Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 21 AĞUSTOS 2009 CUMA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11dishab@cumhuriyet.com.tr 21 Ağustos Cuma (bugün) saat 17.00’de Armutçuk Çay Bahçesi’nde Em. Büyükelçi Dr. Bilal N. Şimşir ile “LOZAN’DAN GÜNÜMÜZE” Cumhuriyet okurları davetlidir. İrtibat telefonu: 0532 266 89 68 AYVALIK CUMOK ÇAĞIRISI www.cumok.org SÖYLEŞİ “ATATÜRK ve FELSEFE” Yöneten Nevzat YILDIRAN KOOP-C II. Başkanõ Konuşmacõ Prof. Dr. Yaman ÖRS İZLENCE Çantaköy Kırkahvesi 23 Ağustos 2009 Pazar Saat 12.30 Kõrkahvesinde Toplanma Saat 12.30 – 14.00 Öğle Yemeği Saat 14.00 Söyleşi NOT: Saat 10.30’da Kadõköy Belediyesi önünden Saat 11.00’de Taksim AKM önünden araç kaldõrõlacaktõr. İLETİŞİM: 0212 291 89 82 – 83 / 0533 769 73 99 KOOP-C’DEN DUYURU web: koop-c.org / e-posta: koop_c@yahoo.com SATILIK YAZLIK Sakarya-Kocaali’de, deniz kenarında, havuzlu, tenis kortlu sitede, sahibinden satılık eşyalı tripleks villa. 0533 259 54 29 Silivri Çanta’da Cumhuriyet Mahallesi’nde, 410 m2 arsa ihtiyaçtan acilen satılıktır. Telefon: 0537 520 56 96 Berlusconi mafyaya kucak açtõ ASLI KAYABAL MİLANO - Değerler İtalyasõ Parti- si’nin lideri, 1990’lõ yõllarda Temiz El- ler operasyonunun mimarõ Antonio di Pietro, Berlusconi hükümetini mafya kültürünü özendirmek ve organize suç şebekelerinin birçok kurumda üst düzeylere sõzmasõna olanak sağla- makla suçladõ. Di Pietro blogunda yayõmlanan ya- zõsõnda (http://www.antoniodipietro.it/) Berlusconi hükümetinin tarihe mafya kültürünü özendirdiği ve mafyanõn İtal- ya’daki birçok kuruma sõzmasõna göz yumduğu için geçeceğini vurguladõ. Partilere mafyayı davet etti Di Pietro’nun sert bir üslupla kaleme aldõğõ yazõda Berlusconi’nin tarihe maf- yayõ yenen bir lider olarak geçmek is- tediği yalanõnõ söylediğine dikkat çe- kerek “Mafyaya ev sahipliği yapan bir başbakan mafyayı nasıl yenebilir ki? Evinde düzenlediği özel partilere mafya yöneticilerini davet ederek mi” diye sordu. Blogunda Berlusconi’nin Cosa Nostra adlõ mafya örgütünün bazõ yöneticileri- ni evine davet ettiği, mafya örgütlerinin yararõna yasalar çõkardõğõ iddiasõnda bulunan Değerler Partisi lideri, Berlus- coni’nin sahibi olduğu şirketler ve li- derliğini üstlendiği Özgürlükler Evi Partisi’ni bu karanlõk ilişkiler üzerinden kurduğu suçlamasõnda da bulundu. Di Pietro’nun Berlusconi’yi hedef alan suçlamasõ Özgürlükler Evi Parti- si’nin bazõ milletvekillerince kabul edi- lemez ve saldõrgan bir yaklaşõm olarak yorumlandõ. Partililer Berlusconi hü- kümetinin mafyayla ciddi bir mücade- leye girdiğini, Kamorra ve Ndranghe- ta gibi organize suç şebekelerinin çok sayõdaki yöneticisinin Berlusconi hü- kümeti döneminde yakalanarak adli makamlara sevk edildiğini açõkladõ. LOCKERBIE SANIĞI SERBEST Irak’ta konu yine ‘güvenlik’ Dış Haberler Servisi - Irak’õn başkenti Bağdat’õn merkezinde önceki gün meydana gelen, son 1.5 yõlõn en kanlõ saldõrõlarõnda ölü sayõsõ 101’e çõkarken, saldõrõnõn hükümet binalarõyla elçiliklerin bulunduğu Yeşil Bölge’de mey- dana gelmesi “güvenlik” tartõş- masõnõ alevlendirdi. Önde gelen Sünni liderlerden Irak Devlet Başkan Yardõmcõsõ Tarık el Ha- şimi, bu olayõn, Irak ordusu ve polisinin, güvenliği sağlamak için hazõr olmadõklarõnõ kanõtla- dõğõnõ söyledi. Önlemler bombayı durduramadı Irak Başbakanõ Nuri el Mali- ki ise güvenlik önlemlerinin göz- den geçirilmesi talimatõnõ verdi. Bu doğrultuda şehirlerde daha fazla askeri birlik konuşlandõrõl- masõ ve kontrol noktalarõnda da- ha sõkõ arama yapõlmasõnõn ka- rarlaştõrõldõğõ bildirildi. Arttõrõlan güvenlik önlemleri- ne rağmen dün de Bağdat’õn merkezinde bir pazarda bisikle- te konulan bombanõn patlamasõ sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yara- landõ. Irak ordu sözcülerinden Kasım Atta önceki günkü sal- dõrõlarla ilgili soruşturma baş- lattõklarõnõ açõkladõ. İntihar sal- dõrõlarõnda kullanõlan türdeki araçlarõn Yeşil Bölge’ye sokul- masõnõn yasak olduğunu söyle- yen Atta, 10 güvenlik görevlisi- nin gözaltõna alõnarak güvenliği sağlamadaki başarõsõzlõklarõn- dan ötürü sorgulandõklarõnõ be- lirtti. El Kaide’nin 2 liderinin tu- tuklandõğõnõ da ifade eden Atta, bir ton patlayõcõ taşõyan bir ara- cõn başkentin merkezindeki bir hastane yakõnlarõnda ele geçiril- diğini kaydetti. ABD saldõrõlara rağmen, ABD ordusunun Irak’tan 2011 yõlõ so- nunda çekilmesiyle ilgili planda değişiklik olmadõğõnõ bildirdi. Cumhurbaşkanõ Abdullah Gül de Irak Devlet Başkanõ Celal Talabani’yi arayarak başsağlõğõ diledi. Suriye de sal- dõrõlarõ kõnadõ. Dış Haberler Servisi - 1988 yõlõnda bir Pan Am uçağõnõn İskoçya’nõn Loc- kerbie kasabasõ üzerinde uçarken patlatõlmasõndan sorumlu tutularak ömür boyu hapis cezasõna mah- kûm edilen Libyalõ Ab- dülbasit Ali Muhammed el Megrahi sağlõk gerek- çesiyle serbest bõrakõldõ. İskoçya hükümeti, 270 kişinin ölümünden so- rumlu tutulan El Megra- hi’nin kanser olmasõ ne- deniyle serbest bõrakõldõ- ğõnõ bildirdi. Adalet Bakanõ Kenny MacAskill, “2001 yılında hüküm giyen Megrahi’nin son aşamasına gelmiş prostat kanseri nede- niyle serbest bı- rakılmasına ve ölmek üzere ül- kesine dönme- sine karar ver- dik” dedi. Meg- rahi daha sonra hava yoluyla Libya’nõn Mati- ga askeri havaa- lanõna gönderildi. Avukatlarõ mahkûmiye- te itiraz ederek El Migra- hi’nin ülkesi Libya’da yar- gõlanmasõ gerektiğini ileri sürmüştü. İskoç makamla- rõ ise temyiz başvurusunun geri çekilmesi halinde El Migrahi’nin ülkesine gön- derilebileceğini belirtmiş, bunun üzerine avukatlar Edinburgh Temyiz Mah- kemesi’ne yapõlan ikinci başvuruyu geri çekmişti. Migrahi ile Amine Ha- life Fimah, ABD ve İngil- tere’nin Libya ile anlaş- masõ sonucu Hollanda’nõn Lahey kentinde bir İskoç mahkemesine teslim edil- miş, yargõlama sonunda Fimah aklanmõştõ. 2003 yõ- lõnda Libya, BM yaptõrõm- larõnõn kaldõrõlmasõ karşõ- lõğõnda olaydaki sorumlu- luğunu kabul etmiş ve ge- çen yõl ölenlerin yakõnlarõ- na 2.7 milyar dolar tazmi- nat ödemişti. ABD yönetimi Megra- hi’nin serbest bõrakõlma- sõndan “derin üzüntü duy- duklarını” bildirdi. ABD Dõşişleri Bakanõ Hillary Clinton, “Libyalı mah- kûmun cezasını çekmesi için İngiliz ve İskoç ma- kamlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını” söy- ledi. Pan Am uça- ğõnda hayatõnõ kaybedenlerin yakõnlarõnõn kurduğu grubun sözcüsü Frank Duggan, Meg- rahi’nin İskoç- ya’da ölmesini tercih edecekle- rini belirterek, ül- kesine dönüşün- de kahraman gibi karşõlanmamasõ için Libya, ABD ve İs- koçya arasõnda bir anlaş- ma olduğu umudunu dile getirdi. Lockerbie olayõnda kõzõ- nõ kaybeden İngiliz Jim Swire ise hiçbir zaman Megrahi’nin olayla ilgisi olduğuna inanmadõğõnõ be- lirterek, “Bence bütün bu süreç baştan sonra siya- si bir tezgâhtı” dedi. Swi- re, “Eğer bu bombala- manın altında yatan si- yasi etkilere inebilsek ve bunu kimin yaptığını bi- lebilseydik çok şaşkın ama memnun olurdum” diye konuştu. Dış Haberler Servisi - Filistin Yönetimi Devlet Başkanõ Mahmud Abbas ile Başbakan Selam Feyyad’õn, Batõ Şeria’da bazõ gezileri sõrasõnda İsrail İç Güvenlik Servisi Şin Bet tarafõndan korunduğu bildirildi. İsrail’de yayõmlanan Haaretz gazetesi, İsrail ile Filistin Yönetimi arasõnda yapõlan anlaşmaya göre, Batõ Şeria’da tamamen İsrail kontrolü altõndaki topraklardaki ziyaretleri sõrasõnda Filistin Yönetimi Devlet Başkanõ Mahmud Abbas ile Başbakanõ Selam Feyyad’a Şin Bet’in VIP güvenlik biriminden bir ekibin eşlik ettiğini yazdõ. Ancak Filistin’in kontrolü altõndaki Batõ Şeria bölgelerindeki gezileri sõrasõnda liderlere Filistin korumalarõnõn eşlik ettiği bildirildi. Mahmud Abbas’õ İsrail ziyaretleri sõrasõnda da Şin Bet koruyor. Diğer ülke temsilcilerine de aynõ prosedürün uygulandõğõ bildiriliyor. Şin Bet ve Filistin güvenlik güçleri yetkilileri uygulamayõ doğrularken Feyyad’õn sözcüsü Cemal Zakkut konu hakkõnda yorum yapmaktan kaçõndõ. Bu kararõn, İsrail’in kontrolü altõnda bulunan Batõ Şeria bölgelerinde silahlõ Filistin korumalarõnõn İsrail güvenlik güçlerine ateş açmasõnõ engellemek için İsrail’in isteği üzerine alõndõğõ belirtiliyor. İsrail, eski Başbakan İzak Rabin’in 1995’te bir İsrailli tarafõndan ve Devlet Bakanõ Rehavam Ze’evi’nin 2001’de bir Filistinli tarafõndan öldürülmesinin ardõndan liderlerine yönelik güvenlik önlemlerini arttõrmõştõ. Temiz Eller savcısı Antonio di Pietro, blogunda yayımlanan yazısında, Berlusconi hükümetini mafya kültürünü özendirmekle suçladı ve İtalyan Başbakanı’nın mafyaya ev sahipliği yaptığını yazdı Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, kenti güzelleştirme çalışmaları çerçevesinde bir mağazanın ön camına asılan afişi in- dirmek isteyen belediye çalışanlarıyla, onları engellemeye çalışan mağaza per- soneli arasında çıkan kavga sokağa taştı. Mağaza müdürünün tanıtım ama- cıyla astıkları afişin indirilmesine itiraz etmesi üzerine, kamuflaj kıyafetleriy- le mağaza önünde toplanan onlarca be- lediye çalışanı, müşterileri içeriye sok- madı. Polis, birbirine giren mağazanın korumalarıyla belediye çalışanlarını güçlükle ayırabildi. (Fotoğraf: AP) BATI ŞERİA Abbas’ı Şin Bet koruyor El Megrahi evinde ölecek İran kabinesinde 3 kadın bakan Dış Haberler Servisi - İran Cumhurbaşkanõ Mahmud Ahmedinejad tarafõndan oluşturulan yeni kabine listesi güvenoylamasõ için meclise gönderildi. 21 üyenin yer aldõğõ 10. hükümet kabinesinde 14 yeni isme yer verildi ve bunlar arasõnda 3 kadõn bakan adayõ da yer aldõ. Listede, bir önceki hükümet kabinesinde yer alan bakanlardan 5’i yerini korurken 2’si yer değiştirdi. İran İslam Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bakan olacak kadõn adaylardan Merziye Vahid Destcerdi Sağlõk Bakanlõğõ’na, Fatõma Acurlu Refah Bakanlõğõ’na, Suzan Keşaverz de Eğitim Bakanlõğõ’na önerildi. Dõşişleri Bakanõ Menuçehr Mutteki, Sanayi ve Maden Bakanõ Ali Ekber Mehrabiyan, Ekonomi Bakanõ Şemseddin Hüseyni, Ulaştõrma Bakanõ Hamid Behbahani ve Kooperatif Bakanõ Muhammed Abbasi bakanlõklarõndaki yerlerini korudular. Nükleer santralda sızıntı TOKYO (AA) - Japonya’da geçen hafta meydana gelen şiddetli depremin ardõndan ülkenin orta kesimlerindeki Hamaoka’da bulunan bir nükleer santralda küçük bir sõzõntõ saptandõ. Chubu Electric Power’dan yapõlan açõklamada, santralda çalõşmayan bir reaktörde normalin biraz üzerinde radyoaktivite saptandõğõ belirtildi. Açõklamada, sõzõntõnõn halk sağlõğõ için tehdit oluşturmadõğõ da ifade edildi. Japonya’da geçen hafta 6.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Kafkasya’da etnik çatışma Dış Haberler Servisi - Rusya’nõn Kuzey Kafkasya’daki bölgelerinden Stavrapol’da Rus ve Dağõstanlõ vatandaşlar birbirine girdi. Ria Novosti ajansõnõn haberine göre, Pelagiada köyünde bir Rus ile Dağõstanlõlar arasõnda çõkan kavga, Rus gencin akrabalarõnõn da karõşmasõyla büyüdü. Yaklaşõk 300 kişinin katõldõğõ ve silahlarõn da kullanõldõğõ kavgada Dağõstanlõ bir vatandaşõn öldüğü bildirildi. İran’a giden Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, 12 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında ülkede yaşanan protesto dalgasına değinerek, “İran’daki gelişmelerin, Batı için büyük bir olay ve ders olduğuna inanıyorum, rahatsızlıklarının sebebi de budur” dedi. “Batılı ülkelerin, İran’ın içişlerine müdahalesini kınadığını” da belirten Esad, dini lider Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile görüştü. (Fotoğraf: AP) Ömür boyu ha- pis cezasına çarptırılmıştı. Esad’dan Tahran’a destek Bağdat’ta son bir buçuk yõlda düzenlenen en kanlõ saldõrõda ölenlerin sayõsõ 101’e çõktõ. Kanlõ saldõrõda ölenler, gözyaşlarõ içinde toprağa verildi. (Fotoğraf: AP) Kent güzelleştirmesi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog