Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 20 AĞUSTOS 2009 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER 5 POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Akıllı Ol Akıllı... İşini bileceksin, rüzgâr gülü olacaksın, yalakalı- ğın daniskasını yapacaksın... Hele eski solcuysan, demokrasi ve özgürlük gi- bi kavramları sık sık kullanıp, AKP iktidarına öv- güler düzüyorsan gün senin! Küreselleşen dünyada, üniter devlet yapısı filan, boş ver, geç bunları geç. Otur oturduğun yerde! Attırıver iki satır yeter! Bir yandan “Alevi açılımı” diye yazarsın, sonra Alevilere saldırırsın; sosyal demokratlara, sosya- listlere küfür yağdırırsın! Sık dişini başarırsın... AKP muhalifi olayım deme, din baronlarına bin- dirme! Çarpılırsın! Sen benim dediğimi dinle, önerilerime kulak ver, gerisini hiç düşünme! Tüm medya kapıları sana açıktır be koçum! Öğütlerimi dinle, kaybetmeyecek, kazanacaksın! AKP iktidarına koşulsuz destek vereceksin, rock’çı gençlerin gözaltına alınmasını, Kızılay’da Tayyip Bey’i protesto eden üniversiteli gençleri kar- ga tulumba götüren polisleri eleştirmeyeceksin... Eğer bunları yaparsan, telefonların gizli-açık din- lenir, çete oluşturmaktan gözaltına alınıp, Silivri’de “zorunlu ikamete” gönderilirsin. Aklını başına topla, AKP’yi yağla ve yıka, gerisi- ne karışma. İşsiz kalmaz, birkaç yerde birden çalışır, tele- vizyonlarda program kapar, patronunca baş tacı edi- lirsin. Paraya para demezsin! Tarikat şeyhini koru kolla, ona dokunma. İki- de bir “Türkiye’ye neden dönmüyor” diye sorma. Birkaç arkadaşınla birlikte otel lobisinde oturup “Türkiye sivil faşizme doğru gidiyor” diye görüş be- lirtme. Günlük tutma, düşüncelerini bilgisayarına yazma. Akıllı ol akıllı... Özden Örnek Paşa yazabilir, sakın sen yapma; Mustafa Balbay’ın başına gelenler senin de başı- na gelir, unutma! Yoksa yanarsın arkadaş, yanarsın... Yum gözlerini, sakın açma, bak hayallerin ger- çekleşiyor işte!.. Otur Boğaz’ı gören villanın bah- çesine... Bir yandan viskini yudumla, bir yandan yazını yaz... Türkiye’nin çağ atladığını, küresel ekonomik bu- nalımın Türkiye’ye teğet geçtiğini yaz, Tayyip Bey’e akıl ver... Boğaz’dan geçen gemileri seyret, martıları! Sakın emekten yana olma, sermayeden yana ol! Din kardeşliğinden söz et, tarikat okullarını öv! Diyarbakır’da işsiz gençleri, tablacı çocukları, yok- sulları sakın görme... Zaman zaman eski solculu- ğunu anımsayıp “Kahrolsun sosyal faşistler” diye çığ- lık at, kardelen çiçeklerinden söz et. Batman’da intihar eden genç kızları unut. Rahatla! AKP’ye muhalefet eden aydınlara, gazetecilere sunturlu bir küfür savur; onlara “faşist çeteler” di- ye seslen; devlet içindeki örgütlü çeteleri, PKK’ye karşı Hizbullah’ı çıkaranları “es geç”; Uğur Mum- cu’yu, Hrant Dink’i, Musa Anter’i öldüren tetik- çilerin arkasındaki büyük patronu unutsan da şöy- le yaz: “Türkiye’de faili meçhul cinayetler aydınlatılma- lı!” Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına küfret, aydınlanma devrimini karala, tüm AKP muhaliflerine saldır. Gün senindir koçum, gün senin, devam et! Ara sıra romantik ol, düşlerini çoğaltırken villa- nın bahçesinde viskini yudumlayıp Boğaz’dan ge- çen gemileri seyrederken. Hakkâri’nin nasıl geliştiğini yaz, Sümbül Dağı’nı anlat. Eğer unuttuysan, ben sana tüyo vereyim koçum: Hakkâri’de çöplükte ekmek, yiyecek ararken buldukları bombanın patlamasıyla ölen çocukları yazının bir yerlerine sıkıştır. Az demokrasi ve az özgürlük koy bir yanına... Yazının sonlarına geldiğinde AKP’ye övgüler düz, sosyal demokratlara, sosyalistlere bodoslama dal, onları “ırkçı-faşist” ilan et. Yazın bitti. Bak rahatladın. Puronu yak, viskine buzunu koy. Şeyhin müridini ara telefonla, “medyadan tasfi- ye edilmesi gereken gazeteciler” listesine bir iki ek- leme daha yap. Görevin bitsin... Haydi çoğalt düşlerini... Akşama üç ayrı tele- vizyonda programın var unutma... Biraz dinlen! Sakın gözlerini açıp gerçekleri görme. Yum sım- sıkı gözlerini, hayallerinle yaşa... hikmet.cetinkaya@cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212 343 72 69 İP: Ergenekon açılım içindi ADANA (Cumhuriyet Bürosu) - İşçi Partisi (İP) İl Başkanõ Hayrettin Çavuşoğlu, “Ergenekon oyunu ‘Kürt açõlõmõ’ için sahneye kondu. Bu açõlõmõn Kürt yurttaşlarõmõzõn demokratik haklarõyla ilgisi yoktur” dedi. ABD’nin Ortadoğu’daki hâkimiyet planlarõnõ yürütmek üzere, AKP iktidarõnõn önüne Türkiye’yi ayrõştõrma planõ koyduğunu vurgulayan Çavuşoğlu şunlarõ söyledi: “Nerede terör ve kargaşa varsa, arkasõnda ABD vardõr. Amerika’nõn Türkiye’yi de sürüklemeye çalõştõğõ yer budur. Önce etnik ayrõmcõlõğõ resmileştirmek, ardõndan kardeş kavgasõ ve parçalanma.” MGK bugün toplanıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanõ Abdullah Gül’ün başkanlõğõnda bugün Çankaya Köşkü’nde toplanõyor. Çankaya Köşkü’nde yapõlacak toplantõya Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanõ Orgeneral İlker Başbuğ ile kurul üyesi bakanlar ve kuvvet komutanlarõ katõlõyor. Toplantõda, “demokratik açõlõm”õn da gündeme gelmesi bekleniyor. Toplantõya Yüksek Askeri Şûra kararlarõyla görev süreleri dolan kuvvet komutanlarõ da son kez katõlarak Cumhurbaşkanõ Gül ve kurul üyelerine veda edecek. MEB’e yargıdan eş yanıtı ANKARA (ANKA) - Eş durumu özrü nedeniyle eşinin görev yaptõğõ ile atamasõnõn yapõlmasõ için talepte bulunan bir öğretmen, “elektronik ortamda başvuru yapmadõğõ” gerekçesiyle başvurusunun reddedilmesi üzerine konuyu yargõya taşõdõ. Eğitim-Bir-Sen tarafõndan Elazõğ 2. İdare Mahkemesi’nde açõlan davada, yürütmeyi durdurma kararõ alõndõ. Kararda, “Dava konusu işlemin yürütülmesine devam edilmesi halinde telafisi güç ya da imkânsõz sonuçlarõn doğabileceği de açõktõr” denildi. 1125 kilogram TNT bulundu ANKARA (ANKA) - Genelkurmay Başkanlõğõ’nõn internet sitesinden yapõlan açõklamaya göre, Siirt ili Eruh ilçesi dağlõk arazi kesiminde, bölücü terör örgütü mensuplarõ tarafõndan araziye gizlenmiş 1125 kg. TNT patlayõcõ ve bir adet elektrikli fünye bulundu. Bu arada, Şõrnak ili Güçlükonak ilçesi dağlõk arazi kesiminde, bölücü terör örgütü mensuplarõ tarafõndan tuzaklanmõş 1 adet anti- personel mayõn bulundu. Hakkâri’nin Şemdinli ve Şõrnak’õn Cizre ilçesinde havan ve roketatar mühimmatõ bulunarak imha edildiği açõklandõ. DP ve ANAVATAN liderleri Kürt açõlõmõnõn devlet projesi görünümünde olmadõğõnõ vurguladõ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP’nin Kürt açõ- lõmõyla ilgili olarak ortak bir bildiri yayõmlayan DP ve ANAVATAN, İçişleri Baka- nõ Beşir Atalay’õn açõklama- larõnõ teyit edecek bir devlet projesi açõlõmõ görmekte zor- luk çektiklerini, söz konusu projenin devletin kurumlarõn- da değil AKP çatõsõ altõnda ha- zõrlanmaya çalõşõldõğõnõ vur- guladõ. DP Genel Başkanõ Hüsa- mettin Cindoruk, ANAVA- TAN Genel Başkanõ Salih Uzun’un da katõlõmõyla parti genel merkezinde düzenledi- ği basõn toplantõsõnda, Kürt açõlõmõ süreciyle ilgili olarak her iki partinin ortak görüşle- rini içeren bildiriyi açõkladõ. Bildiride, şu saptama ve öne- rilere yer verildi: ● Ülkede, kalõcõ bir barõş ve toplumsal uzlaşmanõn sağla- nabilmesi için 25 yõldan beri süregelen bölücü terörün sona erdirilip, akan kanõn durdu- rulmasõ için bizler her türlü sa- mimi katkõyõ vermeye hazõrõz. AKP’nin içeriğini ve çerçe- vesini bir türlü ortaya koyma- dõğõ yaklaşõma bu sorumluluk bilinci içerisinde olumlu yanõt verdik. ● Türkiye’de siyaset yapan ve “ülkenin meselelerini çöz- me” iddiasõndaki hiç kimsenin böylesine önemli bir mesele- ye ilgisiz kalamaz. Bizim bu yaklaşõmõmõz, AKP ile konu- yu görüşmekten dahi kaçõnan parlamentodaki diğer muha- lefet partilerinden daha duyarlõ ve sağduyulu bir anlayõşõ yan- sõtmaktadõr. ●İçişleri Bakanõ’nõn med- yaya da yansõyan açõklamala- rõnõ teyit edecek bir ‘devlet projesi’ açõlõmõ görmekte zor- luk çekiyoruz. Çünkü söz ko- nusu proje, devletin kurumla- rõnda değil, AKP çatõsõ altõn- da hazõrlanmaya çalõşõlmak- tadõr. O nedenle, AKP’nin iç- eriği belirlenmemiş bu açõ- lõm paketinin maalesef terör örgütü elebaşõ ve onunla or- ganik bağõnõ gizlemeyen bir si- yasi parti tarafõndan doldu- rulmasõ ve topluma empoze edilmesi faaliyetlerinden son derece kaygõlõyõz. ● DP ve ANAVATAN ola- rak bizlerin, devletin varlõ- ğõndan rahatsõz olanlarla ko- nuşacak hiçbir şeyimiz ola- maz. Şu kesinlikle bilinmeli- dir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu coğrafyada ilelebet var olacaktõr. Ancak bu vatan coğrafyasõnda yaşayan, bi- reysel-demokratik, kültürel ve ekonomik haklarõ talep eden- lerle ilgili olarak devletin ba- zõ yanlõş ve eksik uygulama- larõndan rahatsõz olanlar, gönül rahatlõğõ ile bilmeliler ki bun- larõ hep birlikte iyileştirip, çözmeye samimiyetle varõz. ● Terör örgütünün ve siya- si yandaşlarõnõn kõşkõrtõcõ-ay- rõştõrõcõ, tüm ulusu rencide eden ve son zamanlarda gide- rek yoğunlaşan tavõr ve söy- lemlerinin bu süreci sabote eden mahiyette olduğunu da ibretle izliyoruz. Tam, eksik- siz ve evrensel bir demokrasi, tüm milletimizin hakkõ ve öz- lemidir. Bunun için gerekli olan anayasal ve yasal tüm de- mokratik düzenlemelerin, bi- reysel-demokratik hak ve öz- gürlüklerin ve bölgenin eko- nomik geri kalmõşlõğõnõn gi- derek ciddi adõmlarõnõn ge- cikmeksizin kararlõlõkla atõl- masõnõ samimiyetle destekli- yoruz. Demokrasinin ve zenginli- ğin artmasõnõn, bu meselenin en etkili çözümü olduğunu da inanõyoruz. Uzun’dan çağrı ANAVATAN Genel Baş- kanõ Salih Uzun, sorunun çö- züm anahtarõnõn Kürt kardeş- lerin elinde ve vicdanõnda ol- duğunu belirterek, “Kürt kar- deşlerimizden, birliğimize, kardeşliğimize bağlı olduk- larını dosta düşmana ilan et- melerini bekliyoruz. Eğer bunu yaparlarsa süreç çok daha sağlıklı bir şekilde ba- şarıya ulaşabilir” dedi. Cindoruk ve Uzun tarafõndan açõklanan ortak bildiride 25 yõldõr süregelen bölücü terörün sona erdirilmesi için iki partinin de her türlü samimi katkõya hazõr olduğu vurgulandõ. Açõklamada, “İçişleri Bakanõ’nõn medyaya da yansõyan açõklamalarõnõ teyit edecek bir ‘devlet projesi’ açõlõmõ görmekte zorluk çekiyoruz. Çünkü söz konusu proje, devletin kurumlarõnda değil, AKP çatõsõ altõnda hazõrlanmaya çalõşõlmaktadõr” eleştirisi yapõldõ. BÜLENT ARINÇ: CHP’nin yaptığı çalışmalardan yararlanılabilir “Demokratik Açõlõm Projesi”ne herkesin destek olmasõ çağrõsõnda bulunan Bülent Arõnç, “CHP hükümete ya da Sayõn Bakan’a kapõlarõnõ kapatsa bile bu işin dõşõnda kalamayacağõnõ göstermiştir” dedi. Arõnç, CHP’nin bu konuda yaptõğõ çalõşmalardan da yararlanõlabileceğini vurguladõ. EKİN ÇAYIR ANTALYA - Antal- ya Vakõflar Bölge Mü- dürlüğü’nü ziyaret eden Devlet Bakanõ ve Baş- bakan Yardõmcõsõ Bü- lent Arınç, daha sonra gazetecilerin sorularõna yanõt verdi. Demokratik açõlõm konusuna Türkiye’de herkesin omuz vermesi, destek olmasõ gerekti- ğini belirten Arõnç, İç- işleri Bakanõ Beşir Ata- lay’õn görüşmelerinin ve çabalarõnõn Türki- ye’de sinerji yarataca- ğõnõ söyledi. Herkesin umutlandõ- ğõnõ anlatan Arõnç şöy- le konuştu: “Felaket tellallığı yapmaya ge- rek yok. CHP’nin, MHP’nin başlangıç- taki olumsuz tavırla- rının ilelebet sürme- yeceğine inanıyorum. Çünkü toplumsal ta- lebin dışında kalamaz hiçbir siyasi parti.” ‘Çalışmaları kütüphane doldurur’ CHP’nin bugüne ka- dar yaptõğõ çalõşmalar- dan da yararlanõlabile- ceğini vurgulayan Arõnç, “CHP’nin bu- güne kadar bu konuda yaptığı çalışmalar, bir kütüphaneyi doldura- cak kadar zengindir. Dolayısıyla onlardan da istifa edebilirler an- cak bu çalışma, hü- kümete ya da Sayın Bakan’a kapılarını ka- patsalar bile bu işin dı- şında kalamayacakla- rını göstermiştir” dedi. CHP’nin sürece bir şekilde katkõda bulun- mak istediğini ifade eden Bülent Arõnç, söz- lerine şöyle devam etti: “Bizi kabul etme- diklerini, görüşme- diklerini ama kendi içlerinde çözüm pro- jesi hazırladıklarını söyleyip, ‘Bunu size verelim veya topluma ilan edelim, bunu CHP’nin görüşü olarak kabul edebilirsiniz, par- timize kadar zahmet et- meyin, raporumuzu okuyun’ derlerse, bun- dan da istifade etmiş oluruz. Sayın Başbakan Erdoğan’a, Sayın İç- işleri Bakanı’na ka- pıları kapalıdır ama örgütü, ‘Siz ne yapõ- yorsunuz? Bir ana mu- halefet partisi böyle davranabilir mi? Cum- huriyetin en önemli projesi sayõlabilecek bir konuda nasõl gözü- nü kapayabilir’ diye herhalde isyan ettiği için böyle çalışmaya ihtiyaç duymuş ol- maları gerekir.” Arõnç, daha sonra iha- lesi iki kez iptal edilen ve kentin akciğeri ko- numundaki Vakõf Zey- tinliği’ni de ziyaret etti. Diyarbakõr’õn köyleri eski isimlerine dönme yolunda MAHMUT ORAL DİYARBAKIR - Hü- kümetin Kürt sorunu ko- nusundaki açõlõmõnõn tar- tõşõldõğõ sõrada, yerleşim birimlerinin Kürtçe adla- rõnõn iadesinin gündeme geldiği günlerde, konuy- la ilgili ilk gelişme Di- yarbakõr’da yaşandõ. Diyarbakõr İl Genel Meclisi, merkez Kaya- põnar ilçesinin Güleçoba köyüne bağlõ Kõrkpõnar mezrasõ sakinlerinin “Mezramız köy statü- süne kavuşturulsun, mezramıza gerçek ismi olan Çelkaniya ismi ve- rilsin” talebini ele aldõ. 2 Temmuz’da gerçekleşti- rilen toplantõda köylüle- rin talebi DTP ve AKP’li- lerin oybirliği ile kabul edildi. Meclis’in kararõ Di- yarbakõr Valiliği’ne su- nuldu. Diyarbakõr Valili- ği, yasal olarak bir hafta içerisinde yapabileceği itiraz hakkõnõ kullanmadõ. Karar yasal süreç gereği onay mercii olan İçişleri Bakanlõğõ’na gönderildi. Bakanlõk, kararõ onaylar- sa köyün tabelasõ Kürtçe adõyla dikilecek. Diyarbakõr İl Genel Baş- kanõ Şehmus Bayhan, yerleşim yerlerine eski ad- larõnõn verilmesi için muh- tarlara başvuru yapma çağ- rõsõnda bulundu. Öcalan’õn yol haritasõ gemi arõzasõna takõldõ DİYARBAKIR (Cum- huriyet Bürosu) - Terör ör- gütü PKK’nin elebaşõ Ab- dullah Öcalan’õn dün bek- lenen yol haritasõ, gemi arõ- zasõna takõldõ. Avukatlarõ Öcalan ile görüşemeden ge- ri döndü. Asrõn Hukuk Bürosu avu- katlarõndan Ömer Güneş, Servet Demir, Cengiz Çi- çek ve Mehdi Tüzün, dün yol haritasõnõ almak üzere yola çõktõklarõ İmralõ’dan gemi arõzasõ nedeniyle geri döndü. Avukatlar Abdullah Öcalan’la haftalõk olağan görüşmelerini gerçekleşti- remeyince yol haritasõnõn ne zaman açõklanacağõ da belirsiz kaldõ. Basõna açõklama yapan Öcalan’õn avukatlarõ, kimi gazetelerde yer alan yol ha- ritasõnõn lüks bir otelde açõk- lanacağõ yolundaki haber- leri yalanladõ. Avukatlar yap- tõklarõ açõklamada şöyle de- diler: “Müvekkilimiz Ab- dullah Öcalan’ın kaleme almakta olduğu yol hari- tasının açıklanacağı yere ilişkin bazı basın yayın or- ganlarında haberler yer almıştır. Aralarında Con- rad Otel’in de bulunduğu bazı yerlerle görüşmeler gerçekleştirilmiş, ancak Conrad Otel ile sözlü kon- sensüs sağlanmasına rağ- men yazılı sözleşme imza- lanmamıştır. Toplantı ye- ri belirlenmiş ve tespit edil- miş değildir.” TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, İstanbul Valisi Muammer Güler’i ziyaret etti. (Fotoğraf: AA) Şahin: Çözüm yeri TBMM İstanbul Haber Servisi - TBMM Başkanõ Mehmet Ali Şahin, “demokratik açılım” ça- lõşmalarõ kapsamõnda TBMM’ye de görevler düşebileceğini, yasal ve anayasal değişiklikler olabi- leceğini söyledi. İstanbul Valisi Muammer Gü- ler’i makamõnda ziyaret eden Şahin, gazetecilerin, “Demok- ratik açılım sürecinde Öcalan muhatap alınır mı?” yönünde- ki sorularõ üzerine, hükümetin ve Cumhurbaşkanõ Abdullah Gül’ün bu konuya ilişkin ka- muoyuna yeterince açõklama yap- tõğõnõ, TBMM Başkanõ olarak kendisinin de bir açõklama yap- masõna gerek olmadõğõnõ söyledi. Demokratik açõlõm sürecinde, CHP ve MHP’nin tutumuna iliş- kin görüşlerinin sorulmasõ üzeri- ne Şahin, şu andaki görevi itiba- rõyla tüm siyasi görüşlere eşit yakõnlõkta olduğunu, herhangi bir siyasi partiyi davranõşõ nede- niyle eleştirecek veya methedecek pozisyonda bulunmadõğõnõ söy- ledi. ‘Gereği yerine getirilir’ Sorularõ yanõtlayan Şahin, bir gazetecinin, “İçişleri Bakanı Be- şir Atalay’ın ziyaretinde TÜSİ- AD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçõndağ’ın demokratik açılı- mın parlamentoda tartışılması gerektiği şeklinde bir önerisi ol- du. Sizin Meclis Başkanı olarak bu konudaki tutumunuz ne- dir?” sorusuna “Türkiye’nin var olan ve ileride çıkacak tüm sorunlarının çözüm yerinin TBMM olduğu” yanõtõnõ verdi. Şahin, bu bağlamda Meclis’e bir görev düştüğünde bunun en iyi şekilde yerine getirileceğini be- lirtti. TBMM’nin 1 Ekim’de ça- lõşmalarõna başlayacağõnõ anõm- satan Şahin sözlerini şöyle sür- dürdü: “Kanun, tasarı ve tek- liflerini görüşmek ve denetim gibi görevlerimiz var, ama söy- lediğiniz gibi demokratikleş- me açısından Meclisimize gö- revler düşebilir. Yasa değişik- likleri, anayasa değişikliği ola- bilir, diğer mevzuatta değişik- lik olabilir. Bunlar ya hükümet tasarısı ya da milletvekili tekli- fi olarak TBMM’ye sunulur. Her iki halde de TBMM’nin il- gili komisyonları ve genel ku- rulu bu sürece hizmet etmek için elinden gelen gayret ve ça- bayı gösterir.” ‘Çatõ AKP’ eleştirisi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog