Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

KJLTA.P VİTRİNDEKİLER Ecinnilerin Gölgesinde/ Yeşim Dinçer/ Yordam Kltap/190 s. Dostoyevski'nin dört büyük l romanmdan biri olan Ecinni- ler, gelmiş geçmiş en güçlü po- I litik roman olma özelliğini de taşıyor. Yazılışından bu yana geçen 140 yılda, Camus ve Co- etzee gibi edebiyatçıların, Waj- da ve Godard gibi sinemacıların da aralarında bulun- duğu birçok yaratıcıyı etkiledi, yapıtlarına esin kayna- ğı oldu. Yeşim Dinçer, "Ecinniler"den esintiler taşı- yan çağdaş Türk romanlarını ele alıyor "Ecinnilerin Gölgesinde"de. Dostoyevski'nin karakterlerini, kur- gusunu, yaşammı; en çok da polemiklerini hatırda tu- tarak. Orhan Pamuk'un Kar, Leyla Erbil'in "Mektup Aşklan" ve Kaan Arslanoğlu'nun "Intihar" yapıtları- nın ışığında şu sorunun da yanıtı aranıyor bir yandan: "Ecinniler'de ele alınan felsefi ve politik meseleler, in- sanın açmazı üzerine yapılan o uzun tartışmalar bu- gün hâlâ güncelliğini ve yakıcıhğını nasıl koruyabili- yor?" sorusunun yanıtı aranıyor. Hurufilik/ Fatlh Usluer/ Kabalcı Yaymevl/624 s. Fazlullah tarafından 16. yüzyıl- da kurulmuş, izleri 17. yüzyıla kadar Anadolu ve Balkanlar'da takip edilebilen mistik ve felse- fi bir akım olan Hurufiliğin tüm felsefesi harfler üzerine kurulmuştur. Bu açıdan bakıl- dığında Islam dünyasında hat- ta dünya kültür tarihinde ayncalıklı durumdadır. Fa- tih Usluer de "Hurufilik" adını taşıyan çalışmasında 'Fazlullah Mehdi mi, Mesih mi, yoksa Allah mı?', 'Hurufiler öte dünyaya inanır mı?' ve 'Hurufilik bir din midir, Islamın bir kolu mudur?' sorularına yanıt- lar ararken, Hurufiliği açımlıyor. Türkiye'nln Yüzyılına Romanın Tanıklığı/ Tevflk Çavdar/ Yazılama Yayınları/240 s. Roman, uzun soluklu öykü, küçük yaşımdan bu yana bana dünyanın, ülkelerin kapılarını açan anahtar olmuş, bir anlam- da yaşadığım yüzyılı ve öncesi- ni kavramama tanıklık etmiş- tir. Okumaya başladığımdan itibaren Jules Veme'nin Esrarlı Ada, Seksen Günde Devriâlem, Kaptan Grand'ın Çocukları vb. gibi yapıtları, Güney Amerika pampalarından, Pasifik Okyanusu'nun gizemli adala- rına uzanan, Uzakdoğu'yu tanıtan bir coğrafya dersi olmuştur. Hugo'nun Sefilleri XIX. yüzyıl sanayi dev- rimini, 1832 işçi direnişlerini, Zola'nın Germinal'i maden işçilerinin yaşamını öğretmiştir. Rusya'yı, Tols- toy, Turgenyev, Gogol, Dostoyevski vb. ile toplumsal, ekonomik ve siyasal yapısıyla kavradım. Yaşamım sü- resince her roman benim yönümden toplumsal geliş- me, yapıya ve hepsinin ötesinde tarihe tanıklık eden bir belgedir. Tevfik Çavdar da "Türkiye'nin Yüzyılına Romanın Tanıklığı"nda, Türkiye'de bir çağı anlatan romanları ele alıyor. Karikatürcüler/ Lütfü Çakın/ Etki Yayınları/ 264 s. Lütfü Çakın uzun zamandır îz- mir ve çevresinde yaşıyor, üre- tiyor. Karikatürcüler Derneği Izmir Temsilciliği'nin etkinlik- lerinde yer alıyor. Karikatürde seçtiği dal "portre çizerliği." Yıllardır sokak sanatçılığı yapıyor, insanların portrele- rini çiziyor. Birkaç yıl önce "Çizgilerin Dansı" adlı bir kitap yayınlamış, portreciliği süresince karşılaştığı in- sanları, ilginç olayları anlatmıştı. Bu defa karikatürcü- leri çizmiş Lütfü Çakın; başlangıcından bugüne kari- katür tarihimizdeki pek çok çizeri kalemine dolamış. Kitapta 246 karikatürcünün portresi bulunuyor. îleti- şim adresi: lcakin@mynet.com Kardelen/ Öner Yağcı/ Cumhuriyet Kltapları/ 144 s. Öner Yağcı insani direnişin simge yapıtlarından olan "Kar- delen"de, bir kız çocuğunun 12 EylüTle hesaplaşmasmı an- latıyor; Kardelen'in öyküsü in- sanı bir yandan sarsıyor bir yandan da insana olan umudun ve güvenin hiçbir zaman tükenmeyeceği duygusu do- ğuruyor. Yağcı "Kardelen" ve "Sivas'ı Unutmak" ad- lı kitaplarıyla okuyucularla buluşuyor. Esme Lennox Nasıl Yok Oldu?/ Maggie O'Farrell/ Çeviren: Kıvanç Güney/ Turkuvaz Kitap/208 s. Edinburg'daki Cauldstone akıl hastanesi kapılarını kapatmak- tadır. Altmış yıl orada kapalı kalan Esme Lennox dış dün- yayla yeniden tanışacaktır. Ye- ğeni Iris tek rehberi olacaktır ama o zamana dek birbirlerinin adını bile duymamış- lardır... Esme hangi garip nedenle ailenin belleğinden silinmiştir? Henüz ori altı yaşındayken akıl hastanesi- ne kapatılmasma nasıl bir trajedi yol açmış olabilir? Öz kız kardeşi Kitty onun varlığını yakınlarından nasıl saklayabilmiştir? îngiltere'nin genç yazarlarmdan Maggie O'FarrelTin "Esme Lennox NasJ Yok Ol- du?" isimli romanı, Esme Lennox'un bir sır perdesiy- le örtülü yaşamına odaklanıyor. Genç yazar bu roma- nmda, Hindistan ile Iskoçya, 1930'lu yıllarla günümüz arasında gidip gelerek, toplumun dışladığı, yakmları- nın unutmayı tercih ettiği, kapatılmış ve hayatı elin- den alınmış bir kadmın hikâyesini anlatıyor. Rus Düşünce Tarihi/ Andrzej VValicki/ Çeviren: Alâeddln Şenel/ lletlşim Yayınları/688 s. Batı Avrupa geleneğine bağım- lı 18- 19. yüzyıl Rus düşüncesi- nin özgün yanını ortaya koyan "Rus Düşünce Tarihi", konuya ilgi duyan tüm okuyucuları do- yuracak nitelikte bir çalışma. Walicki'nin sunduğu arkaplan, Rus aydmlarm Batılı- laştırma ile geleneği yaşatma arasında gidip geldikleri sancılı, ama toplumun kaderini bütünüyle değiştire- cek olayları besleyen bir dönem. Andrzej Walicki, on sekiz yülık ayrıntılı araştırmalarmm birikimiyle yazdı- ğı çalışmasında, geleneklerinden kopmaksızın ve top- lumsal koşullarını unutmaksızın yepyeni bir ulusun temellerini atan Rus aydınların savaşımını etkileyici bir biçimde öykülüyor. Yeni Ortaçağ/ Alpaslan Işıklı/lmge Kitabevi/278 s. Küresel bunalımın insanlığın gündemindeki yeri giderek ve hızla ağırlaşmakta. Tarihte benzeri çok az görülmüş çal- kantılı bir dönemin eşiğinde olduğumuz anlaşılıyor. Alpas- lan Işıklı "Yeni Ortaçağ" isimli kitabmda, tüm bu olup biten- leri, yeryüzüne dayatılan ekonomik modelin kaynağmı oluşturan 19. yüzyılm da öncesine, özellikle siyasal açıdan Ortaçağ'a dönüş olarak görüyor ve bu sürecin somut belirtilerini irdeÜyor. Dede Korkut/ Adnan Binyazar/ Yapı Kredl Yayınları/302 s. "Dede Korkut" adını duyma- mış olan yoktur. O yaşlarda hakkında fazla bir şey bilinme- yen ya da öğrenilmeyen Dede Korkut, Türklerin gelenek ve göreneklerini, yaşama biçimle- rini, değer yargılarını yansıtan hikâyelerin anlatıcısı, derleyip toparlayıcısı olan bir Türk "ata"sıdır. 14. ve 15. yüzyıllarda yazıya geçiri- " ÇOK SATANLAR Remzt Kıtabevı (3-9 Ağustos 2009) 1. Aşk/ Elif Şafak/ Doğan Kitap 2. Koloni/ Jean-Chlrostophe Grange/ Doğan Kit. 3. Macbeth/ Çizgi Roman/ VVilliam Shakespeare/ NTV Yay. 4. Dava/ Çizgi Roman/ Franz Kafka/ NTV Yay. 5. Çlvisi Çıkmış Dünya/ Amin Maalouf/ YKY 6. Bizim Gizli Bahçemizden/ Nermin Bezmen/ Doğan Kitap 7. Cahillikler Kltabı 2/ John Lloyd/ NTV Yay. 6. Outliers/ Malcolm Gladvvell/ MediaCat Yay. 9. Devlet-i Aliyye/ Halil Inalcık/ Türkiye Iş Bankası Kültür Yayınlan 10. Senin Adın Bile Geçmedi/ lclal Aydın/ Epsilon Yay. (Remzi Kitabevi'nin 'Çok Satanlar' listesi intemet sitesinden alınmıştır.) SAYFA 26 D&R (3-9 Ağustos 2009) 1. Aşk/ Elif Şafak/ Doğan Kitap 2. Koloni/Jean-Chirostophe Grange/ Doğan Kit. 3. Macbeth/ Çizgi Roman/ VVilliam Shakespeare/ NTV Yay. 4. Dava/ Çizgi Roman/ Franz Kafka/ NTV Yay. 5. Bizim Gizli Bahçemizden/ Nermin Bezmen/ Doğan Kitap 6. Senin Adın Bile Geçmedi/ lclal Aydın/ Epsilon Yay. 7. Gizlidir Bütün Aşklar/ Maeve Binchy/ Doğan Kitap 6. CahllHMer Kltabı 2/ John Lloyd/ NTV Yay. 9. Çlvisi Çıkmış Dünya/ Amin Maalouf/ YKY 10. Olasılıksız/Adam Fawer/ A.P.R.I.L Yay. Bilgi Kîtabevi (6-13 Ağustos 2009) 1. Aşk/ Elif Şafak/ Doğan Kitap 2. Ergenekon Belgelerinde Fetullah Gülen ve Cemaat/ Nedim Şener/ GÜncel Yay. 3. Nâzım Hikmet Şiirinln Gücü/ Doğan Aksan/ Bilgi Yay. 4. Devvey/ Vicki Myran/ Pegasus Yay. 5. Koloni/ Jean-Chirostophe Grange/ Doğan Kit. 6. Bizim Gizli Bahçemizden/ Nermin Bezmen/ Doğan Kitap 7. Devlet-i Aliyye/ Halil Inalcık/T. Iş Ban. Kül. Yay. 8. Yılmaz Büyükerşen-Zamanı Durduran Saat/ Söyleşi: Cemalettin N. Taşçı/ Doğan Kitap 9. Tarih Boyunca TÜrk-Yunan llişkileri ve Megali- Idea/ Dr. Oğuz Kalelioğlu/ Bilgi Yay. 10. Çlvisi Çıkmış Dünya/Amin Maalouf/ YKY Kitabevlerincien satış yapan kuruiuşiar Inkılâp Kitabevi (3-9 Ağustos 2009) 1. Aşk/ Elif Şafak/ Doğan Kitap 2. %100 Istanbul- Tarih, Mekân ve Sırlar/ Erk Acarer/ Inkılap Kitabevi 3. Koloni/ Jean-Chirostophe Grange/ Doğan Kit. 2. Macbeth/ Çizgi Roman/ VVilliam Shakespeare/ NTV Yayınları 5. Dava/ Çizgi Roman/ Franz Kafka/ NTV Yay. 6. Senin Adın Bile Geçmedi/ lclal Aydın/ Epsilon Yay. 7. ÇMsi Çıkmış Dünya/ Amin Maalouf/ YKY 8. Bizim Gizli Bahçemizden/ N. Bezmen/ Doğan 9. Gizlidir Bütün Aşklar/ Maeve Binchy/ Doğan 10. Majesteleri Prenses/ Danielle Steel/ Inkılâp Kitabevi C U M H U R İ Y E T K İ T A P SAYI 1 0 1 8
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog