Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

TV Servisi - Tarih: Kasõm 2019... Yer: Tuhaf bir mimariyle oluşturul- muş binalar ve kasvetli caddelerle dolu bir kent. Her yere koşuşturup duran insanlarõn üstüne zehirli bir yağmur yağmaktadõr. Totaliter bir yönetim, ordunun ve uzay etkinlik- lerinin üstünde denetim kurmuştur. En büyük sanayi tekeli, genetik araştõrma sonuçlarõndan yararlana- rak, insanlarõn kusursuz birer kopyasõ niteliğindeki robotlarõ üretmekte- dir. Bunlar, tehlikeli işlerde kulla- nõlmaktadõr. Bilimkurgu kültüründe “andro- id’’, filmdeyse “replikant’’ olarak adlandõrõlan bu varlõklar gerçekte, ne ailesi, ne bir geçmişi, ne de herhan- gi bir duygusu olan insanlardõr. Dedektif Deckard ise bir replikant avcõsõdõr. Yeni görevi, uzay sömür- gelerinden dünyaya kaçan birkaç replikantõ bulup yok etmektir... İşte, Ridley Scott’õn “kült’’ fil- mi “Bıçak Sırtı” böyle başlõyor. 1982 tarihli bu çalõşma, Stanley Kubrick’in “2001 - Uzay Mace- rası” filminden bu yana yapõlmõş en iyi bilimkurgu olarak kabul edil- mişti, ama tam bir ticari başarõsõz- lõğa uğramõştõ. Karamsar bir “gelecek ütopyası” niteliğindeki film, bilimkurgu ve kara film meraklõlarõ kadar, felsefi filmlerden hoşlananlarõn da ilgiyle iz- leyeceği bir yapõt. TV Servisi - Gündelik hayatta büyük zorluklar çeken ve kaçõşõ in- ternet üzerinden oynanan bir oyun- da bulan bir gencin öyküsünü anla- tan “Ben X”, CNBC-e’nin “TV’de DVD Film” kuşağõnda ekrana geli- yor. Belçikalõ yönetmen Nic Balt- hazar’õn kendi yazdõğõ “Tüm Dediği Hiçbir Şeydi” adlõ romandan sine- maya uyarladõğõ yapõm, yaşõtlarõnõn kötü muamelesi sonucunda intihar eden otistik bir çocuğun gerçek hi- kayesinden izler taşõyor. Filmin başrollerinde, Greg Tim- mermans, Laura Verlinden ve Ma- rijke Pinoy oynuyor. Birçok festi- valden ödülle dönen “Ben X”, 2007’de İstanbul Film Festivali’nde de gösterilmiş ve FIPRESCI ödülü al- mõştõ. Öykünün kahramanõ Ben, otizme hayli yakõn olan Asperger Sendro- mu’ndan mustarip bir lise öğrencisi. Bu sendrom sebebiyle son derece içi- ne kapanõk biri, konuşma ve öğren- me gelişimi bakõmõndan normal dü- zeyde olsa da sosyal ilişkilerde büyük güçlükler yaşõyor. İşin kötüsü, akranlarõ ona yardõm- cõ olmak şöyle dursun, onu çok ağõr eşek şakalarõna malzeme olarak kul- lanõyor, itip kakõyorlar. Ben ise bü- tün bu kötü muameleden kaçmak için gündelik hayatõ internette oynadõğõ oyun gibi algõlõyor: Kafasõnda ken- disinin yerine oyundaki en üst sevi- yeye ulaşmõş güçlü savaşçõ karakte- rini, onunla uğraşanlarõn yerineyse oyundaki düşman õrklarõ ve varlõklarõ koyuyor. Ben’in eve dönüp içinde kaybol- mayõ iple çektiği oyunda ise yakõn bir arkadaşõ var. “Scarlite” takma adõ- nõ kullanan bir dişi savaşçõ bu. Ben kendisine gerçek hayatta bulamadõ- ğõ iletişim ve dayanõşmayõ sunan bu “online ilişki”den güç alõyor. So- nunda da bu güç Ben’e kendisiyle uğ- raşan, ona kötü muamele eden ya- şõtlarõna karşõ “oyun sonu” strateji- sini devreye sokma arzusu ve karar- lõlõğõ veriyor. Dahasõ karşõsõna, “Scar- lite”la gerçek hayatta tanõşma fõrsa- tõ da çõkõyor. CNBC-e, 22.00 09.20 Başlama Vuruşu 10.20 Sağlık Hattı 11.20 Söz Hakkı 12.20 Ekonomi Politik 13.00 Haber Saati 13.40 De- VeDe Kulak 14.20 İşin Aslı 15.20 İnteraktif Spor 16.00 Erken Baskı 16.40 Dünyanın Parası 17.10 Gezgin 18.00 Ana Haber Bülteni 19.00 Spor Ha- berleri 19.20 Çağatay Yolda 20.00 Kırmızı Bülten 21.30 Aykırı Sorular 23.00 Son Nokta (0 212 449 07 00). 07.00 Yurttan 08.00 Tel- evizyon Gazetesi 09.45 Kur- tuluş Savaşı Öyküleri 10.10 Satırbaşı 11.15 Gündem 12.15 Geçim ve Tutum 14.00 Haftaya Bakış 15.15 Ulusal Gönüllüleri 16.00 Köyden Köye 17.00 Yurt- tan Haberler 18.00 Belgesel 19.00 Ana Ha- ber Bülteni 20.00 Haber Artı 20.30 Gündem 21.30 Emek Dünyası 23.00 Haber Masası 24.00 Çok Sesli (0 212 251 50 90). 09.00 Çizgi Film 10.45 Yer- li Film: Güneşe Köprü 12.30 Dizi: Gurbet Kadını 14.15 Rengarenk 17.15 Di- zi: Hz. İbrahim 18.25 Yerli Film: Dada- loğlu’nun İntikamı 20.00 Ana Haber Bül- teni 20.45 Yabancı Film: Çakmaktaşlar Taş Vegas’ta 22.45 CineCity 23.15 Ha- berler 24.00 Yabancı Film: Hipnoz Altın- da Cinayet 02.50 Renkli Türkçe 03.30 Sa- hur Programı (0 212 331 60 31). SAYFA CUMHURİYET 20 AĞUSTOS 2009 PERŞEMBE 18 TELEVİZYON 09.05 Yedi Numara 10.10 10’da Herşey Var 13.30 Di- zi: Saraydaki Mücevher 15.00 Gezelim Görelim 15.45 Çizgi Film: Küçük Deniz Kızı 16.35 Evimin Erkeği 17.55 Anadolu’dan 18.15 Kim Bilecek 19.00 Haber 19.50 Dizi: Ka- padokya Düşleri 21.30 Akşam Sefası ile Sü- per Gece 23.05 Bam Teli 23.45 Pusula 01.00 Yabancı Film: İşimiz Düzenbazlık 02.45 Sahur Zamanı (0 312 463 43 43). 09.30 Ekogün 10.30 Ana- dolu’dan 11.15 Sağlık Ol- sun 11.45 Günde Sanat 12.30 İş Günü 13.35 Hayat Akarken 14.35 Sanat Güncesi 15.15 Bakış: Kariyer ve İş Rehberi 16.15 Anadolu’dan 16.35 Ekogün 17.15 Günün Konusu 17.35 Dünyaya Bakış 18.20 Avrupa Vizyonu 18.45 Gençlik Halleri 19.05 Medya Müfet- tişi 19.35 Parantez 20.00 Boğaziçi’nden 21.10 Belgesel: Hiçbir Yerde 22.05 Düşlerle Gelen 22.25 Kapadokya’nın Değişen Yü- zü 23.00 Gün Biterken 23.15 Gece Kahvesi 00.10 Beş Dakika (0 212 259 72 75). 09.00 Parametre 10.30 Afiş 11.20 Sahil Günlüğü 12.30 Eko- nomi 12.50 Net’ten Haber 14.15 Piyasalar 14.30 Manşet 15.30 Net’ten Haber 16.30 Hayatım Teknoloji 16.45 Paranın İzi 17.30 Sahil Günlüğü 18.15 Afiş 19.00 360 Derece 19.40 Spor Vizyon 20.00 Sahil Günlüğü 21.00 Her Yer- de Bir Haber Var 22.00 5N 1K 23.00 Ha- ber 23.40 Spor (0 212 413 56 00). 07.30 Günaydın Avrasya 09.00 Haber 11.00 Medya Açılımı 11.40 KKTC Günde- mi 12.00 Haber 14.15 Spor Bülteni 14.30 Strateji 17.30 Voleybol Pa- norama 18.30 Ana Haber Bülteni 20.00 Ruh ve İnanç 21.30 Vardiya 22.30 Politik Açı 00.30 Gece Ajansı (0 312 231 21 00). 07.10 Dış Piyasalar 08.00 Şirket Haberleri 08.30 Yatırım Komitesi 09.45 İMKB Açılış 10.00 Piyasa Ekranı 10.10 Dış Piyasalar 10.30 Faiz 11.10 Yatırımcı Kliniği 12.00 Finans Cafe 13.00 Haber 13.20 İş Dünyasından 14.00 Piya- sa Ekranı 14.15 Analiz-Ceo’lar 14.45 İMKB 16.00 Son Baskı 17.45 Doğru Tercih 18.15 Dizi: Las Vegas 19.30 Dizi: According To Jim 20.00 Dizi: The Big Bang Theory 20.30 Dizi: The New Adventures Of Old Christine 21.00 Dizi: Desperate Housewi- ves 22.00 Yabancı Film: Ben X 24.00 Di- zi: Dexter 01.00 Dizi: Desperate House- wives (Tekrar) (0 212 330 01 01). 06.30 Dizi: En İyi Arkadaşım 07.30 Dizi: Eşref Saati 09.00 Di- zi: Doktorlar 11.00 Dizi: Melek- ler Korusun 13.30 Gün Ortası Haberleri 14.00 Cennet Mahal- lesi 19.00 Haber 20.25 Spor Sayfası 21.00 UEFA Avrupa Ligi Play - Off Kaçı: Sivass- por - Shakhtar Donetsk (Canlı) 23.00 İlle de Roman Olsun 01.30 Gizli Dünyalar 05.30 Çizgi Film (0 212 355 01 01). 07.00 Güne Başlarken 09.00 Haber Merkezi 09.10 Ekonomi 11.30 Ha- ber Merkezi 12.00 Günün İçinden 12.30 Doğru Tercih 13.00 Günün İçinden 14.10 Spor 14.35 Ekonomi Ekra- nı Çalışma Hayatı 15.00 Günün İçinden 15.15 Yakın Plan 16.00 Günün İçinden 16.15 Spor 16.35 Dünya Bunu Konuşuyor 17.00 Haber 17 17.40 Spor 18.00 Haber 18.35 Spor 19.00 Haber 19.10 Gece Gün- düz 19.30 Haber 20.30 Zaman Yolcusu 21.10 Zor İş 22.00 Gece Bülteni 23.00 Yaz Gecesi Şovu 23.30 UEFA Avrupa Ligi Özel Yayını (0 212 335 00 00). 06.40 Çizgi Film Kuşağı 08.20 Her Eve Lazım 09.00 Çizgi Film: Zorro 09.30 Aramızda Kalmasın 12.00 Dizi: Kayıp Prenses 14.10 Dizi: Benden Baba Olmaz 16.20 Dizi: Baba Ocağı 19.00 Haber 20.20 Spor 20.30 İbo Show 00.30 Eurolig Maç Özetleri 02.40 Nihat Hatipoğlu ile Sahur 05.20 Di- zi: İki Aile (0 212 413 50 00). 07.00 Dizi: Komiser Reks 08.00 Çizgi Film 09.40 Şahane Çocuklar 10.50 Ağız Tadı 11.40 Lezzete Yolculuk 12.50 Ak- şam Keyfi 14.00 Sağlıklı Günler 15.10 Şa- hane Çocuklar 16.40 Gençlink 18.10 Dizi: Dawson’s Creek 19.10 Soru Küpü 20.20 Kelime Oyunu 21.40 Yabancı Film: Mu- nich Mambo 23.30 Komiser Reks 00.20 Kelime Oyunu 01.40 İslamiyetin Doğuşu 03.10 Soru Küpü (0 216 554 66 11). 06.30 Kahvaltı Haberleri 07.50 Dizi: Saklambaç 09.40 Çizgi Film: Sihirli Ülke 10.20 Dizi: Se- lena 12.30 Gün Ortası 13.00 Mavi Şeker 16.00 Dizi: Canım Ailem 18.50 Ana Haber 20.00 Dizi: Ey Aşk Nerdesin 22.45 Dizi: Aile Saadeti 00.45 Dizi: Es-Es 02.50 Sahur Özel 04.20 Dizi: Çocuklar Duymasın (Tekrar) (0 212 354 30 00). 08.00 Çizgi Film 10.00 Uzman Gö- züyle 11.15 Reel Piyasalar 13.00 Ümit Zileli ile 13. Saat 14.00 Spor 14.15 Belgesel 16.15 Ekonomi Gündemi 17.15 Çizgi Film 18.00 Seçim Ma- ratonu 19.00 Haber 21.00 Geleceğe Doğ- ru 22.45 Gündem 24.00 Haberler 01.45 Uz- man Gözüyle (0 312 467 27 80). 06.00 Çizgi Film 09.00 Dizi: Frai- ser 09.30 Dizi: Less Than Perfect 10.00 Dizi: Northern Exposure 11.00 Dizi: Diagnosis Murder 12.00 Days Of Our Lives 13.00 Dizi: Guar- dian 14.00 Dizi: Yargıç Amy 15.00 Dizi: Cat- herine Cookson 16.00 Çizgi Film Kuşağı 18.00 Dizi: Fraiser 18.45 Dizi: Northern Ex- posure 20.00 Dizi: Lost 2 21.15 Yabancı Film: Bıçak Sırtı 23.30 Dizi: Cold Feet 00.30 Dizi: Macgyver 01.30 Yabancı Film: Ger- çeğin Rengi (0 212 347 66 00). 07.00 Uyandırma Servisi 09.15 Analiz - Sentez 10.35 Ekonomi Gündemi 11.35 Pa- rantez 12.35 Sektör Dosyası 13.00 13 Ajansı 14.35 Parantez 15.05 Haber Masası 15.35 Spor 16.30 Piyasalarda Bugün 17.00 Haber 18.35 Spor Bülteni 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Ekonomi Haberleri 20.15 Spor 20.35 Türkiye Konuşuyor 21.00 Teke Tek 23.00 Haber 23 23.40 Türkiye Ko- nuşuyor (0 212 313 60 00). 06.00 Kanal D Çocuk Kulübü 06.45 Dizi: Annem 08.15 Dizi: Bir Bulut Olsam 10.15 Dizi: Ka- vak Yelleri 12.30 Dizi: Akasya Durağı 13.50 Her Eve Lazım 14.15 Dizi: Acemi Cadı 16.15 Dizi: Arka So- kaklar 19.00 Ana Haber 20.00 Spor 20.30 Çizgi Sinema: Lilo ve Stiç 2 21.45 Ha- neler 24.00 Yabancı Film: Çağrı 03.00 Ha- neler 04.00 Dizi: Allah’ın Kılıcı 05.15 Dizi: Elveda Derken (0 212 478 00 88). 07.00 Bu Sabah 08.30 Bel- gesel 09.30 Galaksi Rehberi 10.00 Haber 10.15Ebruli 13.00 Gün Ortası 13.50 Yabancı Film: Hırsızlar 16.00 Komedi Dükkanı 17.00 Haberler 17.15 Duygu ve Yaşam 18.30 Dizi: Şöhret Yolunda 19.30 Ana Ha- ber Bülteni 20.25 Spor 20.45 Yabancı Film: Ayrılık Günleri 22.45 Güzel Bir Ge- ce 01.00 Haberler 01.15 Yabancı Film: Ayrılık Günleri 05.00 Komedi Dükkanı 06.00 Anılarla Müzik (0 212 288 51 52). 07.15 Laf Aramızda 08.00 Sihirli Ekran 09.45 Jess’le Hepsi 1 İnci 11.15 Ve Ebru Akel 13.00 Öğ- le Haberleri 13.30 Yarışma: Define Avı 15.30 Kadınca Kararınca 17.30 Tatil Key- fi 18.30 Ana Haber 19.40 Spor Haberleri 20.00 Toz Pembe 22.30 Neşter 23.40 Toz Pembe 02.30 Tatil Keyfi 03.00 Sahurname 04.30 Define Avı (0 212 355 85 00). cumtv@cumhuriyet.com.tr GÜNÜN FİLMLERİ TV PROGRAMLARI İzleyin Orta Değmez Yabancõ Yerli 11.35 Sağlıklı Lezzet Yolu 12.00 İstanbul Sohbetleri 15.00 Seç- tiğimiz Kitaplar 16.00 Diploma- si Kulvarı 17.00 Günce 19.30 İs- lam ve İnsan 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Birebir 21.30 Sinema Kuşa- ğı 23.30 Ellerin Türküsü 24.00 Dünden Bu- güne Haberler (0 312 234 14 34). Hırsızlar 13.50 tv8 Macera g(At Point Blank) - Bir grup soyguncu, Stock- holm şehir merkezindeki bankalara musallat olur. Dedektif Klara ve yönetici konumundaki po- lis memuru Krona bu olaylarõ çözmekle görevlen- dirilir... Yönetmen: Peter Lindmark. Oyuncular: So- fia Helin, Mikael Persbrandt, Stefan Sauk, Stina Ekb- lad, Peter Franzen (2003 İsveç, 100 dk). Lilo ve... 20.30 Kanal D Animasyon g(Lilo & Stitch 2: Stitch has a Glitch) - 626 deney ekibi Hawaii’ye inmeden önce, Stiç sa- kin bir yaşam sürmektedir. Günlerini bir yandan bü- yük Hula yarõşmasõna hazõrlanan bir yandan da an- nesinin izlerini takip eden Lilo’ya yardõm ederek ge- çirmektedir. Yaşam mükemmeldir, ta ki Stiç’in kü- çük sorunu ortaya çõkana kadar. Yönetmen: Michael LaBash, Anthony Leondis (2005 ABD, 68 dk). Ayrılık Günleri 20.45 tv8 Dram g(The Days Of Abandonement) - Olga, sõra- dan bir hayatõ olan genç ve mutlu bir kadõndõr. Fakat hiç beklemediği bir anda kocasõ tarafõndan terk edilir. Genç kadõn yaşadõğõ üzüntü nedeniyle zamanla delirmenin eşiğine gelir. Yönetmen: Roberto Faen- za. Oyuncular: Margherita Buy, Luca Zingaretti (2005 İtalya, 95 dk). Çakmaktaş... 20.45 CINE 5 Güldürü o(The Flinstones In Viva Rock Vegas) - Wil- ma’nõn annesi kõzõnõ zengin kumarhane sahi- bi Chip’le evlendirmek isterken Wilma gönlünü yok- sul ama altõn gibi bir kalbi olan Fred’e kaptõrõr. Yö- netmen Brian Levany’nin imzasõnõ taşõyan filmin baş- rollerinde, Mark Addy, Stephen Baldwin, Kristen Johnston oynuyor (2000 ABD, 90 dk). 21.15 / TNT / Bıçak... Ayrıntı yanda 22.00 / CNBC-e / Ben X Ayrıntı yanda Çağrı 24.00 Kanal D Tarihsel g(The Message) - Mustafa Akkad’õn yönettiği filmde, müslümanlõğõn başlangõcõ, yayõlmasõ ve Hz. Muhammed’in hayatõ konu alõnõyor. Başroller- de Anthony Quinn, Irene Papas, Michael Ansara oy- nuyor (1977 ABD-Arabistan, 180 dk). İşimiz... 01.00 TRT 1 Macera o(The Grift) - Yõllar önce Fork kasabasõnda bir han işleten William ile kõzõ Kate ve oğlu John, asõl kazançlarõnõ insanlarõ dolandõrarak sağ- lamaktadõr. Babasõndan sürekli dayak yiyen ve yanlõş insanlarla yanlõş ilişkiler kuran Kate, ailesiyle ilgili acõ gerçeği sonunda öğrenir. Yönetmenliğini Ralph E. Portillo’nun üstlendiği filmin başrollerini, Maury Chaykin, Sara Downing, John Savage, Jeremy London paylaşõyor (2008 ABD, 90 dk). Gerçeğin... 01.30 TNT Dram o(Second Nature) - Özel bir hastanede gözle- rini açan Paul Cane hareket edememekte ve ko- nuşamamaktadõr. Kendisini doktor olarak tanõtan Eu- nice Fellows, Paul’e bir uçak kazasõ geçirdiğini, ka- rõsõ ve iki kõzõnõn ise hayatlarõnõ kaybettiğini söyler. Paul kendisi ile ilgili hiçbirşey hatõrlamamaktadõr. Genç adama küçük bir danõşmanlõk şirketinin sahi- bi olduğu söylenmiştir... Yön: Ben Bolt. Oyn: Alec Baldwin, Georgina Bouzova (2003 ABD, 90 dk). Bıçak Sırtı - Blade Runner / Yön: Ridley Scott / Oyn: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Darly Hannah / 1982 ABD, yapımı, 117 dk. TNT, 21.15 CMYB C M Y B Yaşamõn zorluklarõndan kaçmak için bilgisayar oyunlarõna sõğõnan otistik bir gencin öyküsü anlatõlõyor İnternettearananmutluluk Yaşanmış bir olaydan sinemaya uyarlanan filmin başrolünde, Greg Timmermans (sağda) oynuyor. ‘Denizlerimize iyi bakalõm’ TV Servisi - Yeşil bir dünya için ünlülerin bir günlüğüne iş değiştirdiği “Zor İş”in bu haftaki bölümüne, ünlü model Tülin Şahin konuk oluyor. Şahin yapõmda, “denizlerimize iyi bakalım, lütfen çöp atmayalım” diyerek, İstanbul Boğazõ’nda çöp topluyor. NTV, 21.10 Sokak çocuklarõ TV Servisi - “Bam Teli”nde bu hafta, sokaktan kurtulan çocuklarõn öyküsüne yer veriliyor. Yapõmõ, Tayfun Talipoğlu hazõrlayõp sunuyor. TRT 1, 23.05 Scott’õn karamsar filmi Görme bozukluklarõ TV Servisi - Görme bozuk- luklarõnõn ele alõnacağõ “Sağlıklı Günler”i, Onur Kulaksızoğlu hazõrlayõp sunuyor. Göz hasta- lõklarõ uzmanõ Op. Dr. Sinan Göker’in konuk olduğu ya- põmda, göz hastalõklarõ hakkõn- da bilgi verilerek, izleyicilerin konuyla ilgili sorularõna yanõt aranõyor. Sahil Günlüğü TV Servisi - Gezi programõ “Sahil Günlüğü”nün bugün- kü bölümünde, Bergama’da bu- lunan Kozak Yaylasõ’nõn köyleri ziyaret ediliyor. Fatih Türk- menoğlu’nun hazõrlayõp sun- duğu yapõmda, 5 milyon fõstõk ağacõnõn bulunduğu yaylada fõs- tõklarõn nasõl kõrõldõğõ, nasõl ayõk- landõğõ ve nasõl satõşa hazõr ha- le getirildiği yansõtõlõyor. Zaman Yolcusu TV Servisi - Belgesel yapõm “Zaman Yolcusu”nda bu haf- ta da, “ışık ülkesi” Lykia’daki yolculuğa devam ediliyor. Ah- met Yeşiltepe’nin hazõrlayõp sunduğu yapõmda, Lykia’nõn Kuzeybatõsõndaki Kõnõk Çayõ takip edilerek, Xanthos’a ulaşõ- lõyor. UNESCO tarõfõndan “Dünya Mirası Listesi”ne alõ- nan bu kentte yaşanan iki toplu intiharõn öyküsü anlatõlõyor. Moreno 5N 1K’da TV Servisi - Söyleşi progra- mõ “5N 1K”, dünyaca ünlü şar- kõcõ Dario Moreno’nun konuk olduğu bölümle yeniden ekrana geliyor. Gazeteci Cüneyt Öz- demir’in hazõrlayõp sunduğu yapõmda Moreno’yla İzmir’den başlayan ve dünyaca ünlü ol- masõnõ sağlayan müzik serüve- ni hakkõnda sohbet ediliyor. Kanal 1 14.00 CNN Türk 17.30 NTV 20.30 CNN Türk 22.00 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLDİ 1.5 milyon TL 588694 150 bin TL 396277 5 bin TL 412743 Bin TL 038705 109847 219080 375934 568455 500 TL 004446 005615 006724 013171 017205 029662 044607 046916 050090 068709 071962 077967 079627 101180 103489 105450 115242 130060 133380 138550 151114 159513 162274 166616 169876 175891 177297 182825 186994 187160 191111 192744 205638 205789 207014 208901 211785 215036 220468 223041 225657 226952 229963 234304 248845 250242 251723 266640 278628 281345 285457 292351 295204 296540 309168 314106 318553 323234 326734 332344 340224 343707 351353 351787 353262 354712 355126 359840 365352 386182 390794 402012 405088 410864 437472 437775 439541 440390 440418 440751 441216 449279 449951 450230 469420 478133 481558 488256 504608 515527 518228 518818 535682 537948 546876 553882 562460 568133 572447 578800 300 TL 004278 018712 024217 028360 030326 035562 046211 047466 047955 052741 055022 057216 060311 062333 065126 067733 069589 079475 084122 086880 090206 100736 105254 107995 115162 118576 121667 123662 125445 125818 128283 131458 131628 135982 137022 138091 140745 142615 143094 145748 150469 160627 167046 175927 178242 180006 181009 183462 191610 194387 196288 205045 207961 215222 216888 217850 221496 222631 230112 234329 235000 241234 244138 247281 247495 247681 249229 250713 257803 266044 268439 278074 280132 281166 282554 285009 294812 299605 304150 304657 305459 307092 312745 316181 318041 320632 328506 333608 335480 343704 357223 362269 362416 365513 367286 367453 369249 385318 386961 394621 395217 395857 409279 410281 411200 412490 412810 414355 424107 424408 428883 430007 431148 435191 436669 436709 447883 455217 461588 463795 465878 475067 480557 482129 487215 493462 497221 507332 518452 525348 529991 530678 543365 545562 550821 554281 560590 562904 568127 569475 573664 575143 576611 577599 580441 582427 591139 594060 595717 597479 150 TL 00470 00519 07430 14001 14200 15883 16033 17213 17244 19710 25546 27184 29310 30309 33681 37420 40796 41593 45019 46341 47520 55396 63263 67849 68273 70293 71543 72132 72149 74250 76435 78906 79487 84390 85257 88945 90151 90207 93146 98807 80 TL 0009 1124 1980 2130 2281 4108 4297 4555 4878 6214 6648 7591 7681 7921 8339 8555 8962 8978 9127 9369 32 TL 047 100 103 110 178 213 288 492 789 991 24 TL 17 44 62 70 73 Amorti: 4 ve 8
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog