Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 20 AĞUSTOS 2009 PERŞEMBE 6 HABERLER BİLİM ve SİYASET ORHAN BURSALI Ayrılıkçılığı Körüklemeyin! ‘Birliktelik Çalıştayları’ Düzenleyin! Şanlıurfa’da Valilik, sosyal dayanışma amaçlı bir vakıf aracılığıyla ramazan öncesi yoksullara 150 TL dağıtma kararı alıyor. Banka önünde uzun bir kuy- ruk oluşuyor. 71 yaşındaki Mehmet Yıldız da bek- leyenler arasında. Tepede güneş kavuruyor, derken öğlene kadar ancak dayanıyor yüreği, yığılıp kalıyor. Mehmet Yıldız’ın cebinden sadece bir kimlik kar- tı çıktı, tek kuruşu bile yoktu... Ülkemiz insanının temel meselesi nedir, diye me- rak mı ediyorsunuz? Mehmet Yıldız’ların durumu bu konuda sizlere bir fikir verebilir, tabii gerçek olguları bilmek isterseniz! Mehmet Yıldız’lar, ülkemizde milyonlarca! Yüreğinizde hiçbir insan sevgisi yok! Ülkemizde Kürt meselesinin öncelikli sorunu, Mehmet Ylıdız’ları insan yerine koymak, onların in- san gibi yaşaması için gerekli maddi koşulların sağ- lanmasını istemektir. Mehmet Yıldız’lar, yıllarca hep bu durumda tu- tulmadılar mı? Kürt aşiret ağaları ile Ankara arasındaki işbirliği, bölgede feodal ilişkileri sürdürmeye, Kürtleri yoksul tutmaya yönelik oldu hep. Demokratik bireyler ola- rak gelişemedikleri gibi, Kürt bölgesinde her türlü ar- kaik sosyal ilişki egemen oldu. Bu ortamda terörün ve Kürt kimliğinin ön plana çıkması, çok doğaldır. Diyeceksiniz ki, Kürt kimliği ve Kürt ulusçuluğu şu veya bu şekilde zaten ortaya çıkacaktı! Şüphesiz! Ama hangi boyutlarda? Bugünkü ayrılıkçılığı, Türk ve Kürt egemen or- taklığı birlikte (askerler dahil!) yarattı! Şimdi ise Kürt feodalleri, AKP’de veya diğer par- tilerde, ayrılıkçılığa çok daha yatkın dururken, Türk egemen sınıfları ise çarşafa dolanmış durumda. Bi- rer şaşkın ördek gibi! Bazen “Kürt sorunu” diyerek ayrılıkçılığı körükler duruma düşüyor. Sonra dedik- lerinden kendileri de korkup “Demokratik açılım” diyorlar.. İktidarlarının baş destekçisi ABD’nin baskıları karşısında ve 2011’de sıkışan takvim nedeniyle ne yapacağını bilemiyorlar. Ortada olmayan bir çözüm paketi üzerinde muhalefeti sıkıştırıyorlar... Solcuların eskileri, zaten AKP ve ABD dümenin- de! Onlar ve liberal yandaş kalemleri, uzun zamandır uyduruk bir söylem geliştirdi: Demokrasi=ayrılık- çılık! Siyasal ve demokratik çözüm lafları ağızların- da, ama “Kürtler ayrılmalıdırlar”ı korkudan diyemi- yorlar! Sonradan hesabı sorulur korkusundan! Bunlardan en arlanmazları, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeniden bir kurucu karakteri kazanması konusunda İmralı ile hemfikir. Bu, Kürt ayrılıkçılığının temel ta- şı olur! Başbakan’a hepsi büyük bir destek içinde! Hemen hepsi Erdoğan’a tam gaz veriyor: Yürü- üüü Başbakanım, bu açılım sana Nobel Ödülü bile getirecektir! Evet, Başbakan Nobel alabilir: En garantili Nobel’in adı, Türkiye’yi ve Türkiye’nin emekçi halkını bölmek, ayırmaktır. Kürt yurttaşları, Kürt ağalarına teslim et- mektir. Daha da garantilisi, Kürtlerin Irak Kürdista- nı ile birleşmesini sağlamaktır... Bu durumda Baş- bakan -ve Çankaya’da oturan ABD desteklisi- bir de- ğil iki Nobel bile alır! Ayrılıkçılığı körüklemeyin! Birleştiricilik yapın! Ül- kenin ulusal birliğini zayıflatacak, ikinci, üçüncü, dör- düncü aşamalarda, Kürtlerin kopmasını sağlayacak hiçbir adım atmayın! Tam tersini yapın: Örneğin, Kürt emekçilerini, ekonomik olarak özgür kılacak, temel bireysel de- mokratik haklar bakımından özgür yapacak adımlar atın! Bunun nasıl yapılacağını bilmiyorsunuz, farkındayız! Çalıştaylarınızı “Kürt sorunu” başlığı altında dü- zenlemeyin. “Birliktelik çalıştayları” düzenleyin! Bu başlık al- tında sorunları tartışalım! Bunun için birliktelikten ya- na, kendisini hiç satmamış, yurtsever, kimselere bor- cu ve ödemesi olmayan solculara güvenebilirsiniz! Onlar hem ülkenin hem de iki halkın çıkarlarını so- nuna kadar ve en doğru bir şekilde savunmak için çaba sarf edeceklerdir! Gittiğiniz yol çıkmazdır, ülkeyi iç savaşa sürükle- yebilirsiniz! obursali@cumhuriyet.com.tr SEDAT KURT DENİZLİ - Denizli’deki Kepenek tarikatõ- nõn lideri Ahmet Pakel’in, müritlerini hacca götürmek için tur şirketi kurduğu öğrenildi. Umre ve hac turlarõ düzenleyen şirket, “Ra- mazan Umresi” turu için yola çõktõ. Şeyh Pakel, kafileye de başkanlõk yaptõ. Kadõn ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanõ Selma Aliye Kavaf’õn katõldõğõ bir hayõr ye- meğinde gündeme gelen Kepenek tarikatõ bu kez de bir umre yemeğiyle gündeme geldi. Yerel bir televizyon tarafõndan görüntülenen yemekte, tarikatõn sözde şeyhi Ahmet Pakel’e ait bir tur şirketi olduğu ortaya çõktõ. “Altuğ- lar” adlõ şirketle 10 yõldõr umre ve hac turlarõ düzenleyen Pakel, nasõl bir organizasyon yap- tõklarõnõ da yerel bir TV muhabirinin uzattõğõ mikrofona anlattõ. Görüntülere göre Kõnõk- lõ’da bir ev önünde toplanan yüzlerce hacõ adayõ ve yakõnlarõ burada mevlit eşliğinde ye- mek yiyor. Daha sonra sözde şeyh Pakel’in bindiği lüks bir arabanõn önünü çektiği kon- voyla, Çardak Havaalanõ’na gidiliyor. ‘Tek tip kıyafetle gidiyoruz’ Muhabir, burada Pakel’e etkinliğin nedeni- ni soruyor. Kurduklarõ şirketle hacõ adaylarõ- na hizmet verdiklerini aktaran Pakel, kafile- nin “lideri” olarak tanõtõlõyor. Kafile başkanõ olarak üç-dört yõldõr hacõ adaylarõ ile birlikte umre ve hac turlarõna katõldõğõnõ dile getiren Pakel, “Türkiye’de birçok acente hac tur- ları düzenliyor. Ama biz hacı adaylarımıza giydirdiğimiz tek tip kıyafet ve sunduğu- muz hizmetle ayrı noktadayız” diyor. 7 yaşında jet-ski kaçırdı ANTALYA (Cumhuriyet) - Antalya Manavgat’õn turistik beldesi Side’de Doğu Plajõ’nda ailesiyle birlikte denize giren K.A. (7), Sehem Water Sports’a ait jet-ski’nin anahtarõnõ gizlice aldõ. Jet-ski’yi çalõştõrdõktan sonra bağlõ bulunduğu ipi koparan ve hõzla uzaklaşan K.A. denizde bulunanlarõn arasõndan geçerek tehlike saçtõ. Denizde yüzen Hanõm Çetin’e çarpan küçük çocuk, sahildeki kayalõğa çarparak durabildi. Çarpma sonucu karaya fõrlayan ve yere çarparak yaralanan K.A. tedavi altõna alõndõ. Bursa’ya yeni feribot seferleri İstanbul Haber Servisi - İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO), Kabataş-Kadõköy-Bursa arasõnda deniz otobüsü seferleri başlatõyor. İDO’dan yapõlan yazõlõ açõklamaya göre 24 Ağustos-17 Eylül arasõnda deneme seferlerine başlanacağõ belirtilerek Bursa’ya Kabataş’tan 2 saat, Kadõköy’den ise 1 saat 40 dakikada ulaşõlabileceği kaydedildi. Seferler salõ günleri hariç, haftanõn 5 günü saat 14.30’da Kabataş, 14.50’de Kadõköy kalkõşlõ olarak düzenlenecek, sadece cuma günleri 12.30 ve 18.30 Kabataş, 12.50 ve 18.50 Kadõköy kalkõşlõ ek seferler gerçekleştirilecek. Bursa’dan ise çarşamba günü hariç haftanõn 5 günü seferler saat 10.00’da, cuma günü ise 08.30 ve 15.00 saatlerinde yapõlacak. Otomatik otopark İstanbul Haber Servisi - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlõ şirketlerden İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret AŞ (İSPARK), Merter’de 400 araç kapasiteli otomatik otopark yapõmõna başladõ. İSPARK’tan yapõlan yazõlõ açõklamada, otoparkõn yeraltõna inşa edileceği, 8 bin 131 metrekarelik inşaat alanõ üzerine 3 kat olarak yapõlacağõ belirtilerek otoparkõn üstünün ise meydan ve yeşil alan olarak düzenleneceği kaydedildi. Otoparkõn 10 ayda tamamlanmasõ bekleniyor. Şans Topu devretti ANKARA (AA) - Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 + 1 bilen çõkmayõnca 526 bin 107 TL 57 Kr haftaya devredildi. Kazandõran numaralarõn; 3, 4, 6, 9, 28 + 11 olarak belirlendiği çekilişte 5 bilenler 2 bin 391 TL 45’er Kr, 4 + 1 bilenler 192 TL 70’er Kr, 4 bilenler 19 TL 45’er Kr, 3 + 1 bilenler 11 TL 10’ar Kr, 3 bilenler 2 TL 15’er Kr, 2 + 1 bilenler 3 TL 10’ar Kr, 1 + 1 bilenler de 1 TL 45’er Kr ikramiye kazandõ. Şahin’in memleketi Amasya’dan bir inşaat şirketiyle yönetmen ve montajcı alımı için anlaşma yapıldı TRT’de ‘inşaat’ varSELDA GÜNEYSU ANKARA - Amasyalõ inşaat fir- masõ Yapal İnşaat Taahhüt Mobilya Sanayi Ticaret Limitet Şirketi, TRT’de yayõncõ oldu. TRT’nin yeni kurulan kanalõ TRT Türk ile Yapal İnşaat Ta- ahhüt Mobilya Sanayi Ticaret Limi- tet Şirketi arasõnda, başta yönetmen yardõmcõsõ, montajcõ olmak üzere 15 kişilik hizmet alõm sözleşmesi imza- landõğõ ortaya çõktõ. 1962 Amasya doğumlu İbrahim Şa- hin’in, TRT Genel Müdürü olmasõyla birlikte, kentle ilgili haberler de TRT ha- ber bültenlerinde sõkça yer bulmaya baş- lamõştõ. Son dönemde TRT’nin bazõ ihaleleri de Amasyalõ şirketlere veril- meye başladõ. En son, Haber-Sen’in bil- gi edinme başvurusu üzerine, TRT’nin yeni kurulan kanalõ TRT Türk ile Ya- pal İnşaat Taahhüt Mobilya Sanayi Ti- caret Limitet Şirketi arasõnda 15 kişilik hizmet alõm sözleşmesi imzalandõğõ ortaya çõktõ. Şirketin Amasya’da kuru- lan bir şirket olduğu belirtildi. TRT- Türk Kanal Koordinatör Vekili Mu- harrem Sevil, Haber-Sen’in bilgi edin- me başvurusuna verdiği yanõtta, 13 Nisan 2009 tarihinde, TRT ile Yapal İn- şaat şirketi arasõnda 15 kişilik, yönetmen yardõmcõsõ, montajcõ, altyazõ operatörü, grafist olmak üzere, hizmet alõm söz- leşmesi imzalandõğõnõ bildirdi. Adam başı 3 bin 957 TL Sevil’in verdiği bilgiye göre ayrõca, Yapal İnşaat TRT’ye kestiği faturada, kurumun, yönetmen yardõmcõsõna, mon- tajcõya ve grafiste kişi başõ 3 bin 957 TL, bir altyazõ operatörüne ise 2 bin 256 TL ücret ödediğini belirtti. Yapal İnşa- at’taki hareketlilik, TRT ile sözleşme imzalanmadan önce başladõ. Haber- Sen’in, Ticaret Sicil gazetesinin kayõt- larõna dayanarak verdiği bilgilere göre, 6 Ağustos 2008 tarihinde, Yapal İnşa- at’a Ahmet Demirel ortak oldu. Demirel, 13 Ağustos 2008 tarihin- de şirketin büyük ortaklõğõna getiril- di. 11 Şubat 2009’a dek “Yapal İn- şaat Gıda Temizlik Taahhüt Tu- rizm Et Ürünleri İmalat Ticaret Li- mitet Şirketi” adõyla faaliyetlerini sürdüren şirket, bu tarihten sonra “Yapal İnşaat Taahhüt Mobilya Sa- nayi Ticaret Limitet Şirketi” adõnõ aldõ. 13 Şubat 2009’da da şirketin or- taklar kurulu Ankara’da bir şube aç- ma kararõnõn altõna imza attõ. 14 Ma- yõs 2009’da ise Yapal İnşaat’õn mer- kezi Ankara’ya taşõndõ. HABER-SEN: İNŞAAT FİRMASI NASIL YAYINCI OLDU? Haber-Sen Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Fatih Eroğlu, Cumhuriyet’e yap- tığı açıklamada, Son bir buçuk yılda TRT’nin asli görevlerinin birçoğu- nun taşeron şirketler tarafından yapılmaya başlandığını belirterek “Devlet Denetleme Kurulu, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, TRT’de son 5 yılda yapılan tüm mal ve hizmet alımı ihalelerini incelemeli. Bir inşaat firmasının na- sıl yayıncı olduğu, bu şirketin faaliyet alını dışında bir iş yapmasının mevzuata ne kadar uygun olduğunun yanıtını TRT yönetimi vermelidir. Bu şirkete 2008 Ağustos ayında ortak olan Ahmet Demirel kimdir? De- mirel’in TRT’nin üst düzey yöneticileri ile akrabalık bağı var mıdır?” HASTANELER ZOR DURUMDA Özellere para yok HİCRAN ÖZDAMAR İZMİR - AKP hükü- meti özel sağlõk kuruluş- larõna büyük darbe vurdu. Büyük umutlarla başlatõ- lan “sağlıkta dönüşüm” programõ kapsamõnda özel sağlõk kuruluşlarõyla an- laşan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu ku- rumlarõn paralarõnõ öde- yemiyor. Özel sağlõk ku- ruluşlarõ 94 gündür SGK’den alacaklarõnõn ödenmesini bekliyor. Bir- çok kurumun bu nedenle çalõşanlarõnõn maaşlarõnõ ödeyemez duruma geldi- ği vurgulanõyor. İzmir Özel Sağlõk Ku- ruluşlarõ Derneği Başkanõ Ruşen Aydın, “SGK’nin bütçesi açık veriyor. Açık da gittikçe büyü- yor. Bu durum Sağlık Bakanlığı’nın öngörü- süz politikalarından kaynaklandı. Sistemde tüm sigortalıların rahat bir şekilde hareket et- mesi sağlandı. Daha ön- ce hiç SGK’den hizmet almamış insanlar bile sistemden yararlandı” dedi. SGK’nin borçlarõnõ ödeyemez duruma geldi- ğini anlatan Aydõn, öde- melerin 45 gün içinde ya- põlmasõ gerektiğini ancak 94 gündür herhangi bir fa- turanõn bedelinin karşõ- lanmadõğõnõ söyledi. Ba- kanlõğõn reform olarak ta- nõmladõğõ açõlõmõn popü- lizmden oluştuğunun ka- nõtlandõğõnõ aktaran Ay- dõn, “Ulusal kaynakla- rımız hızla eritildi. Fa- turalarımızı teslim et- memize karşın 94 gün- dür ödeme yapılmıyor. İzmir’de derneğimize bağlı 130 kurum para- larını alamıyor. Bu ne- denle bir kurumlar ça- lışanların maaşlarını ödeyemez duruma geldi. SGK, bütçesini tuttur- mak için sağlık kuru- luşlarına belli sürelerde bir miktar para ödeme- yi planlıyor. Kurumla- rın kalan alacaklarının da 6 aylık sürelerin so- nunda ödenmesi düşü- nülüyor. Bunun adına global bütçe diyorlar. Bu global bütçe özel sağ- lık kuruluşlarını batı- rır” diye konuştu. 3. köprünün Tekin’in açõkladõğõ gibi Beykoz-Tarabya güzergâhõnda yapõlacağõnõ açõkladõ Topbaş projeyi doğruladı İstanbul Haber Servisi - İstan- bul Büyükşehir Belediye Başkanõ Kadir Topbaş, CHP İstanbul İl Başkanõ Gürsel Tekin’in 3. Köp- rü’nün Beykoz-Tarabya arasõna in- şa edileceği yönündeki açõklama- larõnõ doğruladõ. Projenin adõ “Kı- nalı-Akyazı-Kuzey Marmara Otoyolu” olarak açõklandõ. Topbaş, Tekin’in 3. Köprü gü- zergâhõyla ilgili iddialarõnõ doğru- ladõ. Köprü güzergâhõnõn imar plan- larõna işleneceğini de belirten Top- baş, güzergâh üzerindeki kamulaş- tõrma maliyetleri dikkate alõnarak ba- zõ değişikliklerin yapõlma olasõlõğõ- nõn yüksek olduğunu ifade etti. Köprü güzergâhõ üzerinde oluşacak rantla ilgili sorulara ise Topbaş, “Güzergâhı baştan açıklamama nedenimiz bu. Biz insanları ‘Ara- zilerinizi satmayõn. Dikkat edin bi- rileri arazilerinizi elinizden almasõn‘ dedik” yanõtõnõ verdi. Başbakan Tayyip Erdoğan’õn bu yõl içinde köprü ihalesinin ta- mamlanmasõ yönünde isteği oldu- ğunu da dile getiren Topbaş, yeni köprünün İstanbul-İzmir arasõnõ 3 saate indirecek olan körfez geçişiyle bağlanacağõnõ açõkladõ. Topbaş, Te- kin’in “Başkan güzergâhı ben- den öğrensin” sözlerinin anõmsa- tõlmasõ üzerine ise “Onların bilgi- leri bizim unuttuklarımızdan faz- la değil” diyerek, şunlarõ söyledi: “Güzergâh için 5 ayrı nokta üze- rinde duruldu. Başbakanımızın hassasiyeti havzaların ve orman- ların en az etkilenmesiydi. Olum- suzluklarının neler olabileceği konusunda ciddi çalışmalar var” Tekin, söz konusu güzergâhõn orman ve su havzalarõna zarar ve- receğini ve geçeceği bölgelerde bü- yük rant yaratacağõnõ belirterek ba- zõ yerlerde “arazi kapatılmış ola- bileceğini” öne sürmüştü. Irak’ın idam edilen lideri Saddam Hüse- yin’in hibe ettiği parayla yaptırı- lan konutlara bürokratların yerleştirilmek is- tenmesiyle baş- layan gergin- lik sürüyor. İzmit’te direniş sürüyor İZMİT (Cumhuriyet) - İz- mit Arõzlõ mevkiinde Irak’õn hibe ettiği parayla depremze- ler için yaptõrõlan konutlara bürokratlarõn yerleştirilmesiy- le başlayan gerginlik dün de devam etti. Kocaeli Valiliği’nin “sü- reniz doldu” açõklamasõyla zaman zaman polis zoruyla boşaltõlan konutlarda oturan depremzedeler site girişinde kurduklarõ çadõrda nöbet de tutmaya başlarken halen boş olan birkaç daireye de eşya taşõnmasõnõ engellemek iste- di. 16 Ağustos’ta protesto gösterileri yapan ve polisin müdahalesine karşõ koyan depremzedeler, dün saat 04.00’te Kocaeli’ne yeni ata- nan bir vali yardõmcõsõnõn eş- yalarõnõ getiren kamyonu içe- riye almadõ. Depremzedeler kamyonun önünde barikat oluşturunca polisle depremze- deler arasõnda kõsa süreli arbe- de çõktõ. Bazõ depremzedeler, bir başka devletin yaptõrdõğõ konutlara bürokratlarõn lojman olarak yerleştirilmesinin dev- letin ayõbõ olduğunu kaydetti. Polisin uyarõsõyla gerginlik yatõşõrken kamyondaki eşyalar polis gözetiminde daireye ta- şõndõ. İşlerine gitmek için ko- nutlardan çõkan bürokratlara tepki gösteren depremzedeler, “Niye burada oturuyorsu- nuz?”, “Utanın utanın, size ev mi yok?”, “Bu evler dep- remzedelerin” diye bağõrdõ. Denizli’deki Kepenek tarikatõnõn lideri müritlerini hacca götürmek için tur şirketi kurmuş Tarikat din turizmine soyundu 194 ÇİFTE NİKÂH Küçükçekmece Beledi- yesi’nin geleneksel hale getirdiği etkinliklerinden biri olan toplu nikâh tö- reni ve düğün organizas- yonunun altıncısı ger- çekleşti. Etkinlik kapsa- mında 194 çift mutlulu- ğa adım attı. Küçükçek- mece Belediye Başkanı Aziz Yeniay, “Amacımız daha önce evlenmiş ama resmi nikâhı olmayan çiftlerimizin sayı- sını azaltmak” dedi. TEŞEKKÜR Ameliyatımı başarıyla gerçekleştirerek sağlığıma kavuşturan Prof. Dr. Türker Kılıç, Uzman Dr. Aşkın Şeker, Uzman Dr. Deniz Kaya, Dr. Baran Yılmaz, Dr. A. Fatih Atik, Dr. Çoruh Arman, Dr. Ulaş Yener, Dr. Ali Genç, Hemşireler; Nazife Karaoğlu (Başhemşire), Derya Aydın (Servis Sorumlusu), Gülnur Yağcı (Yoğun Bakım Sorumlusu), Ahmet Gencer, Ferhat Karabacak, Funda Saçıldı, Emel Seymen, Sebile Şen’e gösterdikleri ilgi ve emeklerinden dolayı teşekkür ederim. AYŞE ÇAVUŞOĞLU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog