Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

KITAP VİTRİNDEKİLER ı I zırlandı. Yarışmaya gelen 205 öykü arasından seçi- len 18 öykü bu kitapla okuyucuya sunuluyor. "Hü- zün Dolu Işçi Öyküleri" başlıklı kitap, Baştürk ailesi, Edebiyatçılar Derneği, Genel-Iş Sendikası emeği ile hazırlanan Seçme îşçi Öyküleri dizisinin altıncı kitabı aynı zamanda. Moskof Cariye Hürrem/ Demet Altmyeleklioğlu/ Artemis Yaymları/808 s. Osmanlı Imparatoru Kanuni Sultan Süleyman, Ingiltere Kralı Sekizinci Henry ve Kut- sal Roma - Germen Imparato- ru Şarlken tarihe damgasını vurmuştu. Bu hükümdarların iktidar mücadesi ve savaşları kadar aşkları da tarihin seyrini değiştirdi. Sultan Sü- leyman ve güzel cariyesi Hürrem, Sekizinci Henry'nin başını kestirerek öldürttüğü iki kraliçesinden biri olan Anne Boleyn ve Şarlken'in Avrupa'yı din savaşlarma sürüklemesinde başrolü oynayan karısı Isabella. Bir- birini tanımayan bu üç güzel kadmm, hemen hemen aynı yıllarda iktidar mücadelesi verdiği üç saray, ro- manlara, filmlere, TV dizilerine ilham veren büyük aşklara, inanılmaz entrikalara, komplolara, kanlı cina- yetlere sahne oldu. Hürrem, tarihi gerçekler ve kimi gerçek karakterler kullanılarak kurgulanan "Moskof Cariye Hürrem" ve yazarımız Demet Altmyeleklioğlu, kendi hayalgücünün ürettiği müthiş bir Hürrem hikâ- yesi anlatırken, 16. yüzyılın saray atmosferine, koku- suna, rengine, dokusuna ve duygusal haritasına da ye- niden hayat veriyor. Dinsel Paradigma ve Evrensel Gerçek/ Cengiz Yalçın/Arkadaş Yaymevi/ 254 s. J>n • Tez: Evrenin bilinçli olarak al- gılanması, insanm var ve mutlu olması için, fiziksel ve kozmo- lojik sabitler, ölçülen hassas değerlere doğaüstü bir güç ta- rafmdan ayarlanmıştır. Karşı Tez: Bilim, doğa kanunlarmı matematiksel modeller ile ifade eder. Evren ve canlılık bu kanunların belirle- diği doğal süreçler sonucu meydana gelir. "Bilim insa- nı sadece bilgi sahibi değil; aynı zamanda doğrulan savunabilecek cesaret sahibi insandır." diyen değerli bilim insanı Cengiz Yalçın, yaratılış ve evren arasın- daki inanç perdesini bir kez daha bilimin ışığı ile ara- lıyor. Copernicus'tan Galileo'ya, Newton'dan Einste- in'a, Danvin'den Richard Dawkins'e evren ve yaratılış üzerine pek çok bilimsel bilgiyi akıllı tasarım varsayı- mı karşısmda bir araya getiren Prof. Dr. Cengiz Yal- çın, bilim ve inanç arasmda yüzydlardır süregelen bu büyük tartışmanm vardığı noktayı bir kez daha gözler önüne seriyor. DAVID HEWSON Ayinler Villası/ David Hewson/Altın Bilek Yaymları/452 s. Nehir kıyısındaki kömürleşmiş bölgede genç bir kadın cesedi bulunduktan sonra, patoloji alanında sıra dışı görüşleri olan Teresa Lupo, elinde tarihi pagan törenlerindeki kurban- lardan birinin bulunduğu dü- şünmeye başlar. Ancak bu tamamıyla yanhştır. Müfet- tiş Leo Falcone ise bu durumun tamamen güncel bir olay olduğunu ve tehlikenin devam ettiğini bilmekte- dir. Böylece bir soruşturma başlar ve soruşturma de- rinleştikçe günümüz Roma'sında karanlık ilişkilerle örülü bir yeraltı dünyası ve akla hayale sığmayacak sırlar ortaya çikmaya başîar. Nick Costa da bu araştır- maya dahil olur ve olaylar gittikçe girift bir yapıya bü- rünmeye başlar. Bununla birlikte birileri de patalojisti öldürmeye çalışmaktadır. David Hewson, Nick Costa serisinin ikinci kitabıyla okurunun karşısına çıkıyor. Issız Ada ve Diğer Metinier/ Gilles Deleuze/ Bağlam Yayıncılık/462 s. David Lapoujade, Metinier ve Söyleşiler alt başlığıyla yayım- lanan "Issız Ada ve Diğer Me- tinier" ve "İki Delilik Reji- mi"nde Gilles Deleuze'ün da- ha önce hiçbir kitapta yayım- lanmamış yazılarıyla birlikte, 1953'ten 1995'e kadar yayınlanmış olan metinleri ve söyleşilerini okuyucuya sunuyor. Issız Ada makalesi, Deleuze ve Guattari'nin "Felsefe Nedir?" kitabmda da belirtmiş oldukları ve Braudel'den "coğrafi tarih" gibi bir kavramı ödünç alıp felsefeye uyarladıkları coğrafi düşünceyi net bir şekilde daha en başmdan gösteriyor. Gilles Deleuze'ün metinleri ve söyleşileri- nin yer aldığı "iki Delilik Rejimi" adlı ikinci ciltteki metinlerde ve özellikle Deleuze'ün Elias Sanbar ile yaptığı söyleşi onun Filistin meselesiyle ne kadar ya- kından ilgili olduğunu gösteriyor. VVjlliam James: Ampirizm ve Pragmatizm/ David Lapoujade/Bağlam Yayıncılık/162 s. David Lapoujade'ın ilk kitabı olan "William James, Ampi- rizm ve Pragmatizm" bugüne ait bir kitap; Bize inancımızı kaybettiğimiz bir dünyaya nasıl tekrar inanacağımızı, güvene- ceğimizi düşündürüyor. O halde, Radikal ampirizm, postmodern dünyanm içinde, 'mutlakçıların' inandık- ları bir Tanrı veya bir Doğa'nın yerine bize içkin bir fikre, dünyaya nasıl tekrar güvenebileceğirnizi hatırla- tan bir düşünceyi sunuyor ve zaten 19. yüzyıl sonun- da James'in felsefesi pragmatizm olarak bu inanç kri- zinin üzerine kurulu bir düşünce değil miydi? David Lapoujade bize bu olguyu hatırlatırken özellikle bir şeyin veya bir olgunun olmuş bitmiş bir şey olmaktan çok uzak bir şekilde bir "olmakta olan" olduğunu anımsatıyor, James'in dediği gibi, "Gerçekten varo- lan, şeyler değildir, olmakta olan şeylerdir." Ahmet Hamdi Başar ve Istanbul Tüccar Derneği/ Murat Sever/Ubra Kitapçılık ve Yayıncılık/ 240 s. ikinci Dünya Savaşı ve sonra- sında yaşanan gelişmeler Tür- kiye'nin iktisadi ve siyasal yaşa- mmda Önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Siyasal anlamda yaşanan en büyük değişiklik, çok partili ya- şama geçilmesi olmuştur. iktisadi anlamda yaşanan değişiklik ise 1930'lu yıllardan beri uygulanmakta olan devletçilik etkisini yitirerek yerini daha liberal uygulamalara bırakmıştır. Devletçüiğin etkisinin azâl: tılması konusunda uğraş veren kurumlardan birisi de Istanbul Tüccar Derneği olmuştur. Ticaret sermayesi- nin sesini duyurmak için 1947 yılında Ahmet Hamdi Başar'ın öncülüğünde bir grup tüccar tarafından ku- rulmuş olan Istanbul Tüccar Derneği başta dış tica- ret, devletçilik ve vergi konusu olmak üzere birçok konuda kurmuş olduğu komisyonlar aracılığıyla önemli çalışmalar yapmıştır. Istanbul Tüccar Derneği görüşlerini yaymak amacıyla 1948 yılından itibaren Türkiye Iktisat Mecmuası'nı yayınlamaya başlamış- tır. Türkiye Iktisat Mecmuası dönemin Türkiye'si- T Bıze Gelenler s Aşilclanir CrirM Vgyımifln (Oykü)/ Simon Van Booy/ Çeviren: Dilek Cenkçiler/ ODTÜ Yayıncılık/144 s. Teh 0312 21038 70 öteki (Şiir)/ Esat Ahmet Ko- raltan/Anneyiz Biz Yaymla- rı/178 s. Tel: 0212 503 58 40 Bir Eğitimcinin Yaşam öy- küsü (Anı)/ îbrahim Türker/ Kendi Yayını/192 s. Tel: 0232 421 08 96 Metruk (Roman)/ A. Burak Turan/Marka Yay./272s. Tel: 0212 526 65 65 Hasan Nedim Şahhüseyinoğ- lu (Biyografi)/ Süleyman Özerol/Ürün Yay./348s. Tel: 0312 42539 20 Elem Dağında Ibadet (Şiir)/ A. Tolga Suyolcuoğlu/ Yeni- den Yayıncılık/108 s. Tel: 0216 362 29 00 Aikido Hızı (Roman)/Jürgen Ebertowski/Çeviren: Nilgün Ersoy/Erko Yay./238s. Tel: 0212 27554 77 Gayrimenkulün Liderleri (Kişisel Gelişim)/ Röponaj- lar: Nilüfer Kas/AJfa Yayın- cılık/188 s. Tel: 0212 51153 03 Gebclik(Sağlık)/Par77)o- mas/ Çeviren: Yasemin Yel- bay/Delta Yayınlan/128 s. Tel: 0212 543 36 48 Diplomatik Müzakereler (Po- litiîc Araştırma)/ Cumhur Mumcu/Hemen Kitap/ 336 s. Tel: 0212 511 9569 Aşkın Halleri (Öykü)/ Hüse- yin Su/Hece YayJ 118 s. Tel: 0312 419 6913 Modern Beynin Evrimi (Kişi- sel Gelişim)/ Gary Small, Gi- gi Vorgan/Çeviren: Merve Duygun/Omega Yayıncılık/ 272 s. Tel: 0212 512 2158 Kitap Hırsıa (Roman)/ Mar- kus Zusak/Çeviren: Teri Er- beş/Encore Yayınlan/538 s. îletişim: îstasyon Cad. 13/2, 34724 Kadıköy, Istanbul Ebruli Şarblar (Şiir)/ îkbal Kaynar/Artshop YayJ 72 s. îletişim: ikbalkay- nar@gmail.com Ve Bir Gün Babam Zenci Ol- du (Deneysel Biyografi)/ Ah- met Güngören/Kıan Yayın- lan/224 s. Tel: 0212 5221564 Kumnılar Zamanı (Roman) îrem Yerlikaya/Cinius Ya- yınlan/220 s. Tel: 0212 52833 14 Sorumluluklar ve Paylaşımlar Üzerine... (Anı)/ Hazırîayan: Hasan Barutçu/Boyut Yayın Grubu/200s. Tel: 0212 413 33 33 Su ve Hayat (Öykü)/ Buket Akkaya/Hya Yaymevi/108 s. Tel: 0232 462 75 86 Göründüğü Gibi Değil (Öy- kü)/ Esra Odman/îlya Ya- ymevi/112 s. Tel: 0232 462 75 86 Deli Gücük (Çizgi Öykü)/ Hazırîayan: Levent Cantek/ Kamra Yaymcıhk/228 s. Tel: 0312 447 62 53 Şiir iki (Deneme)/ Ahmet Inam/Hayal YayJ 118 s. Tel: 0312 417 47 09 Hafta Hafta Bebeğinizin Dk Yılı (Kişisel Gelişim)/ Glade B. Curtis,Judith Schuler/ Çeviren: Tevûk Yoldemir/ BeyazBalina YayJ558 s. Tel: 0 212 546 86 32 Bir Lider Nasıl Yetişir? (Kişi- sel Gelişim)//o/ın Adair/Çe- viren: Gülay Doğancah/Ba- bıaliKültür YayJ 206 s. Tel: 0212 454 21 65 Başanlı Yönetimin 12 Temel Dkesi (Kişisel Gelişim)/ Rodd jWagner, James K. Harter, Ph. DJ Çeviren: Ash Kurtsoy Hısım/Remzi Kitabevi/ 272 s. Tel: 0212 282 20 80 Kriz Geliyorum Der! (Iş ve Yönetim)/ Hakan Özerol/ Elma Yaymevi/170 s. Tel: 0312 430 80 41 Yaratıcı Beyin Dehanın Nö- robilimi (Felsefe)/ Nancy C. Andreasen/Çeviren: Kıvanç Güney/Arkadaş Yaymevi/ 248 s. Tel: 0312 394 62 70 Pardayanlar Fausta'nın Hazi- nesi - 2 (Roman)/ Michel Ze- vaco/Çeviren: Aydm Yılgör/ Erko Yaymcıhk/186 s. Tel: 0212 275 54 77 Mücadele Eden Herkes için Strateji (Kişisel Gelişim)/ Ha- kan Senbir? O Kitaplar/ 242 s. Tel: 0212 519 93 87 Aynaa (Roman)/ Phillip Vandenberg/ Çeviren: Ayşe Çelik/ Telos Yaymcıhk/ 506 s. Tel: 0212 512 23 14 Gocuğuma Dokunma Sanal Tuzaklar (Ana-Baba, Çocuk Eğitimi)/ Tülay Acar/Sistem Yaymcıhk/222 s. Tel: 0212 293 83 72 ödülYokCezaYok.'BuNa- sıl Disiplin? (Kişisel Geli- şim)/ Marvin Marshall/ Çevi- ren: Emel Aksay/Sistem Ya- ymcıhk/304 s. Tel: 0212293 83 72 P&G'nin 165 Yıllık Serüveni (Iş Yönetimi)/ Davis Dyer, Frederick Dalzell, Rowena Olegario/Çeviren: SedatBü- yükarshuı/ Türkiye Iş Banka- sı Kültür Yayınlan/632 s. Tel: 0212 252 39 91 Kastamonu Basın Sempozyu- mu Bildiriler (Bildiri)/ Hazır- îayan: Kastamonu Vahh'ği Yayınlan/ Kastamonu Vahh'- ği Yayınlan/368 s. Tel: 0366 215 23 57 D15 Ticaret Destekleri (Iş Yö- netimi)/ Hakan Akm/Elma Yaymevi/242 s. Tel: 0242 247 72 72 SAYFA 28 C U M H U R İ Y E T K İ T A P SAYI 1018
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog