Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

C CMYB C M Y B 85. YIL SAYI: 30632 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 19 AĞUSTOS 2009 ÇARŞAMBA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 167 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Olmazların Olduğu Dönem Yeni, uyduruk bir tanımlama daha ortaya çıktı: Ka- naat önderleri! İçişleri Bakanı Beşir Atalay... “kanaat önderleri” ile konuşuyor. Elinde bir kalem, bir kâğıt söylenenleri not ediyor. Ama başta medyamız, görüştüğü kuruluşlar Bakan Atalay’a, “Siz Kürt açılımı diye başlattığınız girişimde neler yapacağınızı söyleyin. Üzerinde görüşlerimizi Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Yağmurdan enerji Su Ödülü Türkiye’ye Dünyaca ünlü keman sanatçısı Ay- la Erduran, Topkapı Sarayı Kon- serleri kapsamında sahnede 2 kez baygınlık geçirerek konserini ta- mamlayamadı. Vakit gazetesi, İdil Biret konseri öncesinde olduğu gi- bi provokatif haber ve yorumlar yaparak konserin gergin başlama- sına neden oldu. 8. Sayfada Dostlarõndan ziyaret İlhan Selçuk’un tedavisi sürüyor İstanbul Haber Servisi - Gaze- temizin imtiyaz sahibi ve başyaza- rõ İlhan Selçuk’un Vehbi Koç Vakfõ Amerikan Hastanesi’ndeki te- davisi sürüyor. Bilinci açõk ve ile- tişimi tam olan Selçuk’un ziyaret- çi yasağõ sürmesine karşõn, CHP li- deri Deniz Baykal adõna CHP Ge- nel Başkanõ Yardõmcõsõ Mustafa Özyürek ile CHP İstanbul Millet- vekili Sacit Yıldız, gazeteci Yaz- gülü Aldoğan, araştõrmacõ Bülent Tanla, TTB Başkanõ Gençay Gür- soy, Hacõbektaş Veli Belediye Baş- kanõ Ali Rıza Selmanpakoğlu, Basõn Konseyi Genel Sekreteri Ok- tay Huduti, Kartal Belediye Baş- kan Yardõmcõsõ Hasan Kumral hastaneye gelerek bilgi aldõ. Eski Maliye Bakanõ Zekeriya Temizel de geçmiş olsun dileklerini iletti. Kürt açõlõmõnõ Deniz Baykal’õn genel sekreteri olduğu SHP, 1989’da yapmõştõ BOZDAĞ: DEĞERLENDİRMELER KABUL EDİLEMEZ SHP raporunda Kürt sorununun Türkiye’nin çokkültürlü toplum olmasõndan kaynaklanan demokrasi sorunu oldu- ğu vurgulanõrken, sorunun da çoğulcu demokrasi içinde, etnik duyarlõlõklara demokratik çözüm anlayõşõyla aşõla- bileceği belirtilmişti. Sunuş yazõsõnda Baykal, sorunun asi- milasyonla, inkârla çözülemeyeceğini kaydederken, de- mokratik toplum olabilmek için Kürt sorununun çözülmesi gerektiğini belirtti. TÜREY KÖSE’nin haberi 6. Sayfada “Demokratik açõlõm” çalõşmasõ kapsamõnda turlarõnõ sür- düren İçişleri Bakanõ Beşir Atalay, DİSK ve TÜSİAD’õ zi- yaret etti. DİSK Başkanõ Süleyman Çelebi, “Denedik ama başaramadõk sözünü duymak istemiyoruz, bu en kötüsü olur. Başarmak zorundayõz” dedi. TÜSİAD Başkanõ Arzuhan Yalçõndağ da bireysel hak ve özgürlükler, SPY, Seçim Ya- sasõ ve yargõ reformu ile toplumsal uzlaşma sağlanarak ana- yasa değişikliği yapõlmasõnõ istedi. 5. Sayfada İçişleri Bakanõ Beşir Atalay, MGK toplantõsõnda asker ka- nadõn bilgi istemesi olasõlõğõna karşõ hazõrlõk yapacak. Kürt açõlõmõna ilişkin asõl görüşmenin MGK’nin ekimde yapa- cağõ toplantõda gerçekleştirilmesi bekleniyor. Atalay, Kürt açõlõmõ çerçevesinde gerçekleştirdiği görüşmeleri hafta so- nuna kadar tamamlamayõ hedefliyor. AKP ise parti genel merkezinde konuyla ilgili komisyon oluşturarak yaşama ge- çirilebilecek önerilerle ilgili çalõşõyor. 5. Sayfada ÇOKKÜLTÜRLÜ TOPLUM AÇILIM TURU: BAŞARMALIYIZ MGK’DE DE KONUŞULACAK Nezihe Meriç yaşamõnõ yitirdi Türk edebiyatõnõn seç- kin yazarlarõndan Nezihe Meriç, dün öğle saatle- rinde İstanbul Etiler’deki evinde yaşamõnõ yitirdi. Meriç’in cenazesi, yarõn Bebek Camisi’nde kõlõ- nacak öğle namazõndan sonra Zincirlikuyu Me- zarlõğõ’nda toprağa veri- lecek. 16. Sayfada Garipoğlu ailesi ifade verdi Münevver Karabulut ci- nayetiyle ilgili olarak ara- nan katil zanlõsõ Cem Gari- poğlu’nun amcasõ işadamõ Hayyam Garipoğlu ile kar- deşi, halasõ, dedesi ve ev- deki hizmetliler de dahil 12 kişi bilgilerine başvu- rulmak üzere İstanbul Asa- yiş Şube Müdürlüğü’ne çağrõldõ. 3. Sayfada Uzayda yaşam izi ABD’nin Ulusal Havacõ- lõk ve Uzay Dairesi NA- SA’nõn bilim insanlarõ, Stardust uzay aracõnõn Wild 2 kuyrukluyõldõzõn- dan getirdiği örneklerde, yaşamõn temel yapõtaşla- rõndan glisin amino asiti buldu. Araştõrmanõn so- nuçlarõ pazar günü sunul- du. Arka Sayfada Ergenekon raporu AKP’yi kõzdõrdõ Ergenekon soruşturmasõna yönelik Batõ’da soru işaretleri artarken Washington merkezli düşünce kuruluşlarõndan Johns Hopkins Üniversitesi İleri Uluslararasõ Çalõşmalar Oku- lu’nun “Ergenekon örgütü hayal ürünü” şeklindeki son ra- poru AKP’yi rahatsõz etti. Batõ’nõn, başta AKP davasõ olmak üzere Türkiye’de çok sayõda dava hakkõnda görüş bildir- mesine ses çõkarmayan AKP’nin Grup Başkanvekili Bozdağ “görülen bir davayla ilgili rapor yayõmlanmasõnõn kabul edi- lemez olduğunu” söyledi. CHP sözcüsü Özyürek de “Hukuk faciasõnõn dõşarõdan da fark edildiğini” belirtti. 4. Sayfada EĞİTİM-İŞ: Düzenleme boşuna Eğitim-İş, YÖK’ün meslek liselerinin önündeki engeli kal- dõrma iddiasõyla katsayõ oran- larõnõ eşitlemesinin ortaöğretim kurumlarõnõn ders dağõlõm çi- zelgelerine göre değerlendi- rildiğinde işe yaramayacağõnõ bildirdi. MAHMUT LICA- LI’nın haberi 8. Sayfada ZAMLI TARİFE Haraç gibi harçlar 2009-2010 öğretim yõlõnda ödenmesi gereken ve harç ola- rak adlandõrõlan katkõ paylarõ belirlendi. Buna göre lisans programlarõnõn harçlarõ 71 TL ile 591 TL, ikinci öğretim programlarõnõn harçlarõ ise 770 TL ile 4 bin 268 TL ara- sõnda değişiyor. 8. Sayfada AZINLIKLARIN EVİNE X İŞARETİ KONUYOR 4. Sayfada MERKEZ BANKASI FAİZLERİ İNDİRDİ 13. Sayfada Çözümdemokrasi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün davetlisi olarak ön- ceki gün İstanbul’a gelen Katar Emiri Şeyh Hamad bin Khalifa al Thani dün Bodrum’da Başbakan Recep Tayyip Er- doğan ile bir araya geldi. Erdoğan, İstanbul’dan özel uçakla Bodrum Havalimanı’na giden El Thani’yi, uçağın merdivenlerinin başına kadar giderek karşıladı. Torba Koyu’ndaki Rixos Otel’e geçen Erdoğan ve konuğu çalışma yemeğinde yeniden bir araya geldi. Erdoğan ile El Thani’nin “enerji sektöründe işbirliğini” görüştükleri bildirildi. Erdoğan’ın, Türkiye ile Katar arasın- daki doğalgaz boru hattını gündeme getirdiği, El Thani’nin de projeye sıcak baktığı belirtil- di. El Thani, 1 saat süren görüşmenin ardından uçakla Bodrum’dan ayrıldı. (Fotoğraf: AA) Katar Emiri’ne sõcak karşõlama TÜRK-KATAR İŞ KONSEYİ 8 ANLAŞMAYA İMZA ATTI 13. Sayfada Işık Lisesi son sõnõf öğrencisi Ceren Burçak Dağ, “Yeni Bir Enerji Kaynağõ: Yağmur” adõnõ verdiği projesiy- le, Stockholm’de 29 ülkeden genç- lerin katõldõğõ yarõşmada birincilik kazandõ. Arka Sayfada Dünyayõ kim kurtaracak? Erduran strese dayanamadõ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog