değerli bir taş - Amerikan Devletleri Orgütü - Ağabey - Hile, entrika. 12. Tarla smırı - Olmasını istemek - Maden arayan enstitü - Ilkel benlik. 13. Spielberg'in bir filmi - Fenerbahçeli Guiza'nın attığı - Bir cetvel tü- rü - İtki. 14. Ezgi - İnce, yassı elmas - küçük köy. 15. Çeşme zıvanası - Diyalektik. 1 İ2I3İ4 5 6 7 •UMUU ytîJLJ IİILJUU LJ Hazırlayan: llker Mumcuoğlu u uaıa EBUaiilU UUUIİU UliJ HL2J EB LilULüJUm UUUW idUU tLparttmm M I N «.««*. ÎOm satır v çizgilerte ç« l'aen 9'a cullanarak 7 8 5 4 3 4 6 1 TÜRK BEYİN TAKIMI SUNAR w w w . a k ı l o y u ı ı l a r Sudoku e sOtunlarda ve kalın »vrili her 3x3'lök blokta rakamları birer kez diyagramı doldurun. 7 2 3 — 1 1 8 2 6 9 Q 5 5 2 A b . c o m akıl ç» Noktalan dûz çizgHerle birteştirerek kapalı tek bir çit yaratın.Rakamtar bulunduklan karenin kaç kenannda çit parça» okJuğunu gösteriyor. Onwk 3 S o a i 3 S 1 2 3 1 3 3 0 2 2 3 2 2 0 m\ 0 2 2 0 1 3 2 3 3 2 2 SORULAR KÜFRÜN FAYDALARI Soru: Küfür etmek insan sağlığı için faydalı mıdır? Yanıt: Kaynak: Time, 10 Ağustos 2009 NeuroReport admdaki dergide yayımlanan bir yazı, kü- für etmenin vücutta yaptığı etkilere açıklık getiriyor. Yapılan —- ••" araştınnaya göre küfur, fiziksel ağnları giderebiliyor. Bunu kamtlamak için İngiltere'nin Keele Üniversitesi'nden psikologlar 64 kolej öğrencisine ellerini buz dolu bir kaba sokup, dayanabildikleri kadar tutmalarını istemiş. İki gruptan birine bir keresinde, el- leri soğuk suyun içindeyken özgürce küfür etmelerine izin verilmiş. Kontrol grubu- na ise yalnızca küfür içenvıeyen sözcüklerle konuşma hakkı tanınmış. Sonuçta küf- rün, öğrencilerin hem ellerini daha uzun süre suda tutmalarına, hem de duydukları acının hafiflemesine yol açtığı anlaşılmış. Çalışma, katılımcıların küfür ettikleri zaman kalp atışlarının -savaş veya kaç tep- kisiyle uyumlu fizyolojik bir tepki- nötr sözcükler kullananlara göre artış gösterdiği- ni ortaya çıkartmış. Çalışmayı yürüten Richard Stephens, "Küfür edildiği sırada in- sanlar duygusal bir tepki gösterir ve ağrının azalmasına bu duygusal tepki yol açar" diyor. "Küfür, büyük bir olasılıkla hayvanlarda gelişen çok ilkel bir refleksten kay- naklanıyor olabilir" diye konuşan Harvard Üniversitesi'nden psikolog Steven Pinker, "lnsanlarda ses çıkartmaya yarayan sistem, lisan yeteneğinin kontrolü altı- na ginniş durumdadır. Dolayısıyla acı ve ağrı sesi çıkartmak yerine negatif duygularla yüklü sözcüklerden oluşan küfürlere başvururuz" diyor. Stcphcns'ın ^ülışmnsııın Hörc, küiüı, duyulan acı hissini kadınlarda erkeklere go- re daha fazla azaltıyor. Bu olguya açıklık getirmcye çalışan Pinker, günlük yaşamda erkeklerin kadınlardan daha fazla küfre yer verdiğine dikkat çekiyor. Dolayısıyla kü- für erkeklerde ağrı kesici etkisini, sık kullanmaya bağlı olarak yavaş yavaş yitirmiş ola- bilir. Pinker bu olgudan yola çıkarak şu tavsiyede bulunuyor: 'İnsanlar bu nedenle sıklıkla küfre başvurmamalıdır. Tam ihtiyacınız olduğu anda kullanmak küfrün da- ha etkili olmasını sağlar." Kıllarm uzama zamanı Soru: Bazı hüar kesildiği zaman uzamaîan gerektiğini nasıl biliyor? Yanıt: Kaynak: Scientific American, Nisan 2007 Deri yüzeyi üzerindeki kılları kesmek bunların büyümesini etkilemez, çünkü yü- zey üzerindeki kıllar ölüdür. Vücudumuzdaki kıllar deri içindeki canlı kıl folikülle- rinden doğar. Bütün bu foliküller kıl folikül çevrimi denilen süreçten geçer. Bu sü- reç üç evreden oluşur: Büyüme, ölme ve dinlenme. Bu evrelerin bilimsel adı sırasıy- la anagen, katagen ve telogendir. Anagen evrede foliküllerin temel hücrelerinin hız- lı çoğalması, deri yüzeyinde görülen kılların sürekli olarak üremesini sağlar. Anagen evrenin sonunda kıl üreten bu hücreler ölmeye başlar ve katagen evreye girer. Birkaç hafta ölüm evresinde kaldıktan sonra folikül, telogen evrede birkaç hafta veya bir- kaç ay dinlenir. Yeni kıl folikülü, telogen folikülündeki kök hücrelerinden yeniden büyümeye başlar. Eski kıl fiberi düşer ve bunun yerini yeni kıl alır. Kesildiği zaman büyümesi gerektiğini "bilen" kıllarm anagen evrede olması gerekiyor. • • - - düş SORULAR !1 2 3 4 5 7 I7 8 5 2 9 6 7 2 5 4 6 9 1 3 8 9 8 3 5 4 2 6 7 1 2 1 6 9 3 7 8 4 5 5 7 4 8 1 6 9 2 3 8 6 2 3 5 4 / 1 9 4 3 7 6 9 1 B 8 2 1 5 9 2 7 8 3 6 4 II1 ! BF _LLL 14 Ağustos tarihli bulmacanın çözümü ARDIŞIKTAMSAYILAR Düzenleyen: Naim Uygun (naimteacher@gmail.com) I. Ardışık üç tamsayının çarpımı xyzxyz biçimindedir. II. Diğer ardışık üç tamsayının çarpımı ise abaaba biçimindedir. SORU: 1. ve II. deki şartları sağlayan ardışık sayıların toplamı kaçtır? H68.sayıdaki "Tom Daley" isimli bilmecenin yanıtı: DALEY = 10348 Bilmeceyi doğru çözen okuyucularımız: Süleyman Çeviker-lst, Necah Büyükdura- Ankara, Ender Aktulga-lst, Melımet Kur-Mersin, Ozan Akalın-lzmir, Enes Genç- Izmir, Mehmet Mutlu-Gazi Moğusa, Memduh Özkavra-Lefkoşa, Aydın Bingöl-Ankara, Ahmet Aktı-Konya, Naim Uygun-lst, Güngör Bingöl-lst, Sait Eslek-lzmir, Hüseyin Ergönül- Edirne, Mustafa Uslan-Çanakkale, Yücel Gün-Burhaniye, Özen Gün-lst, Duygu Yargıcı- Londra, Oğuzhan Yüzer-Çanakkale, Ulaş Atmaca-Konya, Sami Akpınar-Çorum, Emel Okumuş-Ankara
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog