Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

C CMYB C M Y B 85. YIL SAYI: 30631 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 18 AĞUSTOS 2009 SALI GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 166 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Bugün Böyle Söyler Ama Yarın? Eski, halk arasında bir zamanlar sık sık kullanılan bir deyimi değiştirerek söyleyelim: Geçen haftayı Kürt çalıyor, Türk oynuyor içeriğindeki açıklamalarla kapattık. Türkiye öylesine özgür bir ülke ki Avrupa Birliği üye- Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Müzik indirene ceza yolda Telif Haklarõ ve Sinema Genel Müdürü Çelik, mü- zik ve sinema sektöründe büyük maddi kayõplara neden olan “internetten müzik ve film dosyasõ indirilmesine” cezai yap- tõrõm getirileceğini açõk- ladõ. 3. Sayfada İsmailağa soruşturmasõnõ başlatan savcõya soruşturma Müfettiş belgesi bakanlığı yalanlıyor Adalet Bakanlõğõ yaptõğõ yazõlõ açõklama ile İs- mailağa cemaatine yönelik soruşturmayõ başlatan Erzincan Başsavcõsõ İlhan Cihaner hakkõnda so- ruşturma başlatõldõğõnõ doğruladõ. Bakanlõk, Cihaner hakkõndaki soruşturmanõn İsmailağa ce- maati soruşturmasõ nedeniyle başlatõlmadõğõnõ savundu. Oysa Adalet Bakanlõğõ müfettişlerinin 18 Haziran 2009 tarihli soruşturma belgesinde, konunun İsmailağa cemaati hakkõndaki soruş- turma olduğu açõkça görülüyor. 8. Sayfada Dörtte biri işten atõlanlar İşsizliğe kriz dopingi Türkiye’deki işsiz sayõsõ, Mayõs 2009 döne- minde, geçen yõlõn aynõ dönemine göre 1 milyon 179 bin kişi artarak 3 milyon 382 bin kişiye yük- seldi. Mayõsta istihdam edilenlerin sayõsõ, bir ön- ceki yõla göre 387 bin kişi azalarak 21 milyon 455 bin kişiye düştü. İşsizlerin yüzde 25.1’ini “ça- lõştõğõ iş geçici olup işi sona erenler”, yüzde 25.4’ünü de “işten çõkarõlanlar” oluşturdu. “İş- yerini kapatan ve iflas edenlerin” de işsizler ara- sõndaki oranõ yüzde 9.8’i buldu. 13. Sayfada Yoğun bakõmda tedavisi sürüyor Dostları Selçuk’u yalnız bırakmadı İstanbul Haber Servisi - Cum- huriyet gazetesi imtiyaz sahibi ve başyazarõ İlhan Selçuk’un, yo- ğun bakõmdaki tedavisinin devam ettiği ve bilincinin açõk olduğu bildirildi. Vehbi Koç Vakfõ Ame- rikan Hastanesi’nde tedavi gören Selçuk’un ziyaretçi yasağõ devam ediyor. Selçuk’un durumunu öğ- renmek isteyen 9. Cumhurbaşkanõ Süleyman Demirel, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayõn Yönetmeni İbrahim Yıldız’õ ara- yarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yõldõz’õ te- lefonla arayan yazar Yaşar Kemal ise, ‘Çok sevdiğim bir arkadaşım, çok kısa zamanda düzelmesini bek- liyorum’ diye konuştu. CHP Genel Başkan Yardõmcõsõ Onur Öymen ve işadamõ İnan Kıraç da hastaneye gi- derek Selçuk’un durumunu öğrendi. Galatasaray Spor Kulubü eski başkanlarõndan işadamõ Selahattin Beyazıt, Şişli Belediye Başkanõ Mustafa Sarıgül, eski SHP li- deri Murat Karayalçın da telefonla Selçuk’un duru- mu hakkõnda bilgi aldõ. Eski KKTC Cumhurbaşkanõ Ra- uf Denktaş ise geçmiş olsun mesajõ gönderdi. ABD üniversitesi raporunda örgütün hayal ürünü olduğu yazõldõ KürtaçõlõmõylailgiliturlarõnõsürdürenAtalay,SPliderivegazetecilerlegörüştü: ‘Ergenekon bir fantezi’ Bu devletin projesi Johns Hopkins Üniversitesi için İngiliz gazeteci Ga- reth Jenkins tarafõndan hazõrlanan raporda Ergenekon isimli bir örgütün var olduğuna yönelik hiçbir kanõ- tõn olmadõğõ vurgulandõ. Tutuklananlarõn çoğunun AKP karşõtõ olma dõşõnda ortak noktalarõnõn bulun- madõğõ belirtildi. İddianamenin çelişkiler, dedikodular ve yanlõş bilgilerle dolu olduğu kaydedildi. “Ergenekon bir komplo teorisyeninin hayal ürünü” denilen raporda, suçsuz insanlarõn suçlularla aynõ ke- feye konmasõ nedeniyle suçlularõn cezalandõrõlmasõ fõrsatõnõn kaçõrõldõğõ belirtildi. İlhan Selçuk’un Cum- huriyet’e bomba attõrdõğõ ve sonra İslamcõlarõ suçla- dõğõ yönündeki savlarõn “tümüyle mantõksõz” olduğu belirtildi. ELÇİN POYRAZLAR’ın haberi 8. Sayfada Yalova eskisi gibi Depremden ders alınmadı Yalova’da felaketin ar- dõndan imara kapatõlan Hacõmehmet Ovasõ 2 yõl geçmeden yeniden imara açõldõ. Burada yaklaşõk 500 kişi ölmüş, binlerce kişi de yaralanmõştõ. Ya- lova’da imar izinleri de 2 kattan 5 kata kadar çõktõ. Yõkõlan konutlarõn arsala- rõna TOKİ tarafõndan top- lu konutun yanõ sõra özel hastaneler, dershaneler, alõşveriş merkezleri ya- põldõ. FARUK KIRTAY’ın haberi 9. Sayfada AÇILIMDA İLK ADIM İmralõ’ya 8 kişi Hükümet, Öcalan’õn yanõna 8 hüküm- lü ya da tutuklu nakledilmesini karar- laştõrdõ. Adalet Bakanõ Ergin, İmralõ’ya hangi hükümlülerin gönderileceğinin ya- sa hükümlerine göre belirleneceğini açõkladõ. İmralõ’ya ağõrlaştõrõlmõş mü- ebbet alanlar gönderilecek. EMİNE KAPLAN’ın haberi 5. Sayfada YAKIN TAKİPTE Barzani izliyor Sürecin dõşõnda kalmak istemeyen Me- sud Barzani’nin bugüne kadar yapõlan üçlü temaslarda, Türkiye’nin önüne çe- şitli öneriler koyduğu, özellikle kendi- ne sõğõnan ya da kaçak olarak Irak’õn ku- zeyinde yaşayan PKK militanlarõnõ gün- deme taşõdõğõ belirtildi. BAHADIR SE- LİM DİLEK’in haberi 5. Sayfada İçişleri Bakanõ Atalay, Abdullah Öca- lan’õn yol haritasõyla ilgili olarak “mu- hataplarõnõn millet olduğunu” söyledi. Açõlõmõn bir devlet projesi olduğunu vur- gulayan Atalay, Erdoğan’õn Baykal’õn “muhatabõm Başbakan’dõr” sözünü de- ğerlendirdiğini belirtti. Atalay’ın görüştüğü SP lideri Kurtul- muş, devletin kararlõlõkla sorunun üze- rine gitmesi gerektiğini belirtti. Kurtul- muş, “Devlet öncelikli olarak operas- yonlarõ durdurmalõdõr. Silahlõ terör ör- gütü de koşulsuz olarak silah bõraktõğõ- nõ ilan etmelidir” dedi. 6. Sayfada El bombasõ patladõ: 4 asker şehit oldu ELAZIĞ (Cumhuriyet) - Elazõğ’õn Ka- rakoçan ilçesi Koçyiğitler Piyade Tabu- ru’nda vatani görevini yapan erler Mesut Bu- lut, İbrahim Yaman, İbrahim Öztürk ve Ali Osman Altın el bombasõnõn patlamasõ so- nucu şehit oldu. Elazõğ Valisi Muammer Erol, Karakoçan İlçesi Koçyiğitler Jandar- ma Komutanlõğõ’nda saat 13.00 sõralarõnda mevzide kaza sonucu patlama meydana gel- diğini söyledi. Askeri yetkililer, soruşturmanõn kapsamlõ olarak devam ettiğini bildirdi. ABD KUZEY IRAK’TA KALMAK İSTİYOR 10. Sayfada PAKİSTAN’DA EN ÇOK OKUNAN TÜRK YAZAR 16. Sayfada Jamaikalı atlet Usain Bolt, 12. Dünya Atletizm Şampiyonasõ’nda 100 metrede yeni bir dünya rekoruna imza atarak dünya sporunda bir feno- men olma yolunda emin adõmlarla ‘koşuyor’. Oto- riteler, Bolt için “Daha yapacağõ çok iş var” di- yor. Bolt’un, perşembe günü koşacağõ 200 metre yarõşõ merakla bekleni- yor. Arka Sayfada Usain Bolt İsterse 9.40 da koşar İP SAVCILIĞA BAŞVURDU İşçi Partisi Genel Başkan Yardõmcõsõ Özbey, eski Ge- nelkurmay Başkanõ Özkök’ün MİT’in 2003’te ken- disine gönderdiği Ergenekon şemasõnõ gayri resmi ola- rak Türk ordusuna karşõ tertiplerde kullandõğõ, daha son- ra da Genelkurmay arşivine teslim etmediği suçla- masõyla savcõlõğa başvurdu. Özbey, 2002’de orduya ABD planlõ darbe yapõldõğõnõ iddia etti. 4. Sayfada Özkök’e suç duyurusu Büyük Marmara depreminin 10. yıldönümünde felaketin meydana geldiği Kocaeli, Yalova ve Gölcük’teki anma törenlerinde duygulu anlar yaşandı. Yakınlarını yitiren yurttaşlar deprem anıtlarına karanfiller bıraktı. (Fotoğraf: AA) CHP RAPORU: EKONOMİ HÂLÂ KARANLIK TÜNELDE 14. Sayfada İnternet Beşiktaş 3 puanla tanõştõ Turkcell Süper Lig’de 2. haftanõn kapanõş ma- çõnda Beşiktaş, Antal- yaspor’u 2-0 yendi. Si- yah Beyazlõ ekibin ce- zasõ nedeniyle seyircisiz oynanan karşõlaşmada goller Holosko ve Tel- lo’dan geldi. Spor’da 2-0 galip
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog