Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

KİTAPÇI Uyku Orhan Kemal/ Resim- ler: Oğuz Demir/ Büyülü Fener/ Basım yılı: 2009 / 80 S./9+ Orhan Kemal, 1914'te Adana'da doğdu, edebi- yata katacağı nice yeni öyküleri, romanları geride bırakarak, 1970'teöldü. Genç yaşında hayata atıl- mak ve para kazanmak zorunda olan yazar, ya- şadığı ve tanık olduğu olayları öykülere, roman- lara, şiirlere, oyunlara döktü. Tüm kitaplarında Türk insanının özlemlerini, çektiği acıları ve yoksunlukları dile getirdi. Büyülü Fe- ner'de yayımlanan dört kitaplık dizisi de, yaşamak için mücadele etmek zorunda olan ama umudunu yitirme- yip hayata dört elle sarılan insanların öyküleri... Dizi- nin diğer kitapları: Elli Kuruş, Aslan Tomson ve In- ci'nin Maceraları. Bu kitapta yedi öykü yer alıyor: Uyku, Propaganda- cı, Küçük Kovboylar, Fırlama, Fare, Incir Çekirdeği ve Kuduz. Uyku öyküsünde, fabrikada çalışan işçi ço- cukların nasıl boğaz tokluğuna, uykusuz çalıştırıldıkla- rını okuyup gözleriniz yaşarabilir. Propagandacı, göz- leri görmeyen bir dilenci ile onun sırtından para ka- zanmaya çalışan bir çocuğun öyküsü... Her ikisi için de içi cız ediyor insanın... Başkalarının acıları ve yok- sulluklarıyla empati kurulmasına en gereksinim duyu- lan bu çağda, okunması gereken bir kitap. Orhan Ke- mal'in çocuklar için yazdığı öykülere topluca ulaşmak isteyenler için ideal bir dizi. Aklından Düşünceler Geçen Çocuk Christine Nöstlinger/ Resimler: Erhard Dietl / Türkçeleştiren: Necdet Neydim / Günışığı Kitaplı- ğı / Basım yılı: 2009 / 86 S./8+ Düşünceler... Herkesin aklında dolanır durur gün boyu ya, acaba, büyükler ne düşünür, çocuklar ne düşünür? Nöstlinger, kü- çük bir kızın aklından ge- çenleri paylaşıyor okurla. Kitabı okuyan çocuklar Akİmdan düşünceler geçen çocuk rahatlıkla, kendi düşüncelerine bir ayna tutulduğunu iddia edebilirler. Büyükler ise -eğer kitabı okurlarsa- büyüklerle küçüklerin akıllarından geçenlerin birbirin- den ne kadar farklı olduğunu anlayabilirler. Bu, onların çocukları biraz daha iyi tanımalarını da sağlayabilir. Çünkü bazı büyüklerin, kendileri çocukken akılların- dan ne düşünceler geçtiğini unutalı, yıllar olabiliyor... Çevresi, ailesi, arkadaşlarıyla ilgili gözlemleri, kurdu- ğu hayaller ve aklından geçen ne varsa... Rosalinda, yaklaşan doğum gününde, büyükbabasından arma- ğan olarak bir buldozer bekliyor. Dedesi, genellikle Rosalinda'nın aklından neler geçtiğini okur, ama bu artık güçleşiyor; çünkü Rosalinda, düşüncelerini gizle- mek için oyunlar oynuyor. Christine Nöstlinger, 1936'daViyana'dadoğmuş. Son otuz yıl içinde yüzün üstünde kitabı ve birçok makalesi yayımlanmış. Yazarın, antiterbiyeci yaklaşı- mını ve eleştirel-sosyal tutumunu mizah dolu üslubuy- la harmanladığı kitapları, çok sayıda ödül almış. Ay Stewart Ross / Çeviri: Kazım Değerli/ Iş Bankası Yayınları/2009/128s./ 9+ Ingiltere'de 2009 yılında Oxford University Press tarafından basılan kitap, aynı yıl, çevirisiyle Türki- ye'de yayimlanmış. "Neil Armstrong" ve "Buzz" Aldrin, Ay üzerinde yürü- yen ilk insanlardı. Onların ve ardıllarının destansı yolculuklarına siz de katı- lın" sözcükleriyle okurlan Ay'ın büyülü dünyasına davet eden kitap, yalnızca uzay yolculuklan ve bir uydu olarak Ay'la ilgili teknik bilgiler çerçevesinde kalmayıp, Ay'ı her yönüyle ele alıyor. Sanatsal yüzünde Van Gogh'un "Mehtaplı Manza- ra'sı (1889), karanlık yüzünde Kurt Adamlar... Ay film- leri, romantizmde Ay, Ay Tanrıçaları, Ay Şarkısı... Bir- birinden ilginç yönleriyle Ay'ı bu kitapta bulmak müm- kün. Hatta iki de Ay öyküsü okuyabilirsiniz: "Bulutsuz bir gecede Ay'a doğru bakın ve -evet!- bir suratı var. Çok eski zamanlardan beri bu gizemli yüz hatlarına bakan insanlar düş görmek ve hikâyeler anlatmak için esinlenmişlerdir. Işte bunlardan ikisi..." Ay Roketleri, Apollo Trajedisi, Fırlatma Anı, Ay'ın Yapısı, Ay Çekimi, Ay Müziği, Ay Korkusu, Ay Haritası, Ay Atmosferi, Ay tarihçesi, Ay Bilgileri, ve hatta Ay Si- teleri... Ay'a dair ne varsa, bu kitapta. Gökyüzünün bu Beyaz Güzelliği, tüm sırlarını açmak için sizi bekliyor. İyi ki Oyun Var Dilek Yazar / Resimler: Mete Erden / Top Yayın- cılık / 2009 / 79 s. / 8+ Hayalkent'in neresi ol- duğunu bilen var mı? Ve işte o gün, Hayalkent'in tarihinde ülkeye ilk kez bir kargo gelmiş! Aman nedir bu demeye kalma- dan, öyküye giriveriyor- sunuz. Eeee, Hayal- kent'in neresi olduğunu ve paketin içindekini me- rak ediyorsanız, kitabı okumalısınız. Yazar, okurda merak uyandıran bu soruların yanıtını, kitabın sonuna saklamış çünkü. Kemal, ailesiyle birlikte yılbaşını Antalya'da annean- nesinde geçirecektir. Yola çıkılır ve Antalya'ya ulaşılır. Ancak onları Antalya'da bir sürpriz beklemektedir: Teyzeleri de oraya doğru yola çıkmıştır. Bu demektir ki, Kemal'i ve kuzeni Damla'yı, eğlenceli bir yılbaşı beklemektedir. Buluşmanın heyecanı atlatılınca, iki ar- kadaş parka çıkarlar. Aman, o da ne! Bu parkta oyun oynayan çocuklar, savaş oyunlarına pek meraklıydılar. Üstelik çocukların elebaşı, pek de saygısız biridir. Ar- kadaşça oynamak yerine, kabalık etmeyi, daha da kö- tüsü, savaşçılık oynamayı yeğler. Damla ve Kemal onları uzaktan izlerken, savaş yeri- ne barışa gönüllü olmayı onlara nasıl anlatabilecekleri- ni düşünürler. Ve işte o anda akıllarına gelir. İyi ki oyun vardır! Evet, oyun! İki arkadaş, yılbaşı sabahı parkta bir oyun sergilerler. Ama öykü, bu kadarla bitmez. Asıl öykü, oyun bittikten sonra başlar. Hayalkent'te...» Hazırlayan: Mavisel YENER Cumhuriyet Çocuklanndan Mektuplar özge Balcı, Alparslan llköğretim Okulu- (Turhal Sınav Dershanesi) 14 yaş. Merhaba Cumhuriyet Kitap, başta Mavisel Yener olmak üzere Sihirli Değnek'in hazıriayıcılarına, yazılarımızla tek tek ilgilenip yayınladığınız yazılarımız için ve hazırladığınız bu sayfa nedeniyle sizlere teşekkür ederiz. Biz Turhal Sınav Dershanesi öğrencileri olarak okullar tatile girerken arkadaş- larımızla birlikte toplu olarak okuduğumuz kitaplann tanıtım yazılarımızı öğretmenimiz Emrah Çıra aracılığıyla size gön- deriyoruz. Christina Nöstlinger'in severek okuduğum "İşte Şimdi Hapı Yuttum" adlı romanını size tanıtmak istedim. Ki- tabın konusu, bir genç kızın yaşadıklan. Bu kitabı tüm genç arkadaşlarıma öneririm, çünkü roman, içeriği ve anlatımıyla ilgi çekici ve başarılı. Okuma bağımlılıgı yapıyor. Ancak, ki- tapta bazı değişiklikler yapmak isterdim. örneğin; Julia'nın Gustav hakkındaki düşüncelerini değiştirirdim. Çünkü in- sanları olduklan gibi kabul etmeliyiz. Onemli olan fiziksel özellikleri değil, kalp güzelliğidir bence. Aynı zamanda bu ki- tabın yazarı ben olsaydım kitaba "Gençliğe Heyecanlı Adım- lar" adını koyardım. Kitabın sonunu da Gustav ve Julia'yı ta- tile gitmemiş gibi kurgulardım. Kitabın yazarına bu kadar güzel, dolu dolu bir roman yazdığı, gençlerin penceresinden de olaylara baktırdığı için teşekkür ederim. Romanda en be- ğendiğim bölüm ise, Julia'nın her sabah durakta Stefan'ı beklemesiydi. Bu çok hoşuma gitti. Kitapta eğleneli ve he- yecanlı bir yaşam ömeği yakaladım. Ayrıca düşünmeden bir şey yapılmaması gerektiğini de öğrendim. Kitapta bazı say- falarda Ingilizce sözcük ve deyimler geçiyor fakat o sayfala- nn altında not olarak Türkçe karşılığının verilmesi de yararlı oldu. Tüm heyecan seven arkadaşlanma öneririm. Deniz Yıldız, Alparslan llköğretim Okulu- (Turhal Sınav Dershanesi) 12 yaş Merhaba Cumhuriyet Kitap, bizi yazılannızla sihirli değnek gibi etkiliyorsunuz. Ben de size bu yazımla katkıda bulun- mak istedim. Son okuduğum ve size tanıtmak istediğim ki- tabın adı "Korsan Kitap Çetesi". Yazarı: Fatih Erdoğan. Ro- man Mavibulut Yayınlan tarafından basılmış. Bu roman, Bu- lut'un arkadaşı Erol ve Necdet'in kitapçılık yaptıkları halde korsan kitapçılar nedeniyle kitap satarhamaları ve korsancı- larla bunlar arasındaki çekişmeleri konu edinmiş. Roman, korsan kitap satan Barlas'ın; Erol ve Necdet'in kitap satma- larına izin vermemesi ve romanın başkahramanı Bulut'un bunu öğrenmesiyle başlıyor. Bu yaşananlar hoşuma gitme- se de korsancılık işinin ne kadar kötü olduğunu göstermesi bakımından bu kitap yararlı oldu. Barlas'ın hem kalitesiz hem de çok sayıda kitap satması tuhafıma gitti. Çünkü bu, adil ve doğru değil. Hem korsancılık, hırsızlıkla neredeyse aynı anlama gelmiyor mu? Ben bu kitabı okurken Erol ve Necdet'in başarılı olmasını istedim. En beğendiğim kahra- man da Bulut'tu. Çünkü her şeyi göze alıp, bu korsan kitap çetesini polise haber veriyor. Ben de olsam onun yerinde aynı ömek davranışı gösterirdim. Bence, insan ne olursa ol- sun umudunu, sevgisini, cesaretini yitirmemelidir. Korsan kitap satışına karşıyım, emek sömürüsü, bu kitap da bunu heyecanlı bir şekilde anlatmış. Tüm, "korsana hayır!" diyen- lerin okuması gereken bir kitap. özlem Torunoğlu, Yaş: 11, Turhal Sınav Dershanesi Cumhuriyet Kitap Merhaba! Sizi severek yakından takip ediyorum. Her perşembeyi iple çekiyorum desem yeridir. Size son okuduğum kitabı tanıt- mak istedim diğer arkadaşlanm gi- bi. Bu kitabın adı: Vanilya Kokulu Mektup- lar. Yazan: SevimAk. Yayınevi: Can Ço- cuk Yay. Annesi ve babası aynlmış olan Kıymık adlı kitabın başkahramanı bir süre anneannesinde kalıyor. Kıymık, hayal gücü güçlü bir çocuktur. Hatta dedektiflik ve keşif bürosu bile açar. Tırtır adlı bir beyefendiye her okul çıkışı kitap okumaya gider. Bir gün postacının otuz yıl öncesine ait bir mektup getirmesiyle Kıymık'ın anneannesinin hayatı değişir. Onun hayata tutunmasına yol açar. Ancak mektupları pos- tacı yazmış (aman kimseye söylemeyin) Ben bu kitabı çok beğendim. Hep sürükleyici hem de dili anlayabileceğim dü- zeyde. Kitabın kahramanlarının adları, kitabın farklı olduğu- nu gösteriyor zaten. Bu kitapta en beğendiğim kişi, Kıy- mık'ın anneannesi oldu. Onun birden bu gelen mektuplarla hayata tutunması hoşuma gitti. Yaşamanın önemini, hayatın değişik sürprizle dolu olduğunu gösterdi bu kitap bana. Kıy- mık'ın kitap okumaları da beni etkiledi. Tüm yaşıtlarıma du- yurulur, siz de vanilya kokulu bir mektup almaz mıydınız?" Çocuklar ve gençler, siz de bize yazar mısınız? • Okuduğunuz kitapta en çok hangi karakteri sevdiniz? Neden? • öyküde sizi en çok düşündüren bölüm neresiydi? Neden? • öyküde size alışılmadık gelen, aklınıza yatmayan yerler var mı? Neden? Mektup yazarak bize ulaşmak isteyenler için mektup adresimiz: Mavisel Yener - Ata Cad. Defne Sok. No: 1 D:1 Balçova, Izmir Elektronik posta göndererek bize ulaşmak isteyenler için: sihirlidegnekcumhuriyet@gmail.com Anımsatma: • Mektubunuzda adresinizi, yaşınızı, okuduğunuz kitabın adını, ya- zannı ve yayınevini belirtmeyi unutmayın. Size bir sürprizimiz ola- caki 'Mektubunuzda kitabın özetiniyazmayın, olurmu?Biz, anlatılanlar hakkında sizin ne düşündüğünüzü çok merak ediyoruz. "f Nilay Yılmaz • Istanbul Bilgl Üniversltesl • Inönû Cad. No: 28 Kuştepe/ Istanbul Tel: 0216- 38117 50 • www.nilayyilmaz.com • slhiriidegnekcumhuriyet@gmail.com C U M H U R İ Y E T K İ T A P SAYI 1018 SAYFA 25
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog