Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayõn Yönetmeni: İBRAHİM YILDIZ ●YazõişleriMüdürleri:MehmetSucu, Güray Öz (Sorumlu) ● Miyase İlknur (Ek Yayõnlar) ● Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Yayõn Kurulu: İlhan Selçuk (Başkan), Emre Kongar (Başkan Yardımcısı), Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şük- ran Soner, İbrahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsilcisi: Mustafa Balbay Ahmet Rasim Sok. No: 14 Çankaya 06550 An- kara Tel: (0312) 4423050 Faks: (0312) 4423010 İzmir Temsilcisi: Serdar Kızık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: (0232) 4411220, Faks: (0232) 4418745 Adana Tem- silcisi: Çetin Yiğenoğlu, İnönü Cd. 5 S. Aksoğan İş H. Kat 1 Tel: (0322) 3631211, Faks: (0322) 3631215 Antalya Temsilcisi: Ahmet Oruçoğlu Cumhuriyet Mey- danõ Yõldõz Ap. B Blok No: 80/5 Tel: (0242) 2480057 Faks: (0242) 2430509 İdare Müdürü: Hüseyin Gürer Mali İşler: Bü- lent Yener Satõş: Fazilet Kuza Cumhuriyet Reklam: Genel Müdür: Özlem Ayden Genel Müdür Yardõmcõsõ: Nazende Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Re- zervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan ve Yönetim Yeri: Yeni Gün Haber Ajansõ Basõn ve Yayõncõlõk A.Ş, Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 2. 34381 Şişli/İstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygõn süreli yayõn Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul Dağıtım: YAYSAT Doğan Medya Tesisleri Hoşdere 34850 Esenyurt İstanbul 21 AĞUSTOS 2009 İmsak: 4.36 Güneş: 6.13 Öğle: 13.14 İkindi: 16.59 Akşam: 20.04 Yatsõ: 21.32 İstihbarat: Cengiz Yıldırım Ekonomi: Hasan Eriş Dõş Haberler: Özgür Ulusoy Kültür: Celal Üster Spor: Arif Kızıl- yalın Düzeltme: Abdullah Ya- zıcı Bilgi-Belge: Edibe Buğra Haber Merkezi - Karikatürcü- ler Derneği’nce geleneksel ola- rak düzenlenen “29. Uluslarara- sı Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması”nõn sonuçlarõ açõklan- dõ. Büyük ödülü İtalyan karika- türcü Alessandro Gotto, “Cum- huriyet Gazetesi Özel Ödülü”nü ise Ahmet Öztürklevent kazandõ. Dünyanõn en saygõn karikatür yarõşmalarõ arasõnda yer alan yarõşmanõn jüri üyeleri, 64 ülke- den katõlan 980 karikatür sanat- çõsõnõn eserlerini 7 turda değer- lendirdi. Buna göre büyük ödülü İtalyan sanatçõ Gotto alõrken Türkiye’den Serdar Günbilen, Polonya’dan Grzegorz Szu- mowski, Çin’den Xaoqiang Hou, Rusya’dan Kivokourtsew Aleksei de başarõ ödülünü paylaştõ. Yarõşmada özel ödül alan bazõ sanatçõlar ise şöyle: Nasreddin Hoca Özel Ödülü: Juan Camilo Lopera Arroyave (Kolombiya), Wolfgang Schlegel (Almanya); Karikatürcüler Der- neği Özel Ödülü: Borislav Stan- kovic (Sõrbistan); Jüri Özel Ödü- lü: Marija Dokmanovic (Sõrbis- tan); Kültür ve Turizm Bakanlõğõ Özel Ödülü: Andrey Klimov (Rusya); Koç Holding Özel Ödü- lü: Jerzy Gluszek (Polonya). Büyük ödül Gotto’ya NasreddinHocaKarikatürYarõşmasõsonuçlandõ 29. Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması’nda İtalyan Alessandro Gotto’nun karikatürü (üstte) birinciliği kazanırken Cumhuriyet Gazetesi Özel Ödülü ise Ahmet Öztürklevent’in (sağda) oldu. Angela Merkel dördüncü kez birinci. Güler Sabancõ listedeki tek Türk iş kadõnõ En güçlü kadınlar OSMAN ÇUTSAY FRANKFURT - Dünyanõn önde gelen ekonomi dergilerinden Forbes, bu yõl da son dört yõldaki düzeni boz- madõ ve “Dünyanın En Güçlü 100 Kadını” listesinde ilk sõrayõ Angela Merkel’e verdi. Uluslararasõ iş dünyasõnõn önde ge- len bu Amerikan dergisince hazõrla- nan yeni liste, Almanya Başbakanõ’na 27 Eylül seçimlerine giderken verilen bir tür “imaj desteği” diye yorumlandõ. Forbes’in listesinde, Türk iş dünya- sõnõn önde ge- len isimlerin- den Sabancõ Holding Yöne- tim Kurulu Başkanõ Güler Sabancı’nõn, bu yõl 48 sõra yükselerek 27’nci sõrada yer almasõ dikkat çekti. Sabancõ Holding’den yapõlan açõk- lamada, Sabancõ’nõn, listede yer alan tek Türk iş kadõnõ olduğu belirtildi. Forbes dergisinin, “Türkiye’nin en güçlü işkadını olarak” tanõttõğõ Gü- ler Sabancõ ile ilgili şu ifadelere yer verdiği belirtildi: “2004’te amcası Sakõp Sabancõ’nın vefatının ardın- dan göreve gelmiştir. Küresel krize rağmen, ülkedeki ilk elektrik dağı- tımı özelleştirme ihalesini kazanmış ve Kahire’de açtığı yeni fabrika ile ticari araç işini büyütmüştür. Sa- bancı, Türkiye’nin AB üyeliğinin güçlü bir savunucusudur.” LİSTEDEKİ ‘FIRST LADY’ ABD’nin yeni “first lady”si Mic- helle Obama bu yõl listeye 40’õncõ sõradan giriş ya- parken Hillary Clinton’õn bu yõl 28’inci sõradan 36’ncõ sõraya düştüğü gözlen- di. Ürdün Krali- çesi Rania ise 75. oldu. Kadõnlarõn, iş ve siyaset dünya- sõndaki etkisine ve “sözünün ne düzeyde geçtiğine” bağlõ olarak sõra- landõğõ geleneksel listede, dev şirket- lerin yöneticilerinden siyaseti yönlen- direnlere kadar birçok farklõ ülkeden kadõnlar yer alõyor. Forbes, listeyi be- lirlerken, adaylarõn üstlendikleri gör- evin ne düzeyde bir iktidar içerdiğini, yönettikleri ülke, şirket büyüklüğü ve önemini de göz önünde tutuyor. Güler Sabancı VOLKAN AĞIR 12. Dünya Atletizm Şampiyonasõ cin- siyet tartõşmalarõyla çalkalanõyor. Uluslararasõ Atletizm Federasyonu (IAAF), kadõnlar 800 metre finalinde 1:55.45’le altõn madalya kazanan Güney Afrikalõ Caster Semenya hak- kõnda cinsiyet araştõrmasõ başlattõ. Kas yapõsõ normal bir kadõndan çok farklõ olduğu gerekçesiyle yapõlan araştõrma henüz sonuçlanmadõ. IAAF Genel Sekreteri, “Araştırma sonun- da atletin kadın olmadığı anlaşılırsa şampiyonluğu iptal edilir” dedi. Semenya’nõn annesi Dorcus Se- menya ise, Güney Afrika’da basõna yaptõğõ açõklamada “Kimse büyüttü- ğüm kızımın cinsiyetinden şüphe et- mesin. Yaşadığımız yerdeki tüm in- sanlara sorun onun bir kız olduğunu size söyleyebilirler” diye konuştu. ‘Cinsiyet’ tartõşmasõ Güney Afrikalı Caster Semenya (AFP) Şivan Perwer’e Kanada’da gözaltı Haber Merkezi - Festivale katõlmak için Kanada’ya giden Şi- van Perwer, “otomobi- linde silah olduğu” ih- barõ üzerine aracõnõ durduran polis tarafõn- dan yaka paça gözaltõ- na alõndõ. Kanada poli- si arabadakileri tek tek indirerek yere yatõrdõ ve kelepçeledi. Ara- manõn ardõndan Per- wer ve arkadaşlarõ ser- best bõrakõldõ. Kanada polisine dava açmaya hazõrlanan Perwer, ba- zõ memurlarõn kendisi- ne “Ateş edeceğim, seni öldüreceğim” di- ye bağõrdõğõnõ söyledi. Kültür Servisi - “Bodrum Uluslararası Bale Festivali”, Ankara Devlet Opera ve Balesi Mo- dern Dans Topluluğu’nun “Bin Kalp Atışı” adlı gösterisiyle önceki akşam başladı. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği’nde sahnelenen iki per- delik gösterinin sanat yönetmenliğini Bürge Kayacan üstlendi. Gösteri, izleyicilerden bü- yük beğeni topladı. (Fotoğraf: AA) Bodrum’da ‘Bin Kalp Atışı’ Yasağauymayanlarparacezasõnaçarptõrõlacak İtalya’da haşema ve kebap tartışması ASLI KAYABAL MİLANO - Verona’da haşema ile ha- vuza girmek isteyen Müslüman bir ka- dõna yönetimin engel olmasõ İtalya’da tartõşma yarattõ. Havuzun işletmecileri Müslüman kadõnõn havuzdan uzaklaş- tõrõlmadõğõnõ, hijyenik nedenlerle giydiği burkinanõn ne tür bir maddeden yapõl- dõğõnõ anlamak istediklerini söylediler. Paris’te yaşanan benzer bir tartõşma- nõn hemen ardõndan Verona’da meydana gelen olay İtalya’da hükümet ortağõ Kuzey Birliği Partisi ile muhalefetteki Demokrat Parti’yi de karşõ karşõya ge- tirdi. Vercelli’ye bağlõ Varallo Sesia’da Kuzey Birliği partili Belediye Başkanõ Gianluca Buonanno da, belediye sõ- nõrlarõ içinde haşema ile havuza giren- lerin 500 Avro para cezasõna çarptõrõ- lacağõnõ açõkladõ. Bergamo şehrine bağ- lõ Capriate San Gervasio Belediyesi de merkezde kebap dükkânlarõ ve etnik- restoranlarõn satõş yapmasõnõ yasakladõ.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog