Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 21 AĞUSTOS 2009 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER 3 Her şey Türk turizmi için KUŞADASI (AA) - Kruvaziyer tu- rizmiyle Kuşadasõ’na gelen yolcularõn ilçe- de daha uzun kalmalarõ için, tur acenteleri farklõ etkinlikler düzenliyor. Şirketler buzlu havlu servisinden, Efes antik kentindeki in- teraktif şovlara kadar uzanan yelpazedeki etkinliklerle turistleri çekmeye çalõşõyor. 22 bin aile yardım bekliyor DİYARBAKIR (Cumhuriyet Bü- rosu) - Diyarbakõr’da kurulu Sarmaşõk Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkõnma Derneği Genel Sekreteri Şerif Camcõ, ramazan nedeniyle 22 bin ailenin yardõm için kendilerine başvurduğunu açõkladõ. Camcõ, 22 bin ailenin tümünün gereksinimlerini karşõlayamayacaklarõnõ belirterek yurttaşlardan destek istedi. Turistlere dayakta tutuklama ORDU (Cumhuriyet) - Ulubey il- çesinde Hindistan’dan bisikletle dünya tu- runa çõkan Diana Judith Pinkett (38) ve arkadaşõ Adrian Smith (40) adlõ iki İngiliz turisti odunla dövdükleri iddiasõ ile gözal- tõna alõnan baba Ergin U. (32) serbest bõ- rakõldõ, oğlu E.U (17) ise tutuklandõ. Öldürülen Çağdaş Gemik’in babasõ: Türkiye’de ilk defa böyle bir ceza verildi. Vicdanõmõz rahatladõ Polise 16 yıl 8 ay ceza EKİN ÇAYIR ANTALYA - Antalya’da, “dur” ihtarõna uymadõğõ gerekçesiyle, 18 yaşõndaki Çağdaş Gemik’e ateş ederek, ölümüne neden olan polis memuru Mehmet Ergin, 16 yõl 8 ay hapse çarptõrõldõ. Baba Haşim Ge- mik, “Türkiye’de ilk defa böyle bir ceza verildi. Biraz da olsa vicdanımız ra- hatladı” dedi. Gemik’in karar du- ruşmasõ dün Antalya 3. Ağõr Ceza Mahkeme- si’nde görüldü. Duruş- ma öncesinde Antalya Adliyesi’nde geniş gü- venlik önlemi alan po- lis, ellerinde pankart ve Çağdaş Gemik’in fo- toğraflarõ bulunan 50 kişilik grubu adliye bahçesine almadõ. Ge- mik’in yakõnlarõ ve An- talya Özgürlükler Der- neği üyelerinden oluşan grup da basõn açõklama- sõ yaptõ. 26 Haziran’daki ikinci du- ruşmada polis Ergin’in “Vicdanım rahat. Gerekirse yine yaparım” sözünü anõmsatan grup, “Yeni Çağ- daş’lar, Engin’ler, Baran’lar öldü- rülmemeli. Biz adalet istiyoruz” dedi. Grup basõn açõklamasõnõ yap- tõktan sonra ellerindeki pankart ve fotoğraflarõ bõrakõp teker teker arana- rak adliye bahçesine alõndõ. Duruşmada Ergin’in avukatõ Sü- leyman Çalıkuşu, Çağdaş Gemik’in babasõ Haşim Gemik, annesi Sevgi Efe, avukatlarõ Münip Ermiş, Mu- rat Erdoğan, Nusret Gürgöz ve Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi yaklaşõk 10 avukat katõldõ. Ergin’in avukatõ Çalõkuşu, Çağdaş Gemik’in “dur” ikazõna karşõ iki ke- re direnç gösterdiğini, Ergin’in Polis Vazife ve Salahiyet Kanu- nu’na göre ve yetkisi dahilinde ikaz ateşi aç- tõğõnõ söyledi. Sanõğõn öldürme kastõnõn olma- dõğõnõ ifade eden Çalõ- kuşu, müvekkilinin tahliyesini istedi. Çağdaş Gemik’in ai- lesinin avukatlarõ ise şikâyetlerini yineledi ve geçen duruşmada, adliyede yaşanan olay- larõ fõrsat bilen polisin şiddet uyguladõğõnõ söyledi. Cumhuriyet Savcõsõ Ramazan Mustafa Piroğlu, sanõk hakkõnda indirim uygulanmadan 20 yõl hapis talep etti. Mahkeme, Mehmet Ergin’in Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun verdiği yetkiyi aşarak, direkt ateş açarak olasõ kastla adam öldürme su- çundan ve duruşmadaki iyi halleri göz önüne alõnarak toplam 16 yõl 8 ay ceza verdi. Gemik ailesinin avu- katı Münip Ermiş, ‘Polisin sokakta adam öldürme hakkının ol- madığını bilmesi la- zım. Polis, eline silah aldığında kararı bin defa düşünsün’ dedi. İstanbul Haber Servisi - Sultanbeyli’de bir halõ depo- sunda çõkan yangõnda bir itfai- ye görevlisi şehit oldu, 3 kişi de yaralandõ. Eyüp’te de araç ba- kõmõ sõrasõnda bir itfaiye eri elektrik çarpmasõ sonucu şehit oldu. Belediye-İş’ten yapõlan açõklamada araçta elektrik ka- çağõnõn daha önce tespit edildi- ği ve itfaiye erinin ihmal sonu- cu öldüğü iddia edildi. Sultanbeyli’de Mehmet Akif Mahallesi Fatih Caddesi’ndeki bir halõ deposunda yangõn çõktõ. Kõsa sürede büyüyen yangõna müdahale eden Mustafa Ara- bacı adlõ itfaiye görevlisi, haya- tõnõ kaybetti. Ali Üreyir, Yaşar Üresin ve İshak Özel, duman- dan etkilenerek yaralandõ. Sul- tanbeyli Belediye Başkanõ Hü- seyin Keskin, itfaiye erlerinin yangõna maskesiz olarak müda- hale ettikleri yönündeki iddia- larõ yalanladõ. Eyüp’te de bir itfaiye görev- lisi itfaiye aracõnõn bakõmõnõ yaparken elektrik akõmõna ka- põlarak yaşamõnõ yitirdi. Ra- mi’deki itfaiye müfrezesinde itfaiye aracõnõn bakõmõnõ yapan Hüseyin Çekiç, elektrik akõmõ- na kapõldõ. Vakõf Gureba Eği- tim ve Araştõrma Hastanesi’ne kaldõrõlan Çekiç kurtarõlamadõ. İki ayrõ yangõnda iki ölüm ‘Devletnamussözünütutsun’ Sultanbeyli’deki yangında dumandan etkilenen bir itfaiye görevlisi yaşamını yitirdi. (AA) İstanbul Haber Servisi - Ga- ripoğlu Şirketler Grubu’nun 10 çalõşanõ, Münevver Karabulut cinayeti soruşturmasõyla ilgili gözaltõna alõndõ. Karabulut cina- yeti ile ilgili dün sabah gözaltõ- na alõnan Garipoğlu şirket çalõ- şanlarõndan oluşan 10 kişiden 9’u serbest bõrakõldõ. Gözaltõna alõnan kişilerin “Cem Gari- poğlu’nu çalışanlar saklıyor” yönündeki ihbar mektubu üzeri- ne gözaltõna alõndõklarõ öğrenil- di. Asayiş Şube Müdürlüğü Ci- nayet Büro Amirliği’nde ifade- leri alõnan kişilerin isimleri şöy- le: “Burgaz Rakı müfettişi Gülşah Kerpiçli, İdari İşler Amiri Gülşen Selçuk, çalışan- lardan Biray Çimen, eski Bur- gaz Rakı Halkla İlişkiler So- rumlusu Halime Çelik, çalı- şanlardan Uğur Yõldõrõm, şoför Ahmet Batur, Satınalma Grup Müdürü Mehmet Karakayalõ, Burgaz Rakı Türkiye Satın Alma Müdürü Habip Kurt, şir- ket görevlisi Kürşat Yõlmaz.” GÜLER: BU BİR VEBAL İstanbul Valisi Muammer Güler, Karabulut cinayetinin zanlõsõnõn yakalanmasõ için so- ruşturmanõn çok yönlü sürdü- rüldüğünü belirterek “Eğer bu çocuğa yardımcı olunuyorsa ve bir yerde saklanıyorsa bu bir vebaldir” dedi. Vali Mu- ammer Güler, cinayetle ilgili id- dialarõn araştõrmasõnõn yapõldõ- ğõnõ, iddialarõn İçişleri Bakanlõ- ğõ tarafõndan inceletildiğini ve soruşturmanõn çok yönlü sürdü- rüldüğünü de kaydetti. Etiler’deki bir çöp konteynõ- rõnda cesedi bulunan Münev- ver Karabulut, katledilmesinin 170’inci gününde ailesi, davaya destek veren avukatlar ve CHP Milletvekili Çetin Soysal tarafõn- dan, cesedinin bulunduğu çöp kon- teynõrõnõn önünde anõldõ. Anmaya katõlanlar, failin bir an önce yaka- lanmasõnõ isteyerek, şüpheli Cem Garipoğlu makul sürede yakalan- mazsa AİHM’ye gideceklerini söy- lediler. Anmaya katõlan CHP’li Soysal, Karabulut ailesinin yalnõz olmadõğõnõ belirterek “Karabu- lut’un faili bellidir, bulunmalõdõr. Buradan Garipoğlu ailesine sesle- niyorum: Teslim edin” dedi. Baba Süreyya Karabulut ise “70 milyo- nun huzurunda Türkiye Cumhuriye- ti Devleti, bana ve aileme namus sözü verdi” diyerek, “Bu kavram çok önemli. Ben bir evlat kaybet- tim. Bu çok büyük bir acõ. Ama bu namus sözünün altõnda devlet kalõr- sa daha büyük bir acõdõr” dedi. (Fotoğraf:CİHANORUÇOĞLU) Garipoğlu’nun şirket çalışanları sorguda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog