Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

Dış Haberler Servisi - Irak’õn baş- kenti Bağdat’õn merkezinde dün eş- zamanlõ olarak meydana gelen 6 ay- rõ saldõrõda en az 95 kişi öldü, yakla- şõk 500 kişi yaralandõ. Can kayõpla- rõnõn büyük bölümünün hükümet bi- nalarõyla elçiliklerin bulunduğu ve çok sõkõ korunan Yeşil Bölge’nin hemen dõşõndaki Dõşişleri Bakanlõğõ’nda meydana geldiği bildirildi. Dün sabah yerel saatle 10.00 civa- rõnda başlayan ve bakanlõklar ile has- sas yerleri hedef alan en az 6 tane bombalõ saldõrõ ile havan topu saldõ- rõlarõnõn koordineli olduğu sanõlõyor. İlk patlama, Maliye Bakanlõğõ bi- nasõnõn yakõnõnda Veziriye bölge- sinde meydana geldi. Bu patlamadan birkaç dakika sonra da en çok ölüme yol açan Dõşişleri Bakanlõğõ binasõ ya- kõnõnda bomba yüklü araçla düzen- lenen saldõrõ oldu. Park halindeki aracõn patlamasõyla aynõ anda Yeşil Bölge içine havan topu saldõrõlarõ düzenlendi. Maliye Bakanlõğõ binasõ yakõnõnda devriye gezen Irak asker ve polisini hedef alan ve bomba yüklü araçla dü- zenlenen ilk saldõrõda 8 kişinin öldü- ğü, onlarca kişinin yaralandõğõ, Dõş- işleri Bakanlõğõ’nõ hedef alan saldõrõ- daysa 95 kişinin öldüğü, 250 kişinin yaralandõğõ belirtiliyor. Yetkililer, bomba yüklü bir kamyonla düzen- lenmiş olabileceği belirtilen saldõrõdan sonra enkaz altõnda kalanlar olduğu- nu, bu nedenle ölü ve yaralõ saldõrõ- sõnõn artabileceğini söylüyor. 10 metre çukur oluştu 10 katlõ binada ağõr hasara yol açan ve bakanlõğõn önünü enkaza çe- viren patlama, civardaki binalarda da tahribat yarattõ, onlarca aracõn yanmasõna neden oldu. Patlamanõn şiddetiyle 3 metre derinliğinde, 10 metre çapõnda bir çukur oluştu. Asya adõnda bir Dõşişleri Bakanlõ- ğõ çalõşanõ, ölenler arasõnda bakanlõk çalõşanlarõ, gazeteciler ve güvenlik gö- revlileri olabileceğini söyledi. Maliye Bakanõlõğõ yakõnõndaki yi- ne bomba yüklü araçla düzenlenen saldõrõda, civardaki bir köprü hasar gö- rürken saldõrõlar Irak Meclisi ile Bir- leşmiş Milletler binalarõnda da hasa- ra yol açtõ. Türk elçiliğinin camları kırıldı Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Derya Kanbay, yaptõğõ açõklamada, buradaki şiddetli patlamanõn etkisiy- le büyükelçilikte camlarõn kõrõldõğõnõ ve bazõ hasarlar meydana geldiğini be- lirtti. Büyükelçi Kanbay, büyükelçi- lik çalõşanlarõndan ölen ya da yarala- nan bulunmadõğõnõ kaydetti. Veziriye semtinde bulunan Türk Büyükelçiliği’nin 400 metre ötesin- deki İtalyan Büyükelçiliği’nin yanõ- na bir roketin düştüğü, olayda ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi. Eşzamanlõ bombalõ saldõrõlar kap- samõnda Bağdat’õn batõsõndaki El Beyya bölgesinde meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 16 kişi yara- landõ. Bab el Muazzam’daki diğer bombalõ saldõrõda 6 kişi öldü, 24 ki- şi yaralandõ. Irak ulusal televizyon kanalõ bürolarõ ile bir kõşla yakõn- larõndaki Salihiye bölgesine havan topu saldõrõsõ düzenlendi. Havan toplarõndan birinin Yeşil Bölge’deki Birleşmiş Milletler (BM) binasõ yakõnõna düştüğü iddia ediliyor. 6 yıl sonra aynı gün Bağdat’ta, 6 yõl önce, 19 Ağus- tos 2003’te BM binasõnõ hedef alan bombalõ saldõrõda BM Özel Temsilcisi Sergio Vieira ile diğer BM çalõşanlarõ dahil 22 kişi yaşa- mõnõ yitirmişti. Irak Başbakanõ Nuri el Maliki de, patlamalar olduğu sõrada yakõnlar- daki bir otelde yapacağõ basõn top- lantõsõnõ iptal etti. Irak güvenlik güçlerinin haziran ayõnda Bağdat’õn güvenliğini üstlen- mesinin ardõndan, kentte düzenlenen saldõrõlar daha çok yoksul Şii mahal- lelerini hedef alõyordu. Irak ordu sözcülerinden General Kasım Atta, saldõrõlardan Baas Partisi’ne bağlõ direniş güçlerini sorumlu tuttu. Son saldõrõlar, 1 Şu- bat 2008’de Bağdat’ta evcil hayvan satõşõ yapõlan pazara düzenlenen ve 98 kişinin ölümüne yol açan sal- dõrõnõn ardõndan en kanlõ saldõrõ ol- duğu belirtiliyor. CMYB C M Y B 20 AĞUSTOS 2009 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11dishab@cumhuriyet.com.tr Afgan hükümeti seçim gününde şiddet olaylarõnõn haberlerinin yapõlmasõnõ yasakladõ Kâbil’den basõna sopalõ rica Dış Haberler Servisi - Afganis- tan’da bugün devlet başkanlõğõ ve ye- rel seçimler için sandõk başõna gidilir- ken hükümet Taliban şiddetini engel- leyemeyince çareyi basõna sansür koy- makta buldu. Seçim öncesinde Afga- nistan’da yaşanan şiddet olaylarõnõ belgeleyen yerli ve yabancõ gazeteci- lerin güvenlik güçlerinin sert müda- halesinin hedefi olduğu belirtiliyor. Yeniden adaylõğõnõ koyan Devlet Başkanõ Hamid Karzai’nin liderli- ğindeki yönetim, Taliban’õn tehditle- rinin halkõ sandõktan uzak tutmamasõ gerekçesiyle tüm yerli ve uluslararasõ haber ajanslarõndan, seçim günü 06.00 ile 20.00 saatleri arasõnda şiddet ve sal- dõrõ haberleri yapmamalarõnõ istedi. Afganistan Dõşişleri Bakanlõğõ’nõn ye- rel Dari dilinde ve İngilizce olarak iki ayrõ şekilde yayõmladõğõ metinlerdeki ifadelerin birbirinden farklõ tonlarda ol- masõ ise dikkat çekti. Ulusal Güvenlik Konseyi’nin kara- rõ çerçevesinde yayõmlanan metinler- den İngilizce olanõnda “Afgan halkı- nın geniş katılımının sağlanması ve seçimle bağlantılı terörist şiddeti engellemek gerekçesiyle medyadan belirtilen saatlerde saldırılara ilişkin haberler yapmaktan kaçınmaları istenirken” Dari metindeki ifadeler ol- dukça sertti. Darice metinde “Olası te- rör saldırılarına ilişkin haber yap- mak kesinlikle yasaklanmıştır” denildi. AFP ajansõ, Afganistan Dõşişleri Bakanlõ- ğõ sözcüsünün yasağõ çiğneyen yerel ajans- larõn kapatõlacağõ ve yabancõ gazetecilerin de ülkeden kovulacağõ yönünde açõklama yap- tõğõnõ duyurdu. Öte yandan Afgan ve yabancõ gazetecilerin şiddet olaylarõnõn olduğu yerlere giderek ha- ber yapmalarõnõ güvenlik güçlerinin engelle- diği ve bölgeden uzaklaştõrmak için kimi ga- zeteciye kötü muamelede bulunduğu, saldõr- dõğõ, dövdüğü belirtiliyor. Karzai yönetiminin kararõna gerek Afgan ge- rekse seçimleri izlemek üzere bu ülkeye giden yabancõ gazetecilerden yoğun tepki geldi. Af- ganistan Bağõmsõz Gazeteciler Birliği Başka- nõ Rahimullah Samander, kararõn anayasa- ya aykõrõ olduğunu belirterek “Gazeteciler ya- sağa uymayacak” dedi. Samander, “Bugün demokratik bir gün, ülkenin bağımsızlığı açısından böylesine önemli bir günde bu tür yasaklar demokratik kurallara uymuyor” ifadesini kullandõ. BM: Yasak kalksın Bir şiddet olayõ söylentisi çõktõğõnda hal- kõn haberi öğrenmek için öncelikle radyo ve televizyonlara ya da internete koştuğunu ha- tõrlan Samander, halkõn bilgiye ulaşamama- sõ halinde seçime katõlmalarõnõn daha da güç olacağõnõ söyledi. Samander, “Örneğin bir oy merkezine giden yolda saldırı olmuş- sa halk bunu bilmeli, o yol onlar için teh- likeli olabilir” diye konuştu. İngilizce yayõmlanan Kâbil Weekly’nin editörü Fehim Daşti de hükümetin talebini ba- sõn yasasõnõn ve ifade özgürlüğünü güvence- ye alan anayasanõn ihlali olarak nitelendirdi. ABD Büyükelçiliği sözcüsü ise Afgan hü- kümetinin egemenlik haklarõnõ kabul ettik- lerini, ancak özgür medya haberciliğinin se- çimlerin güvenilirliğiyle doğrudan bağlantõ- lõ olduğunu kaydetti. Afganistan’daki BM özel temsilcisi yasa- ğõn kalkmasõnõ istedi. İnsan Haklarõ İzleme Örgütü, Afgan hükümetini sansür girişi- minde bulunmakla suçladõ. Bu arada Afga- nistan’õn başkenti Kâbil’de seçim öncesi alõ- nan yoğun güvenlik önlemlerine rağmen dün bir bankaya bir gruplu silahlõ kişi tarafõndan saldõrõda bulunuldu. Seçimi boykot çağrõsõnda bulunan ve oy ver- me merkezlerine doğrudan saldõrõ tehdidinde bulunan Taliban’õn üst- lendiği olayda, güvenlik güçleriyle sal- dõrganlar arasõnda çõkan çatõşmada 3 militan ve 3 polisin öldüğü açõklandõ. Taliban’õn sözcüsü, banka saldõrõsõnõ üzerine bomba yerleştirmiş 5 milita- nõn düzenlediğini savundu. Kâbil’e 20 kadar intihar eylemcisi soktuğunu iddia eden Taliban’õn bir başka açõk- lamasõnda da, seçimi engellemek üze- re ülkenin çeşitli yerlerinde yollarõn kapatõldõğõ belirtildi. Kandahar ya- kõnlarõnda ise araçlarõnõn yola yer- leştirilmiş bombaya çarpmasõ sonucu 2 seçim görevlisi öldü. 4 polis dost ateşi kurbanı Bu arada 4 Afgan polisi “dost ateşinin” kurbanõ oldu. Afgan yet- kililer, Gazni kenti yakõnlarõnda Ta- liban militanlarõnõn peşindeki NA- TO’nun helikopterli kuvvetlerinin önceki gece yine yanlõşlõkla Afgan polislerinin üzerine ateş açmasõ so- nucu 4 polisin öldüğü, 3’ünün yara- landõğõnõ ve 2’sinin de saldõrõdan sonra birliğine dönmediğini belirtti. NATO helikopterleri 8 Ağustos’ta da militanlarla çatõşma sõrasõnda yanlõş hedefe ateş açmõş, 5 Afgan polisinin yaralanmasõna neden olmuştu. Afganistan’õn güneyinde önceki gün düzenlenen saldõrõda bir ABD as- kerinin öldüğü bildirildi. İtalya Dõşişleri Bakanõ Franco Frattini, uluslararasõ güç için se- çimlerden sonra Afganistan’dan çõk- manõn hayal olduğunu kaydetti. Frattini, İtalyan La Stampa gazete- sine verdiği demeçte “Daha yapacak çok şey var ve işte bu yüzden ülke- den yarın çıkmaktan söz etmek ha- yal. Çıkmak, tıpkı ülkeyi Talibanın eline bırakıp giden Rusların yaptı- ğıyla aynı şey olur” ifadesini kullandõ. İtalyan Bakan, şöyle devam etti: “Biz, Afganların istediği bir başkan is- teriz. Karzai’ye alternatif bir liderimiz yok ve uluslararası toplumun ona bu kadar inancı varken onu bırakmak mümkün değildi. Ama onun da elinde açık çek yok. Seçilecek kişinin, kadınların tamamen baskı altına alınmasını öngören kanun gi- bi her türlü hoşgörüsüzlük kaygısını or- tadan kaldırmasını istiyoruz.” 2001’de Taliban rejiminin ülkenin ABD ön- cülüğünde işgaliyle devrilmesinin ardõndan ül- kede 2. kez seçimler yapõlõyor. Türkiye’nin Afganistan’da ISAF bünyesinde yaklaşõk 800 askeri bulunuyor. Türk birlikleri insani yardõm ve güvenliğin sağlanmasõ görevleri- ni yerine getiriyor ve çatõşma bölgelerinde gö- rev yapmõyor. Çok sõkõ korunan Yeşil Bölge’yi hedef alan saldõrõlarda en az 95 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandõ Zincirleme saldırılar Bağdat’ı kan gölüne çevirdi AFGAN POLİSİ ENGEL TANIMIYOR - Afgan ve yabancı gazetecilerin şiddet olaylarının olduğu yerlere giderek haber yapmalarını engellemeye çalışan güvenlik güçleri, gerektiğinde kötü muameleye, hatta dayağa başvurdu. Afgan polisinin başkentte silahlı saldırıya hedef olan bir bankanın çevresindeki vatandaşlara da - engelli bile olsalar- saldırmakta engel tanımadığı gözlendi. (Fotoğraflar: AFP) İ ngilizce olanõnda “Afgan halkõnõn geniş katõlõmõnõn sağlanmasõ için... medyadan belirtilen saatlerde saldõrõlara ilişkin haberler yapmaktan kaçõnmalarõ” istenirken Darice metinde “Olasõ terör saldõrõlarõna ilişkin haber yapmak kesinlikle yasaklanmõştõr” denildi. Dış Haberler Servisi - Afganistan’da bugün yapõlacak seçimlerde, 34 vilayette yaklaşõk 17 milyon kayõtlõ seçmen hem cumhurbaşkanõnõ hem de toplam 420 vilayet meclisi üyesini seçecek. Devlet başkanlõğõ için aralarõnda 2 kadõnõn da yer aldõğõ 40’a yakõn aday yarõşõyor. Vilayet seçimleri için başvuran 3196 adayõn 328’i kadõn. Yapõlan son kamuoyu yoklamalarõna göre, bir dönem daha devlet başkanlõğõ için adaylõğõnõ koyan Hamid Karzai önde gözüküyordu. Karzai’nin en yakõn rakipleri eski Dõşişleri Bakanõ Abdullah Abdullah, eski Maliye Bakanõ Eşref Gani ve eski Planlama Bakanõ Ramazan Başardost. Ancak 2004 seçimlerini kazanan Karzai’nin geçmişe göre desteğini yitirdiğine dikkat çekilerek onu olasõ bir 2. turda zorlayacak ismin Abdullah olabileceği yorumlarõ yapõlõyor. Öne çõkan adaylarõn tamamõ, Taliban ile masada uzlaşma fikrini savunuyor. Seçimler için ülke genelindeki yaklaşõk 7 bin seçim merkezinde, kadõn ve erkekler için ayrõ sõra ve sandõklar oluşturuldu. Oy kullananlarõn parmaklarõna mürekkep sürülecek. Taliban daha önce “mürekkepli parmakları keseceği” tehdidinde bulunmuştu. Adaylardan birinin seçimi kazanmasõ için oylarõn en az yüzde 50’sini almasõ gerekiyor. Aksi durumda sonuçlarõn açõklanmasõndan en fazla iki hafta sonra ikinci tura gidiliyor. Pusulalar, her seçim merkezinde, oy kullanma işlemlerinin bitmesinin ardõndan elle sayõlacak. Sonuçlar 17 Eylül’de Nihai sonuçlarõn, 17 Eylül’de açõklanmasõ bekleniyor. Ülkenin ücra kesimlerindeki sandõklarõn toplanmasõnda, yaklaşõk 3 bin eşekten faydalanõlacak. Seçim gününde oy verme merkezleri ve çevresinde güvenliği sağlamak için Afgan ve yabancõ 300 bin kişilik güç görev yapacak. Seçim öncesi usulsüzlük ve oy pusulalarõnõn satõşa çõktõğõ gibi iddialarõn iyice yüksek sesle dile getirildiği ülke genelinde oy verme merkezlerinde çoğu Afgan yerli, yabancõ yaklaşõk 250 bin gözlemci görev yapacak. Ancak gözlemcilerin birçoğunun yasak olmasõna karşõn adaylar ve partilerle bağlantõlõ olduklarõ iddialarõ da dikkat çekiyor. Uluslararasõ yardõm kuruluşu Oxfam, Afganistan halkõnõn üçte birinin kõtlõk tehdidi altõnda olduğunu açõkladõ. Örgüt, ülkedeki kalkõnma çalõşmalarõna yardõmda reform çağrõsõ yaptõ. Afgan halkõnõn yüzde 40’õnõn yoksulluk sõnõrõnõn altõnda yaşadõğõnõ kaydeden örgüt her 30 dakikada, 1 Afgan kadõnõnõn hamilelik veya doğum nedeniyle hayatõnõ kaybettiğine dikkat çekti. “8 yıldan bu yana Batılı kurumların bulunduğu Afganistan’da yaklaşık 7.3 milyon kişinin ciddi oranda gıda kıtlığıyla karşı karşıya kaldığı” uyarõsõnda bulundu. Şu ana kadar yabancõ hükümetlerin yaptõğõ para yardõmõnõn önemli kõsmõnõn etkisiz kaldõğõnõ ve iyi değerlendirilmediğini belirtti. Kadın ve erkekler için ayrı sıra Kanlı saldırı, 19 Ağustos 2003’te BM binasını hedef alan saldırının yıldönümünde düzenlendi. (REUTERS)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog