Bugünden 1930'a 5,475,680 adet makaleKatalog


«
»

Bize G e l e n l e r Denizli Ekonomisine Bakış (Araştırma-lnceleme)/ Kenan Mortan, Osmnn S. Arolat/ Heyamola Yayınları/142 s. Tel: 0216 3711737 Işlevsel Yönleriyle Ninniler (Derleme)/ Suat Ungan/Pe- gem Akademi Yayınlan/114 s. Tel: 0312 430 67 50 Ruhunu Arayan Takım (Gün- cc)/ Phil Jackson/ Çeviren: Naz GülK., M. Melis Savaş/ MaviağaçYayınlan/286 s. Tel: 0212 514 4511 Dile Evrenden Ne Dilersen (Kişisel Gelişim)/ Debbie Frank/Çevircn: Arzu Birkan/ Doğan Kitap/132 s. Tel: 0 212 246 52 07 21. Yüzyılda Kariyer Seçimi (Kişisel Gelişim)/ Serkan Perkmen/ Profil Yayıncıhk/ 128 s. Tel: 0212 514 4511 Işin Sırn (Kişisel Gelişim)/ Hazırlayan: Erk Acarer/Ha- vat Yayınları/150 s. Tel: 0 212 52129 29 Gözede Bir Gün Bir ömre Bedel (Öylcü)/ Cevriyelş Oy- mak/Ares Kitap/96 s. Tel: 0212 447 33 37 Cesur Ruhlar (Roman)/ Ro- hert Schwartz/Çeviren: En- gin Vural/Bilyay Vakh Ya- yınları/368 s. Tel: 0212 243 1814 Kızlar Âşık Oluyor (Roman)/ Jacaueline Wilson/ Çeviren: Özlem Tunca/Epsilon Yayın- cıhk/160 s. Tel: 0212 294 46 00 Dk Görüşte Aşk (Roman)/ Meg Cabot/Çeviren: Süeda Çavuşoğlu/Epsilon Yayıncı- hk/408 s. Tel: 021229446 00 Savulun Kızlar Geliyor (Ro- man)/ Rosie Rushton/Çevi- ren: Deniz Özyolcu/Epsilon Yayıncıhk/214 s. Tel: 0212 294 46 00 Çevrimiçi Aşk (Roman)/ Lau- ren Myracle?Çeviren: Liana Benli/Epsilon Yayıncıhk/ 278 s. Tel: 0212 294 46 00 Çok özel (Roman)/ Katc Bri- an/Çeviren. Ash Tümerkan/ Epsilon Yayıncıhk/214 s. Tel: 0212 294 46 00 Hedcf Başan (Kişisel Geli- şim)/ Z. Bengi Semerci/Alfa Basım Yayın/112 ş. Tel: 021251153 03 Aklın G'özü (Deneme)/ Do- uglasR. Hohtadter, Danicl C. Dennett/ Çeviren: Füsun Do- ruker/Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi/472 s. Tel: 0212 257 87 27 Gece Fısılülan (Roman)//u- dith McNaught/ Çeviren: Mi- ne AtafıravEpsilon Yayıncı- hk/384s. Tel: 0212 252 38 21 Kusursuz (Roman)//ucirt/j McNaught/Çeviren: Mine Ataûrat/Epsilon Yayıncıhk/ 430 s. Tel: 0212 252 38 21 Uğursuz Kolye (Roman )//u- dith McNaught/Çeviren: 1b- rahim Kırkağaçhoğlu/Epsi- lon Yaymcılık/448 s. Tel: 0212 252 38 21 Teşekkür Ederim (Kişisel Ge- lişim)/ Robert A. Emmons/ Çeviren: Neshhan Kül/Do- ğan Kitap/176 s. Tel: 0212 246 52 07 Astrolojide Açılar (Astroloji)/ Sue Tompkins/ Çeviren: 5e- rap Rumelih Öcalan/Banş 11- han Yayınevi/288 s. Tel: 0212 247 31 77 Tarot ve Kahramanın Yolcu- lugu (Astroloji)/ Hajo Banz- haf/Çeviren: Güneş Yamanh- ca/Barış îlhan Yayınevi/256 s. Tel: 0212 247 31 77 Anneliğe Güvenle Yolculuk (KişiselGelişim)/ Selçuk Erez/Alfa Yayınları/200 s. Tel: 0212 51153 03 Düş Ülkesinin Yıkık Uygarlığı (Şiir)/ Hakan Erkaya/Kendi Yayını/94s. Iletişim: mylastbrc- ath 1986@hotmail.com Dağlara Gün Işımış Gül Çi- çek (Şiir)/ Ahmet Tan/Can Yayınlan/112 s. Tel: 0212 528 36 09 Anneee! Anne Oluyorum! (Günce)/ Ayşe Aydın/Remzi Kitabevi/320 s. Tel: 0212 282 20 80 Haddini Bil! (Kişisel Geli- şim)/ Bilıin Edige/Marka Ya- yınları/ 108 s. Tel: 0212 526 65 65 W Bddetten (Roman)/ ÇeuorıtF. Cem Şimjek/ Efh olomY*ymahk/460s, Td0212 252 63 96 Ç Ç i silonYtytmaUk/294y Td 0212252 63% ICybetone Hnı (Öykü)/llk- erOrHç/GnhaYâytnLtn/ 180 s. Td0212 527 79 82 DolnncMtt (Öykü)/ Sintn Seyfittinollu/ Ûrü» YoymUrt/ 118 s. Td 0*1242} 39 20 AdaUmK.rDtiftiHŞür)/ AU Gültekin/BizimKuapUr/ 104 s. Td 0212 528 35 51 Zengin K«ün (FınansJ ^ V y Ç viren: tmge Tan/Alfa Yaytn- Un/356s. Td 0212 51153 03-513 87 51 Taş Mektep ve Ibret Belgesi Bir Komiserin Anılan (Anı)/ Muzaffer Çelik/ Uyum Ya- yınîarı/448 s. İ Tel: 0 212 252 2156 Türkiye'de Yükseköğrerim: Karşılaşürmalı Bir Analiz (Eğitim)/ Talip Küçükcan, BekirS. Gür/SETA Vakh Yayınlan/238 s. Tel: 0312 405 6151 VİTRİNDEKİLER len, ama öncesinin çok ötelerde olduğu bilinen bu hikâyelere "destan" da denilmektedir. Dildeki ya- lınlık ve açıklık, anlatımdaki akıcılık bu yapıtın bu- günlere ulaşmasım sağlamıştır. Doğa sevgisi, insanca olan her şeye verilen değer gibi evrensel temaların ya- nında, hikâyelerin her satınna ozanca bir duyarlık da sinmiştir. Özgün adı Kitâb-ı Dedem Korkut alâ Lisân- ı Taife-i Oğuzân olan "Dede Korkut" adlı başyapıt, Adnan Binyazar tarafından yalınlaştırılıp genç okurla- rımıza kazandırıldı. Nasıl Bir Çocuk?/ Ken Barris/ Çeviren: Nuran Yavuz/186 s. Diaz: Bir dövmeci. Cortes'in conquistador'larından, beş yüz yaşında! Ölmeden, en iyi büdi- ği kâğıda, insan derisine, "Meksika'nın fethi"nin bir ta- rihçesini çıkarmak istiyor. Lu- ke: Bir gazeteci. "Renkli" bir tecavüz çocuğu. Kimliğindeki boşluğu tutkularıyla ka- patıyor: Yemek pişirme, kadınlar ve dövme. Mali- bongwe: Şehrin ve yaşamın kenarında doğmuş, amaç- sız, ümitsiz bir çocuk. "Siyah" bir tecavüz çocuğu. Ama Luke'un tersine, kimlik sorunlarıyla uğraşacak ne vakti var ne de fırsatı. Her biri için ayrı bir dünya olan Cape Town'da buluşacaklar. Şehir onların kader- lerini birleştirecek. Biyoloji Felsefesi/ Elliott Sober/ Çeviren: Gökhen Akbay, Zümrüt Alpmar, Orhan Aslan, Mehmet Elgin, Eda Keskin, Ayhan Sol, Daria Sugorakova, Can Yağız, Şehabettin Yalçm/İmge Kitabevi/ 464 s. Yakm zamanda biyoloji felse- fesi, "özel" bilimlerin felsefeleri arasında en dramatik gelişmelere sahne oldu. "Biyoloji Felsefesi"nin ikinci baskısında, Elliott Sober okuyucuya bu gelışmelerin en önemlilerini tanıtıyor. Biyoloji Felsefesi'nde Sober, hem yüksek düzeyde bir kuram tartışmasına giriyor hem de yaratılışçılık, teleoloji, habitat mı tabiat mı ve sosyobiyoloji gibi tartışmalı konuların sonuçlarını ele alıyor. Hepsinden önemlisi bu kitap okuyucuya evrim kuramının yapısı, kuramın kanıtları ve onun açıklama gücünün kapsamı hakkında çok kesin bir görüş edin- mesini sağlayabilecek bir altyapı sunuyor. Kavramlar Tarihi | - Kavramlar Tarihi/ Reinhart Koselleck/ Çeviren: Atilla Dirim/ Iletişim Yayınları/ 572 s. "tnsanlık değerleri söz konusu olduğunda, gerçek bir vatanse- ver, vatanının işgal edilmesini pekâlâ vatan aşkının bir gereği ve vatanseverce bir görev saya- bilir!" 1795 yılında bir Prusyalı vatansever böyle diyordu. Zira 18. yüzyıl/ 19. yüzyıl dönümünde vatanseverlik; hümanizmle, evrenselcilik- le, kozmopolitlikle sıkı sıkıya bağlantıJı bir düşünce idi. Sonrasında, gitgide milliyetçiliğin yörüngesine gi- rerek bu içeriğinden uzaklaşacaktı. Modernliğin bü- tün temel kavramları, böylesi dönüşüm süreçlerinden geçti - vatanseverlik hariç. Devrim, vatandaş, burjuva, ilerleme, çöküş, "eski rejim", aydınlanma, anayasa, birlik/ittifak, özgürleşim, kriz, hane/aile, Bildung (eği- tim/kişisel öz-belirlenim)... Bütün bu sözcüklerin, kavramsal içerikleriyle, metaforik işlevleriyle, çağrı- şımlarıyla geçirdikleri değişimin macerası; moderniz- min, aydınlanmanın tarihine ve siyasal tarihe ışık tutu- yor. Reinhart Koselleck'in, son yüz yılın en büyük ta- rihçilerinden biri olarak anılmasını sağlayan "Kavram- lar Tarihi"yle yaptığı da bu. Bizim Korsanlar/ Alper Uygur/ Yapı Kredi Yayınları/164 s. Yüzyıllar boyunca Akdeniz'e hükmeden ve efsaneleşen Türk korsanları, Alper Uygur'un ka- leme aldığı "Bizim Korsan- lar"da anlatılıyor. Barbaros kardeşler Afrika kıyılarında ne arıyordu? Don Kişot'un yazarı Cervantes, Inebahtı Savaşı'nda nasıl yaralandı? New York'ta Coney Adası'na neden Türk Adası denirdi? Adları sanları, kadırgaları, silahları, bayrakları, gani- metleri, yedikleri içtikleriyle "Bizim Korsanlar" oku- yucuya sunuluyor. Marksizm Üzerine Dört Ders/ Paul Svveezy/ Çeviren: Tuncel Oncel/ Yordam Kitap/158 s. Yirminci yüzyılın önde gelen Marksist iktisatçılarından Paul Svveezy'nin "Marksizm Üzerine Dört Ders" isimli kitabı, Mark- sizmin temellerine ve özellikle de emperyalizmin işleyiş tarzı- na ışık tutarak, sermayenin günümüzdeki krizinin tam olarak anlaşılabilmesi adına önemli bir çalışma olma özelliği taşıyor. Sweezy ilk derste, burjuva iktisadının tedrisatından geçmiş genç bir iktisatçıyken nasıl Marksizme yöneldiğini anlatarak dinleyicilerle arasın- da bir iletişim köprüsü kurduktan sonra diyalektik düşünce tarzını ve Marksist materyalizm anlayışını açıklıyor. ikinci derste, meta, sermaye devreleri, artık değer, ilk birikim ve sermayenin aşırı birikimi temel kategorileri kullanılarak kapitalizmin çelişkileri ele alı- nıyor. Bana Neler Oluyor?/ H. Nermin Çelen/lmge Kitabevi/222 s. "Bana neler oluyor?' daha ilk- okul yıllarmda sormaya başla- dığımız ve sonra tüm yaşamı- mız boyunca kendimize hep sorduğumuz bir sorudur. Ço- cukluk ve ergenlikle ilgili soru- larımıza daha rahat cevap bul- mamız mümkündür. Ancak çocukluk ve ergenlikle il- gili sorunlarımızla yüzleşmeye zaman bulmak zordur. Bugünü anlamak ancak geçmişle mümkündür. Ama yaşam mücadelesi geçmişi bugüne bağlamamızı ya da kendimizi analiz etmeyi unutturur bize. H. Nermin Çelen'in kaleme aldığı "Bana Neler Oluyor?" adlı ki- tap işte bu yaş döneminde yaşadıklarımızı, evlilik ve boşanmaları, bunlarm getirdiği gerilimleri, aşklarımı- zı, yalmzlıklarımızı, tutkularımızı, çocuklarımızla ileti- şimimizi, iş yaşantımızı ve arkadaşlarımızla olan ilişki- lerimizi, kısacası "sandviç yaş grubu" adıyla bilinen bir dönemi dile getiriyor. Hüzün Dolu Işçi Öyküleri/ Yayıma Hazırlayan: Tuncer Uçarol/Genel-fş Sendlkası Yayınları/184 s. 2006 yılı Abdullah Baştürk îşçi Öyküleri Yarışması'na sunulan öykülerden bir seçki özelliği ta- şıyan "Hüzün Dolu îşçi Öykü- leri" isimli kitap Tuncer Uçarol tarafından yayıma ha- I - C U M H U R İ Y E T K İ T A P S A Y I 1 0 1 8 SAYFA 27
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog