Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Haiil Genç'in Heranuş'u -- Benzerlerine kolay rastlanamayacak öyküler Halil Genç insanı rahatsız eden, şaşırtan öyküler yazı- yor. Her öyküsünde farklı bir biçim, farklı anlatım tek- nikleri deniyor. öykülerinin coğrafyası, konu yelpazesi geniş. öyküleri yere sağlam basıyor, suya sabuna do- kunuyor. Halil Genç için önemli olan sadece söylemek istedikleri mi? Hiç kuşkusuz, hayır. Halil öykülerini, öy- künün gerektirdiklerini dikkate alarak yazıyor. 1 ÖZCan KARABULUT 1 ^ - ^ ^ ^ % ların ikinci yarısın- i \ I Vda Adam Öykü, ^*X I I ardından Düşler S V.-/ Öyküler dergisi ya- yın hayatına girdi. Ankara Öykü Günleri de, bir dergi düşünün do- ğurduğu bir düş olarak başladı. Bir yazınsal tür olarak öykü, belki de hiçbir dönemde olmadığı kadar hayatımızda yer kaplamaya yüz tu- tuyor. 14 Şubat Dünya Öykü Gü- nü'nün kutlandığı, öykü günlerinin dü- zenlendiği kentlerde "genç" yazarlarla usta yazarlar, "yeni"lerle dergi yayın yö- netmenleri ve eleştirmenler bir etkileşim ortamında bir araya geliyor. 1995-2005 dönemi günüyle, günleriyle, dergileriyle öykünün yeniden altın dönemi olarak belleklerimizde yer ediyor. ODTÜ yıllarından sonra Halil Gençie buluşmamız, öykünün yükselişe geçtiği, yeniden parlak yıllarını yaşadığı bu döneme rastlıyor. HaliTin 1988 yılın- da bir roman yayımladığını biliyoruz: Koyabilmek Adını. Yakın çevresindeki- ler onun hapishane ve askerlik yılların- dan sonra öyküye gönül verdiğinin far- kında. Öykülerinin gün yüzüne çıkması için acele etmiyor Halil; o daha çok öy- kü dergilerinin iyi bir okuru, öykü etkin- liklerinin etkin bir katılımcısı. Abartısız, "yeni", "genç", usta, tanıştığı her öykü- cünün, her eleştirmenin iyi bir dinleyici- si, iyi bir okuru, tek bir öykünün inatçı bir takipçisi ilkin. Daha sonraları yazdığı öyküler de şaşırtmıştır ama Halil'de beni ilk şaşırtan şey, fizik öğretmeninin için- de öğrenmeye aç bir 'öykü öğrencisi'nin varlığı olmuştur. Halil bugün de inatçı, alçakgönüllü bir 'öykü öğrencisi' kesin- likle, bana sorarsanız. 2000'lerin başında, ilk kez bir öykü atölyesinde öyküsünü okumaya cesaret ediyor Halil. Bu yıllarda onu Cemil Ka- vukçu'nun, Semih Gümüş'ün, Erdal Öz'ün, Füruzan'ın ve başka yazarların çevresinde sohbet ederken görüyoruz. Bir keresinde Erdal Öz'e Kanayan kita- bının eğitim çalışmalarında ODTÜ'lü devrimciler tarafından kaynak kitap ola- rak okunduğunu söylüyor. Erdal Öz'ün çok duygulandığı o resim karesi nasıl unutulur? Halil'in yolun başında biri olarak aramızda olmasıyla ilgiü Erdal Öz'ün sorulan olduğunu kestirebiliyo- ruz. O günlerde Halil'in öyküleri bilin- mediğine göre, onun yazdıkları öyküleri bilen kişiler olarak yanıt ben de ve Ce- mil Kavukçu'da saklı olmalı, öyle değil mi? Halil'e, Sait Faik'in Alemdağ'da VarBir Yılan adlı öykü kitabı- nı okuyup okumadığı- nı soruyor Erdal Abi. Okuduğunu ve her okuyuşunda farklı bir tat aldığını öğrenince şunu söylüyor: "Bu ve benzeri kitaplar senin başucu kitapların ar- tık." Buraya kadar yaz- dıklarımı niçin yaz- dım? Halil'in öykü ya- zarlığının öykünün al- tın döneminde, canlı bir öykü edebiyatı or- tamında şekillenmeye başladığını vurgula- mak için öncelikle. Çünkü Halil Genç'in yazarlık serüveninde öykü dergilerinin, öykü etkinliklerinin, öykünün ustalarıyla yaptığı konuşmaların önemli bir payı var. Dahası, Halil Genç'in Heranuş kita- bmda yer alan öykülerinin hemen hepsi- nin yazılma serüvenlerini biliyorum. Kitabm ilk öyküsü, Köse Behzat'ın ka- rısı Yeter'in inşaat işçisi delikanlıyla bir- likte olduğu "Tutku Sağanağı" örneğin: On bir sayfalık öyküden fazlalıkları atıl- dıktan sonra be§ sayfalık gerilimli, oku- yanı rahatsız eden bir öykü çıkıyor orta- ya. Tıpkı Vüsat O. Bener'in kimi öykü- lerinde olduğu gibi. Bir eve yanaşma olarak alınan Ermeni küçük bir kızla Istanbul'da doğup büyü- yen aynı yaşlardaki bir erkek çocuk ara- smdaki "dilsiz" dostluğu anlatan, kitaba adını da veren "Heranuş" öyküsüyle bu öykünün devamı olarak okunabi- w~ Süheyl Batum'dan '99 Soruda Neden ve Nasıl çağdaş Bir Anayasa' Anayasa nasıl olmalı?Süheyl Batum İstanbul üniversitesi ve Bahçeşehir üniversitesi Hu- kuk Fakültesi'nde öğretim üyeliği niteliğiyle ve Anayasa Hukuku konusunda tartışmasız bir uzman olarak kendini göstermişti. Ba- tum'un 99 Soruda Neden ve Nasıl Çağdaş Bir Anayasa? adlı kitabı gerek anayasa yapımı gerekse çağdaş bir anayasanın nasıl olması gerektiğiyle ilgili birçok soruya yanıt veriyor. n Aiev COŞKUN T ürkiye'de "yeni bir anayasa yapılması" konusu son yılların en çok tartışılan si- yasal konuları arasında yer alıyor. Özel- likle, 2007 seçimleri sırasında AKP Ge- nel Başkanı ve Başbakan Erdoğan'ın yeni bir anayasa hazırlanması için bir grup akademisyene görev vermesi, seçimlerin ardından, yeni bir Anayasa yapılması için siyasal iktidarın harekete geçmesi, bu nedenle ortaya çıkan temel tartışma- lar unutulmamalı. Bu tartışmalar özellikle anayasanın değişmesinde et- kin olacak "asli kurucu" ya da "tali kurucu" iktidar kavramları üzerinde yoğunlaşmıştı. Buna ek olarak, Cumhuriyet'in kurucu felsefesini temsil eden ilk üç madde ile, anayasa da yer alacak diğer hak ve özgür- lükler üzerinde durulmuştu. îşte bu tartışmalar sıra- sında bir anayasa hukukçusu ciddi bir biçimde kendi- sini göstermiş ve görüşlerine birçok TV kanalı yer ver- mişti. Bu genç anayasa hukukçusu Prof. Dfr. Süheyl Batum'dur. Prof. Batum, Türkiye'nin 1876 Kanun-i Esasi'yi ka- bul edişinden bu yana 1908, 1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasa yapımlarmı gerçekleştirdiğini bu nedenle "önemli ve paha biçilmez bir hazineye", bir "anayasal birikime" sahip olduğunu savunuyordu. Kavramlar üzerinde anlaşmazlık ve karmaşa sürecini bırakmamızı ileriye süren Prof. Batum aynı zamanda siyasal iktidarlarm sayısal güçlerine dayanarak tek baş- larına bir anayasa yapmalarının sakıncalan üzerinde duruyor anayasalarm geniş bir siyasal ve toplumsal uzlaşma ile yapılmasının önemini savunuyordu. Prof. Batum istanbul Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyeliği ni- teliğiyle ve bu konuda tartışmasız bir uzman olarak kendini göstermişti. Prof. Batum'un 99 Soruda Neden ve Nasd Çağdaş Bir Anayasa? adlı kitabı yukanda de- ğinilen sorulara ve gerek anayasa yapımı gerekse çağ- daş bir anayasanın nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir- çok soruya yanıt vermektedir. Bu nedenle tam zama- nında yayımlanmıştır. Kitap temelde iki bölüme aynlıyor: Birinci bölümde çağdaş anayasa kavramı, çağdaş anayasalarm kapsamı unsurlan üzerinde duruluyor. Anayasalarm yapılış, usullcri, asli ve tali kurucu iktidar kavramları derinle- mesine irdelenmiştir. Bu bölümde aynca, Ispanya, Güney Afrika, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki ye- ni anayasacılık hareketleri üzerinde durulmaktadır. îkinci bölümde Türkiye'de demokratik bir anayasa- nm içeriği nasıl olmalıdır temel sorusuna yanıt aran- maktadır. Bu bölümde hak ve özgürlükler, demokra- tik bir anayasada çoğulculuk ilkesinin anlamı, demo- kratik anayasada denge fren mekanizmaları ve huku- kun üstünlüğü ilkesi ele alınmıştır. Kitap 460 sayfadan ibaret olup sorular derinlemesi- ne irdelenmiş, bilimsel olarak dipnot kullanılmış, Anayasa Mahkemesi ve AÎHM kararlarmdan yararla- nılmış aynca yardımcı okuma metinleri verilmiştir. Ki- tapta "seçilmiş bir kaynakça" da yer almıştır. Yıllar önce anayasa hukukçusu, Prof. Dr. Mümtaz Soysal'm 100 Soruda Anayasa adlı unutulmaz yapıtm- dan sonra, güncel konulara temas eden, derinlemesine inceleme ve çalışma ürünü olan Batum'un bu eseri ciddi bir boşluğu dolduracak nitelikte. Eser aynı za- manda bütün siyaset adamları, hukukçular ve her yaş- taki hukuk öğrencileri (hukuk fakültesi öğrencileri ve yaşam boyu öğrenciler) için bir başvuru yapıtı niteli- ğindedir. • 99 Soruda Neden Nasıl Çağdaş Bir Anayasa?/ Sü- heyl Batum/Levha Yayınlan/460 s. SAYFA 18 C U M H U R İ Y E T K İ T A P SAYI 1018
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog