Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

kultur@cumhuriyet.com.tr SAYFA CUMHURİYET 20 AĞUSTOS 2009 PERŞEMBE 16 KÜLTÜR CMYB C M Y B ELİF BEREKETLİ ‘F arklılık’larõn tamamlayõcõ oldu- ğunu vurgulamak amacõyla bu yõl ikincisi gerçekleşen ‘Buluşma Noktası’ projesi, geçen hafta beş ülkeden çok sayõda katõlõmcõyõ Çanakkale’nin Ayvacõk il- çesine bağlõ Büyükhüsun köyünde buluştur- du. Ece Pazarbaşı ve Esra Aysun’un başõnõ çektiği güncel sanat oluşumu CUMA’nõn ilk projesi ‘Buluşma Noktası’nõn temelleri, sa- natsal üretim güçlerini, varsayõlan mekânõ ‘kent’ten alõp daha küçük yerleşimlere gö- türme hedefiyle 2007’de Çanakkale’nin Gür- põnar köyünde atõlmõş. Bu CUMA’nõn ilk pro- jesi, ancak Pazarbaşõ ve Aysun kültür-sanat piyasasõnda hayli deneyimli; bundan önce Ay- sun Tiyatro Dot, Açõk Toplum Enstitüsü ve Yeditepe’de; Pazarbaşõ ise Proje 4L, Pera Mü- zesi ve Platform Garanti’de yõllar harcamõş. KÖYLÜ ÇOK MEMNUN Bir hafta süren etkinliğin ardõndan köylü- ler son derece memnun olduklarõnõ söylü- yorlar. Köyün tek bakkalõ Mehmet Ali Çe- lik’e göre dilini bile bilmedikleri bu insanlarõ ayakta alkõşlayabilmeleri tam bir başarõ öy- küsü. Köy meydanõnõ çevreleyen birkaç bi- nada, tasarõmdan kadõn-çocuk sağlõğõna, si- nemadan müziğe ve fotoğraftan yöresel ye- mekler ile halk danslarõna uzanan bir dizi atöl- ye çalõşmasõ devam ediyor bütün gün. Ak- şamlarõ ise köy kahvesinin yanõnda sõrtõnõ Mi- dilli manzarasõna dönen insanlar, film gös- terimleri ve konserlerle eğleniyorlar. Civar köylerin de katõlõmõyla tabii! Geniş Açõ Fotoğraf Atölyesi’nden Serdar Darendeliler ve Refik Akyüz’ün fotoğraf atölyesi artõk kullanõm dõşõ olan Büyükhüsun İlkokulu’nda. Hollandalõ Bom Design’õn ta- sarõmcõ ikilisi, Rotterdamlõ Michael Bom ve Anthonia Deurloo ile İtalyan kültür yöneti- cisi Paolo De Guidi; Arda Tunçman ön- cülüğündeki tasarõm atölyesindeler bütün gün. Etkinlik temasõ olan ‘geri dönüşüm’ün en çok ön plana çõktõğõ yer belki de burasõ; tüm gün ayran kutusundan kolye, atõl durumda- ki bir sürü çerçöpten lambalar, kalemlikler, sandalyeler yapmakla uğraşõlõyor. Çocukla- rõn gözdesi ise çağdaş dans uzmanõ Özlem Al- kış ile etkileşimli bir Hareket Orkestrasõ projesine imzasõnõ atan Ek- mel Ertan. STATÜKOCU TUTUMU KIRMAK Yunanistan’õn Midilli ada- sõ ile Ayvalõk yarõmadasõna hâkim bir tepede konuşla- nan, iki yüze yakõn hanesi, taş yapõlarõ, tertemiz havasõ ve eşsiz manzarasõyla Çanakkale ili Ayvacõk ilçesine bağlõ bir köy Büyükhüsun. Etkinlik, Bilsar’õn CEO’su Selman Bilal’in önerisiy- le bu sene buraya taşõnmõş. Bilsar projenin ana sponsoru. Selman Bilal’in etkinliğin her ev- resinde nasõl maddi ve manevi destek sağla- dõğõnõ anlatõyor ikili uzun uzun. Sanat dünyasõnõn kronikleşmiş, ayõrõmcõ, tekelci ve yekten statükocu tutumunu kõrmak amacõndaki bu tasarõyõ doğuran, kültür sanat dünyasõnõn fazlasõyla İstanbul odaklõ oluşu- nun ikiliye verdiği rahatsõzlõk. Pazarbaşõ’na göre ‘şehirli’ kendini ispatlamak zorunda ol- madõğõ bu yere gelirken, maskelerini şehir- de bõrakõyor. İkili köyde ‘kentli bir monolog’dan çok ‘kültürler arası bir diyalog’ oluşturmayõ he- defliyor. Özellikle bir yerleşim yerini görü- nür kõlmak ile bölgede zorunlu soylulaştõrma başlatmak arasõndaki ince çizgi konusunda temkinliler. Muhtar Raif Ermiş ise devamõ- nõ istiyor etkinliklerin. “Düşünüyorum, bel- ki bu sinema perdesinden ben de alırım bir tane, güzel oluyor böyle film izlemek” di- yor muhtar; “Bir çöpe bile farklı bakacağız artık sayelerinde”. Büyükhüsun köyünü bir hafta boyunca şenlendiren ‘Buluşma Noktasõ’ dün sona erdi Kültür Servisi - “Çingene Araş- tırmaları Derneği” 26-28 Ağustos tarihleri arasõnda Helsinki Üniversi- tesi’nde Finlandiya Başbakanõ Tar- ja Halonen’in himayesinde bir sem- pozyum gerçekleştiriyor. Sempozyumda Fransa, İspanya, İtalya, Romanya, Makedonya, Ma- caristan, Ukrayna ve Rusya ile A.B.D’de yaşayan Çingene gruplarõnõ konu eden bildirilerin yanõ sõra Tür- kiyeli çingeneler ile ilgili bu yõl 4 bil- diri sunulacak. Türkiye çingeneleriyle ilgili olarak Gazitantep ve Columbia Üniversitesi’nden Doç. Dr. İsmail Al- tınöz ve Owen Miller, “Osmanlı Eğ- lence Kültüründe Çingeneler” bil- dirisini; Greenwich Üniversitesi’nden Adrian Marsh, “Karadeniz bölge- sindeki unutulan ancak asimile ol- mayan Türk kökenli çingenelerin sosyo-tarihi perspektifi” bildirisini sunacak. Marsh, Christina Olgac ile birlikte ayrõca “Türkiye ve İsveç’teki çin- genelerin eğitim sorunları” bildiri- sini de gerçekleştirecek. “İstan- bul’un kaybolan çingene mahalle- leri, kaybolan masallar, kaybolan gelecekler ve çingene çocuklarının üzerindeki sosyo-ekonomik etkile- ri” başlõklõ bildiriyi ise Buket Şahin sunacak. Toplam 46 konuşmacõnõn katõldõğõ sempozyumda dil, siyasal ka- tõlõm, kimlik, müzik başlõklarõ altõn- da konulara yer verilecek. ASLI KAYABAL MİLANO - Milano, 40 yõl aradan sonra, 23-27 Ağustos günleri arasõnda gerçekleşecek 75. Uluslararasõ Dünya Kütüp- hanecilik ve Enformasyon Kon- gresi’ne (IFLA) ev sahipliği ya- pacak. 150 ülkeden gelen kü- tüphane yöneticilerini ve alan- larõnda uzman 3 bin delegeyi Mi- lano’da buluşturacak kongrede ortaçağõn yazma eserlerinden e- kitaplara kadar uzanan bir çiz- gide gelenek ve yeni teknoloji- ler çerçevesinde kütüphanele- rin geleceği ve üstlenecekleri yeni işlevler tanõtõlacak. Görme engellilerin sanal ki- taplõklara erişimlerinin sağlan- masõndan, cezaevlerini kitapev- lerine dönüştürmeyi amaçlayan yenilikçi fikirlere, ortaçağõn yaz- ma eserlerinden e-kitap- lara olan yolculukta ge- leceğin kütüphanelerine kadar birçok ilginç ko- nunun ele alõnacağõ kon- gre, Floransa Crusca Akademisi başkanõ Ni- coletta Maraschio’nun açõlõş konuşmasõyla baş- layacak. İlk günkü oturumlarda Dante’nin ‘İlahi Ko- medyası’ndan Rönesans’ta bas- kõ tekniğine, gazetelerin ve ha- ber gazeteciliğinin keşfinden İtalyan opera geleneği ve müzik yayõncõlõğõna, 20. yüzyõla dam- gasõnõ vuran İtalyan tasarõm sa- natõndan dünya kütüphanele- rinde uygulanan yeni dijital tek- nolojilere uzanan bildiriler su- nulacak. ABD’de başlatõlan ve eğiti- me katkõda bulunmasõ hedef- lenen ‘@tyour library’nin dün- yanõn bütün kütüphanelerinde uygulanabilir bir kampanyaya dönüştürülmesi tasarlanmakta. Roma Devlet Kütüphane- si’nden Fabio De Rossi ise Roma’daki bir cezaevinde uy- gulanan, demir parmaklõklar ardõndaki mahkûmlara kitaplar aracõlõğõyla yeni bir dünya aç- ma konusundaki deneyimleri- ni katõlõmcõlarla paylaşacak. IFLA’nõn 26 Ağustos Çar- şamba günkü programõnda ilgi çekmesi beklenen bildiriler ve çalõşma gruplarõ ‘Dijital Kü- tüphanelerin Geleceği’, ‘Çok- kültürlü Toplumlarda Kü- tüphanelerin Hizmetleri’, ‘Ka- yıp Koleksiyonlar ve Kütüp- haneler’, ‘Kütüphaneler ve Doğal Çevre’, ‘Kütüphaneler ve Internet, Dijital Çağda Te- lif Hakları’, ‘Kadınlar, En- formasyon ve Kütüphaneler’ gibi konular üzerinde yoğunla- şacak. Kayõp Koleksiyonlar başlõğõ altõnda Milanolu kütüphaneciler Ornella Foglieni ve Gigliola Babero’nun birlikte yürüttükleri ‘1500 Öncesine Tarihlenen Ortaçağdan Kalma Yazma Eserlerin Sayımı’ konulu araş- tõrma bu dönem üzerinde çalõ- şanlar için önemli bir veri kay- nağõ. British Library’den Helen Shenton’õn ‘Sanal Ortamda Derlenen Kayıp Koleksiyon- lar’ araştõrmasõ da merakla bek- lenen bir başka proje. Berlin Devlet Kütüphanesi’nden Bar- bara Schneider ise Beethoven ve Bach yapõtlarõnõn elyazmalarõ hakkõnda yürüttüğü araştõrmanõn sonuçlarõ üzerine bilgi verecek. Milano’da buluşacak olan kütüphaneciler, beş gün bo- yunca, modern teknolojiler ve e-kitaplarõn, kütüphanelerin geleceğini ve okurlara verdik- leri hizmeti nasõl etkileyeceğini yeni okuma modelleri çerçe- vesinde tartõşacaklar. Ayla Erduran taburcu oldu Kültür Servisi - Topkapõ Sarayõ’nda ver- diği konser sõrasõnda baygõnlõk geçirerek has- taneye kaldõrõlan keman sanatçõsõ Ayla Erduran, taburcu edildi. Şişli Flo- rence Nightingale Hasta- nesi’ne kaldõrõlan Erdu- ran, hastanenin Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanõ Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu ve ekibi tarafõndan muayene edil- di. Erduran’a, burada yapõlan muayene ve in- celemeler sonucunda, düşmelerinin nedeni olarak boyun omurlarõnda “dejeneratif disk hastalõğõ”, omurga kanalõnda darlõk ve “omur- ilik basõsõ” teşhisi konuldu. Erduran’õn, tedavi- sinin ardõndan taburcu edildiği öğrenildi. ‘Adını Sen Koy’ aralıkta gösterimde Kültür Servisi - Tu- na Kiremitçi’nin hem senaryosunu hem de yönetmenliğini üst- lendiği ilk uzun met- rajlõ filmi “Adõnõ Sen Koy”un çekimleri ta- mamlandõ. Yapõmcõ- lõğõnõ Elizi Film’in üstlendiği filmde “Issõz Adam”da “Ada” rolüyle tanõnan Melis Bir- kan ile Cemal Toktaş, Ali İl, Ahmet Müm- taz Taylan, Itõr Esen, Burhan Şeşen, Gülen Karaman, Funda Şirinkal rol alõyor. Eskişe- hir’de geçen bir aşk öyküsünü konu alan film, 4 Aralõk’ta gösterime girecek. SopranoHildegardBehrensöldü Kültür Servisi - Richard Wagner ekolünün önemli yorumcularõndan soprano Hildegard Behrens, 72 yaşõnda hayatõnõ kaybetti. Tokyo yakõnlarõnda bir festivale katõlmak üzere Ja- ponya’da bulunan Alman sopranonun anevriz- ma sonucu hayatõnõ kaybettiği bildirildi. Beh- rens, Alman opera dergisi Die Opernwelt tara- fõndan 1997’de ve Orpheus dergisi tarafõndan 1996’da ‘yõlõn opera sanatçõsõ’ seçilmişti. Warhol’unJacksonportresisatıldı Kültür Servisi - Andy Warhol’un Michael Jackson portresi New York’taki Vered Sa- nat Galerisi’nde düzenlenen müzayedede satõldõ. Yapõtõn, yaklaşõk 1 milyon dolara satõldõğõnõ söyleyen galeri yetkililerinden biri, alõcõnõn kimliğini açõklamadõ, ancak özel bir koleksiyoncu olduğunu söyledi. Jackson portresi, daha önce Sothebys’de yapõlan 13 Mayõs’taki müzayedede 278 bin 500 dolara satõlmõştõ. Kiarostami’nin filmine engelleme Kültür Servisi - İranlõ yönetmen Abbas Kia- rostami’nin İran dõşõnda çektiği ilk filmi “İran’da Olmaz” Tahran hükümeti tarafõndan engellendi. Kültür Bakanlõğõ adõna yapõlan açõklamada filmin dağõtõmõ ve gösterimi için resmi izinler alõnmadõğõ ve parça parça yapõ- lan ilk gösterimler yasal olmadõğõ için filmin gösteriminin engellendiği belirtildi. “İran Yeni Dalgasõ” akõmõ yönetmenlerinden Kiarostami “Köker Üçlemesi”, “Kirazõn Tadõ” ve “Rüzgâr Bizi Sürükleyecek” filmleriyle tanõnõyor. I. Abdülhamit türbesi açılıyor Kültür Servisi - I. Abdülhamit tarafõndan 1776 - 1777 yõllarõnda yaptõrõlan imaretin bir bölümünü oluşturan I. Abdülhamit türbesi, restorasyon sonrasõnda bugün saat 10.15’te İs- tanbul Valisi Muammer Güler’in katõlõmõyla yeniden hizmete açõlõyor. İnce mermer işçili- ğinin kullanõldõğõ 233 yõllõk türbede I. Abdül- hamit ve Sultan IV. Mustafa’nõn yanõ sõra Os- manlõ hanedanõndan yirmiye yakõn kişinin naaşõ bulunuyor. Barok üslupla inşa edilen imaret, Meşrutiyet’in ilk yõllarõnda Evkaf Na- zõrõ Hayri Efendi tarafõndan yõkõlarak ortadan kaldõrõlmõş, geriye yalnõzca türbe kalmõştõ. Stone’dan ‘gizli tarih’ Kültür Servisi - Ünlü yönetmen Oliver Stone, “ABD’nin Gizli Tarihi” adõnõ verdiği 10 bö- lümlük bir belgesel çekecek. ABD’nin son 60 yõlõna odaklanacak olan yönetmen, belgeselde Kennedy’nin seçildiği dönemden kalma yeni bulunan kayõt ve belgelerden yararlanacak ve Vietnam savaşõ dahil olmak üzere dünya ça- põnda siyasi rolünü inceleyecek. Annoud’dan step kurtlarının öyküsü Kültür Servisi - Fransõz yönetmen Jean-Jac- ques Annoud, bu kez ‘step kurtlarõnõn’ öykü- sünü beyazperdeye taşõyor. Annoud, Çinli ya- zar Lü Jiamin’in ‘Kurt Totemi / Wolf Totem’ adlõ romanõnõ beyazperdeye uyarlõyor. Alangu’dan ‘Keloğlan Masalları’ Kültür Servisi - Eği- timci, edebiyat tarihçisi ve halkbilim araştõrmacõsõ Tahir Alangu’nun (1915- 1973) derlediği on dokuz masalõ bir araya getiren ‘Keloğlan Masallarõ’, Ya- põ Kredi Yayõnlarõ Doğan Kardeş Kitaplarõ’nca ya- yõmlandõ. Masallara, bu- güne kadar bin dolayõnda çocuk kitabõnõ resimlemiş olan Mustafa Delioğ- lu’nun resimleri eşlik edi- yor. Kitabõn sonunda, Alangu’nun, ‘Keloğlan Masallarõ: Mitostan Kurtu- luş-Gerçeğe Yöneliş’ baş- lõklõ bir incelemesi ve ma- sallara ilişkin bir ‘Küçük Sözlük’ de yer alõyor. BARIŞ VE KÜLTÜR FESTİVALİ ‘Barõş Kenti’ Yenice’de festival zamanõ SAVAŞ KÜRKLÜ ADANA- Yenice 6. Barõş ve Kültür Fes- tivali, bu yõl 28 Ağustos – 1 Eylül ta- rihleri arasõnda yapõlacak. Panel, sergi, konser, film gösterimi, şiir yarõşmasõ gibi etkinliklerin yer alacağõ festival için Belediye Başkanõ Ali Kuru, “Tarihi İnönü- Churchill gö- rüşmesi ile ‘Barõş Kenti’ adını alan beldemizde, bir kez daha barışın kalıcılığına katkı sağlamak ama- cındayız” diyor. Festivalin açõlõşõ, “Yazlık Sinema Günleri” kapsa- mõnda ‘Devrim Arabaları‘, ‘Ağıt’, ‘Son Osmanlı Cumhuriyeti’ adlõ filmlerin gösterimiyle yapõlacak. Cemevi yanõndaki alanda, 31 Ağus- tos’ta, Mezopotamya Barõş Folklör ekibi, Şark Halk Oyunlarõ Toplulu- ğu’nun gösterileri, Özgür Peker ve Grup Aşiyan konseri olacak. 1 Ey- lül’de saat 10.00’daki ‘Barış Yürü- yüşü’, İnönü Churchill Parkõ’na uza- nacak ve ‘Barış Anıtı’nda meşale ya- kõlacak. Uğur Mumcu Kültür Par- kõ’nda saat 15.45’te, Pir Sultan Ab- dal Kültür Derneği’nin düzenlediği, ‘Ateşte Semaha Duranlar’ fotoğraf sergisinin açõlõşõ yapõlacak, Doç. Dr. Atilla Erden, M. Müh. Haşmet Bi- çer, yazar Erdoğan Aydın ve Hacõ- bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfõ Genel Başkanõ Ercan Gecmez’in ka- tõlacağõ ‘Anadolu’da Aleviliğin ve Azınlıkların Dünden Bugüne So- runları’ başlõklõ panel gerçekleşecek. Kapanõş ise saat 20.00’deki Musa Eroğlu ve Ferhat Göçer konserle- riyle olacak ve gecede şiir yarõşma- sõnda dereceye girenlere ödül ve plaketleri sunulacak. Fotoğraf:COŞKUNAŞAR Köyde kültür alõşverişi Pertan’ın ‘Mazi Yarası’na İskenderiye’den ödül Kültür Servisi - Geçen ay yaşamõnõ yitiren film yönetmeni ve senaryo yazarõ Ersin Per- tan’õn son filmi “Mazi Yarası”, Mõsõr’da dü- zenlenen ve seçici kurul başkanlõğõnõ Hülya Koçyiğit’in üstlendiği, “25. Uluslararası İskenderiye Film Festivali”nden özel ödül- le döndü. Festivalin açõlõş filmi olan ‘Mazi Ya- rası’, ayrõca 10-17 Ekim tarihleri arasõnda- ki “Antalya Altın Portakal Film Festivali”ne katõlabilmek için başvuran filmler arasõnda da yer alõyor. Kadrosunda Nilüfer Açıkalın, Er- kan Taşdöğen, Mehmet Çepiç, Algı Eke, Alp Tuğhan Taş’õn da yer aldõğõ film, Tür- kiye’de 9 Ekim’de gösterime girecek. ‘Türkiye Çingeneleri’nin sorunları Fotoğraflar:MelihUçar Esra Aysun ve Ece Pazarbaşı BEVERLY HILLS (AA) - Akademi Ödülleri olarak da bilinen Oscar ödüllerini veren ABD’nin Sinema Sa- natlarõ ve Bilimleri Akademisi yeni başkanõnõ seçti. Sinema Sanatlarõ ve Bilimleri Akademisi Yönetim Kurulu tarafõndan seçilen yeni başkan, si- nemaya uzun yõllardõr emek veren film yapõmcõsõ Tom Sherak oldu. 40 yõldõr yapõmcõlõk yapan Sherak, geç- tiğimiz yõldan itibaren akademinin mali işler sorumlusu olarak görev ya- põyordu. Aynõ zamanda Marvel Stüd- yosu’na danõşmanlõk yapan Sherak, Hollywood’daki önemli stüdyolarla çeşitli çalõşmalarda da bulundu. Se- lefi Sid Ganis’in ardõndan başkan se- çilen Sherak’õn yardõmcõlõğõna da oyuncu Tom Hanks, yapõmcõ Kath- leen Kennedy ve yazar Phil Ro- binson seçildi. YenibaşkanSherak 150 ülkeden dünyakütüphanecileri Milano’dabuluşuyor Geleceğin kütüphanesi tartõşõlõyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog