Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

cr: UJ Û İ OSS 2009 sonuçlarma göre eğitimin bugünkü durumu Bu yıl ÖSS sonuçları açıklandığında, geçmiş yıllardakilerden farklı olarak derece alan adaylardan çok sınavda sıfır puan alanlarla ilgilenildi. ÖSS sonuçlarından yola çıkılarak, görsel ve yazılı ba- sında, eğitim sistemi sorgulandı. Ferdi başarının göstergesi olan sınav birincileri yerine, eğitimin akademik başarı açısından karnesi niteliğindeki ÖSS sonuçlarının tartışmaya açılması gerçekte OİUmlU bİr gelİşmedİr. Isa Eşme, Maltepe Üniversitesi «• OSS, yükseköğretime öğrenci seçmenin yanmda, or- taöğretimde verilen eğitim kalitesini de test etmck- tedir. Türkiye'de ortaöğretirn sonrası bir bitirme sı- navı olrnayışı nedeniyle, eğitim çıktıları hakkında elimizde en güvenilir bilgi ÖSS sonuçlandır. ÖSS'nin, öğrencilerin akademik başarılarını ölçmede, P1SA ve TIMSS gibi ulus- lararası değerlendirmelerle örtüşen sonuçlar vermesi, siste- min güvenilirliğini kanıtlayan bir başka göstergedir. Bu yıl yükseköğretime giriş sınavma 1.324-197 aday ba§- vurdu. Başvuru sayısmın 2OO7'de, 1.615.534, 2008'de 1.504.956 olduğu dikkate alınırsa, son üçyıldır, başvurular- daki azaltna dikkati çekiyor. Adayların öğrenim durumları- na göre dağılunı Tablo l'de verildi. Dikkati çeken nokta, Tablo 3: Ham puan oıtalaması ve ham puanı 15 ve üzerinde olanlann yüzdeleri Başarı Ölçütü Türkçe Sos. Bil.-l Matematik-1 Ham puan ortalaması (çözülen net soru sayısı) 14,1 11,4 9,0 15 ve üzerinde ham puan 48 33 28 alanların yüzdeleri ham puanlar, ikincisi de 4 ayrı testte sorulan 30'ar sorudan 15'ini çözenlerin (ham puanı 15 ve üzerinde olanlann) yüz- deleridir. Tablo 3'te verilen sonuçlara göre; • Geçen yılın 18.3 Türkçe ham puan ortalaması dik- kate alınırsa Türkçe ortalamasında belirgin bir düşme görül- Tablo 5:2009 ÖSS sıfırpuan alanların testiere göre dağılımı Sayı ve yüzde Testlcr Türkçe Sos.Bil.-l Mat-1 Fen Bil.-l Say ı 20.558 76.498 251.324 704.712 Yüzde 1.6 5.8 19 53 SINAVDA SIFIR PUAN ALANLAR OSS 2009 sonuçlarının değerlendirilmesinde kamuoyu- nun en çok dikkatini çeken husus, sınavda sıfır puan alanla- rın sayıları oldu. ÖSS 2009'da, 29.927 adayın puanı hesap- lanamadı. Bunun anlamı, bu adayların bir tek net sorularının olmayışı, başka bir ifa- deyle sınavda sıfır puan almalarıdır. Gerçekte bu sonuç 2009'a özgü değildir. Tablo 4'te son beş yılda sıfır puan alan aday sayı ve yüzdeleri gösterilmiştir. Görüldüğü gibi, bu yılki oran geçen yıla göre artış gös- termekle birlikte, sıfır puan alanların oranı 2OO5'te %3.42'dir. Tablo 5'te görüldüğü gibi sınava girenlerin yarıdan fazlası (%53), fen bilimleri 1 testinden sıfır puan aldı. Geçmiş yıl- larda da karşılaşılan bu sonuç fen eğitimi açısından çok dü- şündürücüdür. Matematik 1 testinden 251.324 adayın (%19) sıfır puan alışı da çarpıcı bir veridir. Fen Bil.-l 4,0 11 Tablo 1:2009-ÖSS öğrenim durumuna göre sınav başansı Tablo &2009-ÖSSpuanı hesaplanmayan adayların öğrenim durumuna göre dağ I Uğrenım l.'urumu Son Sınıf Düzeyinde Eski Mezun * Universite Öğrencisi Üniversite Mezunu Diğer Toplam bınavı Oeçerlı Aday Sayısı 551.304 489.372 203.255 36.593 43.477 1.324.001 145 ve ustünde Aday Sayısı 512.709 447.220 194.537 35.131 40.203 1.229.800 ruan Alar Yüzde 93,00 91,39 95,71 96,00 92,47 92,89 ı 165 üstünde V\ Aday Sayısı 453.761 389.239 177.600 32.384 34.425 1.087.409 lan Alan Yüzde 82,31 79,54 87,38 88,50 79,18 82,13 öğrenim Durumu Son Sınıf Düzeyinde Eski Mezun * Üniversite Öğrencisi Üniversite Meıunu Diğer Toplam Sınavı Geçerli Aday Sayısı 551.304 489.372 203.255 36.593 43.477 1.324.001 Puanı Hesaplanmayan Aday Sayısı 11.437 14.326 2.651 464 1.049 29.927 Puanı Hesaplanmayan Aday Yüıdesi (%) 2,07 2,93 1,30 1,27 2,41 2,26 (*) Eski m«?un, bugiine kadar mcrkczi sistemk yerleşttrilmemiş ön kayıtla kaydolmamış aday * Eski mezun, bugiine kadar merkezi sistemk yerkstirilmemij ve önkayula kayddmamıs I 1 •i f i v n geçmiş yıllardan farklı olarak, son sınıf düzeyindeki aday ora- nınm, eski mezunlardan daha yüksek oluşudur. Tablo 2'de, aday sayısınm puan türlerine göre dağılımı ve puan türlerindeki lisans programlarına ait kontenjanlar görülüyor. Görüldüğü gibi, SAY 2 puan türünde aday sayısı- nın göreceli olarak düşük oluşuna karşılık, kontenjan sayısı yüksektir. Dil alanı hariç tutulursa, bu alanı seçen öğrencile- rin yerleşme yüzdesi diğer alanlara göre oldukça fazladır. 2009 yılı toplam örgün eğitim kontenjam 643.528 olup Tablo 2* Puan türlerinde adaysayısı ve kontenjan Puan Türü Aday* Kontenjan SAY 2 376.556 127.505 EA2 632.036 93.696 SÖZ 2 498.247 37.479 DlL 22.478 16.554 *Yohuz tercih hokkt olan aday sayısı verilmijtir. Oran(%) 33 15 7.4 73 bunun 319.585'i lisans, 302.163'ü önlisans kontenjanıdır. Aynca özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar için belirlenen kontenjan 21.779'dur. Kontenjanlann %84'ü dev- let, %12.3'ü vakıf, kalanı ise ÖSS kitapçığmda yer alan yurt- dışı üniversitelere ayrılmıştır. Burada dikkati çeken nokta, geçen yıla göre kontenjanlann genel olarak %15 civannda artması ve vakıf üniversiteleri kontenjan oranının son üç yıl- da, %8'lerden, %12'lereyükselmesidir. SINAV BAŞARISI Yükseköğretime başvuran adayların ÖSS başarılarını de- ğerlendirmede, ortak programı kapsayan sınavın ilk bölümü esas ahnacak. Burada iki ölçüt kullanılabilir. Biri ortalama mekte. Matematik-1 ortalamasının 9, fen bilimleri-1 ortala- masının 4 oluşu dikkate değer bir sonuçtur. Bu ortalamalar li- se türlerine göre değerlendirildiğinde daha da çarpıcı sonuç- lar elde edilir. (2008 ÖSS'ye göre adaylar arasında en büyük yüzdeye sahip klasik liselerin matematik-1 ortalaması 5.88, fen bilimleri-1 ortalaması 1.48'dir) • Sınava giren adaylardan 15 ve üzerinde soru çöze- bilen öğrenci yüzdeleri; matematikten %28, fen bilimlerin- den %11'dir. Sınavın ilk bölümü, 9. sınıf ve öncesinde kaza- Tablo 4: Yıllara göre ÖSS'de sıfırpuan alan aday sayı ve yüzdeleri Yıl 2005 2006 2007 2008 2009 Aday Sayısı 57.163 27.864 47.587 25.652 29.927 Adayların Yüzdesi 3,42 1,84 2,95 1,70 2,26 Tablo 6'da sıfır puan alan adayların öğrenim durumuna göre dağıhmlan var. Eski mezunların oranı son sınıf düze- yindekilerden daha yüksek. Halen üniversitede okuyan 2.651 adayın sıfır puan alışı da ilginç bir veridir. Sıfır puan alanların lise türüne göre dağıhmlan incelen- diğinde, sıfır puan alan 29,927 adayın 15,004'ü lise, 14,185'i meslek lisesi çıkışlı olduğu görülür. Anadolu liselerinden 110, fen liselerinden 7 adayın sıfır puan almış olması ilginç- tir. Sıfır puan alanların illere göre dağılımı incelendiğinde, aday yüzdeleri bakımından ilk on sırayı alan iller, Tablo 7'de verildi. Sıfır puan alanlarda en büyük yüzde Şırnak, sayısal olarak en çok öğrenci Istanbul ilindendir. Sıfır puan alanla- rın bulunduğu iller sıralamasında ilk on iltn dokuzunun Doğu ve Güneydoğu illerimiz arasında olması dikkati çekmektedir. ÖSS 2009'da sınavın birinci bölümünden alınan ham puanlar, üç ayrı dilime bölünerek üç başarı düzeyi elde edile- bilir. Adaylann bu düzeylere göre dağıhmlan, eğitim için önemli ipuçları verir. Grafik l'de, bu dağılım tüm adaylann nılan bilgi ve becerileri kapsa- dığından, bu veriler, 9. sınıf ve öncesini kapsayan fen ve ma- tematik eğitiminde büyük so- run olduğunu bir kez daha or- taya koyuyor. Adaylann, Türkçeden yarıya yakınının, sosyal bilimlerden üçte ikisi- nin 15'in altında puan alma- ları, sorunun sadece matema- tik ve fen bilimleri ile sınırh olmadığını göstermekte. İlAdı Şırnak Hakkari Ardahan Mardin Muş Ağrı Bingöl Diyarbakır İstanbul Siirt Tablo 7:2009-ÖSSpuanı hesaplanmayan adaylann okul iline göre dağılımı Sınavı Geçerli Aday Sayısı 5.273 6.924 1.901 14.736 5.166 6.024 5.134 33.600 202.427 5.019 Puanı Hesaplanmayan Aday Sayısı 257 320 84 566 169 191 158 994 5.853 144 Puanı Hesaplanmayan Aday Yüzdesi 4,87 4,62 4,42 3,84 3,27 3,17 3,08 2,96 2,89 2,87
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog