Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

İnsanlar son ekonomik krizden önce de ucuz- lamışlardı. Devlet baskısı, işkenceler, siyasal cinayetler, te- rör, askeri darbeler, kamuoyunun duyarsızlığı, seçmenin ilgisizliği, solcusuyla, sağcısıyla, okuruyla, yazarıyla insanı ucuzlatan toplumsal cezalardı… İktidarın ulufeleri, ABD’nin ve AB’nin pohpohu, Gülen Cemaati’nin ekonomik desteği, medyada görünmenin getirdiği şan ve şöhret de insanı ucuz- latan toplumsal ödüller… Sonuçta Türkiye’de insan ucuzladı. Hem de çok ucuzladı… Çünkü artık aklının ve vicdanının ağırlıklarından da kurtuldu. İşaret edileni öv… İşaret edilene saldır, iftira et, tutuklat… Maşallah AKP iktidarı artık her şeye egemen… Hükümet, devlet, medya… Her şey ellerinde, denetimlerinde. Gülen Cemaati’nin desteğini de alan siyasal ik- tidar, dışarıyla da ittifak edince o denli büyük bir güç çıktı ki ortaya, artık kimseye tahammülleri kal- madı… İnsanları, kurumları, şirketleri satın aldıkları, muhalifleri içeri attıkları yetmiyormuş gibi, yarı ba- ğımsız medyada bile tasfiye listeleri hazırlıyorlar… Ne diyelim… Hep rahmetli annemin iki sözü geliyor aklıma: “Allah ıslah etsin!” “Allah sonumuzu hayretsin!” Tabii bu büyük güç iktidarı iyice çığrından çıkardı: “Kürt Açılımı” diye içi boş bir kavram attılar or- taya, herkesin peşlerine takılmasını bekliyorlar… Haksız da değillermiş… Ucuz dalkavuklar bu beklentilerini de boşa çı- karmadı… Bir koro halinde “destek” çığlıkları kapladı or- talığı… Bu da yetmiyor… “Nedir bu açılım, gelin konuşalım, içini dolduralım” diyenleri de suçluyorlar. Tabii en başta da demokrasinin güvencesi ni- teliği taşıyan ana muhalefet kurumunun temsilci- si olan partiyi ve onun genel başkanını. Çünkü muhalefetin ne anasına ne babasına, ne büyüğüne ne küçüğüne, ne kurumsalına ne kişi- seline tahammülleri var… SHP-CHP çizgisinin “Kürt Realitesi”, “Kürt So- runu” ya da “Kürt Açılımı” konusunda kimseden ders almaya ihtiyacı yoktur. SHP Genel Başkanı rahmetli Erdal İnönü’nün, Kürt kökenli politikacıları kendi partisinin listele- rinden seçtirip Meclis’e soktuğu hâlâ belleklerde tazeliğini koruyan bir “Siyasal Açılım”, en etkili- sinden bir “Kürt Açılımı” değil midir? Dün Cumhuriyet’in manşetten verdiği, SHP’nin 1989’da, daha yirmi yıl önce kamuoyuna açıkla- dığı, çözümü demokratikleşmede arayan “Doğu ve Güneydoğu Raporu”, “Kürt Açılımının” en gü- zel örneği değil midir? Yirmi yıldır sorunu uyutan, sonra da “Kürt Açı- lımı” için gözlerini, dün açıklanacağı ilan edilen ve ertelendiği belirtilen “İmralı Bildirisine” dikenler, o zamanki Genel Sekreter, şimdiki Genel Başkan Deniz Baykal’ın bu rapora yazdığı sunuşu okusalar, “yol haritasının” ne denli sağlam ve ayrıntılı bir bi- çimde belirlendiğini göreceklerdir. Ama hayır… Kimse bunlara bakmıyor, bunları görmüyor, konuşmuyor… Amaç üzüm yemek mi, bağcı dövmek mi? Vurun CHP’ye… Vurun Baykal’a… Belki “Kürt Sorununu” böyle çözersiniz! ekongar@cumhuriyet.com.tr; www.kongar.org CMYB C M Y B 20 AĞUSTOS 2009 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER 3 AYDINLANMA EMRE KONGAR CHP’ye ve Baykal’a Saldırmanın Dayanılmaz UcuzluğuHaber Merkezi - İs- lam dünyasõnõn kutsal ayõ ramazan ayõnda 33 yõl aradan sonra ağustos ayõnda oruç tutulacak. Ramazan orucunun baş- lamasõ dolayõsõyla bu- gün ilk teravih namazõ kõlõnacak, 21 Ağustos’ta ise ilk iftar yapõlacak. Bu yõl yaklaşõk 15 sa- at oruç tutulacakken, ra- mazan ayõnõn hazirana denk geldiği 2015’te 16 saate yakõn oruç tutula- cak. Bu ramazanda ilk if- tar Ankara’da saat 19.47’de, İstanbul’da sa- at 20.04’te, İzmir’de sa- at 20.07’de yapõlacak. Ramazan dolayõsõyla Diyanet İşleri Başkanõ Ali Bardakoğlu basõn toplantõsõ düzenledi. Bardakoğlu, ramazanõn sadece bir oruç zamanõ ve ibadet mevsimi ol- madõğõnõ, “bir anda kendisine dönme, ken- dini fark etme ve Al- lah’ın lütfu ve inayeti altında yaşadığının farkında olma fırsatı” olarak niteledi. Ordu’da saldõrgan baba-oğulun şiddetine maruz kalan iki İngilize hastane görevlileri sahip çõktõ Turistleri odunla dövdüler ERDOĞAN ERİŞEN ORDU - Dünya turuna çõkan iki İngiliz turist, kendilerini sõkõştõran traktör şoförüne tepki gösterince, hastanelik oldular. Hindistan’dan bisikletleriyle dün- ya turuna çõkan turistler, Ordu-Ulu- bey Karayolu Sayacabaşõ mevkiinde bir traktör tarafõndan sõkõştõrõldõ. Tu- ristlerden Adrian Smith bisikletinin traktörün arka tekerleğine çarpmasõ sonucu yere düşerek hafif yaralandõ. Turistler traktörün arkasõndan bağõ- rarak tepki gösterdiler. Traktörü dur- duran E.U. ve oğlu E.U. ellerindeki odunlarla turistlere saldõrdõlar. Ulubey Devlet Hastanesi’nde ya- põlan ilk müdahalede Diana Judith Pinkett’in vücudunda darp izleri ve Smith’in sağ elinde kõrõk, kafasõnda darp ve kesik izi tespit edildi. Turist- lere hastane görevlileri sahip çõktõ. İngiliz turistler geceyi hastanede, saldõrgan baba-oğul ise jandarmada geçirdi. Hastanede tercüman aracõlõ- ğõ ile ifadeleri alõnan Diana Judith Pinkett ve Adrian Smith saldõrgan- lardan şikâyetçi oldular. İki İngiliz turiste odunla saldõran baba ve oğlu ifadelerinde, turistlerin el kol hareketleri ile saldõrmaya kalktõklarõnõ ileri sürerek kendilerini korumak için odunla dövdüklerini belirtti. 85 güzelin ‘kâinat’ yarışı “Miss Turkey” ikinci gü- zeli Senem Kuyucuoğlu (solda), Kâinat Güzeli olmak için gün sayıyor. 23 Ağus- tos’ta Bahamalar’da yapıla- cak “Miss Universe” yarış- ması için son hazırlıklarını yapan Kuyucuoğlu, 84 ül- kenin güzelleriyle yarışacak. 20 yaşındaki 1.84’lük güzel Kuyucuoğlu’nun güçlü ra- kipleri arasında Ukraynalı güzel Kristina Kots-Gotlib (üstte) de var. (AP) ESKİŞEHİR (Cumhuriyet) - Ana- dolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi akademisyen ve sanatçılarının Avus- turya’nın Viyana kentinde gerçekleş- tirdikleri karma sergi büyük yankı uyandırdı. 20 sanatçının toplam 40 eserinden oluşan serginin açılışına Türkiye’nin Viyana Başkonsolosu ve yardımcıları ile Türkiye’deki Avustur- ya Büyükelçisi Heidemaria Gürer’in yanı sıra Avusturyalı sanatçı ve sa- natseverler de katıldı. Uluslararası düzeyde bir kültür şölenine dönüşen serginin organizasyonunda büyük emeği geçen “Educult” adlı kültür- sanat yetkilileri, bu tür bir sergiye im- za atmaktan mutlu. Dekan Prof. Dr. Yüksel Kocadoru ise üniversitenin bu tür kültürel faali- yetlerin doğal bir parçası olduğunu vurguladı. Kocadoru, sergiler saye- sinde Türkiye’yi ve Anadolu Üniver- sitesi’ni yurtdışında en iyi şekilde ta- nıtmayı amaçladıklarını anlattı. Anadolu Üniversitesi’ninsergisibüyükyankıuyandırdı Viyana’ya kültür çıkarması HUKUK İHLALİ İDDİASINDA BULUNDU Şarkõcõ Deniz Seki AİHM’yebaşvurdu İstanbul Haber Servi- si - Şarkõcõ Deniz Seki, yargõç karşõsõna çõkma- dan uzun süre tutuklu kal- dõğõ yönündeki şikâye- tiyle ilgili İstanbul Cum- huriyet Başsavcõvekili Turan Çolakkadı’ya bil- gi verdi. Seki, hukuk ih- lalleri olduğu gerekçe- siyle, avukatõ aracõlõğõyla Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi’ne (AİHM) de başvurdu. “Uyuşturucu ticareti yapmak” ve “kullanmak için uyuşturucu madde satın almak” suçlarõn- dan, 24.5 yõla kadar hapis cezasõ istemiyle hakkõnda dava açõlan ve 218 gündür cezaevinde bulunan Deniz Seki dün, Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne ge- tirildi. Başsavcõ vekili Çolakkadõ’nõn odasõna çõ- karõlan Seki’ye avukatõ Naim Karakaya eşlik et- ti. Seki, yaklaşõk 45 da- kika sonra elleri kelepçe- li halde cezaevi aracõna bindirildi. Geniş güvenlik önlemleri altõnda cezaevi aracõna binen Seki, “Üz- günüm” dedi. Seki’nin avukatõ Naim Karakaya, gazetecilere yaptõğõ açõklamada, mü- vekkilinin tutuklanma- sõyla ilgili 17 Haziran’da, Başbakanlõk İnsan Haklarõ Başkanlõğõ’na yaptõklarõ başvuruyla ilgili adliyeye getirildiğini ve bilgisine başvurulduğunu söyledi. AİHM’ye de başvur- duklarõnõ belirten Kara- kaya Seki’nin 218 günlük uzun tutuklama süresini, iddianamede örgütle il- gili bir suçlama olmama- sõna karşõn Seki’nin örgüt suçlarõna bakan mahke- mede yargõlanacak olma- sõnõ şikayet konusu yap- tõklarõnõ anlattõ. Ramazan başlıyor ilk teravih bugün 33 yõl sonra ağustos ayõnda oruç İstanbul Haber Ser- visi - İstanbul Barosu Başkanõ Muammer Aydın, hakkõndaki “in- tihal” suçlamalarõna ilişkin olarak “mak- satlı, yalan ve iftiraya dayalıdır” açõklama- sõnda bulundu. Muammer Aydõn dün yaptõğõ yazõlõ açõk- lamada bazõ gazeteler- de “makale hırsızlı- ğı” ve “intihal” suçla- malarõyla asõlsõz iddia- larõn yer aldõğõna, bun- larõn kasõtlõ ve karalama amaçlõ olduklarõnõ sa- vundu. “Haber maksatlı, yalan ve iftiraya da- yalıdır” diyen Başkan Muammer Aydõn açõk- lamasõnda “Ortada in- tihale konu olacak ba- sılmış ya da yayınlan- mış bir yazı olmadığı gibi esasen iddia edil- diği gibi Hukuk ve Yaşam dergisinde Başkanlığımız imzası ile yayınlanmış bir ya- zı da yoktur” ifadele- rine yer verdi. ‘İntihal suçlaması maksatlı ve iftira’ Aydõn,hakkõndakiiddialarõyalanladõ İlk kez Anadolu sığırı klonlandı İstanbul Haber Servisi - TÜBİTAK, İstanbul (İÜ) ve Uludağ üniversiteleri işbirliğinde yürütülen “Anadolu Yerli Sõğõrlarõnõn Klonlanmasõ” projesi kapsamõnda dünyada ilk defa Anadolu yerli sõğõrla- rõndan biri olan “Boz” õrkõ klonlandõ. Uludağ Üni- versitesi Veteriner Fakültesi’ndeki boz õrk boğadan alõnan doku parçasõndan üretilen hücrenin taşõyõcõ- ya aktarõlmasõ sonucu klonlanan ve İÜ Veteriner Fakültesi Döllenme ve Suni Tohumlama Bölü- mü’nde dünyaya gelen buzağõya “Efe” adõ verildi. Polisten polise sigara cezası ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Anka- ra Emniyet Müdürü Orhan Özdemir, disiplin uy- gulamalarõ çerçevesinde, sigara yasağõnõ ihlal eden personele taviz vermiyor. Görev yapan 5 emniyet mensubu hakkõnda, sigara yasağõna uy- madõklarõ gerekçesiyle idari ve cezai işlem ya- põldõ. Özdemir, karakollara, ilçe emniyet müdür- lüklerine ani baskõnlar da düzenliyor. Tanker viyadükten uçtu: 1 ölü İSTANBUL (AA) - Beykoz’da kontrolden çõkan tankerin viyadükten düşmesi sonucu sürü- cüsü yaşamõnõ yitirdi. TEM Otoyolu’ndan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönüne giden Yasin Karadağ’õn (44) kullandõğõ yağ yüklü tanker, Kavacõk Molla Gürani Viyadükü’nde sürücünün direksiyon hâkimiyetini yitirmesi nedeniyle bari- yerleri parçalayarak 25 metreden düştü.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog