Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

C CMYB C M Y B 85. YIL SAYI: 30633 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 20 AĞUSTOS 2009 PERŞEMBE GÜNDEM MUSTAFA BALBAY İnsan Doğaya Aittir Karadeniz Bölgemizden Uzak Asya’ya kadar şid- detli yağmur sonrası yaşanan olaylara baktıkça şu sö- zü anımsıyorum: Tanrı affeder ama, doğa affetmez! Bence doğanın en temel yasalarından biri bu; hep vericidir ama, kuralın dışına çıktın mı, hemen geri alır. Deprem için kullanılan bir söz vardır: Deprem öldürmez, çürük yapı öldürür. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Devekuşu Politikası Birden ortaya getirilen Kürt açılımı sanıldığı gibi RTE’nin midir, yoksa... ABD’nin yıllar önce saptadığı uzun vadeli bir prog- ramın eseri midir? Kimi aklı evveller şimdi soruyu Amerika düşman- lığının yeni bir aşaması diye yorumlayabilir ve yazı- lan kimi gerçekleri yadsımakta da gecikmeyebilirler. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Arkası Sa. 8. Sü. 8’de Genelkurmay’õn ‘kâğõt parçasõ’ dediği ‘belgeyi’ hazõrlayanlarõ Ankara Savcõlõğõ araştõrõyor Savcılık iz peşinde Hukuk ihlallerini şikâyet etti “Uyuşturucu ticareti yapmak” ve “kullanmak için uyuşturucu madde satõn almak” suçlarõndan 24.5 yõla kadar hapis cezasõ istemiyle hakkõnda dava açõlan şarkõcõ Deniz Seki, hukuk ihlalleri ol- duğu gerekçesiyle AİHM’ye başvurdu. Seki’nin avukatõ, sanatçõnõn tutuklanmasõyla ilgili 6 baş- vuru yaptõklarõnõ ve 60’a yakõn dilekçe yazdõk- larõnõ ifade etti. Seki, yargõç karşõsõna çõkmadan uzun süre tutuklu kaldõğõ yönündeki şikâyetiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcõ Vekili Turan Çolakkadõ’ya da bilgi verdi. 3. Sayfada 3 tanık dinlendi Altõnda “Albay Çiçek’in imzasõ” olan “İrticayla Mücadele Eylem Planõ” adlõ belge için askeri savcõlõğõn ar- dõndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcõlõğõ da yetkisizlik kararõ vererek dosyayõ Ankara’ya gönderdi. Gelen dosya üzerine soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcõlõğõ 3 kişinin “tanõk” sõfatõyla ifadelerine başvurdu. Polisler ifade verecek “Gerçeğe aykõrõ belge düzenlemek”ten başlatõlan soruşturma kapsamõnda belgenin bulunduğu büroda ara- maya katõlan polislerin de ifadesi alõnacak. Belgenin kimlerce ve ne amaçla üretildiğini araştõran Ankara Savcõlõğõ, Albay Dursun Çi- çek hakkõnda dava açõlabileceği gibi takip- sizlik kararõ da verebilecek. 4. Sayfada DP lideri Cindoruk ve ANAVATAN lideri Uzun’a göre AKP’nin Kürt açõlõmõ bir devlet projesi değil Açõlõma‘çatõ’eleştirisiCindoruk ve Uzun tarafõn- dan açõklanan ortak bildiri- de, terörün sona erdirilmesi için iki partinin de her türlü samimi katkõya hazõr oldu- ğu vurgulandõ. Açõklama- da, “İçişleri Bakanõ’nõn açõklamalarõnõ teyit edecek bir ‘devlet projesi’ açõlõmõ görmekte zorluk çekiyoruz. Çünkü proje, devletin ku- rumlarõnda değil, AKP çatõ- sõ altõnda hazõrlanmaya ça- lõşõlmaktadõr” eleştirisi ya- põldõ. 5. Sayfada Öcalan’ın avukatlarõ gemi arõzasõ nedeniyle görüşeme- den geri döndü. Yol harita- sõnõn ne zaman açõklanaca- ğõ da belirsiz kaldõ. Öca- lan’õn avukatlarõ, yol harita- sõnõn lüks bir otelde açõkla- nacağõ yolundaki haberleri yalanladõ. 5. Sayfada Diyarbakõr İlk isim değişikliği Diyarbakır İl Genel Mecli- si, köylülerin talebi üzerine köy statüsüne kavuşturulan Kõrkpõnar mezrasõnõn Kürtçe olan “Çelkaniya” adõnõ iade etme kararõ aldõ. Diyarbakõr Valiliği karara itiraz etmedi. Karar, İçişleri Bakanlõğõ’na gönderildi. 5. Sayfada TURİSTLERİ ODUNLA DÖVDÜLER 3. Sayfada TRT’DE İNŞAAT VAR 6. Sayfada ÇEBER DAVASINDA KAYIP KAYITLAR 8. Sayfada 3. Alevi Çalıştayı AKP’nin Alevi Çalõşta- yõ’nda konuşan Devlet Ba- kanõ Faruk Çelik, “Farklõ inançlar, farklõ kültürler, farklõ pratikler birbirlerine kendilerini açõklamak zo- runda kalmaksõzõn, bir açõk- lamaya muhtaç kõlõnmaksõ- zõn yaşama hakkõna sahip ol- malõdõr” dedi. 4. Sayfada Rus-Türk anlaşması Türkiye ile Rusya arasõn- da bir yõlõ aşkõn süredir gümrüklerde yaşanan sõ- kõntõ aşõldõ. Devlet Bakanõ Hayati Yazõcõ, sõnõrda Türk mallarõna yönelik tam kontrol içeren genelgenin iptal edildiğini söyledi. Yazõcõ, “Şimdi başa dö- nüldü” dedi. 14. Sayfada BİR DOSYASI ASKERİ SAVCILIĞA Yetkisizlik kararõ Eski İHD Başkanõ Akõn Birdal’õn, eski Genelkurmay 2. Başkanõ Çevik Bir hakkõnda “silahlõ örgüt kurma ve cinayete azmettirme” suçlamalarõ- nõ inceleyen Ankara Cumhuriyet Başsavcõlõğõ, suçlamalarõn askerlik görevi dönemine ilişkin olduğu ge- rekçesiyle görevsizlik kararõ vere- rek dosyayõ Genelkurmay Askeri Savcõlõğõ’na gönderdi. 4. Sayfada İmralõ Avukatlar gidemedi İnsan Haklarõ Derneği Güzergâh, Tarabya-Beykoz Abdullah Gül’e açık mektup Tekin’in 3. köprü iddiası doğrulandı İnsan Haklarõ Derneği, cezaevinde tutuklu ve hükümlülerin yaşadõğõ sağlõk sorunlarõyla ilgi- li Cumhurbaşkanõ Abdullah Gül’e açõk mektup gönderdi. Mektupta, Cumhurbaşkanõ’nõn İHD’yi ve cezaevinde her gün ölümü bekleyen onlarca insanõ duymak, görmek istemediği öne sürüldü. İHD’nin çağrõsõnda “Sürekli hastalõk nedeniy- le bu yurttaşlarõn tedavilerinin önündeki engel- leri kaldõrmanõzõ, bu kişilerin son günlerini ai- lelerinin yanõnda geçirmelerini sağlamanõzõ ta- lep ediyoruz” denildi. 8. Sayfada Deniz Seki AİHM’ye gitti FİŞLEMEYE YARSAV TEPKİSİ: Türkiye tek örnek Yasaya göre yargõç ve savcõ aday- larõnõn arşiv araştõrmasõ yapõlabile- cek kişiler kapsamõnda yer almadõ- ğõnõ vurgulayan YARSAV Başkanõ Eminağaoğlu, “Bakanlõğõn giderek artan fişleme uygulamalarõ, hukuk devletleri içinde günümüzdeki tek örneği oluşturmaktadõr. Adalet Ba- kanlõğõ hatalõ uygulamalarõnda õsrarcõ olmamalõdõr” dedi. 4. Sayfada Erdoğan’õn direktifleriyle yönetilen TOKİ, AKP yandaşõ İslami burjuva üretiyor Denetlenemeyen çiftlik Hasılat paylaşımı AKP iktidarõnõn karanlõk, denetimden uzak en büyük tezgâhõ Toplu Konut İdaresi’dir. Keyfilik için- de 5 yõldõr 335 bin konut üreten, 275 binini satan ve devasa bir ekonomiye hükmeden TOKİ’nin mali durumu hakkõnda doğru dürüst bilgi yoktur! TOKİ’de işler, çoğu tarikat-cemaat üyesi iri- li ufaklõ müteahhitler ve taşeronlarla, hasõlat paylaşõmõ esasõna göre yapõlõyor. MUSTAFA SÖNMEZ’in yazısı 14. Sayfada Bankaların yarışı Merkez Bankasõ Para Politikasõ Kurulu’nun faiz oranlarõnõ düşürmesinin ardõndan bankalar bireysel kredi fa- izlerini düşürmeye başladõ. Özellikle konut kredilerinde faiz in- dirim yarõşõna giren bankalar, faiz oranlarõnõ 24 aylõk vadede yüz- de 1’in altõna çekti. İş Bankasõ, Akbank ve Garanti Bankasõ’nõn ardõndan Yapõ Kredi Bankasõ ve ING Bank da uzun vadeli ko- nut kredisi oranlarõnõ 1.20’nin altõna düşürdü. 13. Sayfada Bağdat’ın merkezinde, dün eşzamanlı olarak meydana gelen 6 ayrı saldırıda en az 95 kişi öldü, 500’den fazla kişi yaralandı. Bombalı araçlar ve havan toplarıyla düzenlenen saldırılarda hükümet binaları ve elçilikler hedef alındı. Olay yerinde bulunan halk arasında büyük panik yaşanırken Irak ordusu saldırılardan Baas Partisi’ne bağlı direniş güçlerini sorumlu tuttu. Patlamalarda Irak Meclisi, BM ve Türkiye Büyükelçiliği binalarının da zarar gördüğü açıklandı. 11. Sayfada Bağdat kan gölü: 95 ölü Fotoğraf:AFP Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi’nde bulunan şarkıcı Deniz Seki, Beşiktaş’taki İstanbul Adli- yesi’ne getirildi. Elleri kelepçeli olan Seki, yak- laşık 45 dakika adliyede kaldı. (Fotoğraf: AA) İstanbul Büyükşehir Beledi- ye Başkanõ Kadir Topbaş, “3. Köprü Beykoz-Tarabya arasõna inşa edilecek” şeklindeki açõk- lamasõnõ doğruladõ. İstanbul’un akciğeri ormanlarõ ve su hav- zalarõnõ yok edeceği gerekçe- siyle karşõ çõkõlan projenin adõ “Kõnalõ-Akyazõ-Kuzey Mar- mara Otoyolu” olarak açõklan- dõ. CHP’li Tekin, otoyol gü- zergâhõnda çok önemli arazile- rin kapatõlarak rant sağlandõğõ- nõ belirtmişti. 6. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog