Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Eski Danõştay Başkanõ Nuri Alan, AKP’nin ik- tidara geldiği günden bugüne de- ğin yargõ ile Hâkimler ve Savcõ- lar Yüksek Kurulu’nu yõpratma politikasõ izlediğine işaret ederek, “İktidar partisi, kendi politik gö- rüşleri doğrultusunda kararlar ve- recek, hukuka aykõrõ kararlarõnõn önünü açacak siyasallaşmõş bir yargõ organõnõn yapõlanmasõ için çalõşmaktadõr” dedi. İLHAN TAŞ- CI’nın haberi 5. Sayfada CHP Genel Başkan Yardõmcõ- sõ, emekli diplomat Onur Öymen, Cumhurbaşkanõ Gül Ermenis- tan’a gittiğinde de “tek taraflõ jestlerle” sorunun çözülemeye- ceğini hep söylediklerini anõm- satarak, Sarkisyan’õn tavrõnõn da bunu doğruladõğõnõ, bu girişimden hiçbir sonuç çõk- madõğõnõ ifade etti. CMYB C M Y B C GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 150 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Açılım: Türkiye’nin mi Yoksa AKP’nin Modeli mi? Kürt açılımı mı desek yoksa demokratik açılım mı? İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın adı üzerinde bile ka- rarsızlık ifade eden görüşleri, az sayıda olumlu, ço- ğu açılıma kuşkuyla bakan tepkilere yol açtı. Bu iktidardan hâlâ bir şey umanlar veya amaçlarına Arkası Sa. 8. Sü. 1’de İranlõ muhalifler Kadife Devrim suçlaması Aralarında İran devleti- nin üst kademelerinde görev yapmõş kişilerin de bulunduğu İranlõ re- formcularõn, “kamu dü- zenini bozmak” ve Batõ destekli “kadife devrim” planlamak gibi suçlama- larla yargõlanmasõna dün başlandõ. Bazõlarõ hapis- hane üniformalõ ve elle- ri kelepçeli sanõklarõn yargõç önündeyken çe- kilen fotoğraflarõ İran medyasõna dağõtõldõ. 11. Sayfada Pakistan Pervez Müşerref’e yargı yolu Pakistan Yüksek Mahke- mesi, eski devlet başkanõ Pervez Müşerref’in iki se- ne önce olağanüstü hal ya- sasõnõ yürürlüğe koyarken anayasayõ ihlal ettiğine ka- rar verdi. Mahkemenin bu kararõ, darbeyle iş başõna gelen eski devlet başkanõ- nõn yargõlanma yolunu aç- tõ. 11. Sayfada Nijerya Taliban muamması Kalkınma Araştõrmalarõ Enstitüsü’nde (IRD) Ni- jerya uzmanõ olan Marc- Antoine Perouse de Montclos, hafta içinde Ni- jerya’nõn kuzeyinde kanlõ saldõrõlar düzenleyen Ta- liban tarikatõ ile Afganis- tan’daki aşõrõ dinciler ara- sõnda bağlantõ olduğuna dair kanõt bulunmadõğõnõ belirtti. 11. Sayfada Müzik dünyasının çıplak ayaklı efsane vokali Ce- saria Evora, dün akşam seslendirdiği duygusal şarkılarıyla İstanbullu dinleyicilerin gönlünü fethetti. Evora, albüm şarkılarının yanı sıra Fado’dan Küba ve Afrika müziklerine uzanan ge- niş bir yelpazedeki şarkılarıyla da nostalji yaşattı. CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ‘950 bin evdehaciz’ CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, hü- kümetin “Ekonomik kriz Türkiye’yi teğet ge- çecek”, “Krizden en az etkilenen ülkeyiz” şek- lindeki açõklamalarõna karşõn ülkedeki eko- nomik tablonun “çok vahim” olduğunu söy- ledi. Yõlõn ikinci çeyreğinde işsiz sayõsõnõn ar- tacağõna dikkat çeken Kesici, hükümetin olanaklarõ “heder” ettiğini vurguladõ. SELDA GÜNEYSU’nun haberi 6. Sayfada Eski Danõştay Başkanõ Alan ‘Yargõ siyasallaşõyor’ Gül’ün‘koşulsuz’ziyaretettiğiSarkisyan’õn‘önkoşullu’ziyaretinetepki ‘Sarkisyan’ın talebi kabul edilemez’ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ermenistan Devlet Başkanõ Serj Sarkisyan’õn, Cumhurbaşkanõ Ab- dullah Gül’ün 2010 Dünya Kupa- sõ Eleme Grubu’nda Türkiye ile Er- menistan milli takõmlarõnõn yapaca- ğõ maçõ izlemek için yaptõğõ davet ko- nusunda “önkoşullar” öne sürmesi tartõşma yarattõ. Muhalefet, Sarkis- yan’õn “sınır açılsın” dayatmasõ- nõn, AKP hükümetinin izlediği “alt- tan alma” ve “tek taraflı jestle so- run çözme” arayõşõndan kaynak- landõğõ görüşünü dile getirdi. CHP Genel Başkan Yardõmcõsõ, Onur Öymen, Cumhurbaşkanõ Gül Ermenistan’a gittiğinde de “tek ta- raflı jestlerle” sorunun çözüleme- yeceğini hep söylediklerini anõmsa- tarak, Sarkisyan’õn tavrõnõn da bunu doğruladõğõnõ, bu girişimden hiçbir sonuç çõkmadõğõnõ ifade etti. Arkası Sa. 8, Sü. 3’te YAŞ üyeleri Anõtkabir’i ziyaret etti. Erdoğan Anõtkabir Özel Defteri’ne yazdõ: TSK demokrasi teminatõ Şûra üyeleri öğle saatlerinde Anıtkabir’i ziyaret etti. Erdoğan başkanlığındaki şûra üyeleri, üzerinde “YAŞ Üye- leri” yazan kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk eşliğinde Aslanlı Yol’dan yürüyerek, Büyük Önder Ata- türk’ün mozolesine geldi. Başbakan Erdoğan’ın mozoleye çelenk koymasından sonra saygı duruşunda bulunuldu. Başbakan Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. (Fotoğraf: AA) Şûra üyeleri Anõtkabir’i ziyaret ederken, Başba- kan Erdoğan, Anõtkabir Özel Defteri’ne “Kahra- man Türk Silahlõ Kuvvet- lerimiz, üstün disiplini, değişen güvenlik şartlarõ- na intibak kabiliyeti ve hazõrlõk durumuyla, milli güvenliğimizin olduğu ka- dar demokrasimizin de en büyük teminatlarõndan bi- ri olmaya devam ediyor” diye yazdõ. Şûrada terfi sõrasõnda bu- lunan general, amiral ve albaylarõn bir üst rütbeye yükseltilmesi, general ve amirallerin görev sürele- rinin uzatõlmasõ ve emek- lilik işlemleri ele alõna- cak. Disiplinsizlik ve ah- laki durumlarõ nedeniyle Türk Silahlõ Kuvvetle- ri’nden (TSK) ayrõlacak personelin durumlarõ ile TSK’yi ilgilendiren diğer konular da toplantõda gö- rüşülecek. 8. Sayfada GÜLER ZERE’NİN DURUMU KÖTÜLEŞİYOR 5. Sayfada ERGENEKON’A 52 GÜN SONRA DEVAM 4. Sayfada Türk profesöre haciz sürprizi 1998 yõlõndan bu yana ABD’de otu- ran ve Maryland eyaletindeki üniver- site hastanesinde jinekolojik onkolo- ji dalõnda yardõmcõ profesör olarak ça- lõşan Kemal Oğuz Kalafat, Şile’deki taşõnmazlarõna haciz konulunca Tür- kiye’deki 5 isim ve bir şirket hakkõn- da suç duyurusunda bulundu. AYKUT KÜÇÜKKAYA’nın haberi 3. Sayfada Mührü AKP’den alacağız Türkiye Değişim Hareketi (TDH) li- deri, şu anda Şişli Belediye Başkanõ olan Mustafa Sarõgül’le hareketin he- deflerini konuşuyoruz. TDH’nin 2011 seçimlerinde tek başõna iktidar olaca- ğõnõ söylüyor. “Biz Ankara’ya AKP’nin elinden Türkiye’nin mührünü almaya gidiyoruz” diyor. LEYLA TAVŞANOĞ- LU’NUN söyleşisi 14. Sayfada 85. YIL SAYI: 30615 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 2 AĞUSTOS 2009 PAZAR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog