Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 20 AĞUSTOS 2009 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ 13ekonomi@cumhuriyet.com.tr İŞÇİNİN EVRENİNDEN ŞÜKRAN SONER Umudumuz... Ekonominin, iç piyasalarda tüketimle canlan- dırılmasında ramazan ayı umut olmuşa benziyor. Televizyon kanallarında, yazılı medyada reklam süreleri, sayfalarında sanki biraz artış var gibi. Ar- tan reklamların gündemine dikkat ettiniz mi? Te- lefonlarımıza da izinsiz ulaşan reklamların iki ağır- lıklı ayağı var: İftar yemekleri ile erzak paketleri. Oteller, lokantalar ramazan iftar paketleri, in- dirimlerini duyurmak için yarışıyorlar. Toplu in- dirimler ne kadar çekici olursa olsun, krizin vur- duğu, işsizliği yaşayan milyonlarca vatandaşa ulaşma olanağı söz konusu olamayacağı için, ilan- lar, reklamlarda şirketlere, varsıllara yönelik çe- kici olma yarışı var. Daha önceleri televizyonlar- da yarışılmamış erzak paketleri, tabii ki yoksul- lara sadaka olarak dağıtılacak, ancak müşteri- sinde hedef profil, yine erzak paketini alıp dağıtacak varsıl... İftar yemekleri, erzak paketleri patlaması, AKP iktidarı yaşam biçiminin toplumdaki sonuçlarının aynası değil sadece. İslamcı sermayenin giderek güçlenmesi bir diğer ayağı ise, ayakta kalmanın, öne çıkmanın aracının cemaat, tarikat sarmalın- da siyasal İslamla kimlik yarışından geçiyor ol- masının belirleyiciliği çok önemli olmalı. İbade- tin, sadakanın gözlerden, gösterişten uzak, yar- dım yapılanı, karnı doyurulanı incitmeden yapıl- dığı dönemler tarih oldu. Şimdi İslamcı kimlikle gösteriş yapmanın, görünmenin tam zamanı. Ra- mazan ayı dışında en lüks eğlence sektörüne hiz- met veren, en pahalı marka olmuş işletmelerin bu yarış içinde yer almalarının başka bir açıklama- sı olabilir mi? AKP iktidarında krizle birlikte su yüzüne çıkan, bir yanı ile her tür kayırmacılığın, vurgunun, yağmanın da ürünü hızlı İslamcı zenginleşme, diğer ayağında liberalizmden daha cahilane pi- yasalar düzenine teslim olmanın, teğet geçecek krizi çok derinden yaşamanın bedeli milyonların çok ağır yoksullaşması, işsiz kalması düzen dışına atılması. Cip kullanan türbanlı kadın ile yoldan yürüyen yoksulun ayrışmasından daha keskin, lüks oteller ile erzak paketlerinin, kumanyaların, bedava iftar çadırlarının yarıştığı, ramazanda din üzerinden zengin-yoksul sınıf farklılaşması uçu- rumu.. İşçi sendikaları konfederasyonları çok sık ol- mayan ortak girişimleri ile Erdoğan hükümetinin işsizlik fonlarına el koymasını önlemeye ça- lışıyorlar. Devletin kasası tam takır kuru bakır. AKP iktidarı işsizliğin patladığı bir süreçte, işsiz kalanları daha anlamlı fonlamak yerine, işçinin işsizliği için kesilmiş parasına, fonlara el koymanın, bütçe ko- ca deliğinde bir küçük yama yapmanın peşinde. Ekonomideki yüzüne gözüne bulaştırmanın ki- mi gelişmelerini toplumdan saklamak için, bir sü- rü ekonomik veri, araştırma sonucunun yayım- lanmasından kaçınıldığını, AKP’ye en yandaş pi- yasa ekonomistleri bile açıklamak zorunda ka- lıyorlar. En son saklanamayan işsizlik verileri bir yıl öncesine göre işsiz sayısında 1 milyon 179 bin kişilik bir artışı sergiliyor. İşin çarpıcı boyutu genç nüfus artışına göre istihdam yaratmama ile ortaya çıkan bir patlama değil sadece. Yeni işsizlerin yüz- de 25’i geçici işin sona ermesi ile işsiz kalmış olan- lardan, yüzde 25.4’ü de doğrudan işten atılan- lardan, üretim, istihdamdaki daralmadan.. AKP’nin son siyasal açılımı, önce Kürt, sonra demokratik açılım olarak pazarlanan büyük medyatik pazarlamadaki yeni güncel gelişmele- re gelince; Cumhurbaşkanı-Başbakan başta hükümet, yandaşı medyanın tam kadro çok güçlü kampanya ile başlattıkları açılımın, AKP ik- tidarı değil, ABD kaynaklı olduğu iyice su yüzü- ne çıktı; ABD’nin Ortadoğu petrolünün çok pa- halı maliyetini aşağı çekmeye yönelik Irak ba- taklığındaki askerini azaltma projesinin ardından yeniden tırmanan terör eylemlerinin, ABD, em- peryal odaklardan arta kalan petrol ganimetleri- nin paylaşımı üzerinden olduğu biliniyordu. Olası Arap-Kürt paylaşım savaşlarına yönelik olarak öngörülen son etkin önlemin Irak’tan so- rumlu ABD’li Orgeneral Ray Odierno’nun açık- ladığı üzere, Kuzey Irak’ta ABD askerlerinin art- tırılması olduğu anlaşıldı. ABD askerinin yeniden, daha ağırlıklı bir güçle Kuzey Irak’ta yerleşmesinin kalıcı, üslerin büyütülmesi ağırlıklı olduğu savla- rına karşı, “güvenlik sağlanana kadar” sözü ne an- lam taşıyor, bilemiyoruz. Ancak bölgede ABD as- keri çok daha görünür yerleşirken, üslenirken, Tür- kiye’nin PKK kovalama askeri operasyonlarının, bombardımanlarının fiilen kabul göremeyeceğini de ortaya koyuyor. Elbette “Kürt açılımı”nın na- sıl birdenbire gündemimize girdiğini de.. Bir kez daha altını çizmekte yarar var; ABD em- peryal çıkarları adına bile olsa, bölgede değişen koşulların Türkiye’ye dönük, Kürt sorunu gündemli barış umudu, şansını taşıması iyi bir şey. ABD’nin büyük Kürdistan, PKK kartı ile Türkiye’yi zorla- ma projelerinin şimdilik askıya alındığı anlamına gelebilir. Gerçek barışın, birlikte yaşamanın ol- mazsa olmazlarının ilkeleri üzerinden oyunlar, sa- tışlar olmasa.. Tarikat, aşiret sarmalında, ABD em- peryal çıkarlarına hizmet yarışında, bu ülkeye, in- sanına ait tüm değerler açık eksiltme ile satışa çı- karılmasa... soner@cumhuriyet.com.tr Danõştay, Kalkõnma Ajanslarõ Yönetmeliği’nin 17 maddesini iptal etti ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Bir- liği (TMMOB) Yönetim Kurulu Baş- kanõ Mehmet Soğancı, birliğin başvu- rusu üzerine Danõştay’õn 35 maddelik Kalkõnma Ajanslarõnõn Çalõşma Usul ve Esaslarõ Hakkõnda Yönetmelik’in 17 maddesini iptal ettiğini açõkladõ. Soğancõ, “Kalkınma ve Yönetim Kurulu’nun karar alma, çalışma, yönetim usul ve esaslarının yönet- melikle belirlenemeyeceği” yönünde verilen iptal kararõnõn, “bugüne kadar alınmış ve yürürlüğe konulmuş ajans işlemlerinin hukuka aykırı olduğu” anlamõna geldiğini kaydetti. Soğancõ, bu çerçevede 24 ajansõn ortadan kaldõrõl- masõ gerektiğini bildirdi. Soğancõ, ül- keyi 26 ekonomik bölgeye ayõran kal- kõnma modelinin “iflasın başlangıcı” olduğu yönündeki görüşlerini defalar- ca dile getirdiklerini belirterek bu mo- delden bir an önce vazgeçilmesini istedi. Soğancõ, şunlarõ kaydetti: “Sanayi devrimini tamamlamış Avrupa ülkelerinin, ekonomik bü- yümede rekabeti esas alan ve kendi krizini aşmak için kurduğu ve teşvik ettiği ajans modeli, bugün her yerde iflas etmiştir. Küresel kriz karşısın- da merkezi müdahalelere yönelmiş bir Avrupa varken iflas etmiş modele dayalı bir bölgesel kalkınmanın ül- kemize uyarlanmasından olumlu so- nuç alınamayacağı açıktır. Modelin ülkemize uyarlanmasında kan uyuş- mazlığı bir yana, Bakanlar Kuru- lu’nun oluşturduğu bileşenlerin bir- likteliğiyle sürdürülebilir bir kal- kınmanın olanakdışı olduğu açık- tır. Bu konu neden hâlâ anlaşılama- maktadır? Bir kez daha söylüyo- ruz: Bakanlar Kurulu’nun oluş- turduğu ajans modeli, küresel kri- ze neden olan tekelci sermayeye kamu kaynaklarının teslim edil- mesinden başka bir anlama gel- memektedir. Bunu görmek için, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı toplantısına katı- lan uluslararası şirketlerin tablo- suna bakmak bile yeterlidir.” TMMOB Başkanõ Soğancõ, “Kalkõnma ve Yönetim Kurulu’nun yönetim usul ve esaslarõnõn yönetmelikle belirlenemeyeceği” yönündeki iptal kararõnõn, “bugüne kadar yürürlüğe konulmuş ajans işlemlerinin hukuka aykõrõ olduğu” anlamõna geldiğini kaydetti. Enerji Bakanõ Yõldõz, fiyattan hâlâ memnun olmadõklarõnõ, yine de görüşmelerin sürdüğünü belirtti Nükleerde düğüm fiyatta Fiyat konusunda bir eksiklik olduğunu söyleyen Bakan Yõldõz, fiyat konusunda hâlâ anlaşõlmadõğõnõ belirtti. Yõldõz, “Bir eksiklik var, nereden kaynaklandõğõnõ bulmalõyõz” dedi. ANTALYA (Cumhuriyet Büro- su) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba- kanõ Taner Yıldız, Akkuyu’da ku- rulmasõ planlanan nükleer santral ihalesiyle ilgili fiyat konusunda bir eksiklik olduğunu söyleyerek, “Ma- kul hale getirip, yolumuza devam etmemiz lazım” dedi. Mahkemenin hakkõnda yürütmeyi durdurma kararõ verdiği, AKSA Enerji’nin Antalya’daki doğalgaz çevrimli elektrik santralõnõn açõlõşõ için kentte bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner Yõldõz, ga- zetecilerin Akkuyu’ya ilişkin soru- larõna yanõt verdi. Bakan Yõldõz, ihalenin iptal edilip, edilmeyeceği yönündeki bir soruya ise ilginç bir yanõt vererek, şöyle ko- nuştu: “Bu bir yarışma süreci ol- duğu için ‘evet’in de ‘hayõr’ın da yan yana olması çok normal. Yal- nızca ‘evet’ ya da yalnızca ‘hayõr’ yarışma süreci için doğru değil. ‘Evet’in de ‘hayõr’ın da aynı şekil- de sonuca yakın olması, yarışma nihayetleninceye kadar doğru olan bir konsepttir” dedi. Bakan Yõldõz bir gazetecinin, “İha- le olduğu dönemde kamu payı yoktu? Bu yatırımcıların istediği bir şey ama şartnamede yoktu. Sonradan bunu getirdiniz? Do- ğal olarak bu işin iptal edilmesi ge- rekiyor mu?” sorusu üzerine de şu yanõtõ verdi: “İster aksiyoner, isterse prag- matist bakalım, eğer yüzde 15 ve- ya 25’lik kamu hissesi, fiyatın da- ha da ucuz hale gelmesini sağlı- yorsa bu önemli bir etkendir. İster ihalenin başında, ister sonunda... Biz neresinde müdahale etmişsek, neresinde görmüşsek olayı, bu bir gerçektir. Kamu hissesiyle beraber bir kısım risklerin satın alması ucuzlayabiliyorsa, o zaman ben bu- nu ülkem lehine değerlendirmek durumundayım.” Yarõşmayõ kazanan firmanõn iste- mesi halinde, kamuyla belli oranlarda ortaklõk yapabileceğine dair kanun maddesi olduğunu ifade eden Yõldõz, bunun payõnõn ne olacağõnõn henüz belli olmadõğõnõ ancak yüzde 25’in üzerine çõkõlmasõnõn düşünülmediğini anlattõ. AKSA Enerji Üretim AŞ tarafından An- talya’da yaptırılan Ali Metin Kazancı Doğalgaz Enerji Santralı’nın 2. etabı düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Enerji ve Tabii Kay- naklar Bakanı Taner Yıldız, “Gerek Nabucco, gerek Güney Akım, gerekse Rusya ile yaptığımız son an- laşmalarla birlikte Türkiye, hak ettiği bütün avantajları kullanmaya başlamıştır” dedi. Tam kapasi- te çalışmaya başladığında Türkiye’nin enerji ihtiyacının yüzde 5’lik bölümünü tek başına karşılayacak olan santral, bugüne dek özel sektör tarafından kurulan en büyük santral olma özelliğini taşıyor. (AA) EYLÜL ORTASINDA SONUÇLANACAK Türkiye’nin ilk nükleer santralõnõn yapõmõ için açõlan ihalede, tek katõ- lõmcõ olan Rus-Türk konsorsiyumu ile görüşmeler devam ederken, sürecin eylülde sonuçlandõrõlmasõ amaçla- nõyor. Bakan Yõldõz da JSC Atoms- troyexport-JSC Inter Raoues-Park Teknik Ortak Girişim Grubu’nun verdiği teklifin, eylül ayõnõn ortasõna doğru sonuçlandõrõlacağõnõ söyledi. Türkiye Elektrik Ticaret AŞ (TETAŞ) tarafõndan açõlan ve Rus-Türk or- taklõğõ Atomstroyexport-Inter Rao - Park Teknik’ten oluşan konsorsi- yum önce 21.16 kwh/sentlik teklif ver- miş, ardõndan “fahiş” bulanan bu ra- kam ikinci bir zarfla kwh başõna 15.3-13.4 sent aralõğõna çekilmişti. Basõnda çõkan haberlerde, nükleer santral ihalesinin iptale doğru gitti- ği, bunun ardõndan kamu-özel sektör ortaklõğõna dayalõ yeni bir modeli iş- letecek yasal altyapõ çalõşmasõnõn yeni baştan hazõrlanmasõnõn planla- dõğõna dair kaynaksõz olarak bilgiler yer alsa da Reuters’a bilgi veren enerji yetkilileri, Mersin Akkuyu’ya yapõlmasõ planlanan nükleer santral için nihai kararõn henüz verilmediğini ve değerlendirme sürecinin devam et- tiğini bildirdi. Nükleer santral iha- lesinde nihai kararõ bakanlar kuru- lu verecek. ASO: Üretimde düşüş hızı yavaşladı ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Oda- sõ (ASO) Başkanõ Nurettin Özdebir, “Ankara Sanayiinde Durum Tespiti ve Beklentiler” anketinin haziran sonuçlarõ mart ayõndaki anket sonuçlarõyla karşõlaş- tõrõldõğõnda, üretimde artõş belirten sana- yicilerin oranõnõn yüzde 17.5’ten yüzde 38’e, iç satõşlarda artõş belirtenlerin oranõ- nõn ise yüzde 17.5’ten, yüzde 39’a yük- seldiğinin görüldüğünü bildirdi. ASO’nun aylõk olağan oda meclisi top- lantõsõnõn açõlõşõnda konuşan Özdebir’in ak- tardõğõ sonuçlara göre, dõş satõşlarda artõş belirtenlerin oranõ yüzde 14’ten yüzde 25’e, yeni siparişlerde artõş belirtenler yüzde 16’dan yüzde 33’e, istihdamda ar- tõş belirtenler yüzde 8’den yüzde 18’e, it- halatta artõş belirtenler yüzde 11’den yüz- de 18’e, ürün fiyatlarõnda artõş belirtenler yüzde 17’den yüzde 18’e, hammadde fi- yatlarõnda artõş belirtenlerin oranõ da yüz- de 40’tan yüzde 46’ya çõktõ. Ücretlerde artõş belirtenlerin oranõnõn ise yüzde 17’den yüzde 14’e gerilediğini be- lirten Özdebir, kredi kullanõmõnda artõş be- lirtenlerin oranõnõn yüzde 44’ten yüzde 37’ye, stoklarda artõş belirtenlerin yüzde 22.5’ten yüzde 20.5’e düştüğünü bildirdi. Bu sonuçlarõn, geçen yõlõn son çeyre- ğinden beri ciddi bir biçimde daralan An- kara sanayiinde kötüye gidişin hõz kes- tiğini gösterdiğini belirten Özdebir, bu görüşü destekleyen başka istatistiklerden de söz etmenin mümkün olduğunu, söz- gelimi mart ayõnda artõş ve azalõş belir- tenler arasõndaki fark karşõlaştõrõldõğõn- da bu farkõn kapandõğõnõ, hatta bazõ ko- nularda farkõn pozitife döndüğünün gö- rüldüğünü anlattõ. Durum tespiti ve anketinin sonuçlarõnõ açõklayan Ankara Sanayi Odasõ Başkanõ Özdebir’in verdiği bilgiye göre üretimde artõş oranõ yüzde 17’den yüzde 38’e, iç satõşlarda artõş belirtenlerin oranõ yüzde 17.5’ten yüzde 39’a yükseldi. Ekonomi Servisi - OYAK, 2002 yõ- lõndan beri sürdürdüğü sosyal sorumlu- luk projesine 2009 yõlõnda katõlan 68 öğ- renciden 22’sinin TIP, 14’ünün mü- hendislik ve diğer bölümleri ka- zandõğõnõ açõkladõ. OYAK Grubu’nun bu yõl ye- dincisini düzenlediği OYAK Li- selerarasõ Matematik Yarõşma- sõ’nõn finaline 17 ilden 68 öğrenci ka- tõldõ. OYAK’tan yapõlan açõklamaya gö- re, Adana, Balõkesir, Batman, Bolu, Düzce, Hatay, Kahramanmaraş, Kõrõk- kale, Manisa, Mardin, Ünye, Rize, Sa- karya, Sivas, Şanlõurfa, Tekirdağ, Zon- guldak illerinden yarõşmaya katõlan öğ- rencilerin çoğunlukla tercihi TIP fakul- teleri oldu. Açõklamada, “ÖSS’yi ka- zanarak tercih yapma hakkı elde eden veya sınavsız geçiş hakkı bulunan toplam 1 milyon 390 bin 332 öğrencinin ter döktüğü zorlu maratonda yarışmalar ile yaratmaya çalıştığımız farkındalığın sınavlarımıza katılan öğrenciler üze- rinde bir nebze katkısı olma olasılığı bu projeyi önümüzdeki yıllarda sür- dürme heyecanını yaşatıyor” denildi. OYAK’õnprojesisõnavkazandõrdõ Doğuş’tan turizmin yõldõzõna yatõrõm Turgutreis’ten sonra ikinci marinasõnõ 75 milyon dolar yatõrõmla Didim’de açan Doğuş Holding, sektörde 3 yõlda yüzde 40 pazar payõ hedefliyor. PELİN ÜNKER DİDİM - Dünyada ‘turizmin par- layan yıldızı’ olarak tanõmlanan ma- rinacõlõkta Türkiye’yi marka yapacak D-Marin Didim, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştõrma Ba- kanõ Binali Yıldırım’õn da katõldõğõ bir törenle hizmete açõldõ. Doğuş Holding tarafõndan 75 milyon dolarlõk yatõrõm yapõlan D- Marin Didim, Doğuş Holding’in dünya çapõnda kuracağõ D-Marin zincirinin Türki- ye’deki ikinci halkasõ oldu. D-Marin Didim ile turizmde de- rinleşme ve gelişme adõna bir adõm daha atan Doğuş Grubu, Türkiye’de 3 marina, denizde 1325, karada 960 olmak üzere toplamda 2285 bağlama kapasitesi, 8 otel ve tatil köyü ile 5150 yatak kapasitesine ulaşmõş oldu. D- Marin Didim bünyesinde 650 kişiye istihdam imkanõ sağlanacağõ açõk- landõ. Geçtiğimiz ay Hõrvatistan’da Mandalina Yacht&Club ile ilgili olarak ortaklõk anlaşmasõ imzalayan Doğuş, Port Göcek Marina ve Select Maris Otel’i bünyesine katmõştõ. Şahenk: Marinacõlõk geliri katlõyor Marinacõlõğõn hak ettiği önemi ye- ni yeni kazandõğõna dikkat çeken Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Baş- kanõ Ferit Şahenk, “Marinacılık yan sektörleri de tetikleyerek ge- lişen ve geliştiren bir yapıya sahip. İşte bu nedenle, Doğuş Grubu olarak stratejik konuma sahip ve turizmde iddialı bir merkez olan Didim’de D-Marin Didim Mari- na’yı açmış olmaktan büyük mut- luluk duyuyoruz” dedi. Marina- cõlõk alanõnda edindikleri deneyimi Doğu Akdeniz çanağõ başta olmak üzere, diğer ülkelerde de kullanmayõ planladõklarõnõ ifade eden Şahenk, “Biz yurtdışındaki yatırımları- mızla da, bu ülkenin neleri ba- şarabileceğini bölgemizde gös- termek niyetindeyiz” dedi. Turizmi hem Doğuş Grubu hem de ülke ekonomisi adõna önemli bir yatõrõm ve hizmet alanõ olarak gör- düklerini belirten Doğuş Holding CEO’su Hüsnü Akhan da Türki- ye’de hali hazõrda 45 marina bu- lunduğu bilgisini verdi. CEO Hüsnü Akhan, D-Marin standardõna uygun olan marinalarõn işletme ve yönetimine de talip ol- duklarõnõ, böylece 3-5 yõlda yüzde 40 pazar payõna ulaşmayõ hedefle- diklerini kaydetti. AKSA santralõnõn 2. etabõ açõldõ Başbakan Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşma- da, ilk Bakanlar Kuru- lu’nda yatlara yönelik vergi- lendirmedeki yapıyı değişti- receklerini söyledi. Türk ka- rasularında birçok yat sahi- binin yabancı bayraklı do- laşmasının kendilerini ra- hatsız ettiğini anlatan Erdo- ğan, “Şimdi ‘Bu bayrakları kaldırın’ diyoruz. Türk bay- rağını as ve vergiyi de biz düşürüyoruz” dedi. (AA) Akbank sendikasyona çıkıyor Ekonomi Servisi - Akbank T.A.Ş, 900 milyon Avro karşõlõğõ sendikasyon kredi- si alõnmasõ için yetki verdiğini duyurdu. Akbank’õn Kamuyu Aydõnlatma Platfor- mu’nda (KAP) yayõmlanan açõklamasõn- da, bankanõn, uluslararasõ bankalardan oluşan konsorsiyuma, 1 yõl vadeli, 681.5 milyon Avro ve 312 milyon Amerikan Do- larõ olmak üzere 2 ayrõ dilimden oluşan 900 milyon avro karşõlõğõ sendikasyon kredi- si alõnmasõ için yetki verdiği kaydedildi. Bankalarda indirim yarışı Yapı Kredi konut kredisi faiz oranlarõ- nõ 12 ay vadede yüzde 0,83’e, 120 ay va- dede ise yüzde 1,18’e indirdi. Yeni faiz oranlarõ şöyle; 24 ay vadede yüzde 0,98; 36 ay vadede yüzde 1,03; 48 ay vadede yüzde 1,06; 60 ay vadede yüzde 1,07; 72- 84 ay vadede yüzde 1,16; 96-108 ay vade- de yüzde 1,17. ING Bank, 3–12 ay vadeli konut kredi- si faizinin yüzde 0,89’dan yüzde 0,79’a, 13–24 ay vadeli konut kredisinde faizi yüzde 0,99’dan yüzde 0,95’e çekti. 25–36 ay vadeli kredilerde yeni faiz oranõ yüzde 0,99, 61–72 ay vadede yüzde 1,15 ve 120 aya kadar ise yüzde 1,19 olarak belirlen- diği kaydedildi. Şekerbank, konut finansman kredileri, konut tamamlama kredisi ve iş yeri kredi- si faiz oranlarõnõn 3-12 ay vade için yüzde 1,19’dan yüzde 1,14’e, 13-60 ay vade için yüzde 1,29’dan yüzde 1,25’e, 61-120 ay vade için ise yüzde 1,34’den yüzde 1,29’a indirildiği bildirildi. ‘Türk bayrağıyla gez, vergin düşsün’
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog