Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 20 AĞUSTOS 2009 PERŞEMBE 10 DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr Gazeteci Novak öldü WASHINGTON (Cumhuriyet) - Ünlü Amerikalõ gazeteci Robert Novak beyin tümörü nedeniyle önceki gün 78 yaşõnda hayata veda etti. Novak, beyin kanseri teşhisinden sonra gazeteciliği bõraktõğõnõ açõklamõştõ. Muhafazakâr görüşleriyle tanõnan ve kendini “Karanlõklar Prensi” olarak niteleyen Novak, 2003 yõlõnda gizli CIA ajanõ Valeri Plame’in kimliğini açõklamõş, Plame de dönenim ABD Başkan Yardõmcõsõ Dick Cheney, Cheney’nin idari işlerden sorumlusu Lewis Libby ve danõşman Karl Rove’u dava etmişti. Novak uzun yõllar Washington Post’ta köşe yazõlarõ yazmõştõ. Clinton: Üsler daimi değil Dış Haberler Servisi - ABD Dõşişleri Bakanõ Hillary Clinton, Kolombiya ile imzalanmasõ planlanan ve Güney Amerika’da büyük tartõşma yaratan askeri anlaşmanõn, bu ülkede daimi Amerikan üssü yaratmayacağõnõ savundu. Clinton, önceki gün Washington’da Kolombiya Dõşişleri Bakanõ Jaime Bermudez ile görüşmesinden sonra yaptõğõ açõklamada, anlaşmanõn, terörle ve uyuşturucu kaçakçõlõğõyla mücadele için ABD’nin Kolombiya üslerini kullanmasõna imkân tanõyacağõnõ söyledi. Tayfun istifa getirdi Dış Haberler Servisi - Morakat tayfununun vurduğu Tayvan’da iki bakan, hükümetin felakete yavaş müdahalesinin sorumluluğunu üstlenerek istifa etti. 400’den fazla kişinin öldüğü ve büyük maddi hasara yol açan felaketin ardõndan Savunma Bakanõ Chen Şao-min ile Kabine Genel Sekreteri Şueh Hsiang-şuan’õn istifalarõnõ sunduğu bildirildi. Bilimde sahte DNA şoku Dış Haberler Servisi - İsrailli bilim insanlarõ, yaptõklarõ araştõrmanõn DNA örneklerinin imal edilebileceğini gösterdiğini açõkladõ. Araştõrmada, bir kişinin DNA’sõnõ içeren kan ve tükürük örneklerinin, başka bir kişiden alõnmõş gibi gösterilebileceği bildirildi. Dış Haberler Servisi - Bir İsveç gazetesinin İsrail askerlerinin Batõ Şeria ve Gazze Şeridi’nde kaçõrdõklarõ Filistinlilerin organlarõnõ sattõğõ iddiasõ, İsrail-İsveç ilişkilerinde gerilime yol açtõ. İsrail gazetesi Haaretz’in İsveç gazetesi “Aftonbladet”ten aktardõğõ haberde, İsrail askerlerinin özellikle gençler arasõndan seçtikleri kurbanlarõnõ kaçõrdõğõ, organlarõnõ alõp cesetlerini ailelerine gönderdikleri iddiasõ yer alõyordu. Aftonbladet muhabiri Donald Boström’a konuşan bazõ aileler, birkaç gün kaybolduktan sonra cesetleri kapõ önüne bõrakõlan oğullarõnõn “gönülsüz organ bağışçıları” olarak kullanõldõğõnõ öne sürdüler. Organ kaçakçõlõğõ sonucu ölen Filistinlilerin sayõsõnõn giderek arttõğõ kaydedilen ve pazartesi günü yayõmlanan “Çocuklarımızın organlarını çalıyorlar” başlõklõ haberde, 1992’de Nablus’ta yaşanan benzer bir olaya dikkat çekildi. 1992’de 1. İntifada sõrasõnda, Nablus’ta İsrail tanklarõna taş atarken askerler tarafõndan vurulan Filistinli bir genç eylemcinin helikopterle bilinmeyen bir yere götürüldüğü, beş gün sonra cesedi karnõ boydan boya kesilmiş ve organlarõ alõnmõş olarak bulunduğu aktarõldõ. ‘Haham çetesiyle bağlantılı’ Haberde, geçen ay ABD’nin New Jersey eyaletinde aralarõnda çok sayõda hahamõn da bulunduğu üst düzey yetkililerin üyesi olduğu bir kara para aklama ve organ kaçakçõlõğõ çetesine düzenlenen baskõn da hatõrlatõldõ. Operasyonda gözaltõna alõnan hahamlarõn İsrailli bağõşçõlardan aldõklarõ böbrekleri hastalara satarak milyonlarca dolar servet kazandõğõ ortaya çõkmõştõ. Habere tepki gösteren İsrail Dõşişleri Bakan Yardõmcõsõ Daniel Ayalon, “Bu düpedüz iftira” diyerek İsveç hükümetinden gazeteyi kõnamasõnõ istediklerini belirtti. Bakanlõk sözcüsü Yigal Palmor da gazetenin haberi yayõmlamasõnõn İsveç basõnõ için utanç olduğunu savundu. İsrail’deki İsveç Büyükelçisi Elisabet Borsiin de haberi kõnayarak bunun İsrail vatandaşlarõ için olduğu kadar, kendileri için de şoke edici ve korkunç olduğunu vurguladõ. İsveç’te basõnõn özgür olduğunu söyleyen Borsiin, “ancak basın ve ifade özgürlüğünün de belirli bir sorumluluğu içermesi gerektiğini” kaydetti. Antisemitizm suçlaması Başbakanlõk Basõn Bürosu Direktörü Dani Siman da ordu radyosuna, haberi yazan kişinin İsrail karşõtõ görüşleriyle bilindiğini ve bunun kendilerini şaşõrtmadõğõnõ söyledi. Haberi yazan Boström Yahudi karşõtõ olarak suçlanmaktan dolayõ üzgün olduğunu söyleyerek amacõnõn organ kaçakçõlõğõ iddialarõyla New Jersey’deki çete arasõndaki bağlantõlara dikkati çekmek olduğunu ifade etti. Boström, Haaretz gazetesine “İnsanların beni anti-Semitist olarak suçlamasından çok üzgünüm” dedi. Gazeteci, New Jersey’deki konu ile soruşturulmasõ gereken iddialarla ilgili bağlantõlara dikkati çekmeyi amaçladõğõnõ ifade etti. İsveç’in liberal gazetelerinden “Sydsvenskan” da Aftonbladet gazetesini antisemitizmle suçlayarak iddiayõ “komplo teorisi” olarak nitelendirdi. Aftonbladet habere sahip çõkõyor, iddialarla ilgili uluslararasõ soruşturma istiyor. İş sadece Müslümanlara kalsa, 27 Eylül’de sandõktan SPD-Yeşiller hükümeti çõkar Almanya’daki Türkler solcu OSMAN ÇUTSAY FRANKFURT – Aşõrõ sakin bir seçim dönemi yaşayan Federal Al- manya’daki Müslümanlarõn, bek- lentilerin tersine, sola yakõn durma- yõ sürdürdüğü bir kez daha vurgu- landõ. Almanya’nõn en eski İslami ku- rumlarõndan İslam Arşivi Merkez Enstitüsü’nce hazõrlanan bir rapor, bu- gün seçim yapõlsa ülkedeki Müslü- manlarõn yüzde 35.5’inin oyunu SPD’ye, yüzde 18’inin de Cem Öz- demir’in eşbaşkanlõğõnõ yürüttüğü Yeşiller Partisi’ne vereceğini ortaya çõkardõ. Essen merkezli Türkiye Araştõrmalar Merkezi Vakfõ (TAM) ise Kuzey Ren Vestfalya hükümeti için hazõrladõğõ ve kõsa bir süre önce kamuoyuna duyurulan yeni bir ra- porunda, Türk toplumunun, geçmişe oranla daha düşük de olsa, SPD’ye açõk arayla destek verdiğine dikkat çekti. TAM, Türk toplumunun san- dõkta Alman sağõna çok uzak durdu- ğunu kaydetti. İslam Arşivi’nin yeni raporundaki sonuçlardan yola çõkarak bazõ belir- lemelerde bulunan “Frankfurter Rundschau” gazetesine göre, birçok çevrede sorun olarak gösterilen Müs- lümanlar, Alman soluna eğilim gös- teriyor. Gazetenin dün manşetten ve ayrõntõlõ bir biçimde yayõmladõğõ ha- berde, İslam Arşivi’nin rakamlarõna işaretle, 1.1 milyon Müslüman seç- menin toplam seçmenin yüzde 1.7’si- ni oluşturduğuna dikkat çekildi. İslam Arşivi, yaptõğõ son kamuoyu araştõrmasõnda, Müslüman seçmen- lerin yüzde 35.5’inin SPD’yi seçece- ğini, ancak bu rakamõn iki yõl önce yüzde 52 olduğunu belirtti. Yeni ve- rilerin ciddi bir ilgi düşüşünü ortaya çõkardõğõnõ kaydeden kuruma göre, sandõğa gitmeyen Müslümanlarõn ora- nõ yüzde 16 iken Müslüman seçmen- lerin yüzde 20’lik bir kesimi henüz hangi partiye oy vereceğini bilmiyor. İslam Arşivi raporu, Eşbaşkan Cem Özdemir sayesinde Yeşiller Partisi’nin, bugün seçim yapõlsa, Müslüman seçmenlerin yüzde 18’inin oyunu alabilecek güçte olduğunu sa- vunuyor. Söz konusu rapordaki ve- riler Sol Parti, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Hõristiyan Demokrat Bir- lik’in (CDU) yüzde 5 barajõna takõ- lacağõnõ gösteriyor. Gazetenin görüş aldõğõ İslami kurum ve kuruluşlar, ül- kede 4 milyonluk bir Müslüman kit- le yaşamasõna rağmen henüz Hol- landa’daki gibi bir İslam Partisi kur- ma arayõşõnõn bulunmadõğõnõ, bunun da sevindirici olduğunu hatõrlatarak Müslümanlarõn siyasi etkinliklerini yerleşik partilerde sürdürmesinden yana görüş belirttiler. Türklerde SPD rakipsiz Almanya’da 4 milyon civarõnda ol- duğu tahmin edilen Müslüman nüfus içindeki en büyük kesimi 2.7 milyon ile Türkiye kökenli insanlarõn oluş- turduğunu kaydeden TAM’a göre, Türk asõllõ seçmenler ve oy kullana- masa da tercih belirten Türkler, SPD, Yeşiller ve Sol Parti’ye yoğun ilgi gös- termeyi sürdürüyor. “Kuzey Ren Vest- falya ve Almanya’daki Türkiye Kö- kenli Göçmenler: Yaşam Koşullarõ ve Uyum Durumu” başlõklõ araştõrma, Türklerin seçime katõlma isteklisi ol- madõğõnõ ancak SPD’nin yüzde 67 gi- bi bir oranla tercih edilen ilk parti ol- duğunu gösteriyor. Rakipsiz SPD’yi, Yeşiller yüzde 12, Sol Parti de yüzde 11’lik oranlarla izliyor. İSRAİL: İFTİRA Organ kaçakçılığı haberine sert tepki Dış Haberler Servisi - İsrail’de yayõmlanan Haaretz gazetesi, Uluslararasõ Atom Enerjisi Kurumu’nun (UAEK) İran’da yaptõğõ araştõrmalarda nükleer silah üretimini işaret eden bulgulara ulaştõğõnõ ama bu bilgiyi sakladõğõnõ iddia etti. Gazetenin üst düzey Batõlõ diplomat ve İsrailli yetkililere dayandõrarak verdiği habere göre, UAEK müfettişleri son aylarda İran’da yaptõklarõ denetlemelerde nükleer silah programõnõn varlõğõna dair önemli delillere ulaşarak kurumu hazõrladõklarõ bir raporla bilgilendirdiler. Ancak raporun içeriğinin, Viyana’da bulunan UAEK merkezindeki üst düzey yöneticiler tarafõndan sansürlenerek kurumun başkanõ Muhammed el Baradey tarafõndan açõklanan son rapora yansõtõlmadõğõ öne sürüldü. İddiada ayrõca konunun ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya tarafõndan fark edildiği ve bu ülkelerce El Baradey’e raporun tam içeriğinin açõklanmasõ için baskõ yapõldõğõ da yer aldõ. İsrail, görev süresi yakõnda dolacak olan El Baradey’i daha önce de İran konusunda “gevşek davranmakla” suçlamõştõ. İsrail Cumhurbaşkanõ, İran’a füze satõşõ konusunda söz aldõğõnõ kaydetti Medvedev’den Peres’e S-300 sözü Dış Haberler Servisi - İsrail Cumhurbaşkanõ Şi- mon Peres, Rusya Devlet Başkanõ Dimitri Medve- dev’in, İran’a füze savun- ma sistemi satõşõnõ gözden geçirecekleri konusunda söz verdiğini söyledi. Rusya’nõn Karadeniz’de- ki sahil kenti Soçi’de bulu- nan Peres, Medvedev’le ön- ceki günkü görüşmesinin ar- dõndan dün video bağlantõ- sõyla gazetecilere yaptõğõ açõklamada “Başkan Med- vedev’e, S-300 satışının bölgemizin güç dengesini değiştirebileceğini izah et- tikten sonra ondan Rus- ya’nın anlaşmayı tekrar gözden geçireceği sözünü aldım” dedi. Peres, Medvedev’in ayrõca Rusya’nõn ne pahasõna olur- sa olsun İran’õn nükleer sila- ha sahip olmasõna izin ver- meyeceğini belirttiğini de ek- leyerek “İsrail ve Rusya’nın konumlarının bu mesele- lerde birbirine yaklaştığını söyleyebilirim” diye konuş- tu. Peres’in açõklamasõ, ABD ile İsrail’in Moskova-Tah- ran ilişkilerinden kaygõ duy- duklarõ bir döneme geldi. Rusya, İran’õn nükleer programõnõn silah amaçlõ ol- duğunu gösterecek bulgular olmadõğõnõ ancak program konusunda daha şeffaf bir tutum sergilemesi gerektiği- ni görüşünü savunuyor. İsra- il’in İran’a olasõ bir hava ha- rekâtõ üzerine spekülasyon- larõn yapõldõğõ şu günlerde gündeme gelen S-300 füze savunma sistemi satõşõ an- laşmasõ ise 2005 yõlõnda im- zalanmõştõ. Rusya, füzelerin teslimi konusunda isteksiz davranõyor. Önceki gün hayatını kaybeden Güney Kore eski Devlet Başkanı Kim Dae-jung için dün başkent Seul’de belediye binasında düzenlenen anma töreni yoğun katılıma sahne oldu. Kuzey Kore yönetiminin, devlet başkanlığı döneminde ilişkilerin iyileştirilmesinde yoğun çabaları olan Kim’in cenazesine katılmak üzere bir temsilci göndermeyi planladığı belirtildi. 85 yaşında hayatını kaybeden Kim, 2000 yılında devlet başkanı olduğu sırada, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-il ile bir araya gelerek, 1950-1953 yıllarında yaptıkları savaşı resmen sona erdirmeyen iki ülke arasındaki ilişkilerde yaşanan soğukluğun giderilmesi için büyük çaba sarf etmişti. Bu çerçevedeki “Gökkuşağı Politikası” ile tanınan Kim, Kuzey Kore ile uzlaşmaya yönelik çalışmalarından dolayı Nobel Ödülü’ne layık görülmüştü. üney Kore yastaGG TAM’a göre 3 Türk seçmenden 1’i kararsız, ancak kararsızlar ve katılmayanlar dahil tüm oylar eşit dağıtıldığında, SPD yüzde 67’lik bir “rağbet” ile rakipsiz durumda. SPD kampanyasının startını Berlin’de verdi. (Fotoğraf: AA) Soçi’de Rus liderle buluşan Pe- res’e göre iki ülkenin İran’ın nükleer programı konusundaki görüşleri yakınlaştı. (AFP) ‘UAEK İran raporlarını saklıyor’ HAARETZ GAZETESİNİN İDDİASI İsrail gazetesinde yer alan haberde, Uluslararasõ Atom Enerjisi Kurumu’nun İran’da yaptõklarõ denetlemelerde nükleer silah programõnõn varlõğõna dair önemli delillere ulaştõğõ ancak bunu son rapora yansõtmadõğõ iddia edildi. (REUTERS) Gazetemizin imtiyaz sahibi ve başyazarı bilge insan Cumhuriyetçilerin İlhan Abi’sine geçmiş olsun der acil şifalar dileriz. ANTALYA ADD-CUMOK DUYURUSU www.addantalya.org www.cumokantalya.org SÖYLEŞİ “ATATÜRK ve FELSEFE” Yöneten Nevzat YILDIRAN KOOP-C II. Başkanõ Konuşmacõ Prof. Dr. Yaman ÖRS İZLENCE Çantaköy Kırkahvesi 23 Ağustos 2009 Pazar Saat 12.30 Kõrkahvesinde Toplanma Saat 12.30 – 14.00 Öğle Yemeği Saat 14.00 Söyleşi NOT: Saat 10.30’da Kadõköy Belediyesi önünden Saat 11.00’de Taksim AKM önünden araç kaldõrõlacaktõr. İLETİŞİM: 0212 291 89 82 – 83 / 0533 769 73 99 KOOP-C’DEN DUYURU web: koop-c.org / e-posta: koop_c@yahoo.com TYS’DEN DUYURU Edebiyatımızın Nezim’i, çağdaş öykücümüz NEZİHE MERİÇ’i yitirdik. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Türkiye Yazarlar Sendikası Kürt açılımının içi doldurulamayınca, Demokratik açılım dediler. Demokratik açılım ne ola ki! -seçilip Meclis’e girerek sorunlara çözüm üretmek mi? -kandırılmış bölge halkının eğitim sorunlarını çözmek için bölgeye giden öğretmenleri öldürmek mi? -yollarını döşemek, köylerine su getirmek için çalışan iş makinelerini yakmak mı? -bölgeye yatırım adına alınan kredileri tatil yörelerine otel yaparak rant sağlamak mı? -kendi bayraklarını yapıp, teröristten ordu kurarak ayrılıkçılığı gözümüze sokup, demokrasi nutukları atmak mı? -bin yıllık beraberliği görmezden gelip, bugün kucaklaşma günü demek mi? TÜRK ulusunu uyutabiliriz sanmak mı? Özden Gönül RobetNovak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog