Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

Mucize Nağmeler TV Servisi - Kanaltürk, müzik ve söyleşi programõ “Mucize Nağmeler”i, Ramazan ayõ boyunca yeniden ekrana getiriyor. Kendi alanlarõnda büyük başarõlara imza atmõş sanatçõlarõn, Türk sanat müziğinden örnekler seslendireceği yapõmõ, Ercan Saatçi hazõrlayõp sunuyor. Yapõmõn bu akşamki bölümüne, Türk sinema ve tiyatrosunun usta ismi Haluk Bilginer ile pop müzik sanatçõsõ eşi Aşkın Nur Yengi konuk oluyor. Bir Şarkõsõn Sen TV Servisi - Türk sanat müziğine emek vermiş bestekârlar ile ses sanatçõlarõnõn tanõtõldõğõ “Bir Şarkısın Sen” programõnda bu hafta, klasik Türk müziğinin en güçlü seslerinden biri olan Bekir Sıdkı Sezgin anõlõyor. Sanatçõnõn yaşamõyla ilgili ayrõntõlarõn verileceği programda, Prof. Dr. Sadettin Ökten, oğlu Kutsi Sezgin, Gürsel Koçak ve Yrd. Doç. Dr. Yalçın Çetinkaya’nõn Bekir Sõdkõ Sezgin ve eserleriyle ilgili görüşleri ekrana geliyor. Başarõya Doğru TV Servisi - “Başarıya Doğru” programõnda bugün, ÖSS’yi kazanamayan ya da istediği bölüme giremeyen öğrenciler için yurt dõşõnda okuma fõrsatõ veren ELT Yurtõdõşõ Eğitim Hizmetleri hakkõnda bilgi veriliyor. Sait Gürsoy’un hazõrlayõp sunduğu yapõma, ELT Yurtdõşõ Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Cem Arıtuluk katõlõyor. Balat’õn şifreleri TV Servisi - Levent Erden “Şehrin Şifreleri” programõnda bu hafta, İstanbul’un eski semtlerinden biri olan Balat’õ geziyor. Balat’ta eskinin izlerini süren Erden, eski mahalle hayatõnõn, komşuluklarõn ve aynõ mahallede doğup, aynõ mahallede yaşlanmanõn şifresini çözmeye çalõşõyor. 5N 1K TV Servisi - Eski bölümleriyle ekrana gelen “5N 1K”da bu gece, bir dönemin ünlü isimlerinin nasõl hidayete erdiği konu alõnõyor. Programõ, Cüneyt Özdemir hazõrlayõp sunuyor. TV Servisi - Harry Barber (Harrelson), bir muhabirdir. Palmetto kasabasõnda dö- nen rüşvet olaylarõnõ ortaya çõkaran Harry, susmasõ kar- şõlõğõnda teklif edilen para- yõ reddeder. Kurulan tuzak sonucu Harry işlemediği bir suçtan dolayõ hapse atõlõr. Genç adamõn dürüstlüğü- nün ödülü ise iki yõl hapis cezasõ olur. Dõşarõ çõktõğõn- da Harry’nin “doğru’’ kav- ramõ değişmiştir. Genç adam hayatõna yeni bir yön ver- mek istemektedir tabii Pal- metto dõşõnda herhangi bir yerde. Ancak eski kõz arka- daşõ Nina’ya karşõ yeniden canlanan hisleri, kasabadan ayrõlmasõnõ engeller. Günün birinde, barda gü- zel bir sarõşõna rastlar. Rhea (Shue), kanserden ölmek üzere olan yaşlõ bir milyo- nerle evlidir. Rhea, kendisi ve üvey kõzõnõn, yaşlõ mil- yonere karşõ düzenlediği oyunda yardõm etmesi için Harry’e teklifte bulunur. Plana göre Harry, Odette’i (Sevigny) numaradan kaçõ- racak ve 500 bin dolar fidye isteyecektir. Rhea’nõn çeki- ciliği ve kolay para kazanma fõrsatõ Harry’e oldukça cazip gelir ve teklifi kabul eder. Ancak Odette ölü bulunun- ca bütün gözler Harry’nin üstüne çevrilir. “Palmetto’’, İngiliz yazar Rene Raymond’un James Hadley Chase takma adõ ile yazdõğõ “Just Another Sucker’’ adlõ romandan si- nemaya uyarlanmõş. Volker Schlöndorff , ro- manõ çok beğenmiş ancak se- naryonun bir Amerikalõ ta- rafõndan yazõlmasõnõ şart koş- muş. Kara film geleneğinin modern örneklerinden biri olan “Palmetto’’, sürükleyici bir serüven filmi. 09.20 Başlama Vuruşu 10.20 Sağlık Hattı 11.20 Söz Hakkı 12.20 Ekonomi Politik 13.40 Yaşama Keyfi 14.20 İşin Aslı 15.20 İnteraktif Spor 16.00 Erken Baskı 16.40 Dünyanın Parası 17.10 En Heyecanlı Yeri 18.00 Ana Haber 19.00 Çağatay’la Ra- mazan 19.20 Gönül Aydınlığı 20.00 İftar Sof- rası 20.30 Kırmızı Bülten 21.30 Anlamak İçin 23.00 Son Nokta (0 212 449 07 00). 08.00 Televizyon Gazetesi 09.45 Kurtuluş Savaşı Öy- küleri 10.10 Satırbaşı 11.10 Emek Dünyası 12.00 Haberler 12.15 Genç Kartallar 13.00 13. Saat 14.00 Çok Sesli 15.00 Haberler 15.15 Ceyhan Mumcu’yla Atatürk’ü Bugün Okumak 16.00 Sahne Sanatları 17.00 Yurttan Haberler 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Haber Artı 21.00 Ufuk Ötesi 23.00 Haber Masası 24.00 Gösteri Başlıyor (0 212 251 50 90). 07.30 Dizi: Gurbet Kadını 09.00 Çizgi Film 10.45 Yer- li Film: Sevdim Seni 12.30 Dizi: Gurbet Kadını 14.15 Rengarenk 17.15 Hz. Meryem 18.30 İftar Programı 20.00 Ana Haber Bülteni 20.45 Yabancı Film: Polly Gelince 23.00 Hz. Meryem 00.10 Haber 00.50 Yabancı Film: Kurtar Beni 03.30 Sahur Programı 04.30 Film: Sevdim Seni (0 212 331 60 31). SAYFA CUMHURİYET 21 AĞUSTOS 2009 CUMA 14 TELEVİZYON 10.10 10’da Herşey Var 12.15 Dizi: Bizim Evin Halle- ri 12.55 Telve 13.00 Haber 13.40 Dizi: Saraydaki Mü- cevher 15.05 Minyatürün Dilinden 15.15 Yerli Film: Bir Dağ Masalı 17.20 Ramazan Geldi Hoşgeldi 17.35 Gönül Makamı 18.00 Ramazan Sevinci 20.10 Haber 20.50 Ra- mazan Güzeldir 21.35 Dizi: Zoraki Başkan 23.10 Kısaca Ramazan 23.35 Kariyer Edin 01.15 Yedi Numara (0 312 463 43 43). 10.30 Anadolu’dan 11.15 Sağlıklı Günler 11.45 Gün- de Sanat 12.30 İş Günü 13.30 Yemyeşil 13.35 Hayat Akarken 14.20 Spor 14.35 Sanat Güncesi 15.15 Bakış: Yeni Eğilimler 16.15 Anado- lu’dan 17.15 Günün Konusu 17.35 Dünya- ya Bakış 18.20 Avrupa Vizyonu 18.45 Gençlik Halleri 19.00 Haber 19.05 Medya Müfettişi 19.35 Parantez 20.00 Boğazi- çi’nden 21.10 Düşünce İklimi 22.25 Hayal Şehirler 23.15 Gece Kahvesi 00.15 Film: ABC Afrika 02.05 Gönlümüzde Yaşayan Peygamber (0 212 259 72 75). 09.00 Parametre 10.30 Başarı- ya Doğru 11.20 Sahil Günlüğü 12.30 Ekonomi 12.50 Net’ten Haber 14.15 Piyasalar 14.30 Manşet 15.40 Şehir Fısıltıları 16.15 Sana- yi Rotası 16.45 Paranın İzi 17.30 Sahil Gün- lüğü 18.15 Afiş 18.45 Ramazan Menüsü 19.00 360 Derece 20.00 Eğrisi Doğrusu 21.00 Bir Yudum İnsan 22.00 5N 1K 23.00 Haber 23.40 Spor (0 212 413 56 00). 09.30 Haber Merkezi 11.00 Medya Açılımı 11.40 KKTC Gündemi 13.00 Haberler 14.15 Spor Bülteni 14.30 Strateji 15.00 Haber Bülteni 17.00 Büyülü Perde 18.50 Spor Bülteni 19.00 İftarın Be- reketi 20.00 Şehirlerimiz Camilerimiz 20.30 Manşet 22.30 Gündem Özel 00.30 Gece Ajansı (0 312 231 21 00). 08.00 Şirket Haberleri 09.45 İMKB Açılış 10.10 Dış Piya- salar 10.30 Faiz 11.10 Yatı- rımcı Kliniği 12.00 Finans Ca- fe 13.00 Haber 13.20 İş Dün- yasından 14.00 Piyasa Ekranı 14.45 İMKB 16.00 Son Baskı 17.45 Çizgi Film: Spon- gebob Squarepants 18.15 Dizi: Pushing Daisies 19.30 Dizi: According To Jim 20.00 Dizi: Ghost Whisperer 21.00 Dizi: Gold Case 22.00 Yabancı Film: Büyük Acı 24.00 Dizi: Ghost Whisperer 01.10 Di- zi: Cold Case 06.00 Dizi: Pushing Daisies (Tekrar ) (0 212 330 01 01). 06.30 Dizi: En İyi Arkadaşım 07.30 Dizi: Eşref Saati 09.00 Di- zi: Doktorlar 11.00 Dizi: Cennet Mahallesi 13.30 Gün Ortası Ha- berleri 14.00 Deryalı Günler 17.00 Kaben’e Dön 19.00 Haber 20.25 Spor 20.30 Dizi: Melekler Korusun 22.30 Yabancı Film: Suikastçı 00.30 Yabancı Film: Rambo 3 02.30 Kaben’e Dön 04.00 İslam ve Evliyalar (0 212 355 01 01). 07.00 Güne Başlarken 09.00 Haber Merkezi 09.10 Ekonomi 09.30 Ha- ber Merkezi 11.10 Spor 12.00 Günün İçinden 12.30 Doğru Tercih 13.00 Günün İçinden 14.15 Spor 14.35 Ekonomi Ekranı 15.00 Günün İçinden 15.15 Bay Yeşil 16.00 Günün İçinden 16.15 Spor 16.35 Dünya Bunu Konuşuyor 17.00 Haber 17 17.40 Spor 19.10 Kültür- Sanat: Gece Gündüz 19.30 NTV Akşam Haberleri 20.20 Spor Bülteni 20.30 Senin Hikayen 21.15 Şehrin Şifreleri 22.00 Ge- ce Bülteni 23.00 Yaz Gecesi Şovu 24.00 Haberler (0 212 335 00 00). 06.40 Çizgi Film Kuşağı 08.20 Her Eve Lazım 09.00 Çizgi Film: Zorro 09.30 Magazin: Aramızda Kalsın 12.00 Dizi: Kayıp Prenses 14.00 Dizi: Baba Ocağı 15.30 Di- zi: Hz. Yusuf 17.00 İftara Doğru 19.00 Ana Haber Bülteni 20.20 Star Spor 20.30 Ya- rışma: Fear Factor Extreme 23.00 Yaban- cı Film: Gölge Adam 01.20 Dizi: Hz. Yu- suf 02.40 Sahur (0 212 413 50 00). 07.00 Dizi: Komiser Reks 08.00 Çizgi Film 09.40 Şahane Çocuklar 10.50 Ağız Tadı 11.40 Lezzete Yolculuk 12.50 Ak- şam Keyfi 14.00 Sağlıklı Günler 15.10 Şa- hane Çocuklar 16.40 Dawson’s Creek 17.40 Soru Küpü 18.50 Dizi: İslamiyet’in Doğuşu 20.00 Kelime Oyunu 21.20 Ya- bancı Film: Gemideki Gizem 23.30 Ko- miser Reks 00.20 Kelime Oyunu 01.40 Di- zi: İslamiyet’in Doğuşu 02.40 Uyan Ey Gözlerim (0 216 554 66 11). 06.30 Kahvaltı Haberleri 07.50 Dizi: Saklambaç 09.40 Çizgi Film: Sihirli Ülke 10.20 Dizi: Se- lena 12.30 Gün Ortası Haber- leri 13.00 Mavi Şeker 16.00 Mutluluğa Açılan Sofralar 16.50 Dizi: Canım Ailem 18.50 Ana Haber Bülteni 20.00 Dizi: Aile Saadeti 22.45 Dizi: Unutulmaz 00.30 Dizi: Yalancısın 02.50 Sahur Özel 04.20 Dizi: Ço- cuklar Duymasın (0 212 354 30 00). 08.00 Çizgi Film 10.00 Uzman Gö- züyle 11.15 Reel Piyasalar 13.00 Ümit Zileli ile 13. Saat 14.00 Spor 14.15 Belgesel 16.00 Haberler 16.15 Ekonomi Gündemi 17.15 Çizgi Film 18.00 Seçim Maratonu 19.00 Haber 20.30 Gündem 21.45 Sporyum 24.00 Haberler 01.45 Sanat ve Biz (0 312 467 27 80). 09.00 Dizi: Fraiser 09.30 Dizi: Less Than Perfect 10.00 Dizi: Northern Exposure 11.00 Dizi: Diagnosis Murder 12.00 Dizi: Days Of Our Lives 13.00 Dizi: Guardian 14.00 Dizi: Judging Amy 15.00 Dizi: Cat- herine Cookson 16.30 Çizgi Film 18.00 Di- zi: Will & Grace 18.45 Dizi: Northern Ex- posure 20.00 Dizi: Lost 21.15 Film: Altın Parmak 23.30 Dizi: The Guardian 00.30 Di- zi: Macgyver (0 212 347 66 00). 07.00 Uyandırma Servisi 08.05 Haber Masası 09.35 Analiz Sentez 10.35 Ekono- mi Gündemi 11.15 Spor 11.35 Parantez 12.35 Sektör Dosyası 13.00 13 Ajansı 14.10 Gündem Yorum 15.05 Haber Masası 15.35 Spor 16.30 Piyasalarda Bugün 17.30 Fihrist 18.05 Haber Masası 19.00 Ana Ha- ber 20.35 Türkiye Konuşuyor 21.00 San- sürsüz Özel 24.00 Haberler 00.15 Airport 01.05 Sansürsüz (0 212 313 60 00). 06.00 Kanal D Çocuk Kulübü 06.45 Dizi: Annem 08.15 Dizi: Bir Bulut Olsam 10.15 Dizi: Ka- vak Yelleri 12.30 Dizi: Akasya Durağı 13.50 Her Eve Lazım 14.15 Dizi: Acemi Cadı 16.15 Dizi: Arka So- kaklar 19.00 Ana Haber Bülteni 20.15 Spor 20.30 Yabancı Film: Sokak Dö- vüşçüsü 22.30 Yabancı Film: X - Men 00.45 Dizi: Kobra Takibi 02.15 Haneler 03.15 Yerli Film: Leyla ile Mecnun 04.45 Dizi: Allah’ın Kılıcı (0 212 478 00 88). 08.30 Belgesel 09.30 Galak- si Rehberi 10.15 İftar Lezzet- leri 11.15 Ebruli 13.00 Gün Or- tası 13.50 Yabancı Film: Ay- rılık Günleri 16.00 Komedi Dükkanı 17.00 Haberler 17.15 Duygu ve Yaşam 18.50 Er- kan Tan ile Ramazan 20.00 Ana Haber Bül- teni 21.00 Spor 21.20 Yabancı Film: Giriş Kapısı 23.20 Yabancı Film: Palmetto 01.15 Haberler (0 212 288 51 52). 08.00 Sihirli Ekran 09.45 Jess’le Hepsi 1 İnci 11.00 Kadınca Kararınca 13.00 Öğle Haberleri 13.30 De- fine Avı 15.30 Ve Ebru Akel 16.45 Rama- zan Keyfi 17.30 Bugün Ne Pişirsem 18.30 Haber 19.45 İftarname 20.45 Dizi: Gönül Bahçesi 21.30 Mucize Nağmeler 01.30 Di- zi: Gönül Bahçesi 02.20 Ramazan Keyfi 03.00 Sahurname (0 212 355 85 00). cumtv@cumhuriyet.com.tr GÜNÜN FİLMLERİ TV PROGRAMLARI İzleyin Orta Değmez Yabancõ Yerli 11.35 Kaliteli Yaşam 12.00 İs- tanbul Sohbetleri 14.00 Sana- tın Gündemi 15.00 Patlamış Mısır 16.00 Diplomasi Kulvarı 17.00 Günce 19.00 İftar Özel 20.00 Haber 21.00 Havacılıkta İlkler 21.30 Bekleme Odası 23.30 Patlamış Mısır 24.00 Dünden Bugüne (0 312 234 14 34). Sokak... 20.30 Kanal D Macera o(Street Fighter: The Legend Of Chun-li) - Chun-Li olağanüstü dövüş yeteneklerine sahip genç bir kadõndõr. Babasõ, o küçükken Shadaw Law’un acõmasõz lideri Bison tarafõndan kaçõrõlmõş ve hapsedilmiştir. Annesini de kanserden kaybedince, Chun-Li hayatta bir başõna kalmõştõr. Artõk tek amacõ yõllardõr görmediği babasõna ulaşõp onu Bi- son’un elinden kurtarmaktõr. Yönetmen: Andrzej Bartkowiak. Oyn: Kristin Kreuk, Chris Klein, Ne- al McDonough (2009 Kanada-Hindistan, 96 dk). Polly Gelince 20.45 CINE 5 Güldürü o(Along Came Polly) - Reuben Feffer, düzen- li bir hayat kurmuştur. İyi bir kariyeri vardõr. Sigorta şirketlerinden birisinde risk danõşmanõ ola- rak görev yapan Reuben, tehlikeleri minimum dü- zeye indirme konusunda uzmandõr. Polly Price ise hayatõ bir oyun olarak görmektedir. Adrenalin için her türlü tehlikeyi göze alan bir maceraperesttir. Bir- birlerine geceyle gündüz kadar zõt olan Reuben ve Polly bir raslantõ sonucu aynõ partide karşõlaşõrlar. Yön: John Hamburg. Oyn: Ben Stiller, Jennifer Anis- ton, Philip Seymour Hoffman (2004 ABD, 90 dk). Altın Parmak 21.15 TNT Macera g(Goldfinger) - Dokunduğu her şeyi altõna çe- virmesiyle ünlenen efsanevi Frigya kralõ Mi- das’õn uğursuz gücüne sahip Aurec Goldfinger, ha- in planlarõ uğruna birçok insanõn hayatõnõ gözünü bi- le kõrpmadan tehlikeye atar. James Bond ise bu al- tõn tacirini durdurmak için harekeke geçer. Yönet- men: Guy Hamilton. Oyn: Sean Connery, Honor Blackman, Gert Frobe (1964 İngiltere, 110 dk). Giriş Kapısı 21.20 tv8 Dram g(The Door in the Floor) - Bir zamanlar iyi şey- ler yazan roman yazarõ Ted Cole, artõk, dağõ- nõk görünüşlü, çapkõn ve alkolik bir adama dö- nüşmüştür. Karõsõ Marion’la birlikte East Hamp- ton’da yaşayan Ted Cole, artõk kendi resimlediği ol- dukça başarõlõ çocuk kitaplarõ yazmaktadõr. Kitap- larõnõn desenleri için gereken modellerle de gizli ya da aleni maceralar yaşamaktadõr. Yönetmen: Tod Williams. Oyuncular: Jeff Bridges, Kim Basinger (2004 ABD, 110 dk). 22.00 / CNBC-e / Büyük Acı A. yanda Suikastçı 22.30 Show TV Macera o(Rogue Assassin) - FBI ajanõ Jack Crawford, ortağõnõn Asya yeraltõ dünyasõnõn en vahşi sui- kastçilerinden biri tarafõndan öldürülmesinin inti- kamõnõ almaya yemin eder. Fakat karşõsõndaki adam hiç de yabana atõlacak biri değildir. Jack’in tüm çabalarõna rağmen kötü şöhretli Rogue, izini kay- bettirir ve üç yõl boyunca ortadan kaybolur. Üç yõl sonra ise çok daha büyük bir kapõşmanõn arifesin- de yeniden ortaya çõkacaktõr. Yönetmen: Philip G. Atwell. Oyuncular: Jet Li, Jason Statham, John Lo- ne (2007 ABD, 103 dk). X Men 22.30 Kanal D Macera o(X-Men) - DNA yapõlarõ garip bir ‘X geni’yle deforme olan ve bu yolla müthiş bir güç elde eden mutantlarõn insanoğlunun geleceğini ne dere- ce tehdit ettiği tartõşõlmaktadõr. Muhafazakar sena- tör Robert Kelly, bu tehlikeli genin gözetim altõn- da tutulmasõnõ ister. Yön: Bryan Singer. Oyn: Hugh Jackman, Patrick Stewart (2000 ABD, 104 dk) . 23.20 / tv8 / Palmetto Ayrıntı yanda 00.15 / TRT 2 / ABC Afrika A. yanda Kurtar Beni 00.50 CINE 5 Macera o(Rescue Me) - Yaşamõ kitaplardan öğrenen 15 yaşlarõndaki maceraperest bir çocuk, kõz ar- kadaşõ gangsterler tarafõndan kaçõrõlõnca kendisini teh- likeli bir serüvenin ortasõnda bulur. Yönetmen: Arthur Allan Seidelman. Oyn: Michael Dudikoff, Ami Dolenz, Stephen Dorff (1993 ABD, 99 dk). CNN Türk 10.30 NTV 21.15 CNN Türk 22.00 Kanatürk 21.30 Kanal 24 22.10 Palmetto / Yön: Volker Schlöndorff / Oyuncular: Wo- ody Harrelson, Elizabeth Shue, Gina Gershon, Rolf Hoppe, Michael Rapaport, Chloe Sevigny, Tom Wright / 1998 ABD-Almanya, 114 dakika tv8, 23.20 CMYB C M Y B Abbas Kiarostami’nin filmi, AIDS felaketine dikkat çekiyor Afrika’nõnçocuklarõ TV Servisi - TRT 2’nin “Dünya Sinemalarından” kuşağõnda bu hafta, İranlõ yönetmen Abbas Kiarostami’nin Uluslararasõ Tarõmsal Kalkõnma Fonu’nun (IFAD) isteği üzerine çektiği “ABC Afrika” adlõ belgesel çalõşma gösteriliyor. Görüntü yönetmenliğini Seifollah Samadian’õn üstlendiği belgeselde, 2000 yõlõnõn Uganda’sõnda iç savaş sonrasõ yetim kalan çocuklar ile neredeyse tüm halkõ kõrõp geçiren AIDS felaketinin yarattõğõ dram yansõtõlõyor. Abbas Kiarostami İran dõşõnda çektiği bu ilk filminde dijital kamera kullanarak, anne ve babalarõ AIDS’ten ölmüş binlerce çocuğu görüntüleyip, onlarõn gözyaşlarõnõ, kahkalarõnõ, müziği, susukunluğu, ölümü ve yaşamõ kaydediyor. Afrika güneşi altõndaki insanlarõn tüm acõlarõ ve hastalõklarõyla yazgõlarõna nasõl boyun eğdiklerinin bir kanõtõ niteliğindeki film, yönetmenin Afrika’ya bakõşõnõ da değiştirmiş. Kiarostami kendisiyle yapõlan bir söyleşide bu kõtayla ilgili izlenimlerini şöyle aktarõyor: “Bütün içtenliğimle şunu belirteyim ki, Afrika kıtası üzerine bilgim şimdiye kadar sadece medyadan öğrendiklerimle sınırlıydı. Orada yaşadıklarım bu edinilmiş bilgiyi tümden değiştirdi. Dünyanın bu bölgesiyle ilgili gerçekte hiçbir bilgim olmadığını gördüm. Burası hem doğası, hem de insanları bakımından olağanüstü güzellikte bir ülke. Tüm yoksulluğuna karşın her yerde olağanüstü bir ruh zenginliğiyle karşılaşıyor insan”. 21. Uluslararasõ İstanbul Film Festivali’nde de gösterilen filmi kaçõrmayõn.. TRT 2, 00.15 Esir olduğu için dõşlanan kadõn Oyunagetirilenmuhabir TV Servisi - CNBC-e’nin “Ustalara Saygı” kuşağõnda bu hafta, yönetmenliğini Masahira Kobayashi’nin üstlendiği “Büyük Acı” adlõ film gösteriliyor. Gerçek olaylara dayanan film, Irak’ta gönüllü olarak çalõşmak üzere başvurup rehine alõnan Yuko’nun (Fusako Urabe) ülkesine dönmesiyle başlõyor. Yaşadõğõ kasabadaki herkes onun Irak’a gittiği ve rehin alõndõğõ için ülkesini küçük düşürdüğü görüşünde. Hikâye geliştikçe, kõzõn gerçek suçunun yanlõş zamanda, yanlõş nedenle (onu hiç ilgilendirmeyen yabancõlara yardõm etmek) yanlõş bir yerde bulunmak olduğunu anlõyoruz. Fabrika işçisi babasõndan yolunu kesen zorbalara kadar herkes onun kendini, ailesini, ülkesini utandõrdõğõnõ düşünüyor. Masahiro Kobayashi üslup olarak daha çok Fransõz sinemasõndan etkilense de, bu çarpõcõ filmde ülkesinin bir gerçeğini, bazen Japonya’yõ ziyaret eden yabancõlarõn bile daha õlõmlõ örneklerine maruz kaldõğõ dõşlanmayõ anlatõyor. CNBC-e, 22.00 Filmin başrolünde, Fusako Urabe oynuyor. Belgeselde, ana-babasını AIDS nedeniyle kaybeden çocukların dramı yansıtılıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog