Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

C CMYB C M Y B 85. YIL SAYI: 30634 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 21 AĞUSTOS 2009 CUMA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Hayal Gücü Parmaklıklara Sığmaz Ortak kullanım alanının zorunlu olduğu yaşamlar- da başlıca iş şu: İşbölümü... İşbölümünün de başlıca kuralı; kim hangi işe ko- yulmuşsa, ötekinin de başka işe girişmesi... Kısa sü- rede kimin neyi yapmaktan hoşlandığı ortaya çıkıyor, Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Yakınımızda Ama Uzaktaki Ada... ...Evet, o Ada’ya, bir zamanlar yavru vatan derler- di. Yavru vatanda da Türkiye’ye anavatan!. Türkiye’nin uluslararası arenada ulusal yararlarını zora, hatta tehlikeye atmayı göze alarak savunduğu… soydaşlarının canını malını korumak için şehitler vererek 1974’te Barış Harekâtı’nı gerçekleştirdiği Ada. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Nadir Nadi’yi özlemle andık Gazetemizin başyazarõ, Ata- türk devrimlerinin ödünsüz savunucusu Nadir Nadi, ölü- münün 18’inci yõldönümün- de Edirnekapõ Şehitliği’nde- ki mezarõ başõnda düzenlenen törenle anõldõ. 8. Sayfada Merkel ilk sõrada Dünyanın en güçlü kadınları Dünyanın önde gelen ekonomi dergilerinden Forbes, bu yõl da son dört yõldaki düzeni bozmadõ ve “Dünyanõn En Güçlü 100 Kadõnõ” listesinde ilk sõrayõ Angela Mer- kel’e verdi. Türk iş dünyasõnõn önde gelen isimlerinden Sabancõ Holding Yönetim Kurulu Başkanõ Güler Sabancõ’nõn, bu yõl 48 sõra yükselerek 27’nci sõrada yer almasõ dikkat çekti. Arka Sayfada İstanbul’un doğasõnõ 3. köprü, orman alanlarõnõ maden işletmeleri yok edecek ORMANLAR MADENCİYE TESLİM Danõştay devre dõşõ Ormanlık alanlarda madencilik arama ve işletme faaliyetini önleyen son Anayasa Mahkemesi ve Da- nõştay kararõna karşõn orman alanlarõnõn maden iş- letmecilerince kullanõmõna olanak tanõyan Bakan- lar Kurulu kararõ Resmi Gazete’de yayõmlandõ. Çev- reciler hükümetin kararõn arkasõndan dolanarak hukuka karşõ hile yaptõğõnõ öne sürdü. OZAN YAY- MAN ve ÖZCAN ÖZGÜR’ün haberi 8. Sayfada Usta yazar Yaşar Kemal, Kürt açõlõmõ sürecinde gerginliği tõrmandõrmak isteyenleri uyardõ ‘Tarihonlarõyargõlar’ Belediye de karşı İBB Şehir Planla- ma Müdürlüğü, 3. köprü projesine hazõr- ladõğõ bir raporla karşõ çõktõ. FSM Köprüsü ile kentin doğal eşiklerinin benzer bir sü- reci yaşayamayacak kadar hasar gördüğü belirtilen raporda, “Kentin kuzeye doğru büyümesi halinde çevresel sürdürülebi- lirlik tehlikeye girecek, su toplama hav- za alanlarõ yok olacak” denildi. Tarabya bozulacak Rapora göre Samandõra ve Sultanbeyli gibi çoğunlu- ğu kaçak yapõlardan oluşan yeni yerleşim bölgeleri kuzeye yayõlacak. Beykoz Or- manlarõ, Çavuşbaşõ çevresindeki orman- lar da yok olma tehdidi altõnda. İstanbul’un en eski yerleşim yerlerinden biri olan Ta- rabya da bu niteliklerini kaybedecek. DENİZ TATARER’in haberi 8. Sayfada ‘Akılcı yaklaşım’ istedi Türkiye’de akan kanõn durmasõna karşõ akõlcõ her yak- laşõmõ şükranla karşõladõğõnõ belirten ün- lü yazar Yaşar Kemal, “Bugün Türk ol- sun Kürt olsun, kim olursa olsun bu ül- kede gerginliği arttõracak söz ve eyleme girişeceklerin vebali ağõrdõr, tarih önün- de ağõr biçimde yargõlanacaklardõr, buna eminim” diye konuştu. 4. Sayfada Açılımdan umutsuzlar Bilim in- sanlarõ Haluk Gerger ile Fikret Başkaya, hükümetin İmralõ’ya ve Kürtlere kulak vermesi gerektiğini savundu. Kürt soru- nuyla ilgili görüşleri nedeniyle yõllarca ha- pis yatan İsmail Beşikçi ise devleti öze- leştiri yapmamakla suçladõ. Beşikçi kar- deşlik edebiyatõnõn da “çok çirkin bir ya- lan” olduğunu öne sürdü. 4. Sayfada MGK ‘devam’ dedi “Demokratik açõ- lõm” MGK toplantõsõnda değerlendirildi. Toplantõ sonrasõ yapõlan açõklamada İçişleri Bakanõ Atalay’õn, yürüttüğü çalõşmalar hakkõnda kurula bilgi verdiği belirtilerek “Çalõşmalarõn devamõ tavsiye edilmiştir” de- nildi. Bakan Atalay önceki gün de Genel- kurmay Başkanõ Başbuğ ve Cumhurbaşkanõ Gül’le bir araya geldi. 5. Sayfada ‘DUR İHTARINA UYMADIĞI’ İDDİASIYLA VURULMUŞTU Gemik’i öldüren polise 16 yıl hapis Antalya’da geçen yõl 27 Ekim’de, polis memuru Meh- met Ergin’in silahõndan çõkan kurşunla yaşamõnõ yitiren Çağ- daş Gemik’in karar duruşmasõ Antalya 3. Ağõr Ceza Mahke- mesi’nde görüldü. 18 yaşõnda- ki Gemik’e ateş eden polis me- muru Mehmet Ergin, 16 yõl 8 ay hapse çarptõrõldõ. Baba Haşim Gemik, “Türki- ye’de ilk defa böyle bir ceza ve- rildi. Biraz da olsa vicdanõmõz rahatladõ” dedi. Gemik ailesinin avukatõ Ermiş, “Önemli bir ka- rar. Polisin sokakta adam öl- dürme hakkõnõn olmadõğõnõ bil- mesi lazõm” dedi. EKİN ÇA- YIR’ın haberi 3. Sayfada UEFA’da 4’te 2 UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçla- rında Galatasaray ve Fenerbahçe üstün oyunlarıyla avantajlı skor elde ederken Trabzonspor ile Sı- vasspor şansını zora soktu. Ali Sami Yen Stadı’nda Galatasa- ray, Levadia Ta- linn’i 5-0 yendi. Fe- nerbahçe ise İsviçre deplasmanında Si- on’u 2-0’la geçti. Trabzonspor evinde Fransız temsilcisi Toulouse’a 3-1 mağ- lup olurken Engin Baytar kırmızı kart gördü. Sıvasspor ise sahasında güçlü Shakhtar Donetsk’e 3-0 yenildi. Petkovic 90. dakikada oyun- dan atılınca kalan 4 dakikada kaleyi orta saha oyuncusu Onur korudu. Spor’da 270 kişinin katili serbest Türkiye’de onlarca ağõr hasta hükümlü ve tutuklu yaşamlarõnõn son günlerini cezaevinde geçirirken 1988 yõlõnda Pan Amerikan uça- ğõna düzenlenen ve 270 ki- şinin ölümüyle sonuçlanan Lockerbie saldõrõsõnõ ger- çekleştiren Libyalõ Megrahi, sağlõk gerekçesiyle serbest bõrakõldõ. 11. Sayfada Afganistan halkõ, 2001’de Taliban’õn devrilmesinden sonra devlet başkanlõğõ se- çimleri için ikinci kez sandõk başõna gitti. Taliban’õn oy ve- renlerin cezalandõrõlacağõ yönündeki tehditleri nede- niyle seçime katõlõm düşük kaldõ. Çok sayõdaki bomba- lõ ve silahlõ saldõrõda onlar- ca kişi öldü. 10. Sayfada Atletizmin hõzlõ çocuğu Usain Bolt, bir dünya re- koruna daha imza attõ. Berlin’de düzenlenen 12. Dünya Atletizm Şampi- yonasõ’nda 100 metrede uçan Jamaikalõ atlet, 200 metre finalini de birinci bitirdi. Bolt kendisine ait rekoru 19.30’dan 19.19’a çekti. Spor’da Şiddet altında seçim Usain Bolt yine uçtu GARİPOĞLU AİLESİNE ÇAĞRI Polis, Karabulut cinayeti soruş- turmasõ kapsamõnda Garipoğlu ailesinin ardõndan grup çalõ- şanlarõndan 10 kişiyi sorguya çekti. İstanbul Valisi Güler, “Eğer bu çocuğa yardõmcõ olu- nuyorsa ve bir yerde saklanõ- yorsa bu bir vebaldir. Aile için vebaldir” dedi. 3. Sayfada ‘ALEVİ ÇALIŞTAYI ÇÖZÜM OLMAZ’ 6. Sayfada FAİZ DÜŞÜYOR, EV FİYATLARI ARTIYOR 12. Sayfada SÜPER LOTO ÇEKİLDİ: 2, 6, 11, 20, 46, 54 Katliam planları ‘Bu çocuğu saklamayõn’ Yaşar Kemal. İsmail Beşikçi. Beşir Atalay. 3. köprü ve bağlantı yollarının inşası sonrası oluşacak kirlilik nedeniyle, İstan- bul’un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlar büyük bir risk altına girecek. Fotoğraf: AA Fotoğraf:FATİHERDOĞDU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog